[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FW: Please update debconf PO translation for the package shadow 

-----Original Message-----
From: bubulle@debian.org [mailto:bubulle@debian.org] 
Sent: Wednesday, June 22, 2005 9:27 AM
To: Mehmet TURKER
Subject: Please update debconf PO translation for the package shadow

Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
shadow. The English template has been changed, and now some messages are
marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file as a wishlist bug against shadow.

Thanks,

# Turkish translation of shadow.
# This file is distributed under the same license as the shadow package.
# Mehmet Turker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-17 18:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-11 02:53+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Turker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:3
msgid "Root password:"
msgstr "Root parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You need to set a password for 'root', the system administrative account. A "
"malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, "
"so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. "
"It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be "
"easily associated with you."
msgstr ""
"Å?imdi 'root' kullanıcısı için bir parola girmeniz gerekiyor. Kötü niyetli "
"veya yetersiz kabiliyetleri olan bir kullanıcı root hakları ile feci "
"sonuçlar yaratabilir. Bu yüzden kolayca tahmin edilemeyecek bir root "
"parolası seçmeye özen göstermelisiniz. Sözlükte bulunan bir kelime veya "
"kolaylıkla sizinle ilgisi bulunabilecek bir kelime olmamalı, ikinci isminiz "
"gibi. Ä°yi bir parola harf, rakam ve noktalama iÅ?aretlerinin birleÅ?iminden "
"oluÅ?malı ve düzenli aralıklarla deÄ?iÅ?tirilmelidir. Root parolası 'passwd' "
"programının root kullanıcısı olarak çalıÅ?tırılmasıyla deÄ?iÅ?tirilebilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:3
msgid "Note that you will not be able to see the password as you type it."
msgstr "Aklınızda bulunsun parolayı yazarken onu göremeyeceksiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:17
msgid ""
"Please enter the same root password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Lütfen hatasız yazdıÄ?ınızı doÄ?rulamak için aynı root parolasını tekrar "
"giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:24
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Å?imdi normal bir kullanıcı hesabı oluÅ?turulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:24
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Root kullanıcısını elektronik posta okumak gibi normal günlük aktivitelerde "
"kullanmak kötü bir fikirdir, çünkü küçük bir hata bile felâketle "
"sonuçlanabilir. Bu tip günlük iÅ?lemlerde kullanmak için normal bir kullanıcı "
"hesabı oluÅ?turmalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:24
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an user name, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Aklınızda bulunsun, bu kullanıcı hesabını (ve diÄ?er ek kullanıcı "
"hesaplarını) daha sonra 'adduser <kullanıcı_adı>' komutunu root olarak "
"yazarak yaratabilirsiniz. <kullanıcı_adı> 'imurdock' ya da 'rms' gibi bir "
"kullanıcı adıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:36
#, fuzzy
msgid "Full name for the new user:"
msgstr "Yeni kullanıcı için tam isim giriniz:"

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:36
msgid ""
"A user account will be created for you to use instead of the root account "
"for non-administrative activities."
msgstr ""
"İdari olmayan aktivitelerde root kullanıcısı yerine kullanabilmeniz için "
"normal bir kullanıcı hesabı oluÅ?turulacak."

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:36
msgid ""
"Please enter the real name of this user. This information will be used for "
"instance as default origin for emails sent by this user as well as any "
"program which displays or uses the user's real name. Your full name is a "
"reasonable choice."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:47
#, fuzzy
msgid "Username for your account:"
msgstr "Hesabınız için bir kullanıcı adı giriniz:"

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:47
msgid ""
"Select a username for the new account. Your first name is a reasonable "
"choice. The username should start with a lower-case letter, which can be "
"followed by any combination of numbers and more lower-case letters."
msgstr ""
"Yeni kullanıcı hesabı için bir kullanıcı ismi seçin.  İlk adınız makul bir "
"seçimdir.  Kullanıcı isimleri küçük harfle baÅ?lamak zorundadır. Daha sonra "
"rakam ve baÅ?ka küçük harflerin kombinasyonu ile devam edebilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:54
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Geçersiz kullanıcı adı girildi."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:54
msgid ""
"The user name you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters."
msgstr ""
"GirdiÄ?iniz kullanıcı ismi geçersiz. Dikkat edin, kullanıcı isimleri küçük "
"harfle baÅ?lamak zorundadır. Daha sonra rakam ve baÅ?ka küçük harflerin "
"kombinasyonu ile devam edebilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:61
#, fuzzy
msgid "Choose a password for the new user:"
msgstr "Yeni kullanıcı için parola giriniz:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:61
#, fuzzy
msgid ""
"A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation "
"and should be changed at regular intervals."
msgstr ""
"Ä°yi bir parola harfler, rakamlar ve noktalama iÅ?aretlerinin birleÅ?iminden "
"oluÅ?ur ve düzenli aralıklarla deÄ?iÅ?tirilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:67
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "DoÄ?rulamak için parolayı tekrar giriniz:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:67
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Lütfen hatasız yazdıÄ?ınızı doÄ?rulamak için aynı kullanıcı parolasını tekrar "
"giriniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:73
#, fuzzy
msgid "Password input error"
msgstr "Parola giriÅ? hatası."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:73
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz iki parola aynı deÄ?il. Lütfen tekrar deneyiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:78
#, fuzzy
msgid "Empty password"
msgstr "Root parolası:"

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:78
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:85
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Gölge (shadow) parolaları etkinleÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:85
#, fuzzy
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Gölge (shadow) parolalar sisteminizi daha güvenli yapar, çünkü hiç kimse "
"Å?ifrelenmiÅ? parolaları bile göremez. Parolalar sadece özel programlarla "
"okunabilen ayrı bir dosyada saklanır. Gölge parola kullanımı Å?iddetle "
"tavsiye edilir. Bununla birlikte eÄ?er NIS kullanacaksanız sıkıntıyla "
"karÅ?ılaÅ?abilirsiniz."

#~ msgid "Empty password was entered."
#~ msgstr "BoÅ? parola girildi."

#~ msgid ""
#~ "You seem to have entered nothing for the password. That is not secure! "
#~ "Please try again."
#~ msgstr ""
#~ "Parola için hiçbir Å?ey girmemiÅ? gözüküyorsunuz. Bu güvenli deÄ?il! Lütfen "
#~ "tekrar deneyin."

#~ msgid "Enable md5 passwords?"
#~ msgstr "Md5 parolaları etkinleÅ?tirilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Md5 passwords are more secure and allow for passwords longer than 8 "
#~ "characters to be used. However, they can cause compatibility problems if "
#~ "you are using NIS or sharing password files with older systems."
#~ msgstr ""
#~ "Md5 parolaları daha güvenlidir ve 8 karakterden daha uzun parolalar "
#~ "kullanılabilir. Bununla birlikte, Å?ayet NIS kullanıyorsanız veya parola "
#~ "dosyalarınızı eski sistemlerle paylaÅ?ıyorsanız uyum problemleri çıkabilir."

#~ msgid "Enter the full name of the new user."
#~ msgstr "Yeni kullanıcının tam ismini girin."

Reply to: