[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package console-common 0.7.62(PLEASE READ this mail carefully. The usual procedure is slightly changed
for that update)

Hi,

You are noted as the last translator of the Debian configuration translation for
the console-common package.

The templates in this package have been rewritten to better fit the
recommended writing style described in Debian Developers Reference.

This marks some of your translations as "fuzzy". Please update them with
regards to the new writing style.

Please note that former translations have been kept at the end of the
attached file to save you extra work.

Please respect the Reply-To: field and send your updated translation to
388195@bugs.debian.org. This Debian bug report will collect ALL translation
updates. Please DO NOT send translation updates as separate bug reports,
this time.

The deadline for submitting translation updates is October 1st.

Thanks,

Christian, in name of the console-common maintainers.

# Turkish translation of console-common.
# This file is distributed under the same license as the console-common package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-19 09:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-29 07:46+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Select keymap from arch list"
msgstr "Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Don't touch keymap"
msgstr "Klavye ayarına dokunma"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Keep kernel keymap"
msgstr "Çekirdekle gelen klavye düzenini koru"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Select keymap from full list"
msgstr "Klavye düzenini tam listeden seç"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid "Policy for handling keymaps:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
"symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
msgstr ""
"Klavye düzeni tuşların klavye üzerinde nasıl dizildiğini ve bunların "
"üzerinde (harfler, rakamlar, vb.) hangi sembollerin bulunduğunu tanımlar."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
"predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
"want this unless you have a USB keyboard."
msgstr ""
"\"Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç\" kullandığınız mimariye "
"(i386, powerpc gibi) özgü önceden tanımlı klavye düzenlerinden birini "
"seçmenizi sağlar - USB klavye kullanmıyorsanız bunun seçilmesi önerilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Don't touch keymap\" will prevent the configuration system from "
"overwriting the keymap you have in /etc/console. Select this if you want to "
"keep a keymap you obtained through other means. Please remember to install "
"new keymaps with install-keymap(8) if you select this choice."
msgstr ""
"\"Klavye ayarına dokunma\" bu yapılandırma sisteminin /etc/console "
"dosyasında bulunan klavye ayarının üzerine yazmasını önleyecektir. Bu "
"paketin kontrolü dışında bir yolla kurmak istediğiniz bir klavye düzeni "
"varsa bunu seçin. Bu seçeneğin kullanılması halinde yeni klavye düzenlerini "
"install-keymap komutuyla kurmayı lütfen unutmayın."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next time "
"your system boots. It will remove from /etc/console any keymap you may have "
"already selected (it will be lost), but if you have already loaded a keymap, "
"it cannot be changed back until you reboot."
msgstr ""
"\"Çekirdekle gelen klavye düzenini koru \" sistemin bir sonraki açılışında "
"herhangi bir klavye düzeninin yüklenmesini önleyecektir. Bu seçenek /etc/"
"console'da zaten varolan bir ayarı silecektir (bu ayarı kaybedeceksiniz). "
"Fakat şu an zaten yüklenmiş ve etkin olan bir klavye düzeni varsa, sistemi "
"tekrar açıncaya kadar bu ayar değiştirilemez."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Select keymap from full list\" offers a full listing of all predefined "
"keymaps. You want this, if you use an USB keyboard from a different "
"computer architecture or if you use an adapter to use such a keyboard."
msgstr ""
"\"Klavye düzenini tam listeden seç\" önceden tanımlı bütün klavye "
"düzenlerini listeler. Farklı bir mimaride USB klavye veya klavye için bir "
"uyarlayıcı (adaptör) kullanıyorsanız bunu seçmek isteyeceksiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
#, fuzzy
msgid "Ignored boot-time keymap in an old location"
msgstr ""
"Eski bir dizinde açılış zamanında yüklenmek niyetiyle hazırlanmış bir klavye "
"düzeni bulundu ve göz ardı edilecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"You have asked the keymap configuration tool not to touch an existing keymap "
"you installed, or you asked for higher-priority questions only to be asked "
"and the tool decided not to mess with your existing setup."
msgstr ""
"Bu yapılandırma aracının kurulu bulunan klavye düzenine dokunmamasını veya "
"sadece yüksek önceliğe sahip yapılandırma sorularının yöneltilmesini "
"istediğinizden mevcut ayarla ilgili hiçbir şey yapılmayacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"However, you have file(s) that were recognized as boot-time keymaps by older "
"versions of the console utilities, either in /etc/kbd/ or in /etc/console-"
"tools/, named default.kmap(.gz) and these are now ignored."
msgstr ""
"Bununla birlikte, /etc/kbd veya /etc/console-tools dizininde default.kmap(."
"gz) ismiyle konsol araçlarının eski sürümleri tarafından açılış zamanı "
"klavye düzeni olarak tanınmış dosya veya dosyalarınız var. Bunlar göz ardı "
"edilecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"If you wish that one of them takes effect on next reboot, you will have to "
"move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgstr ""
"Bunlardan birinin bir sonraki açılışta etkin olmasını istiyorsanız, bu "
"dosyayı elle /etc/console/boottime.kmap.gz olarak kopyalayın."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Keyboard layout family:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please specify the generic family name for your keyboard layout. Usually, "
"the layout family name is taken from the first keys on the left of the top "
"letters row of the keymap (this is at least true for qwerty and azerty "
"layouts)."
msgstr ""
"Öncelikle seçtiğiniz klavye düzeninin ait olduğu genel ailenin ismini "
"belirlemeniz gerekiyor. Aile, çoğunlukla klavyenin en üst harf sırasının "
"solundaki tuşlarla isimlendirilir (en azından qwerty ve azerty düzenleri "
"için böyle)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
msgid ""
"In order to refine your choice for a keymap, please mention the physical "
"layout of your keyboard."
msgstr ""
"Klavye seçimini yenilemek için, klavyenizdeki tuşların fiziksel yerleşimini "
"bilmek zorundayım."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The layout you selected has several variants. Please select the one "
"matching your keyboard."
msgstr ""
"Seçtiğiniz klavye düzeni çok sayıda alt türe sahip. Lütfen bunlardan uygun "
"birini seçin."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001 ../templates.in:7001
msgid "Keymap:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
"Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
"not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
msgstr ""
"Seçtiğiniz klavye çok sayıda klavye düzeni arasında tercih yapmanıza olanak "
"sunuyor. Bunlar genellikle özel isteklere (ör. ölü tuşların kullanılıp "
"kullanılmaması) veya özel gereksinimlere (ör. programcı klavyesi) göre "
"tasarlanmıştır."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"If you use a keyboard from a different computer architecture, you can choose "
"a specific keymap in the full map."
msgstr ""
"Farklı bir bilgisayar mimarisine ait bir klavye düzeni kullanıyorsanız, tam "
"listeden belirli bir klavye düzeni seçebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid "Are you ready for the ADB keycodes transition?"
msgstr "ADB tuş kodlarına geçiş için hazır mısınız?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
#, fuzzy
msgid ""
"The kernel is configured to have the keyboard send ADB keycodes. This "
"behaviour is now deprecated and no longer supported by Debian."
msgstr ""
"Çekirdeğiniz, klavyenin ADB tuş kodlarını göndermesini sağlayacak şekilde "
"yapılandırılmış. Bu davranış artık terkedilmiştir ve Debian tarafından "
"desteklenmemektedir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid ""
"For best results you should reconfigure your kernel with "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. If you can't or don't want to do this for some "
"reason, pass keyboard_sends_linux_keycodes=1 as an argument to the kernel."
msgstr ""
"En iyi sonuçlar için çekirdeğinizi CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n seçeneği ile "
"yapılandırmalısınız. Çeşitli nedenlerle bunu yapamıyor veya yapmak "
"istemiyorsanız, açılış sırasında keyboard_sends_linux_keycodes=1 ayarını "
"çekirdeğe geçirebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid ""
"Beware that the transition will most probably break your X configuration so "
"it is strongly recommended that you exit all X sessions now and adapt your "
"configuration afterwards (start \"dpkg-reconfigure console-data\" as root)."
msgstr ""
"Dikkat edin, bu geçiş çok muhtemelen X yapılandırmasını bozacaktır. Bütün X "
"oturumlarından şimdi çıkmanız ve yapılandırmayı daha sonra icra etmeniz "
"(\"dpkg-reconfigure console-data\" komutunu root olarak çalıştırın) kuvvetle "
"önerilir."

#~ msgid ""
#~ "Select keymap from arch list, Don't touch keymap, Keep kernel keymap, "
#~ "Select keymap from full list"
#~ msgstr ""
#~ "Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç, Klavye ayarına dokunma, "
#~ "Çekirdekle gelen klavye düzenini koru, Klavye düzenini tam listeden seç"

#~ msgid "What policy do you want to apply regarding keymaps ?"
#~ msgstr ""
#~ "Klavye düzeniyle ilgili olarak hangi kuralın uygulanmasını istersiniz?"

#~ msgid "What is the layout family of your keyboard ?"
#~ msgstr "Klavye düzeni hangi aileye ait?"

#~ msgid "What is the keys layout of your keyboard ?"
#~ msgstr "Klavyenizin tuş düzeni nedir?"

#~ msgid "Which variant do you have ?"
#~ msgstr "Hangi alt türü (varyant) kullanıyorsunuz?"

#~ msgid "Which specific keymap do you want ?"
#~ msgstr "Özel olarak hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#~ msgid "Which keymap do you want ?"
#~ msgstr "Hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#~ msgid "yes, no"
#~ msgstr "evet, hayır"

Reply to: