[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://courier# Turkish translation of courier.
# This file is distributed under the same license as the courier
package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-25 17:27+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:4
msgid "Create directories for web-based administration ?"
msgstr "Web-tabanlı yönetim için dizinler yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:4
msgid ""
"Courier uses several configuration files which are located in
/etc/courier. "
"Some configuration files can be replaced by a subdirectory where all
files "
"insides this directory are concatenated and considered to be a single,
"
"consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier /etc/courier içinde bulunan birden fazla tanım dosyası
kullanır. "
"Bazı tanım dosyaları bütünleştirilmiş tek bir tanım dosyasına sahip
bulunan "
"tek bir alt dizin ile değiştirilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:4
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package
relies "
"on configuration directories instead of configuration files.  If you
agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be
created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"courier-webadmin paketi tarafından sağlanan web-tabanlı yönetim
yapılandırma "
"dosyaları yerine yapılandırma dizinlerine güvenir.  Eğer aynı
fikirdeyseniz, "
"web-tabanlı yönetim aracı için gerekli olan dizinler (halihazırda
yerinde "
"bir dosya yok ise) yaratılacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:18
msgid "Packaging of Courier has been completely revised"
msgstr "Courier'ın paketlenmesi tamamen gözden geçirilip düzeltildi."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:18
msgid ""
"Formerly the courier-imap package(s) are generated from the separately
"
"distributed Courier IMAP sources. This has changed, and now the entire
"
"Courier suite gets packaged for Debian. For this reason, the
infrastructure "
"has changed a lot; for example, all configuration files have been moved
to /"
"etc/courier."
msgstr ""
"Eskiden courier-imap paketi(paketleri) ayrı ayrı dağıtılan Courier IMAP
"
"kaynaklarından üretilirdi. Bu değişti ve artık bütün Courier suiti
Debian "
"için paketleniyor. Bu sebeple, altyapı sistemi çok değişti, örnek
olarak "
"bütün yapılandırma dosyaları /etc/courier dizinine taşındı."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:18
msgid ""
"Please tell the maintainer about your experiences with the new "
"infrastructure."
msgstr ""
"Lütfen yeni alt yapı sistemiyle ilgili tecrübelerinizi paket
sağlayıcısına "
"bildirin."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:30
msgid "Authentification method \"authdaemon\" is mandatory now"
msgstr "Doğrulama yöntemi \"authdaemon\" artık zorunludur"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:30
msgid ""
"In your configuration file ${conffile} AUTHMODULES is set to
\"${authmodules}"
"\". This will no longer work as authdaemon is the only available "
"authentication method for Courier Debian packages version 0.35 and
above."
msgstr ""
"Yapılandırma dosyanız ${conffile} içinde AUTHMODULES \"${authmodules}\"
"
"olarak sabitlenmiş. Versiyon 0.35 ve üzeri Courier Debian paketleri
için "
"müsait olan doğrulama yöntemi sadece authdaemon olduğu için bu artık "
"çalışmayacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:30
msgid ""
"Please fix your configuration file, otherwise your setup will no longer
work."
msgstr ""
"Lütfen yapılandırma dosyanızı düzeltin, yoksa kurulumunuz artık
çalışmayacak."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:42
msgid "Path to user's Maildir directory"
msgstr "Kullanıcının Maildir dizinine giden yol"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:42
msgid ""
"This is a relative path name from each user's home directory to the
Maildir "
"directory where the Courier servers store and access the user's email.
"
"Please refer to the maildir(5) manual page if you are unfamiliar with
the "
"mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Bu Courier sunucularının kullanıcının e-postasına ulaşacağı ve
saklayacağı "
"Maildir dizinine her kullanıcının ev dizininden ulaşılan ilişkili
yoldur. "
"Eğer Courier'ın kullandığı posta saklama düzenine alışık değilseniz
lütfen "
"maildir(5) yardım sayfasına başvurunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-imap.templates:4
msgid "Move old configuration files to /etc/courier ?"
msgstr "Eski yapılandırma dosyaları /etc/courier'a taşınsın mı ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-imap.templates:4
msgid ""
"On your system are courier-imap configuration files within /etc. From
now on "
"all configuration files related to Courier are located within
/etc/courier. "
"If you like, we move the configuration files to the new location.
However, "
"we cannot guarantee that they will work as before. Please refer to the
"
"Courier documentation and tell the maintainer about your experiences
with "
"the conversion."
msgstr ""
"Sizteminizde courier-imap yapılandırma dosyaları /etc içinde. Şu andan
"
"itibaren Courier ile ilgili tüm yapılandırma dosyaları /etc/courier "
"dizininde bulunacak. Eğer isterseniz yapılandırma dosyalarını yeni
yerine "
"taşırız. Bununla beraber daha önceki gibi çalışacaklarını garanti
edemeyiz. "
"Lütfen Courier belgelerine başvurun ve paket sağlayıcısını değişiklikle
"
"ilgili tecrübeleriniz hakkında bilgilendirin."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3
msgid "Default domain"
msgstr "Öntanımlı etki alanı"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions
will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a
domain, e."
"g. emails from accounts on this machine."
msgstr ""
"Lütfen geçerli bir e-posta etki alanı belirtin. Etki alanı
belirtilmemiş "
"bütün e-posta adresleri (örn: bu makinedeki hesaplar) bu etki alanı ile
"
"kullanılacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:10
msgid "\"From\" Header for Delivery Notifications"
msgstr "Teslimat bildirgeleri için \"Kimden\" Başlığı"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:10
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" Header for mail delivery
"
"notifications. Otherwise these cannot be send."
msgstr ""
"Lütfen teslimat bildirgeleri için geçerli bir \"Kimden\" Başlığı
belirtin. "
"Yoksa bunlar gönderilemez."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:3
msgid "SSL certificate required"
msgstr "SSL sertifikası gerekli"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:3
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate.
During "
"the installation of courier-pop-ssl resp. courier-imap-ssl a
self-signed "
"X.509 certificate will be generated if necessary. For production use
the "
"X.509 certificate must be signed by a recognized certificate authority,
in "
"order for mail clients to accept the certificate. The default locations
for "
"this certificate is /etc/courier/pop3d.pem resp.
/etc/courier/imapd.pem."
msgstr ""
"POP ve SSL üzerinden IMAP geçerli ve imzalanmış bir X.509 sertifikası "
"gerektirir. Courier-pop-ssl kurulumu sırasında eğer gerekliyse bir
self-"
"signed X.509 sertifikası üretilecektir. gerçek ortam kullanımı için
X.509 "
"sertifikası (e-posta istemcileri tarafından kabul edilebilmesi için) "
"tanınmış bir sertifika otoritesi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu "
"sertifika için öntanımlı dizin /etc/courier/pop3d.pem ve
/etc/courier/imapd."
"pem dizinleridir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:4
msgid "Activate CGI Program ?"
msgstr "CGI Uygulaması etkin kılınsın mı ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:4
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, we need to copy the
CGI "
"program from /usr/lib/courier/courier/webmail/webadmin to
/usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin and set the SUID bit."
msgstr ""
"Courier-webadmin'in dışarıdan çalışabilmesi için CGI uygulamasının
/usr/lib/"
"courier/webmail/webadmin dizininden /usr/lib/cgi-bin/courierwebadmin "
"dizinine taşınması ve SUID bitinin belirlenmesi gerekmektedir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:4
msgid ""
"There are two reasons why this is not done by default during the "
"installation. First it has serious security implications, because "
"courierwebadmin runs as root. Second it is not guaranteed to work
depending "
"on your web server software and its configuration."
msgstr ""
"Bunun öntanımlı olarak kurulum sırasında gerçekleştirilmemesinin iki
nedeni "
"var. Birincisi, ciddi güvenlik anlamında, çünkü courierwebadmin root
olarak "
"çalıştırılır. İkincisi ise kullandığınız web sunucusu ve bunun "
"yapılandırmasına bağlı olarak çalışması garanti değildir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:4
msgid ""
"If you agree here and your web server setup is compliant with the
Debian "
"policy, you can access the administration frontend through
http://localhost/";
"cgi-bin/courierwebadmin."
msgstr ""
"Eğer burada sizin web sunucusu yapılandırmanız Debian politikasına
uygun "
"olduğu konusunda hemfikir iseniz, yönetim önyüzüne
http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin üzerinden ulaşabilirsiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:20
msgid "Password for the Courier Administration"
msgstr "Courier Yönetimi için parola"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:20
msgid "To access the Courier administration a password is needed."
msgstr "Courier yönetimine ulaşmak için parola gereklidir."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:3
msgid "local, net, disabled"
msgstr "yerel, ağ, etkisiz"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:5
msgid "Enable Calendaring ?"
msgstr "Takvim etkin kılınsın mı?"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:5
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in local mode
(choose "
"local), groupware mode (choose net) or not at all (choose disabled). To
"
"actually using the groupware mode, you need to install the courier-pcp
"
"package."
msgstr ""
"Lütfen takvimlendirmeyi yerel modda (yereli seçiniz) etkin kılmak "
"istediğinizi , group modunda (ağ seçiniz) etkin kılmayı istediğinizi,
yada "
"istemediğinizi (etkisizi seçiniz) belirtiniz. Grup modunda kullanmak
için "
"courier-pcp paketini kurmanız gerekir."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:5
msgid ""
"Local mode requires very little overhead compared to not using
calendaring "
"at all, but groupware mode requires a substantial additional amount of
"
"server resources. If you select the groupware mode, a separate daemon "
"process will be run."
msgstr ""
"Yerel mod takvimlendirmeye göre çok az iş gerektirir, fakat grup modu
önemli "
"ölçüde ek sunucu kaynağı gerektirir.Eğer grup modunu seçerseniz, ayrı
bir "
"sunucu süreci çalıştırılacak."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:5
msgid ""
"For more information, please refer to
/usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr ""
"Daha fazla bilgi için, lütfen /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html'ye
bakınız."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:22
msgid "Ispell Dictionary"
msgstr "Ispell Sözlüğü"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:22
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an
appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail e-postalarınıza yazım denetimi yapmanızı sağlar. Lütfen
ispell "
"için uygun bir sözlük seçin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:29
msgid "Do you want the webmail password changer to be installed SUID
root ?"
msgstr ""
"Webmail parola değiştiricisinin SUID root olarak kurulmasını
istermisiniz ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:29
msgid ""
"For changing passwords through the webmail interface to work, a program
to "
"change (system) passwords has to be installed with the SUID bit set.
Because "
"this program runs as root, this has serious security implications."
msgstr ""
"Webmail üzerinden parola değiştirme işleminin çalışabilmesi için sistem
"
"parolalarını değiştirmek için gereken uygulama SUID biti sabitlenmiş
bir "
"şekilde kurulmalıdır. Çünkü bu uygulama root olarak çalışır, bu da
ciddi "
"anlamda güvenlik gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:29
msgid ""
"(The webmail CGI program itself no longer has to be setuid root, since
"
"accesses to users' mail and configs are now mediated by a daemon
started "
"during system startup by /etc/init.d/sqwebmail.)"
msgstr ""
"(webmail CGI uygulamasının kendisi artık root olarak çalışmak zorunda "
"değildir, çünkü kullanıcının e-posta ve tanım dosyalarının kullanımı
artık "
"sistem başlangıcında /etc/init.d/sqwebmail tarafından başlatılan bir
sunucu "
"tarafından yaptırılmaktadır."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:40
msgid "symlink, copy, custom"
msgstr "sembolik link, kopya, kişiselleştirilmiş"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:42
msgid ""
"How to you want to install the HTML documents and images for sqwebmail
?"
msgstr ""
"Sqwebmail için HTML belgeleri ve görüntülerinin nasıl kurulmasını "
"istersiniz ?"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:42
msgid ""
"The choices are to create a symbolic link /var/www/sqwebmail, copy all
files "
"from /usr/share/sqwebmail to /var/www/sqwebmail or let /var/www alone.
For "
"security reasons the second option is recommended. However, if you have
"
"already enabled FollowSymLinks or SymLinksIfOwnerMatch in your Apache "
"configuration, you may as well chose the first option. The custom
option "
"implies that you configure your web server manually."
msgstr ""
"Seçenekler /var/www/sqwebmail'a sembolik bağ yaratmak, bütün dosyaları
/usr/"
"share/sqwebmail dizininden /var/www/sqwebmail dizinine kopyalamak veya
/var/"
"www'yi yanlız bırakmaktan ibarettir. Güvenlik sebepleriyle ikinci
seçenek "
"tavsiye edilir. Bununla beraber eğer Apache yapılandırmanızda "
"FollowSymLinks'i veya SymLinksIfOwnerMatch'i etkin kıldıysanız, ilk
seçeneği "
"de seçebilirsiniz. Özel seçenek web sunucunuzu elle yapılandıracağınız
"
"anlamına gelmektedir."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:42
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is
"
"purged except you choose custom."
msgstr ""
"Lütfen aklınızda bulunsun eğer bu paket kaldırılırsa ve özel kurulumu "
"seçmediyseniz /var/www/sqwebmail silinecek."

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: