[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package dhcp3 3.0.4-2Hi,

you are noted as the last translator of the debconf translation for
dhcp3. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dhcp3.
The deadline for receiving the updated translation is 2006-05-20.

Thanks,

Andrew

# Turkish translation of dhcp3.
# This file is distributed under the same license as the dhcp3 package.
# Mehmet Türker<mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dhcp3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: peloy@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-28 12:14-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-10 04:27+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid "What DHCP servers should the DHCP relay forward requests to?"
msgstr "DHCP relay istekleri hangi DHCP sunucularına yönlendirmeli?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid ""
"The name or IP address of at least one DHCP server to which DHCP and BOOTP "
"requests should be relayed must be specified on the command line."
msgstr ""
"DHCP ve BOOTP isteklerinin yönlendirilmesi gereken en az bir DHCP "
"sunucusunun adı veya IP adresi komut satırında belirtilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid ""
"You can specify more than one server, just separate the server names (or IP "
"addresses) with spaces."
msgstr ""
"Sunucu adlarını (veya IP adreslerini) boşluk karakterleriyle ayırmak "
"kaydıyla birden fazla sunucu belirtebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:12 ../dhcp3-server.templates:13
msgid "On what network interfaces should the DHCP server listen?"
msgstr "DHCP sunucusu hangi ağ arayüzlerini dinlemeli?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:12
msgid ""
"The names of the network interfaces that dhcrelay should attempt to "
"configure may be specified on the command line using  the -i option. If no "
"interface names are specified on the command line dhcrelay  will identify "
"all network interfaces, elimininating non-broadcast interfaces if possible, "
"and attempt to configure each interface."
msgstr ""
"Dhcrelay'in yapılandırmaya teşebbüs edeceği ağ arayüzlerinin isimleri komut "
"satırında -i seçeneği kullanılarak belirtilebilir. Eğer komut satırında bir "
"arayüz ismi belirtilmez ise; dhcrelay, eğer mümkünse \"non-broadcast\" "
"arayüzleri elimine ederek, bütün ağ arayüzlerini tanıyacak ve her bir "
"arayüzü yapılandıracaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Additional options for the Daemon?"
msgstr "Sunucu için ek seçenekler?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Additional options for the DHCP relay daemon."
msgstr "DHCP anahtarlama (relay) sunucusu için ek seçenekler."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Example: \"-m replace\" or \"-a -D\""
msgstr "Örnek: \"-m replace\" ya da \"-a -D\""

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid "The DHCP server requires manual configuration after installation!!!"
msgstr "DHCP sunucusu kurulumdan sonra elle yapılandırma gerektirir!!!"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid ""
"After the DHCP server is installed you will need to  manually configure it "
"by editing the file /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Please note that a sample dhcpd."
"conf is supplied, but the configuration there is just a sample that requires "
"editing and customization to your own network environment."
msgstr ""
"DHCP sunucusu kurulduktan sonra /etc/dhcp3/dhcpd.conf dosyasını düzenleyerek "
"elle yapılandırmalısınız. Lütfen aklınızda bulunsun: Paketle birlikte örnek "
"bir dhcpd.conf dosyası sağlanmıştır. Fakat bu dosya sadece düzenlenmesi "
"gereken bir örnektir ve bunu kendi ağ ortamınıza uyarlamanız gerekir."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid "Please configure the DHCP server as soon as the installation finishes."
msgstr "Lütfen kurulum biter bitmez DHCP sunucusunu yapılandırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:13
msgid ""
"You can enter one or more valid interface names, like eth0. If you want to "
"serve DHCP request on more than one interface, please separate them with "
"spaces. If you want dhcpd to figure out the interface leave this parameter "
"blank."
msgstr ""
"eth0 gibi bir veya daha fazla geçerli arayüz ismi girebilirsiniz. Eğer DHCP "
"isteğini birden fazla arayüz üzerinden sunmak isterseniz, lütfen bunları "
"boşluk karakterleriyle ayırın. Eğer dhcpd'nin arayüze kendisinin karar "
"vermesini isterseniz bu parametreyi boş bırakın."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:21
msgid "The version 3 DHCP server is now non-authoritative by default"
msgstr ""
"Sürüm 3 DHCP sunucusu artık öntanımlı olarak yetkisiz (non-authoritative) "
"durumda geliyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:21
#, fuzzy
msgid ""
"This means that if a client requests an address that the server knows "
"nothing about and the address is incorrect for that network segment, the "
"server will _not_ send a DHCPNAK (which tells the client it should stop "
"using the address.) If you want to change this behavior, you must explicitly "
"state in dhcpd.conf what network segments your server is authoritative for "
"using the 'authoritative' statement."
msgstr ""
"Bunun anlamı eğer bir istemci, sunucunun hakkında birşey bilmediği bir adres "
"isterse ve bu adres bu ağ kesimi için doğru değilse, sunucu (istemciye bu "
"adresi kullanmayı bırakmasını söyleyen) bir DHCPNAK _göndermeyecektir_. Eğer "
"bu davranışı değiştirmek isterseniz, dhcpd.conf dosyasında hangi ağ "
"kesimlerinin yetkili olduğunu 'authoritative' satırını kullanarak açıkça "
"belirtmeniz gerekir."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:31
msgid "Change in default behaviour of the next-server directive"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:31
msgid ""
"From version 3.0.3, the DHCP server's default value of the next-server "
"directive has changed. If you are network booting clients, and your TFTP "
"server is your DHCP server, you need to explicitly set a next-server "
"directive to state this. Please see /usr/share/doc/dhcp3-server/NEWS.Debian."
"gz and /usr/share/doc/dhcp3-common/RELNOTES.gz for more information."
msgstr ""

Reply to: