[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://pppconfigChristian Perrier'den gelen son mesajda yazılı olan bir adet fuzzy ve
bir adet untranslated güncellendi. 
Daha önce yapılmışmıydı bilmiyorum ama Christian ısrarla bu gerçekten
yeni değişiklik diyordu. Mesajı demin göndermiştim. Depoya da ci yaptım.

# Turkish translation of pppconfig.
# This file is distributed under the same license as the pppconfig
package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-25 13:28-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-28 14:41+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Arbitrary upper limits on option and chat files.
#. If they are bigger than this something is wrong.
#: pppconfig:70
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"GNU/Linux PPP Yapılandırma Aracı\""

#: pppconfig:129
msgid "No UI\n"
msgstr "UI yok\n"

#: pppconfig:132
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Bu uygulamayı çalıştırabilmek için root kullanıcısı olmanız
gerekir.\n"

#: pppconfig:133 pppconfig:134
#, perl-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s mevcut değil.\n"

#. Parent
#: pppconfig:162
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "WTR üst süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:168
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "RDR üst süreçte kapatılamadı: "

#. Child or failed fork()
#: pppconfig:172
msgid "cannot fork: "
msgstr "fork edilemiyor: "

#: pppconfig:173
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "RDR alt süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:174
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "(Standart hata çıktısı) stderr'ye yönlendirme yapılamıyor: "

#: pppconfig:175
msgid "Exec failed: "
msgstr "Exec başarısız: "

#: pppconfig:179
msgid "Internal error: "
msgstr "İç hata: "

#: pppconfig:256
msgid "Create a connection"
msgstr "Bir Bağlantı yarat"

#: pppconfig:260
#, perl-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "%s isimli bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:263
#, perl-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "%s isimli bir bağlantı yarat"

#. This section sets up the main menu.
#: pppconfig:271
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your
isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. 
It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP
gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must
use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your
username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the
up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an
item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To
move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the
previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Şu an PPP yapılandırma aracını kullanıyorsunuz. Bu araç İSS'nizle
bağlantı "
"kurmaz: sadece ppp'yi yapılandırır, böylece bağlantıyı pon gibi başka
bir "
"araçla gerçekleştirebilirsiniz. Size kullanıcı adı, parola ve İSS'nin
"
"verdiği telefon numarası sorulacaktır. İSS'niz PAP veya CHAP
kullanıyor ise "
"sadece bu bilgilere ihtiyacınız olacak. Bağlantı için bir \"chat\"
betiği "
"kullanmanız gerekiyorsa İSS'nin kullanıcı adı ve parolayı nasıl
sorduğunu "
"bilmeniz gerekir. İSS'nin kullandığı protokolü bilmiyorsanız, PAP'ı "
"deneyin. Menülerde hareket etmek için yukarı ve aşağı okları
kullanın. Bir "
"seçeneği seçmek için ENTER tuşuna basın. Menüden <TAMAM> ve <İPTAL>'e
"
"atlamak ve geri dönmek için TAB tuşunu kullanın.  Bir sonraki menüye
geçmek "
"için hazır olduğunuzda <TAMAM>'a gidin ve ENTER tuşuna basın. Önceki
menüye "
"dönmek için ise <İPTAL>'e gidin ve ENTER'a basın."

#: pppconfig:272
msgid "Main Menu"
msgstr "Ana Menü"

#: pppconfig:274
msgid "Change a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:275
msgid "Delete a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı sil"

#: pppconfig:276
msgid "Finish and save files"
msgstr "Bitir ve dosyaları kaydet"

#: pppconfig:284
#, perl-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is
the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or
"
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"Lütfen bu bağlantı için bir yetkilendirme yöntemi seçin. PAP yöntemi "
"genellikle Windows 95'te kullanılır. Yani İSS'niz NT veya Win95
çevirmeli "
"istemcileri destekliyorsa PAP'ı deneyin. Bağlantı yöntemi şu an %s
olarak "
"ayarlı."

#: pppconfig:285
#, perl-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr "%s için Yetkilendirme Yöntemi"

#: pppconfig:286
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Eş Yetkilendirmesi Protokolü (PAP)"

#: pppconfig:287
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "login:/parola: yetkilendirmesi için \"chat\" kullanın"

#: pppconfig:288
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Şifreli Tokalaşma Yetkilendirmesi Protokolü (CHAP)"

#: pppconfig:310
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go
back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"Lütfen değiştirmek istediğiniz özelliği seçin, geri dönmek ve yeniden "
"başlamak için \"İptal\" veya değişiklikleri kaydetmek için \"Bitti\"yi
seçin."

#: pppconfig:311
#, perl-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"%s özellikleri\""

#: pppconfig:312
#, perl-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefon numarası"

#: pppconfig:313
#, perl-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Giriş istemi"

#: pppconfig:315
#, perl-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s İSS kullanıcı adı"

#: pppconfig:316
#, perl-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Parola istemi"

#: pppconfig:318
#, perl-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s İSS Parolası"

#: pppconfig:319
#, perl-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Port hızı"

#: pppconfig:320
#, perl-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Modem com portu"

#: pppconfig:321
#, perl-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Yetkilendirme yöntemi"

#: pppconfig:323
msgid "Advanced Options"
msgstr "Gelişmiş Seçenekler"

#: pppconfig:325
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Dosyaları kaydet ve ana menüye dön."

#. @menuvar = (gettext("#. This menu allows you to change some of the
more obscure settings. Select #. the setting you wish to change, and
select \"Previous\" when you are done. #. Use the arrow keys to scroll
the list."),
#: pppconfig:361
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. 
Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are
done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Bu menü bazı karmaşık ayarları değiştirmenizi sağlar. Değiştirmek "
"istediğiniz seçeneği seçin ve bitirdiğinizde \"Önceki\" ile geri
dönün. "
"Listeyi sardırmak için ok tuşlarını kullanın."

#: pppconfig:362
#, perl-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"%s için Gelişmiş Seçenekler\""

#: pppconfig:363
#, perl-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Modem ilklendirme katarı"

#: pppconfig:364
#, perl-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Bağlantı cevabı"

#: pppconfig:365
#, perl-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Oturum-öncesi konuşma"

#: pppconfig:366
#, perl-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Öntanımlı yönlendirme durumu"

#: pppconfig:367
#, perl-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Ip adreslerini ayarla"

#: pppconfig:368
#, perl-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Hata ayıklamayı aç ya da kapat"

#: pppconfig:369
#, perl-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s İsteğe bağlı çevirmeyi (demand dialing) aç ya da kapat"

#: pppconfig:370
#, perl-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Devamlı bağlantıyı (persist) aç ya da kapat"

#: pppconfig:372
#, perl-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s DNS'i değiştir"

#: pppconfig:373
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Bir ppp kullanıcısı ekle"

#: pppconfig:375
#, perl-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Oturum-sonrası konuşma"

#: pppconfig:377
#, perl-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Uzak adı değiştir"

#: pppconfig:379
#, perl-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s İşlevsizlik zaman aşımı (idle timeout)"

#. End of SWITCH
#: pppconfig:390
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Bir önceki menüye dön"

#: pppconfig:392
msgid "Exit this utility"
msgstr "Bu araçtan çık"

#: pppconfig:540
#, perl-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "İç hata: %s gibi birşey mevcut değil, "

#. End of while(1)
#. End of do_action
#. the connection string sent by the modem
#: pppconfig:547
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be
sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know
for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave
this as "
"a null string: that is, ''.\n"
msgstr ""
"Eğer varsa, bağlantı alındı bilgisi (ACK) katarını girin. Bu katar
modemden "
"CONNECT cevabı alındığında gönderilecektir. İSS'nizin böyle bir alındı
"
"bilgisi gerektirdiğine emin değilseniz, bu alanı '' şeklinde boş "
"bırakmalısınız.\n"

#: pppconfig:548
msgid "Ack String"
msgstr "Alındı (Ack) Katarı"

#. the login prompt string sent by the ISP
#: pppconfig:556
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes
the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest
of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"Oturum istemi metnini girin. \"Chat\" cevap olarak kullanıcı isminizi
"
"gönderecektir. En çok kullanılan istem metinleri login: ve
username:'dir. "
"Bazen ilk harfler büyük olabilir, bu yüzden ilk harfler atlanıp, geri
kalan "
"metin eşleştirilir. Bazen de \":\" atlanabilir. Emin değilseniz
\"ogin:\" "
"olarak deneyin."

#: pppconfig:557
msgid "Login Prompt"
msgstr "Oturum İstemi"

#. password prompt sent by the ISP
#: pppconfig:565
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in
"
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first
letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the
word."
msgstr ""
"Parola istemi metnini girin. \"Chat\" cevap olarak parolanızı "
"gönderecektir. En çok kullanılan istem \"password:\"dür. Bazen ilk
harf "
"büyük olabilir, bu nedenle ilk harf atlanıp metnin geri kalanı
eşleştirilir."

#: pppconfig:565
msgid "Password Prompt"
msgstr "Parola İstemi"

#. optional pre-login chat
#: pppconfig:573
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional
input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry,
make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required
response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes)
here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than
one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"Büyük ihtimalle buraya herhangi bir şey girmeniz gerekmiyor. İSS'nizin
"
"oturum açmadan önce gerektirdiği bir şey varsa, bunu girebilirsiniz. 
Eğer "
"bir giriş yapmanız gerekiyorsa, birinci kayıt olarak İSS'nizden gelmesi
"
"beklenen istemi ve ikinci kayıt olarak da İSS'ye vereceğiniz cevabı
girin. "
"Örnek: İSS'niz 'Server:' gönderiyor ve sizden 'trilobite' cevabını "
"bekliyorsa, burada 'erver trilobite' girilecektir (tırnaklar hariç). 
Bütün "
"girişler boşluklarla ayrılmalıdır. Birden fazla beklenen-gönderilen
çifti "
"girebilirsiniz."

#: pppconfig:573
msgid "Pre-Login"
msgstr "Oturum-Öncesi"

#. post-login chat
#: pppconfig:581
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c
which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This
gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional
input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program
name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry,
make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required
response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with
'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send
pair."
msgstr ""
"Muhtemelen bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Başlangıç olarak '' \\d\\c
olarak "
"bırakılmıştır ve \"Chat\"e hiçbir cevap beklememesini, bir saniye "
"beklemesini ve hiçbir şey göndermemesini söyler. Bu, İSS'ye ppp'nin "
"başlatılması için zaman verir. Eğer İSS oturum açtıktan sonra ek bir
girdi "
"bekliyor ise buraya girilmelidir. Bu girdi, bir menü istemine cevaben
ppp "
"gibi bir program olabilir. Eğer herhangi bir giriş yapmanız
gerekiyorsa ilk "
"kaydı beklenen ve ikincisini de gönderilen cevap olarak girin. Örnek:
İSS "
"'Protocol' gönderiyor ve sizden 'ppp' olarak cevap vermenizi
bekliyorsa, "
"burada 'otocol ppp' girilecektir (tırnaklar hariç).Alanlar boşluklarla
"
"ayrılmalıdır. Birden fazla kayıt girebilirsiniz."

#: pppconfig:581
msgid "Post-Login"
msgstr "Oturum-Sonrası"

#: pppconfig:604
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr "İSS'niz tarafından size verilen kullanıcı adını girin."

#: pppconfig:605
msgid "User Name"
msgstr "Kullanıcı Adı"

#: pppconfig:622
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified
automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you
"
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"Modeminizin bulunduğu portun otomatik olarak algılanması için burada
'evet' "
"deyin. Her bir portu test etmek birkaç saniye zaman alacaktır. Eğer
portu "
"kendiniz girmek istiyorsanız 'hayır' olarak cevaplayın."

#: pppconfig:623
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Modem Yapılandırma Yöntemini Seçin"

#: pppconfig:626
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr "pppd çalışırken algılama yapılamıyor."

#: pppconfig:633
#, perl-format
msgid "Probing %s"
msgstr "%s algılanıyor"

#: pppconfig:640
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware
that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To
accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow
keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When
you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next
item. "
msgstr ""
"Aşağıda ppp ile kullanabileceğiniz donanımların gözüktüğü tüm seri
portlar "
"listelenmiştir. Bir modem'in bağlı olduğu düşünülen seri port önceden
"
"seçili olacaktır. Eğer bir modem bulunamazsa 'Elle' ön seçimli
olacaktır. "
"Ön seçimi kabul etmek için TAB tuşuna basıp daha sonra ENTER tuşuna
basın. "
"Seçenekler üzerinde dolaşmak için ok tuşlarını kullanın ve seçiminizi
yapmak "
"için boşluk tuşuna basın. Bitirdiğinizde TAB tuşunu kullanarak <TAMAM>
"
"üzerine gelin ve ENTER tuşuna basarak sonrakine geçin."

#: pppconfig:640
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu seçin"

#: pppconfig:642
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Port numarasını elle girin. "

#: pppconfig:650
msgid ""
"Enter the port your modem is on. \n"
"/dev/ttyS0 is COM1 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is COM2 in DOS. \n"
"/dev/ttyS2 is COM3 in DOS. \n"
"/dev/ttyS3 is COM4 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as
"
"shown. Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"Modeminizin bağlı olduğu port numarasını girin. /dev/ttyS0 DOS'taki
COM1, /"
"dev/ttyS1 DOS'taki COM2, /dev/ttyS2 DOS'taki COM3, /dev/ttyS3 ise
DOS'taki "
"COM4'tür. /dev/ttyS1 en çok kullanılandır. Port numarasının tam
olarak "
"burada görüldüğü gibi yazılması gerektiğini unutmayın. Büyük/küçük
harf "
"önemlidir: ttyS1, ttys1 ile aynı değildir."

#: pppconfig:656
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu elle seçin"

#: pppconfig:671
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts
to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among
the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are
finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Öntanımlı yönlendirmeyi etkinleştirmek sisteminize, İSS'nizle doğrudan
"
"bağlantısı olmayan makinelere nasıl ulaşacağını söyler. Bu, çoğunlukla
"
"sizin istediğiniz ayardır. Seçenekler arasında dolaşmak için ok
tuşlarını "
"kullanın ve birini seçmek için boşluk tuşuna basın. Seçimi
bitirdiğinizde "
"<TAMAM>'a geçmek için TAB tuşuna ve bir sonrakine geçmek için ENTER'a
basın."

#: pppconfig:672
msgid "Default Route"
msgstr "Öntanımlı Yönlendirme"

#: pppconfig:673
msgid "Enable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkinleştir"

#: pppconfig:674
msgid "Disable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkisizleştir"

#: pppconfig:681
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value
of "
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is
the "
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a
static "
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a
colon "
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a
local and "
"a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like this:
"
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"Öntanımlı \"noipdefault\" değerine atanmış bu ayarı çoğu durumda
değiştirmek "
"istemeyeceksiniz. Burası alan adı sunucularınızın ip numaralarının "
"girildiği yer değildir. Sadece ve sadece İSS'niz size sabit bir ip
adresi "
"verdiyse bu ayarı kullanacaksınız. Eğer size sadece yerel bir sabit ip
"
"verildiyse bu adresi sonunda ':' karakteri kullanarak buraya girin: "
"\"192.168.1.2:\" gibi. Eğer size hem yerel hem de bir uzak ip adresi "
"verildiyse arada ':' karakteri kullanarak ilk önce yerel ip daha sonra
da "
"uzak ip adresini girin: 192.168.1.2:10.203.1.2 gibi"

#: pppconfig:682
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP Numaraları"

#. get the port speed
#: pppconfig:689
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). 
I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"Modem hızını girin (ör. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). Bunu
115200'de "
"bırakmanız tavsiye edilir."

#: pppconfig:690
msgid "Speed"
msgstr "Hız"

#: pppconfig:698
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which
tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped
from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest
you "
"not change this."
msgstr ""
"Modem ilklendirme katarını girin. Öntanımlı değer, modem'e öntanımlı "
"ayarlarını kullanmasını söyleyen ATZ'dir. Çoğu modem ppp için uygun
olan "
"öntanımlı değerlerle üretilir ve bunun değiştirilmemesi önerilir."

#: pppconfig:699
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Modem İlklendirme"

#: pppconfig:712
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you
should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need
pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press
the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK>
and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Çevirme yöntemini seçin. Hemen herkesin tonlu arama imkanına sahip "
"olmasından dolayı, darbeli aramaya ihtiyacınız olduğundan kesin emin "
"değilseniz, bunu tonlu aramada bırakmalısınız. Seçenekler arasında
gezmek "
"için ok tuşlarını kullanın ve birini seçebilmek için boşluk tuşunu "
"kullanın. İşlemi bitirdiğiniz zaman <TAMAM>'ı seçmek için TAB tuşunu
ve bir "
"sonrakine geçmek için ENTER tuşunu kullanın."

#: pppconfig:713
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Darbeli ya da Ton"

#. Now get the number.
#: pppconfig:720
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem
manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"Çevirilecek numarayı girin. Tire kullanmayın. Eğer PBX'ten aramak
gibi "
"olağan olmayan bir şey yapmanız gerekiyorsa modeminizin kitapçığına
bakın."

#: pppconfig:721
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefon Numarası"

#: pppconfig:733
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr "İSS'nizin size verdiği parolayı girin."

#: pppconfig:734
msgid "Password"
msgstr "Parola"

#: pppconfig:798
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably
want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way,
you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp
a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and
your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon',
your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. 
"
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"Bu İSS ile ilişkilendirilecek için bir isim girin. Büyük ihtimalle
birincil "
"İSS'nize ait öntanımlı 'provider' ismini girmek isteyeceksiniz. 
Böylece "
"sadece 'pon' komutunu vererek numarayı çevirebilirsiniz. Her ek İSS
için "
"tekil bir isim verin. Mesela iş yerinize 'ofis' ve üniversiteye 'okul'
"
"diyebilirsiniz. Daha sonra İSS'ye bağlanmak için 'pon', üniversiteye "
"bağlanmak için 'pon okul' veya ofise bağlanmak için 'pon ofis'
komutlarını "
"kullanabilirsiniz. Not: İsimler boşluk içermemelidir."

#: pppconfig:799
msgid "Provider Name"
msgstr "Sağlayıcı İsmi"

#: pppconfig:803
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Bu bağlantı mevcut. Üzerine yazmayı ister misiniz?"

#: pppconfig:804
msgid "Connection Exists"
msgstr "Bağlantı Mevcut"

#: pppconfig:817
#, perl-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat
strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options
for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you
"
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure
"
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"Bağlantı yapılandırılması bitti ve değişen dosyalar yazılıyor. İSS'ye
"
"bağlantıda kullanılacak \"chat\" katarları /etc/chatscripts/%s
dosyasına, "
"pppd seçenekleri /etc/ppp/peers/%s dosyasına kaydedilecek. İsterseniz
bu "
"dosyaları düzenleyebilirsiniz. Şu an uygulamadan çıkma, başka bir
bağlantı "
"yapılandırma veya bu bağlantıyı (veya başka birini) gözden geçirme "
"fırsatınız var."

#: pppconfig:818
msgid "Finished"
msgstr "Bitti"

#. this sets up new connections by calling other functions to:
#. - initialize a clean state by zeroing state variables
#. - query the user for information about a connection
#: pppconfig:854
msgid "Create Connection"
msgstr "Bağlantı Yarat"

#: pppconfig:887
msgid "No connections to change."
msgstr "Değiştirilecek bir bağlantı yok."

#: pppconfig:887 pppconfig:891
msgid "Select a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı seçin"

#: pppconfig:891
msgid "Select connection to change."
msgstr "Değiştirilecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:914
msgid "No connections to delete."
msgstr "Silinecek bir bağlantı yok."

#: pppconfig:914 pppconfig:918
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı sil"

#: pppconfig:918
msgid "Select connection to delete."
msgstr "Silinecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:918 pppconfig:920
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Önceki Menüye Dön"

#: pppconfig:927
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr "Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz?"

#: pppconfig:927
msgid "Quit"
msgstr "Çık"

#: pppconfig:939
#, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. "
"Debugging is presently %s."
msgstr ""
"EVET'i seçmek hata ayıklamayı etkinleştirecek. HAYIR'ı seçmek ise "
"etkisizleştirecektir. Hata ayıklama şu an %s olarak ayarlı."

#: pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Hata Ayıklama Komutu"

#: pppconfig:953
#, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting
NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon:
"
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into
the "
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and
then "
"dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to
set "
"an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand
"
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"EVET'i seçmek bu İSS için isteğe bağlı çevirmeyi etkin kılacak. 
HAYIR'ı "
"seçmek ise etkisizleştirecektir. Unutmayın ki pppd'yi hâlâ pon ile "
"başlatmak zorundasınız, pppconfig bunu sizin için yapmayacaktır. Bunu
"
"yaptığınız taktirde pppd arka plana geçerek ağda bir yerlere erişmeye "
"çalışmanızı bekleyecek ve İSS'i arayacaktır. Eğer isteğe bağlı aramayı
"
"etkin kılarsanız, ayrıca işlevsizlik zaman aşımı değerini de ayarlamak
"
"isteyebilirsiniz, bu şekilde hat sessiz kaldığında bağlantı
kesilecektir. "
"İsteğe bağlı arama şu an %s olarak ayarlı."

#: pppconfig:953
msgid "Demand Command"
msgstr "İstem Komutu"

#: pppconfig:967
#, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. 
This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to
reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing:
"
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"EVET'i seçmek devamlılık kipini etkin kılacaktır. HAYIR'ı seçmek ise "
"etkisizleştirecektir. Bu, pppd'nin bağlantı kuruluncaya kadar deneme "
"yapmasını ve bağlantı düştüğünde yeniden bağlanmasını sağlayacaktır. "
"Devamlılık kipi isteğe bağlı arama ile uyumsuzdur: isteğe bağlı aramayı
"
"etkinleştirmek devamlılık kipini etkisizleştirecektir. Devamlılık şu
an %s "
"olarak ayarlı."

#: pppconfig:967
msgid "Persist Command"
msgstr "Devamlılık (Persist) Komutu"

#: pppconfig:991
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used
"
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver
"
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will
automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 
'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or
"
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want
/etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the
up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to
"
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to
move "
"on to the next item."
msgstr ""
"Bir yöntem seçin. 'Sabit'in anlamı, bu sağlayıcının daima aynı alan
adı "
"sunucusuyla kullanılacak olmasıdır. Bir sonraki ekranda alan adı
sunucu "
"bilgileri sorulacak. 'Dinamik', bu sağlayıcıyla kurulan her bağlantıda
"
"pppd'nin otomatik olarak alan adı sunucu numaraları alması anlamına
gelir. "
"'Hiçbiri' seçeneği ise DNS'in BIND (named) gibi başka bir şekilde veya
/etc/"
"resolv.conf düzenlenerek kontrol edileceğini söyler. Bu sağlayıcıya "
"bağlandığınızda /etc/resolv.conf dosyasının değişmesini istemiyorsanız
"
"'Hiçbiri' seçeneğini seçin. Seçenekler arasında dolaşmak için ok
tuşlarını "
"kullanın ve bir seçeneği seçmek için boşluk tuşuna basın. 
Bitirdiğinizde "
"<TAMAM>'a geçmek için TAB tuşunu kullanın ve sonrakine geçmek için
ENTER "
"tuşuna basın."

#: pppconfig:992
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Alan Adı Sunucularını (DNS) Yapılandır"

#: pppconfig:993
msgid "Use static DNS"
msgstr "Sabit DNS kullan"

#: pppconfig:994
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Dinamik DNS kullan"

#: pppconfig:995
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS başka bir şekilde yönetilecek"

#: pppconfig:1000
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Birinci alan adı sunucunuzun IP numarasını girin."

#: pppconfig:1001 pppconfig:1011
msgid "IP number"
msgstr "IP numarası"

#: pppconfig:1011
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr "İkinci alan adı sunucunuzun (eğer varsa) IP numarasını girin."

#: pppconfig:1042
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop
ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the
program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"ppp'yi başlatıp durdurma haklarının verileceği kullanıcı adını girin. 
Bu "
"kişi herhangi bir bağlantıyı başlatabilecek. Bu haklara sahip bir "
"kullanıcıyı silmek için vigr programını çalıştırın ve kullanıcıyı dip "
"grubundan çıkartın."

#: pppconfig:1043
msgid "Add User "
msgstr "Kullanıcı Ekle"

#. Make sure the user exists.
#: pppconfig:1046
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"%s gibi bir kullanıcı mevcut değil. "

#: pppconfig:1059
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as
well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The
default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same
username "
"with different providers. To disable the remotename option give a
blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider
file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets
file."
msgstr ""
"Büyük ihtimalle bunu değiştirmek istemeyeceksiniz. Pppd, \"secrets\" "
"dosyasında doğru parolayı bulmak için kullanıcı adına ek olarak uzak
adı da "
"kullanır. Öntanımlı uzak ad sağlayıcı adıdır. Bu, farklı sağlayıcılar
için "
"aynı ismi kullanabilmenize imkan verir. Uzak ad seçeneğini
etkisizleştirmek "
"için boş bir uzak ad verin. Bu durumda uzak ad sağlayıcı dosyasından "
"çıkarılacak ve uzak ad yerine secrets dosyasına * konulacaktır. "

#: pppconfig:1059
msgid "Remotename"
msgstr "Uzak Ad"

#: pppconfig:1067
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been
idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this
blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"Eğer bu PPP bağlantısının belli bir süre kullanılmadığı zaman otomatik
"
"olarak kesilmesini istiyorsanız, numarayı buraya girin. Eğer böyle
birşey "
"istemiyorsanız bu alanı boş bırakın. "

#: pppconfig:1067
msgid "Idle Timeout"
msgstr "İşlevsizlik Zaman Aşımı"

#. $data =~ s/\n{2,}/\n/gso; # Remove blank lines
#: pppconfig:1077 pppconfig:1688
#, perl-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "%s açılamadı.\n"

#: pppconfig:1393 pppconfig:1410 pppconfig:1587
#, perl-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "%s açılamıyor.\n"

#. Get an exclusive lock. Return if we can't get it.
#. Get an exclusive lock. Exit if we can't get it.
#: pppconfig:1395 pppconfig:1412 pppconfig:1590
#, perl-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "%s kilitlenemiyor.\n"

#: pppconfig:1689
#, perl-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "%s dosyasına yazdırılamadı.\n"

#: pppconfig:1691 pppconfig:1692
#, perl-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "%s dosyasının ismi değiştirilemedi.\n"

#: pppconfig:1697
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] |
[--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' prints the version. '--help' prints a help message.\n"
"'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--whiptail' uses
whiptail.\n"
"'--gdialog' uses gdialog. '--noname' forces the provider name to be "
"'provider'. \n"
"'providername' forces the provider name to be 'providername'.\n"
msgstr ""
"Kullanım: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail]
| [--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [sağlayıcıAdı]]\n"
"'--version' sürüm bilgisini verir. '--help' yardım iletisini
gösterir.\n"
"'--dialog' gdialog yerine dialog kullanır. '--whiptail' whiptail
kullanır.\n"
"'--gdialog' gdialog kullanır. '--noname' sağlayıcı ismi olarak
'provider' kullanılmasını sağlar'. \n"
"'sağlayıcıAdı' sağlayıcı adı olarak 'sağlayıcıAdı'kullanır.\n"

#: pppconfig:1708
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate
setting \n"
"up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat
\n"
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It
does \n"
"not make a connection to your isp, it just configures your system so
that \n"
"you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem,
and \n"
"it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand
dialing. \n"
"\n"
"Before running pppconfig you should know what sort of authentication
your \n"
"isp requires, the username and password that they want you to use, and
the \n"
"phone number. If they require you to use chat authentication, you will
\n"
"also need to know the login and password prompts and any other prompts
and \n"
"responses required for login. If you can't get this information from
your \n"
"isp you could try dialing in with minicom and working through the "
"procedure \n"
"until you get the garbage that indicates that ppp has started on the
other \n"
"end. \n"
"\n"
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must
be \n"
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
" \n"
msgstr ""
"pppconfig, çevirmeli ağ bağlantısı ayarlarını otomatikleştirmeye
yardımcı "
"olan; etkileşimli, menü esaslı bir yardımcı araçtır. Şu an için PAP,
CHAP "
"ve chat yetkilendirmelerini desteklemektedir. Standart pppd
yapılandırma "
"dosyalarını kullanır. Bu araç, İnternet Servis Sağlayıcınıza bağlantı
"
"kurmaz. Sadece sisteminizi yapılandırır ve böylece \"pon\" gibi bir
araçla "
"bağlantı kurmanız mükün olur. Modeminizi algılayabilir, dinamik alan
adı "
"sunucuları, birden fazla İSS'e bağlantı ve isteğe bağlı çevirme için
ppp'yi "
"yapılandırabilir. Pppconfig'i çalıştırmadan önce, kullanıcı "
"yetkilendirmesinde, İSS'nizin hangi yöntemi kullandığını, kullanıcı
adı, "
"parola ve telefon numarası bilgilerini bilmeniz gerekir. Eğer chat "
"doğrulama yöntemini kullanmanızı istiyorlarsa, bunlara ek olarak oturum
açma "
"ve parola istem metinlerini ve bunlara verilecek cevapları da bilmeniz
"
"gerekir. Eğer bu bilgilere İSS'nizden ulaşamıyorsanız, minicom ile "
"bağlanmayı deneyerek karşı tarafta ppp'nin başladığını bildiren karışık
"
"metine ulaşabilirsiniz. Pppconfig'in sistem yapılandırma dosyalarınızda
"
"değişiklikler yapması nedeniyle bunu çalıştırabilmek için root olarak
oturum "
"açmanız veya sudo'yu kullanmanız gerekir. \n"

#~ msgid "on"
#~ msgstr "bağlı"

#~ msgid "pppconfig $version"
#~ msgstr "pppconfig $version"

#~ msgid " ;"
#~ msgstr " ;"

Nêä?Èm­©ì?«b¢z¦?\¢wâ?8b±ø¥z+?Ëk?»­yÛ§uêí?ë?ébqéìy«-?êi¥Ê'~()iÉ?ã?g­N¹®kn®G«?y轧(?ÚöÓN&²??È,¶³ë¢7?´?Uz»"¢zi¥Ê'~('Eêh®Ó,?'Aº¢sÎL*Şjب?6­{m4ã]vç]öóN´ÒsÎEëâ²*'
«^ÛM8×]¼×?5ûM´ÒrÚ²Ôëj{%jÚ+1èfzÔë?êæ¶êäz¸§??Úr?­®rÚ???äŞjdî®H¬?×??©å×Iíº¹"²b²Ûy¸???à?ÂW«²*'×I¢{^?Ôò¥ë^Æßé?¨§r«±ë@Q1|?*'µéíN¶§±÷«w(v)àñ¸­¶â¶¶«Êêiz¹b?+l¢z)¶*'jw\?«_?W¬!ûa{&«y¸ ?êí?©í?+,¢g­?)à?Ì+¢x)¦?(?ø ïI¬?'F5OË?{±<ó¢wâ?êÚ¶*'RØ¥?ܦ²-¬cTü¸§»Ï=?©?©İ®f?­§)¦?(?ø ×of²?6??k ²ÚÔ#*$??ir?ß?
wÚk ?Ö(ºk¬µ·«¢?m¢»§¶¬¦º ­©§?È,¶°n»(.?©?É©m­¦â?g¤?)ë¢?dºYZ?Ë(?f§Î«zH«??ir?ß?
wŞ?ir?ß?
wâ?«?ú+?«f²?±Ú²z-{¬¶y¬?Ëk²g¯rë]z)g=ªŞ?Úi¥Ê'~(5ëi¬?'Bj{\??Y4b??«z{f²-­dѲÛ+zפj?­?©?v?ir?ß?
zòk ?Ğ??×%¢Ç?
§¥ªŞ?Ù¬?ËkD4l¶Ê޵饫ejf?
¥v?ßj)^uú+??ir?ß?
{Úk ?×?z-~?ä?È,¶·è®G??W¦?*+¦?\¢wâ?^÷?È"t&§µÉh±äCF)Ü?)]?È,¶´CE©m²·­zF©jÙZ?§i¦?(?ø ×¾&²?	©í­çb­ç-²×^®¹¬?ËkJÖ§uªí?«Z?Û,µ×«¯'²?W§v*æ{&©?©²¢ºi¥Ê'~(5ï?¬?'DÅçj)^vk ²ÚÄÅçiªìÎ?ir?ß?
{ök ?Ò'µêçjW«®?æ²-®­j?ir?ß?
¹êk ?Ğ«y«^iÊ'?ç-??æ²-¬«©Z?Ü?­«i¦?(?ø Û­)z¹_¢¹?¶k ?Ğ¡jx¶?¢yŞrب?v¦yÛ&²-®È¬?ibm©Z?Ü?z+b®?ir?ß?
ºŞ?«?ú+?«f²?
·?µæ?¢yŞrب?v¦yÛ&²-®È¬?ibn*ÛjV§·&«jÔá?Ërب?Ç­²êm?é??y??êi¥Ê'~(6ïY¬?'S?+"²Ø^<óÜ¢wâ?êÚ¶*'ºØ¥?Ü?µÚ²z-r?çyËm£*.®+)?ë-r?ß?«zÊi¦Ê-?«r¢ç?Ú,£­?«­?X­ÊË??«)¢r-Â)ejÉ¢»azë®v¦z?¬³
+u©İ¦'z{¦mêí?«r¢êÈHø½ì¨¸?ò¢êÈHû¬zÃÀ>?Âí?«b±©eÊ?§yçH*.?ë-ºÇ?r­±Êâ¦Ü¨»¥?w?vÚ$??!£¨º²>?è??l~?ò¢êî±êçjg??ÚZ²Ì(­ÒÊ??¢z-?z0­Ê?«!#î±ë-¯#À=K¶®¥©İv?'jºèÂG²²Ú&¢÷?®?§vØ^?éî°x­ÔÄFÚ,zW?µ©âµé?±ëay0?ì­¢j/yúè?Ø^?éî¶??¶??4!jw[iÉ¢j/z?í¢Ø^?ìm?éî??h8¦§v­ÔÄE: ¡¶??Ú-?êkzø¨ºÉ??è(¶??4!jwa?קµêæ²-®æ§<óòj?Z?ÚæiªÚry.?V§Ê?ìº{³æ«i$§?9^m©Z?Ù.®f³±§^qêi§(²j?Z?Úëo)^qæÚ?©íÊ?'?&âm©n*Ú­©Z?êŞ?W­?·??X«²)âÍ(³zK¥?©ÜiÚZ®?Z½ä??)ïz·b?×¥yú'?é?­«,¢»¥iƤ¶´??,ÏûŞÉ ?ù.?V§Ê?â±ëuçnæâ?¥z·¢?زiÉó¢V?j@Z?©í?)Û?·!jÖŞ¶(¤ºYZ?f§Î«zH²¢»I)â?K¥?©ÜiÛŞ¥ªè?¬§jÉl¢·nº{??Y??,àz·¤?´??)äºYZ?Úk¢Ú$¢Vâ?h²¢»?3À=ק{(§1éåz·^?ªŞ?ë^¶g¤?)òºF«½æ?¢IZ®K¥?©ç*ìyéŞ?ǦzH¢?CSnºv?jÉÌzw^?0ËŞ=0y«ejf¤½è®'g?é"?tÀÛ®?é.?V§?«²?ëjH¦z|??é??(§?¬ë¢Wnº{³u¤À0?'b?÷?51¶ë§i¶¬?w?)??'??g¤?)â±ãÓ· ?ا½á
LDZm«'¦?\¢wâ?nö?È"tÆ¢?ǧºk ²ÚÀ?£??ir?ß?
»âk ?Ğ¡jxiÊ'?ç-??æ²-¬«m©Z?Ü?z+b®?ir?ß?
»æk ?ĞŞ?ë^iÊ'?ç-??æ²-¬«m©Z?ܬ?Zi¥Ê'~(6𤋮?'E?x¬?©İ±«Ş~)^²k ²ÚÁ?Ø«½çh³&¥j¹É×­¦?\¢wâ?o8¥êå~?æjÙ¬?'O?æ¬zÇ¥yËm?殶§¶'¶*'?ëa¡×è®Øb±Ê'?ç-??Ïø¬¶¦zØhvj,¶?íz{¬yاZ)İ£=æÊ"*.¬??²êi¢»l¶?N?Ö?yv&¥º?%?éí¶¼?ôázg­??b²z0±ëm¢É¬?Ëk.ת?»?jV§¶(§n*òzÙ"?éİ?¹?Ê{^?+?sÀ?)ízh zw¥?)%yh§v?,÷?^?éejyka©âI)âÌÔï{&??yzø«?éb?Ë^?È¥z¸?zË^?X²¢»<İzw²?pZ?©íÊ{^?+??Ê%j¶¤k&«??ir?ß?
¼æ?«?ú+?«f²?ëaz{bq«b¢s¶~?ì?È,¶»"?v¶H¥zwb®g??צ??ir?ß?
¼êk ?ÓŞz°.¶§¶'¶*'>º-¡Ê%?È,¶±zÙ"?éİ?¹?²#ë¢Ú$¢SÀ>?ir?ß?
¼îk ?Õ,yÈZµú+??"?úZ²Ì(­Ö®¶§¶'¶*'?È,¶¹h?)ÿ¥ªè?¬?¶H¥zwb®g¬?(§r­?éejyé¦?(?ø ÛÏ&²?
¼©¶?Ú?Û!jG?ºØO®?hr?f²-®'ëzX?¢F¥jf?zÙ"?éİ?¹?²#ë¢Ú$¢P?úi¥Ê'~(7×I¬?'O?æ¬zÇ¥yËm?êk¢?«·,¨»¬?Ú&¡Ø?ÊÇ¥yËBjw?Ú ¡¶??Ú,µªí¢÷«¢»?ç-)â²?¶?+?רºÛayÈZ??~)^²k ²Ú˵÷§uè­?¹??+-yØ¢?,ózYb?Ç¢?«?ÙæzKŞÉéâuéÛjV¦jH¢??Z?÷²i×¢?Ib?W«?F²uëfzH¢?­¶,¢±è§¦?\¢wâ?}u¥êå~?æjÙ¬?'O®?^®Ø?²?ì?È,¶»3zYb?W«??ir?ß?
õÚ?«?ú+?«f²?±7¥z?h?éî?·«?È,¶»zW?¢yî?ªÚ²?ir?ß?
õŞ?«?ú+?«f²?°º ?zk¢jm?È,¶»?¸¢²×¦??ir?ß?
õæ?«?ú+?«f²?°??ºÇ«?©??È,¶»JK¥?©ÜiÚi¥Ê'~(7ת^®Wè®f­?È"vÃÚ²Ì(­Úk¢jm?È,¶»jº%j+-zh©¦?(?ø ß_)z¹_¢¹?¶k ?ÛHúZ²Ì(­Ù¬?Ëk±$?jº%jÊi¥Ê'~(7×Ú^®Wè®f­?È"vÃè®Û)yçf²-®Ãè®Øs¦?\¢wâ?}´¥êå~?æjÙ¬?'l2?^?Ê&¦?í?È,¶»¡×¦r?©¢»n¦?\¢wâ?}µ¥êå~?æjÙ¬?'lëaz{bq«b¢y?¶?È,¶»zÙ"?éİ?¹?Ê{^?*i¥Ê'~(7Ûy¬?'@vö§qçN¦Ø¨?ɬ?Ëkéb?$?zw¤?êé¦?(?ø ßnf²?Z¸­yø¥zƧv·­º¹í¢f¢?g§ºk ²ÚâÌ??ªäk'^¶÷??©??'??g§ºö«­µìmN¬?éîjYhĄ̂ºÚ?©àzÊ&z?í?騭ê±Ë«zÇ­¶)à±'¥yËm?ë¶Ø§?*.Â+!¶?!jxjwlzW?´ú޾*.³^?*.j·?¢w?±ëayªë£	ÊËh±Êè?[azX¬¶?ir?ß?
úÖk ?Ôá?É??æ¥??,Ê?­¡ÈZ?¬¢g¨~Ø^??Ş¡»º·¬zÛb?zW?¶Ø^±ëm?x2¢ì"²hr§?æ§vÇ¥yËO­ëâ¢ë0?éò¢æ«yÚ'yK¶?®º0?쬶?®?e¶¥?Ëf²-¬¦zvÚÎF«?©ɪåj·^?Ø«?éâÎ+?ªÃz+b®g¤?Ë^v(§?;zw¢±è§½æâ¶*İ?)âÍקqé"?W z¸??râ²×²?Æ«v¹??(§¢Kn?ªç?éejyé¦?(?ø ß­©z¹_¢¹?¶k ?н©ÜyÔ?¶Ø§?Çè®É¬?Ëk²(§éb?$?zw¤?êé¦?(?ø ß­éz¹_¢¹?¶k ?Û¡×¦?x­²Úâ?	¬?Ëk°Êzh¥?W§v*æzF­jºi¥Ê'~(7ë?^®Wè®f­?È"vÀ¨?w?¶·¬¦?ìzk ²Úì©Z?×½¦é¦?(?ø ß®iz¹_¢¹?¶k ?Û­éh?)Ü?«f²-®Ã­º»¦?Ǭ?J'ºf©¦?(?ø ß®©z¹_¢¹?¶k ?Ûyö®?Úèº×¬µ«^?È,¶»'µ©æ?)åzwb®g?º»¦º?ir?ß?
úî?«?ú+?«f²?±'­???v·¬±ë&²-®Â)iÚŞ²W«?x?ɪåj?ir?ß?
úò?«?ú+?«f²?±;«?×?º"?
'¢º~k ²Úì«Zk)%jf²k&?jF©jÚi¥Ê'~(7ëÚ^®Wè®f­?È"vÄî®w^?©İv&¥?x(??è}ù¬?Ëk²Ë^y¶¥zø«?ì¢ué??×bjX§?¬?u©¥«i¦?(?ø ß½)z¹_¢¹?¶k ?Ûº¹éz»"²Ú'¢º~k ²Úì
ëÚ?VÚ?©íÊ?«²+-k&?jF©jÚi¥Ê'~(7ïj^®Wè®f­?È"vÀ¡jxÔ¦²-®ÀÍJ'^?Ø«¦?\¢wâ?~÷?È"t]j?iºÇ«?È,¶°b®?i?éejw,zI^¦?\¢wâ?~ù¥êå~?æjÙ¬?'l>?-??"?ÈZ¶k ²Úì:Û«ºk(?¶¬??î?ªi¥Ê'~(7ïº^®Wè®f­?È"vÀ¡jx­é¨µéÚ?é¬?Ëk±LÚ?§]z+b®?ir?ß?
ûö?«?ú+?«f²?°?ezئz?­?È,¶»%zû"ÎX¤Í©??©¢vW­?g¨ºÑ'v?ÒX?Â?ir?ß?
ıÒk ?Ô^¶êç¶?kzø¨ºÉ??é¬?Ëk*çqé"?éòyÙé¦?(?ø ßݦ²?­¶¬ºØ¥?ܦ²-¬?­«Z?Ji¥Ê'~(9ãJ^®Wè®f­?È"t?íz¹Ú?ê뢹è²ç!¶§?«,?È,¶¸Zµ« ?¸??·²?ëܺ×^?Q'v?ğ?)^ÔIİ¡÷hiËb¢{ayÊ'?ç-??춸§?ǧµ¼­?é¨u驦?(?ø ç?æ²?{^®Ø^µìm¡÷(?w?µ§$??%yØ?éí?ö§É8b²Ëk?x0?Y[zǧ·^?Ø^ãM$춸§?++yÇ¢½ç_®?­?é¨ué??W¬³*.?z0~?캷­?«r¢êÈHúުè«zË.r§iÉ'£	^v¦z{r¢ë!¢é]?æ¯zØb±«?ée²Úâ?ajج?k ²ÚÄz»Ú®Æ?jV§µ©gu¸¥?+""¤jÖ«?«?pn?«Z®jzg^?#?4@?qëÚm©gvwZ?w^®)^qé-?´??,â?¼¥y¸«jYİn)`?È z·¤¶*İ?)Şzh§u襱éâÍ»??©Ş?X§uæèn¶¤?©l?9é¦?(?ø ç?&²?ɶ¸§?k ²ÚÀ?w@rB?µªí?éh?)é®?©¶Ëk?x,z{[ÊØ^!#é¦?(?ø ç?¦²?{^®Ø^µìm¡ûazZ ?zk¢jm
­Â)e±éİÊ?«ºÇ«?©??z޲?'±äázj,µÊ&??é®?©¶Æ«zZ ?v§vë®v¦y*&zئzËayø«²Ù^¶×«?Ǧ+Z?,Şu©İ²??æ¯z+h}ö§vf­raz·¬¶?í?ì(­Ô¨?ëb?ë-?ç(??â²?¢¶×?!ü¨¹ªŞ?Û.­ëkÊ?"?k ²Úζêî?+-zh¦zÙâ?("®)Â?«\zö©¢V«jI.?V§r+&?x³?	İz·?zKb¬Iè?K¥?©åjx¬µé¦zا?êâ??"?÷®±êçjg??°ZÍéâ?HZ­ù^­¼¤¢V??X«nì³uéâ?HZ­ù^­«ejz`z¸¤jV§?ëb?é^¶*â?*Ák7§uæ­?©Ún)b¬I¢?×¢?ǧ?: ?z%j¶¤uéŞÊ)é¦?(?ø ç?æ²?.?"?úè??f²-¬ën®é¬µé¢¥«,Â?ݦº&¦Û?Öò¶?Húi¥Ê'~(9ë?¬?'D?׫¶­{h~Ø^¥«,Â?ݦº&¦Ğ¡jÜ"?[?ܨººZ²Ì(­Ø§­ë)¢{N¦¢Ë\¢i¨??è??b²?¬³
+u*&zئzËayø«²Ù^¶×«?Ǧ+Z?,Şu©İ²??æ¯z+h}ö§vf­razV¬¶?«¶?í?ì(­Ù¬?Ëk=ªè?¨¬µé¢?ëg?x ?¸§
­qëÚ¦?Z­©)jº%j|à?׫yǤ¶*Ä??$ºYZ?V§?Ë^??¬³
+uÚÁk7§?Y!j·ÛÊJ%i¸¥?¶î?ç^?W¢?HZ­ö­?©é?ëg?x®)?©Ş?ëb®)b®?ir?ß?zæk ?ÓÚ²Ì(­Óë¢jm?È,¶³Ú®?Z²×¦??m??Ú??Ş??"?ÈZ¶?ir?ß?{Şk ?Ö(º?èm¦åÉÚ'¢ÙŞyÛh¦ëZ?+a?x!z·??׫j|?uØ­??Ú?)éºÜ¨º¸¬¦·ªº*ޱ·?¢·²¢éh?)È*.?ç?¶???æ§z{kÊf¤zØ^~*ìµéí¯+az?è??r¢ç±¥ç-jwm?ër?ݶ«z«¢­çkzÊh?Ç?Å©©?쨺¸¬¦Ç§vÄ?®÷«jw^Æ??·*.¶?޲?'w­?Úâ??âµæ(»
.?Únµêïz»k?Z?×°?ØhºÛaz«¨µë!z·??W§¶¸?²k¬µ·¬z?«j×?o,!?׬¥§b??jxZ½é¨­ëajz'yìiyËlzwij*æ²-¬¤?b?©ey»«k&¡z¸Z???·²?*æzx³?êŞ?h²¢´??,â??n®é??§Z?w?êŞ?Ø«v(??·²½ªìi»§º«y¸¥?»"?,Äz¶â®«?&©?©ó?êŞ?,¨®Æ??¸§r)ÊÚ%j¶¤I)âÍק?éfzÈ?zI^?éâ²×¦?÷¢?)Ü?F²¶?Z­©i$²z÷«yÇ¢?,Üzö??*â?¹Ş?$§?4?®÷«?w^®,¨®÷¬?7^?Úâ??âµç½¦çmé%?*+±¦î­§Zz»Ş®Úâ??âµè"®)^qé-?»k?©%j¸Z® m?«?W«n?n?V«?¦²®Y??ÚÁ?·^?ö³?¦Ş?W§zx'uêâ?éâ~Ø ?·??X«²)âÎ?ir?ß?{Şk ?Óëxº ?y¬?Ëk:Û«ºiÜzÈ©¢Ëe¢§r­¦?\¢wâ??5?È"u?.¦ºi¹rv?è¶w?vÚ?©àzØb°?b²)â¶&¥?'\Â??×¥?Ç!jÛh{^rÙ趧?¢¶?ޱç(?Ö§vǧvz-?)àN¬?+޳*.®+)¶)?¶?¶?i²Ö«µçH*.®+)­ê®?·¬j|?uØ­??Ú?)éºÖ?µêò¢èZ½éh???|¨ºÈhºWiºØ­?êŞN¬?¬?yªk¢
Ú?v¦zX¤z?ijÆ«zÊh?Ç­¡©??êk¢jm!ü¨ºw?vÚ&jG??éí¯)??ëayø«²×§¶¼­?êk¢jmÊ??Æ??µ©İ¶¬yÊ'vØ^­ê®?·?­ë)¢{¦¦W²¢êâ²??Û®?hr?Z?×±¥ç-Ê?­¢·¬¦?İÂ+a¦?X¢ì(ºWiºÚ-¡Ê%¦?p?ØhºÛaz«¨µë!z·??é]²k¬µ·¬z?«j×?o,!?׬¥§b??jxZ½é¨­ëajz'yìiyËlzwij*æ²-¬Ë¡µé??éÛº{?z+b®g§?8­é&?*+©Z?
%j¶¤uÊ%j¶¤n¶¤?kk½à¡jס?¸«qëÚ¥·¤?é??ë"?&â®Æ§?'?zI^?ë"?+Ş?&â­ì ?׫?é?²)â³)^¬?K'©¦?â?¶¥jÙfjÈ¢?6¦j{Ş®*Äz´?¢Û«ºf­?Ö§²?ëié?¸"­Ø?zIbÊ?â±æî­¬??*â?g¥?Ø«è"­Ø??¹??+-zh§yǯi·§¦?`?¸??ºk¢
Ú??Zn)b¬G«?êájx"n*à?¸²j???8­é"Ê?ìj)d?¬?mé%zw§½è¤?w"²)âuè'uêâ?éÜzö©¢V«jH"®)ë?éHúè¶?(?	İz¸²¢»Ş²,İzzi¦?Z­©zö©½êæzx³?·¤?,¨®Æ?º¶?j?hr?i¦?"®)^qé-?»k?©%j¸Z® %jyZ­º%ºIZ®V?ʹfjWk*İzwÚÎV¤k+`?·??X«²)âÎ?ir?ß?|Ök ?Óè²Òè?)æ²-¬ën®é?¢zÚ²?ir?ß?´âk ?Ñ'µêí?ë¬z¹Ú?è"½éí£*.o,¨º²>k ²ÚÒJx³µªÚ~wZ?ȳz÷«?W§?éejwvx"®)é¦?(?ø ëNf²?RÇ«5©??È,¶²®?V§pi¦?(?ø ëm¦²?{0z¼?²Ú!j÷­?êh®Ü¨º¹¨u颲?âuéí?ø?u«­¢f­?Æ¥?"-Â)eµ©±ëŞ­©lyÊ'vËhµë-y§!±êâjZh®Ğ'³«???Ê?°¢é]­«az·§µêí?ë®&¥¦?íÊ?«±é_?È,¶³(ué¢?,â?»¥ºwnº?+¶éè¶??¶)(?ªÚ?©`?©æjÈ¢?»«iÖ?½ë]{(§êÛ?ºh®Û­zË^¶g¤n*äjƧ?'³jf§jV?jKkê颻n?éİ?x³?*æzH¬¶,¨®Æ§Î²®?Z­©zö©?¬§¦?\¢wâ?­·?È"t(h¢Ç?¡×¦
?ß?¶?È,¶³(ué?j?Z?Úæi?ízh§?'¢??ir?ß?¶êk ?Ğ??Úk¡·°?)^¦?]?Êî?x§?k ²Úé¦?Z?¹?©`?©?ɪejl¨®?ir?ß?·Ş?«?ú+?«f²?>º?x,?È,¶»?	Z?*+¦?\¢wâ?®4?È"t¥£¬jX¬¶?Ú?[azÇ«?©i¢»l¶­j?^j»h?«Ş?ªİÁªŞ¶­q©Ûzëuú+¦?N?ëajÛzk-¢¯y©¨ué¨?+ajÆŞzzkzÇ¥yË^t?ç¢jzl±ú.?Ó?æ¥Á«)­ë?ç-yÔèiǦÛaz?ޱé^rب?;¬¶­LZ?Ûazq
LDT±ëazêZ?×hÂv«®?${+-¢j/y©¨?azÇ¥yËb¢{?ÚkzË-?ë)iÇ?j»h±é^rÚ'yh^?*.j·??x¬?çn±äÀÚ,zW?´â??Ñ
LDm¢j/z?í¢Ø^?ìm?צ?È,¶°uªi¦)^?éejv??W?z)âÍÚ'jy¥j¹àÎKm?Ç«??+¶V«?+-zW§?+b¬«??^?)ÛjZ%vë??W§±êâ¦?í?Ç?z{?X¨?§?ÚÄz¶â®jzfî?éÚ?¬ìhIez{?ib¢V?jKk?Ç¢?)né^¶g¤?)Ónºv?jÊ]j¬¢zÚÔÄFÛ®?¦Ú²t?zw¤?êóz¸§uçh?©??(§¢Kn?ªç?éejyïzÇ¢?)âÎ,?¦f¤?)Û¢[¤¶ë§i¶¬?­?·b?x³uäÀÛ®?é.?V§j¶¤L37«?w zX§½á
LDmºéÚm«­©,¢zÚ?)Ş?触?\¢wâ?®4?È"u'¥yËL¡×¦>?í?È,¶³(ué?¢»n?ë?zi¥Ê'~(:ãi¬?'D?׫¶©¢»[ʧvk ²ÚÏ¢»gºf«jÉŞ?W ?¸§¦?\¢wâ?®t?È"tIíz»az?+·*.®jzh¬¢yÿuëÿ¶Ü?Ò+8Íb?3??÷^¿ûmÉ-b°#?Ú)Ã9)ÿuëÿ¶Ü?Ú+8Íâ?3??÷^¿ûmÉ-â°#?â)Ã9)ÿuëÿ¶Ü?Ö+-?騲×(?j'6?^¶­¶¬?ë-mër¥ç^ŧ-?&¬²0?&©?Ö¥?6­??â²)©¢»Z?ÛmÉ-b²z-¶¬jg?²Ûr³Y¬?Ëk2?^?)âÎ)ÛjZ%vë©¢»gºf«jÉà?¸§ıׯşÛrK@ÎJÖ¤?#?×÷^¿ûmÉ-C9+Z? ?3oİzÿí·$¶ä­jH?8Íÿuëÿ¶Ü?Ş+ä­jH?8Î-¯÷^¿ûmÉ-^??$ºYZ?V§v³è®Ùî?ªÚ²yíjj%j¶¤nêÚu¨+?Ø"n,?ÎY?²«zKb?x®?ëfk)ÁÊOä?«~w¦?'b®ÛrK[mÊÍb?æ²?×¢?Ø«¦?\¢wâ?®z?È"tƧ¹©eÉ'¥yËL¡×¦>?í?È,¶³(ué?¢»n?ç¥?ë?zi¥Ê'~(:ïY¬?'D?¦å?xyö®?ÚèºØ§?×¥?̨º»2²×¦¶­¶°k+h­æ??,¶ËhÂ??+b²z-v*ŞrÙrr?çyË^v+/?¬¨º²=8b²+?j,µÇ«µ¨§?,!jܨ»§µK¶®¥©İv?'jºèÂG²²Ú&¢÷???ඬzW?¶*'±©İ¦·¬²Ø^²??y¶«¶??ç-¢w??éò¢æ«yø§?È^vëLm¢Ç¥yËN)©İÔÄFÚ&¢÷¨?Ú-?éŞÆØ­zi¬?Ëk?Ö§?\§?éİ?¹?Ê'­?)åzØ«?é,?Ë^?)âÍä??,åyÚ+¹Ö§m©Z?Û(?f²jy??)Ş?êŞ?«%ºV?q©ìÊW«ê.?[¤?«"Î)â²×??)âͬ?­ÚÒyéŞ?W«j¶¬?Ö?¢V¦jH¢??-ºV«?K¥?©ç½æâ®)â±é??(§n?n?Û®?¦Ú²t??h??Ø«v(§?7^L1¨?é"?tÀÛ®?«Şn*ì¢zÚ?)Ş?é??(§ÔÄE¦Ú²zi¥Ê'~(:ïi¬?'Cyö®?Ôhº×¦²-®{Z?iX?W§v*æz?ir?ß?»Şk ?Ñ'i¹^uçÚº[k¢ë^?È,¶¹íjy¥Êy^?Ø«?ì¢zÙ"?W­?ºi¥Ê'~(:ï?¬?'C?Æ??ç^}«¥¶º.µé¬?Ëk?Ö§?\§?éİ?¹?Ê'­?+"ÎW­?ºi¥Ê'~(:óY¬?'X¢æ¥??-qêíj)åÉÚ'¢Ü?Ûhr§?ëa?Çë¢kay×?jém½©nz?ç¢*]yö®?Ôá?Éè¶Ø^¦V?yú+Ê?«?©?±êïz¸©?é?z»¶+-?êeiÇ?¢¼¨º¸©?é?z¸?jwh?\¢*.¬???«²È ?çr¢æ¬µ«br?Ş!ü¨º¯y·??¯zz'?&¥¡Æ¥²Ö­?È©z{^®+p?ØZr?h?«m?ç§vX¤zØb³_vׯ5Ø?ò¢èZ½æŞzx"½éÛ¢ØZ???©İj·¦¢×¢¥éíz»azZjX©iÊ%¢v§vØ^­é¨µè©?)¶¬×ݵëÍv×M´ß]¦²-®{Z?ig¢*]yö®?×^z¸§y«Z?fîk&«¢çn®é?i×¢¶*æzH¬µé?Éç?ȧ?0n­«?©Úv˧¹Ë¥j¹ó?*gºf«jV«?x"®)]?,?­×¢?Ø«I§^q몱§^qä??,ì?7¬i¸­n*⥧kzȯz·bÊÇ?¹¬?®K¥?©Úq©,?1®È³zÆ?yDzz·¥n*ìi¸­??Ş®)]?+næ?­ë"²?î?Ö¤j¶¤µêâ?éejv«jFî­¬??*â?_vׯ5Ú??G«²,Ş?é²z·¥?é?y¸«»6¤???­ë"½êâ?ز±æ«iÖ¤j¶¤µêâ?éejv«jH¥?wÉêŞ?*]j¬¢zÚu«³jH©iÚŞ²)â?*â?_vׯ5Û]6Ó}v?&â¦?\¢wâ?¯6?È"t?ͺfޮɬ?Ëk ón?ªÚ?ªàzÛaz?+¶Ê^yÚi¥Ê'~(:óÙ¬?'D?׫Ê?«??^??+¶Ê^y× ÷­4×İ´Ó8ÓN{ëM5×?´Ğ?.?¬¶ØZ·*.?æ¯z+Z·]yÛM&²-¬Êzhs?«?zıëM5÷m4ßÎ4Ó?úÓMuçm4éî×^vÓG^n¶¤?©óµ«ì?'?v)b®?ir?ß?½Òk ?Ô©yçf²-¬|é¦?(?ø ëß&²?{^®jzh§?Ø??,Ú¶*'²Úâ?áy×?jém½©nz+M?!?ÈmzYl¶¦¡×¦¶?¬z+luçÚº[lzÛb?²j,¶jzk­ë!??^uúè?Ø^}§-¢¼°?Ø]yö®?۶ا?ËajÖ«yªi®?k?«^~?é¦?,º²Ü¨ºz-r§?ëa?ɬ?Ëk2?^?)d?éİ?¹??«Z®x"®)絩æ?×?®jzg§µ©æ?¬?®V«?K¥?©æjÉìÊW²zpeØ«¢é¨u驦?¢?ì ºz%jyíjy¥uç«?êåz·­?X«½æî?éİz+b®)fzg¬?w«?X«¦?\¢wâ?¯}?È"tÊzb'?Ø??,Ú¶*'?È,¶³(ué¥?W§v*æz?ir?ß?õÚk ?Ô??ç-?ëa¡Úv&¥?x?wjY¨²×¯z¼¨?èZ²Ú.rh?쨺ÈhºWey«Ş¶??©b?	?¶±ëm¢Ú'zéåzË2¢æ«zË«{*.?ç?¦élyK¶®¥©İv?'jºèÂG²²Ú&¢÷???ඬzW?¶*'±©İ¦·¬²Ø^²??y¶«¶??ç-¢w??éò¢æ«yø§?È^vëLm¢Ç¥yËN)©İÔÄFÚ&¢÷¨?Ú-?éŞÆØ­zi¬?Ëkzø«?짵é¢?+?qŞ?éáz¹²)í¢ynj¶¦j)¤jyÚ±¨b¦?fjÉİjwh?¬?j¶Ş?&«jf²j(m?&??:%vë§u©äzȧzh§u襱éâÍ»§ºÚ'?æ«jf?iºÚ?f¥²|ÒyéŞ?W«j¶¬?Ö {9??(§¢Kn?ªç?éejyïy¸«?x¬yæâ?g¤?)Û¢[¤¶ë§ºK¥?©ç?é¢n+b­Ø¢?,ójf§L2ǦzH¢?0¶ë§º÷??»(?¶¤?w zg¤?)Ä51¶ë§ºK¥?©ç¦?\¢wâ?½w?È"tû¥±ê+N?Ş?È,¶°Ú­·¥?&?i:'6? zÛaz{¦mêé¦?(?ø ïm&²?{^®Ø^?é?z»hv&¥?í?w%¹×??'Z²¬Iç²¢êæ¡×¦?©îjX?Ê?§yçm¡Ú?+a?x.?ë.jYb?çbjX§?Øk¢è!hğW?È,¶·¯?¸¥yǤ?é?­¬ ?¸§N*Ş?éejy?Êq¬ğWµéÚ­©?????Zjz%?¬??¸«{,?¦f§Î«zH²¢»??^?)âÎ)ä?Ö©?¦Ú?zi¥Ê'~(;ÛY¬?'O??Ş6é?z¹¬?ËkMé^~?ͺf«jÊi¥Ê'~(;ßy¬?'D?׫¶©jË0¢·r¢êÈHø½ì¨ºk ²ÚÒJx³?{"ÍëŞ­Ø¢¥ªè?¬ ?¸§¦?\¢wâ?½ø?È"tö¬³
+vk ²ÚÏjº%j?ir?ß?ıòk ?Ñ'µêí?éÚ?쨻¬?Ú.±ëh­çŞ®Ú-?+"²?(»¥??èm¦å˧¶Ú ?÷­?ç^}«¥¶v¦z?é®?âuêí£*.®?â?ªò?ÊS?«pk,¨¹Æ§v&¥?Öò?ë-?+â?ayÊ&?©İ¦?Æ?÷?iÈZuØ­??Ú?+)jéâªç§jg?¢·±jje{*.?(!µÆ¥?*.­é©???®Ø^¡÷âqæ§w*.®éâ½êì?Ü­?ë??%N§Ê??jw(?w?¶Ú2¢êâ²?"¶h?*.®?ß?Ç°?Øi¢{az?ß?Ç??ܨº»§?÷«²+rÂ+a¦?í?ë??%6?^¶§jg¦ºË\¢{Z?yè²??zɬ?Ëkä??W¢?)"?éİ?¸¥yǤ?)Û?¸¬?h"®)ÁÊH¡¶)??W??¸§r)RJx³y¨­?Ö§?Zk¢ø?z¸¬?)â?*æzH¬µì?qé,?x³)^qëuç¦?ä¢k­º{¯z·«zIî?ªÚÉëâ­æâ?*ì?x³êŞ?$¢?{^?)[?¸¬?kŞ®)ÌzÇ¥j,?®)âÍê?ËŞ?+ޮȭ{'¨?é]?'??X«²)âÌ6¡jÊ'­¤?ÉæÚ?©æjH¢??'?+ޮȭ{'?jV§?©"?zh??.?÷²j?â±æÚ?©æjH¢??'¡ø¬??®¶V«?K¥?©Ún)b®È§?3h¶È¦?êÛ¢[¤?êæzg¥?Ø«¦?\¢wâ?¿}?È"túè¾'^¬Ö¦zk ²ÚÒjV²rÉ¢¦?\¢wâ?Í7?È"u8b±Ê'?ç-??ŞÆ+-°:2¢ì?Ûh¢÷«Â¸­z+f²-¬?jV§¶g¯rësz¸§{&³?¬¢²×«?+"?,é¦?(?ø óN&²?
?çyËb¢q1?Ël?È,¶°Z?©í1ëܺÚi¥Ê'~(<׺^®Wè®f­?È"tX§?È^uÊ'~(.®)àr?çyËb¢v§w
â¶)àr§?ç_?W¬N??«l¶¸§?Çè­Ê'?ç-?x-¢Ø^!#Ú­è§ıë\ıÈZ¶Ç+??lşÌ!?W­?ê)¶*'±ú+¦?]j·¢?÷­súi§ú^z»?±?.?¬?v+m?ë~)^±¼¡jwb*.Â+!b?°?Yg£Z½æ§¢?h®Û§?Ü­¡ìb¶Ø^¦º ­©?¢wâ?êŞjz-?êÜ¢yŞrب??ëzø¬zØb²?Ú??azº'zk ²ÚÁjV§·&©?©İ®Y?±¸­¶+Şuè??Ú,É©Z¯&³?*+I,?m©Z?×Z?éejyZq©?«djÖ«?ªÿz×?r­±Êâ¦Û?±Ú,É«'j?ivÇ??é%z¸¿z×?¦?¥ç«³û¢Ì?²v¤k'^v)^qé,µêìzx³nçh³&¥j·szy^Éæâ?*ì?x³¹©îÊ¥jf?jy&i¶¤i¸«m©Z?Ü?¦V§v¹?½ì?næÚ?©íÊ÷²i¶¤i¸«?x Íק?è«?ç뱫gÎö«¦?\¢wâ?Í|?È"tX§?È^vk ²ÚÁ?Ûb¶¬±ëlº?ŞÁÊ'?ç-??ìo'?X§??az·î?Ëb¢{-¢)â¶&¥?7?rW??ËZµæòÍêè?x,µ«^½ªâi¹^²«?¯+azë­ú+?wè®f­??Ún?­iÊ'?ç-??é¦?(?ø ó?&²?
·?µà¨?w?¶*'?È,¶°Z?©íaªÚ¶?ir?ß?<îk ?Óhr?çyËb¢{-¡ÈZ?¦²-¬7¢¶*â?ç?¸«m©Z?ܨ??ir?ß?<î?ir?ß?=Ök ?Ô??ç-h*'?ç-??æ²-¬«©Z?Û?zi¥Ê'~(<÷Y¬?'RzW?µÊ'?ç-??í¡ÈZ?¦²-¬7¢¶*â?ç?¶¥j{r±è§¦?\¢wâ?İx?È"tÚ¢yŞrب?Ëhué^µé¬?ËkJ)b?ç?¸«m©Z?ܨ??ir?ß?uâ?ir?ß?uòk ?ĞŞ?ë^h*'?ç-??æ²-¬«©Z?Û"??ir?ß?uòk ?Ô??ç-r?çyËb¢{hué^µé¬?ËkJ)b?ç?¶¥j{r±è§¦?\¢wâ?İ|¦?\¢wâ?İ´?È"u­º¹í ú޾*.°Ç§ºk ²Úçqé"1éòx9é¦?(?ø ÷næ²??¨»¬?Ú*º+p?ØhºÛ¾)àÊ?«r§?ë&²-¬7¢?Ib?W«?F²uëfyק?f¤?ËbÊ?æºË§»:i¥Ê'~(=Û¹¬?'Pº+f²-®Ji¥Ê'~(=ßÚ^®Wè®f­?È"u'¥yËb?K¥?éÚnW?y» ?)àIé^rا?Ó°?Y]?Æ??è­
æî?§?+)­ë?Ùr²k ²ÚÄTDâ±é??­i¬¤?©?Éëd?y^¶*Şqé?±é??+zÙ"²,åzØ«yǤ¶*ÇjÖ?ÊIZ?«??Ê%j¶¤k&«??ir?ß?wök ?ĞŞnè¢i??Ù¬?Ëk«Z)%jf?¢k­º?ir?ß?yŞ?«?ú+?«f²?Ié^rا??Â)ezv??ç^?©İv&¥?x¢»a?Êk¢ø?z´??ç-?x
;¥?جi¹^?Óhµëajܨ»¥?Ëb?YŞyÛh²Ö«¶?iw­??'¦?\¢wâ?¥?z-v?aj×è¯*.Z§Ê??¢Ê)¦?p?Y`¢)í¢Ø^m§$?º.?Ö§w¢µú+Ê?­¡«mzjmiDzË(?ëa?x(?Ø^5ëZ?Ûazwbj[©¶?HòÊ??¡éÚnW?zf§uØ??)àÊ?°?YZ?Ê0j{m¢Ç­jx??ëb?ê.¶Ê-?«m?éb?L"?X(v?'§?ج?Ù^
é??×bjX§?+)­ë?Ùr²k ²ÚÄTDâ±é??»?J(§?Ë^y¶¥zø«?ì¢zÙ"?IZq©?±é??+zÙ"²,åzØ«yǤ¶*Ô?ëfk)ä??iw(¡??'?W?jV­?©3¢»§u«'Î?ir?ß?î?ë"Î)â?|?¦f²iƤ¶°n?ì?¦Ùóµ©-?·^¦?]j¹¦V§j?­éu¦â¯'«?êŞz¸¦{'??f§Í·¤?ì?qé/y$¢j¶²iƤ¶±®+-yæÚ?ªÚ?¬?¶H§?V«±©ók*Üj)^¾È³?)3jf§jg^z¸§?×?ɪåjf¤?Ë^Éæâ?*ì?x³nç¤?W^?«lzË"ÎF¥vwZm©Z?Ù²)^qé-?»-yæÚ?ªÚ?«??Ê%j¶¤k&«??ir?ß?yŞk ?ĞŞ?©İ
?¦jwf²-®Ë^?ª&ºÛ©¦?(?ø ÷®éz¹_¢¹?¶k ?Ô??ç-?x,"?W§i¹^¥êì?Ëf¡×?zW?¶)à4ì"?Wb±¦åz+S?+0?Y\jë¦?]¶?z?kÊ)àº{b?+\¢yŞrÛ?Ûh¶¼­¢·?¢yŞrØ?¶?¢yŞrب?
±Ú0?÷«²+-?ȧr?©jØ??ì"¶^?©İv&¥?x?¦å?xzf§w¥?جi¹^¥êì?ËOz»"²Ø¬¦·¬z{eÊɬ?ËkQ?ǦzG^½©¥?I"¦)âzÙ"?IZq©-¬p!?é"±ç­?+"ÎW­?·?zKb¬©¦?g?vÚ?©í?êî?éÜk&¤iÖ«uéŞ?ì?¦f¬?÷?jV§µÛguì??'^?¶¥jy?²{?¬?q©-¬7¯jie?H©?+-yæÚ?ªÚ?¨¥zì®?˳vêâ²×?m©Z­©?Éëd?y^¶*æzG^½©¥?I"¦)âzÙ"²,åzØ«yǤ¶*Ãzö¦?Y.j{(?ªÚ?¬?®Zi¥Ê'~(=빬?'Oz»"²Ğ¨?f§vk ²ÚÃzö¦?Yz»"²Ò¨?ën¦?\¢wâ?ßu?È"t(h¢Ç??ëa¡Ô­jØ??槲ØZ¶Ø^±©??©?±êïz»0?Y[zëuëŞ¯+b?ëa?Êk¢ø?z¸¬ºÇ?b?°?Y[y«$y×è®Ø^?©?±êïz¹î?·«²)í?éŞÆÛ­ç§)Ú?'&y©ì¶­¦?]Â)ejëh?«bq©eÊ­¶§jg¬z»Ş®{¦mêìy§!¶)?Ê??¢yŞrÛh¶¬¦º/?׫6?Ş?槲ØZ´3RÂ)emèZ?Ù^u¼¨¶«?槲Ë??« Ğçjg?¢¹??æ¥yØ­?x(÷­sú޲?or?ßIé^rÓh?è?Ê??¢z-Á©íıë\ş·¬¢[Ü¢wí¡·??©àyÜ!z|¨¹Ê'?ç-¶?a?Êk¢ø?zµ,zØ^º?§uÚ0?ªë£	ÊËh??Şjj'?Ø^±é^rب?Ƨv?޲ËazÊZqæÚ®Ú,zW?¶?ŞZ§Ê??­çâ?+!yÛ¬y0¶??ç-8¦§tCSh??Ş¢{h¶§{bµé¦²-¬«Ê{^?Ç¢?&??اjyZ?»¬jV²ryİj)?k)Ú?©Úv˧¹Ë¬»)Z?éejyZq©(?f¬v°b®Ê'­©"zJÚ?Ö??©Úv˧¹Ë??X"?êâ²?î?§?8§jh¤në?¬?ÊV¤º»¥jx^­¶¥j{]j?ivx§¢Ú&jؤ¢V«jF¥jv?²éîréî?ªÚ?ªÚ?f¬jyZ?v zX«&â®+zw¢?Ç?5(§?C?©?v??¶¤i¸«zH¥uëŞÉ¯ŞµÏëzÊ%½Ê'}ÜŞ?W§z·¤??í®?^v)^qè§?Ì¥z°n±©ZÉÌ?m©Z?Ùóu¯ŞµÏëzÊ%½Ê'}Ú,É«'?×¢?ë"?(¬µé¢Ê?ìj|Ç?¸«?Ç??è§?Ç¢?'??é%z¶«jÉİiÚ%jf¤?)è?Û¥j¹äºYZ?{Şn*ìyéŞ?ǦzH¢?º%ºKnºv?jÉÁ?Ø«v(§?7^L1¨?é"?tÀÛ®?é.?V§?÷¬¢zÚ?)Ş?é??(§ÔÄFÛ®?¦Ú²zi¥Ê'~(=÷i¬?'B¢wâ?êŞ5©?±êïz»5)¬?ËkV§Ô®?ç.?ªçÔ?j?Z?Úé¦?(?ø ÷İæ²?RǬµ«bp3R?È,¶´?n+C5).?V§¦?\¢wâ?ßx?È"uKw)Ú?'5)¬?Ëk)Ú?)5).?V§¦?\¢wâ?ßy?È"t3RÂ)emèZ?Ù^u¼¨¶«?槲k ²ÚÃ5&Ú?¦â­é"?ײ?ëb?ç??ir?ß?
tÓI¬?'g{^®Ø^ ùî?·«~?ò¢êé®)?¯)Ú?ë®÷«?È,¶¹Á?¸§r&¥jv?²éîréîÎéÈ>{¦j¶¬?«?zi¥Ê'~(5ÓMi¦?(?ø ×Mu?È"t?çºfŞ®k ²ÚÈ>{¦j¶¬¦?\¢wâ?]5Ök ?Ñ'µêí?â?é?z·è¯*.®Ç?¢wZ¯)Ú?ë®÷«?ö§Êk ²Úä?w"jV§iÛ.?ç.?ìî?竽ªìh?çºf«jÉà?¸§¦?\¢wâ?]8Úk ?Ñ'µêí?ë¬z¹Ú?êjë¯hÊ?°j{m¡·?nW­¢ËZ®Ö§vËh¦?iJ°?Y[y¦åzÚ,µªíj|?¢yŞrب?:+zj/y«¬zºî?Ø^¦º ­©¯?
Ú?ÚŞ??޶®±êß®?­?çb¦
èº?¬?Ëk¦?r?¶¥jÚ]º·n®f¡jIZ®yïz¸¥yÇ¢?éejwvx"®)ÁºH¢?êájx"n*ÛjV§·&Ú?«Zn)^q麤?ªÚ±¨b¥¸«?éejw2²)fzH¢?ø ®?è?¶¦?©m®{Ş?éejw2v*`®æî?Ö§?ªí??ir?ß?
tãy¬?'@uÕ,z¹¬?Ëk*éejw?W?jG¬º·­?ë¬z·±?Ël¦?\¢wâ?]8ê?«?ú+?«f²??Ú,¹Èn±êڲɬ?Ëk?È"n&â®K¥?©Ü?ëܺ×^?Zi¥Ê'~(5Ó?f²?b?©®?Ún\?¢{pj{m¡ÈZ?­?+¦?n±ë-?êŞ??^?©?jÌ?V¬¶®±êçjg­¡ø§vØ^®(!¶?¬³
+v)í?ër·­±ø¥y8^uçÚº[kzj-zv¦z+-?êk¢ø?z¹Ú?äá?Æ¥??,Ê?­¢ë¶¬jg®±êçjg°?Ø]?÷Ş­éí¦º/?׫±:?Æ??ëaz·¦¢×§jg¨¦Ø¨?¯y¦åjy+zj-zv¦y8^­é¨µéÚ?ê)¶*'Â)emê&?Û^uúè?Ø^¦º/?׫~)^jwZ?)ŞÂ+aj)ìµæ?¡ö«zj-zv¦{¥?·©ºØ§¶¬yÊŞ¶Çâ?é¬?Ëk)"?ئjY^néîuè­?¹??+-zg²yǤ²)âÌúivÇ?­ëlv?2jÉİiÚ+º?«¢V²néfjH¢?K¥?©ÜiÙÚzJ%j¶¤»6¤i×Z?éejz絩æ?ìÚ?§ljV²q§]¬?j¹%±©ZÉÉZ®(§k)â²h¤ºYZ?¦â?g§?7¢?F§½êâ­LÚ?§lyéŞ?x?¶H¬?9^¶*æzH¢?º?»³jF?½êâ??º»¦u«³jF?±©ZÉÇh³&¬?Ö§?ªåiƤ½ë³jF?Éêâ?ër·­±Ú,É«'jJ'ºV?jKk¦?\¢wâ?]9ök ?Ô^??^?©??È,¶µ3j@¦?\¢wâ?]:îk ?ÒÊ?°j{m?+<ùb?Kh²­v?'jëh?«bq©eË^?+ajÆŞzx??çè­§®Ö¢?{¦mêè~Ç?¢wl¦ëm?«gºfŞ®«x·?½ëa?Æåjy"*.Á©í????ë!º×hÂv­jYf²-¬G«nãÏ=¶¥j{l?vŞ?X??»+zK¥?©å?§sjf§¢Ú&jؤ¢V«jI²)fzȧ?+-?*+±©ó?é?­¬?º¶²j«?q­¼¥y¸«{(¬µé¢Ê?ìj|Û¹©Z?º­©'¦?\¢wâ?]:îk ?Ò?äâ?ê.¶k ²Úåzû"ÎX¤e©??	?jÖ?³ùöşà²?^??ŞnV§?X§zÊi¥Ê'~(5Ó¾é¦?(?ø ×¯<¥êå~?æjÙ¬?'B¢é]?Ú)z{'?È,¶»?©?vzi¥Ê'~(5ßİé¦?(?ø ×?t¦?\¢wâ?^|î?«?ú+?«f²?	©í¢?§²y¬?Ëk±©Z?*+?g­jw±r[¬?÷¥¡ÉzÛ«?'ğyƧ¶­?Ñ?µ©ŞÅÉn²+Ş??$­?üq©í?ëb¶?ir?ß?
w÷?i¥Ê'~(5ã]©¦?(?ø ×?t¥êå~?æjÙ¬?'Bj{e¡É,?k ²Úì?)b¶W§zh²¢¹é¦?(?ø ×¯=¥êå~?æjÙ¬?'B¢é]?Úk?{m¢Éæ²-®Çh³&¬?¬?ÍÚåjf???ir?ß?
z÷Zi¥Ê'~(5ëİ©z¹_¢¹?¶k ?ШºWg¶·§jg¬?k ²Úìv?2jÉç?É¢uè­?¸¥zg??zi¥Ê'~(5ëŞæ²?RÆ z?ir?ß?ޮȨ?¥¥Ø???0?*mj)`v&¥¢	ç¢v¦z?è¾'^®v¦z{ޮȨ??â?Û-?ëŞ®È¨?¥¦?â?Û?éi?ë,j§v&¥¢¬zÇbjZ ?{-y§h~bjZ ©µ¨¥ºÇ¬Â©µ¨¥?bjZ ºÇ¬?Ø???'¢v¦yú+që-?êk¢ø?z¹Ú?ëhmêk¢ø?z¹é®?âuêçjg?¢·²Ø^¦º/?׫?©?¶?ަº/?׫?©??k ²ÚʺYZ?ji¥Ê'~(/z»"¢x^??bjZ ©µ¨¥?Ø???'??Ú?ë?¬?Ùïz»"¢{+?¸¥?+"?+Ş®*ázZrj·f?W­?ȧ?-z¸«?Ø??? v&¥¢?®)Şv&¥¢	.?V§¯b¦Ö¢?b¦Ö¢?K¥?©ë?bjZ ?Ø???$ºYZ?¹è?©?±©ZÉȬ?*%j¶¤¦º/?׫?éejyfjÉìjV«?Æ¥k'vÆ¥k'v?Z­©,jV²pdºYZ?¹é¦?(?ø ×½<?È"v?ir?ß?¬jx§µêÚrدzg§¹Úâ½éî¶)b·+h?éijëh?«^±ëm?x'º???©n¦?ir?çyËb¢r-rêëz{eÊË©¦?í°ğpjw\?«gjëaz{bq«b¢r-ºÇ¬¶¬µ©İj·i¦?\¢wâ?êÚ¶*'~)^°?]¡ë'??fjG?r?çyËb¢{hÊ?«?Êb¶;¬µÊ'~(.­ë2¢êìÊË^?Ê-?«gÊ??jwh²?"¶®¶)b·+.r¬¦?ȵƧuë^rܨº¹¨ué??ÙâµÆ§r?ß?«z?i~?İÊv¦?Çg²k¥¶*ex??±©İué??×bjX§?yÁyú+z»§?)à¦?\¢wâ?*.².?Ù'£!jÛ(®Újëaz{bq«b¢|¨º¹â²?ުè«zËazë®v¦y©İ¥«,Â?ݶ­¶²Á©íÊ?­¢ëjwm?éé??Ş?é?z²¶²­ê®?·²¢ëhºÇ??«ZºØ^?Ø?jب?*.Â)e?©l¢w?vÚ$??-?éh?)Ú?ÚZ²Ì(­Úk¢jm±©İj|¨¶«¦º&¦Û?ÙëzÊh?Ǭ­ê®?·?~?墧!ü¨¹Æ§¶­¶¬?wè®f­??ß®?²¢êç?Êr¢ç(ºWm¯'bjX§?)ğ?Øf?x?¢f§w
+?)à¶èºm?êk¡Ç?º·§º{b?*.?ëm?è­¶ zØZ¶)İ?Æ­zËajÚi¦¬²Ö«µçh?Ø^¢Ø^®w§vyÒ?w¦?\¢wâ?f¤zÇ!jx²)ìÊË^?Ê'~(.­«b¢wâ?ë2¢é®²ÖŞ?Z ?çb?«+¢?h®ë²çh¶?î?+g?k ²Úé¦?(?ø zø«?ébi¶¥j{lk&«?ªç¢Ú&jؤ?ëb®g²{&«vg(?©Ş¶H¥z)¥?g§zƬ?¸«Éªİ?Æ«jÚîjx¢?ğp½ç!jÜ?¶H¥zwb®g¥z¸§?׬µé%zg¤µçb­+Z?Ö«¶?iw&©?©İ®f?¢Ì??ªç?éejzÁ¹ªÚ?׫?ëRz»â±&¥k''ͦÚ?©í?êæk4?uç²+-zh§?8²j?Z?Úë½æò?ç¦?à?¸??¶«jV?jV§¶K«?©ó?Iè?ê̡צ?x³?©`?¬?n)b­Ø§jh¤jV§iÛ.?ç.?ªÛ?·^?ö³?¤?y¶¥j{oz+-yæÚ?ëâ®g¢?zi§(²j?Z?ÚÚn)b¬úir?ß???ÚæiÖ§?ǤºYZ?Ì?¶H¥zwb®g¬?w^I)âÎ)ájx"Ê{^?).?V§vy.?V§q§ijº%j÷­zW?¢yî?ªÚ±¸¥?)^®)ân)fzx³?êŞ?*Äz·!j×h®éZ?¬§µé¢?).?V§?©ó?ËbÊ?åj»néåj¶???Z­©(¶êî?©?½êZ®?Z?Ë^?g­?y^®)â½æî?V«j÷«?W?zG½ªej·Zn)fzx³?êŞ?*Äz¶în)`?W«y$§?7^?éZjl¨®Æ§Îh§?Ê&?W?jV§?¬?zw²z·¤?ªíj¶?µªi¦x§m©Zvvâ?Ø«zy®I?¶)޺V?n)b®È§?3é¥Ê'~("?Ȭµé²j?Z?ÚæiÚ,É©Z®|İi×¢?Ib?W«ÉªfjÉŞuéâÊW?º{??ÚÚn)fzH¢?º(¶?Z­©(¶êî?©??;ŞÉ«.v?®?éejy??8­é"®y¬?'h?k ²ÚÛjY¬?'i¦?(?ø ½êì??æ²-®?ir?ß?ޮȨ?k ?Ù¬?Ëk

Reply to: