[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://isdnvboxserver[Bu sefer bir degisiklik yapayim dedim, duzeltmeleri klasik diff yerine 
wdiff olarak gonderiyorum :-)]

# Turkish translation of isdnvboxserver.
# This file is distributed under the same license as the isdnvboxserver package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004
# 
[-#-] 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnvboxserver\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 19:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: [-2004-05-06 17:22+0300\n"-] {+2004-05-09 21:01+0300\n"+}
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../ipppd.templates:3
msgid "ISP dialup config exists already"
msgstr "ISS çevirmeli ağ yapılandırması zaten mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:3
msgid ""
"The files device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} already exist. Therefore the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it's "
"already been configured."
msgstr ""
"device.${IPPP0} ve ipppd.${IPPP0} dosyaları zaten mevcut. Dolayısıyla zaten "
"var olan bir yapılandırma söz konusu olduğundan, yapılandırma aşamasında herhangi "
"bir dosyaya dokunulmadı."

#. Description
#: ../ipppd.templates:3
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes: \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr {+""+}
"Eğer [-hala çalışmıyorsa,-] {+hâlâ çalışmıyorsa+} ve otomatik yapılandırmayı denemek istiyorsanız, bütün [-ISDN-] {+"
"ISDN+} süreçlerini durdurun (\"/etc/init.d/isdnutils [-stop\" u-] {+stop\"u+} kullanın), yukarıda [-bahsedilen-] {+"
"bahsedilen+} dosyaları [-silin,-] {+silin+} ve yapılandırmayı \"dpkg-reconfigure ipppd\" ile [-tekrar çalıştırınç-] {+"
"tekrar çalıştırın.+} Bundan sonra, ISDN süreçlerini tekrar başlatın: [-\"/etc/init.d/isdnutils-] {+"
"\"/etc/init.d/isdnutils+} start\"."

#. Description
#: ../ipppd.templates:17
msgid "Which interface should be configured?"
msgstr "Hangi [-arabirim yapılandırılmalı?"-] {+arayüz yapılandırılsın?"+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:17
msgid "Which interface should debconf configure?"
msgstr "Hangi [-arabirim-] {+arayüz+} debconf ile [-yapılandırılmalı?"-] {+yapılandırılsın?"+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:17
msgid ""
"Most people will say \"ippp0\" here, as that is the default for a connection "
"to an ISP. The default gateway will be ippp0."
msgstr [-"Bir ISP-] {+""
"ISP+} bağlantısı için [-varsayılan olduğu gibi-] {+öntanımlı değer böyle olduğundan+} birçok insan burada [-\"ippp0\"-] {+"
"\"ippp0\"+} diyecektir. [-Varsayılan-] {+Bu durumda öntanımlı+} ağ geçidi ippp0 olacaktır."

#. Description
#: ../ipppd.templates:17
msgid ""
"However, some people have special requirements, and they may choose another "
"interface that debconf will configure (e.g. because they don't want this "
"connection to be the default gateway)."
msgstr {+""+}
"Bununla beraber, bazı insanlar özel gereksinimlere [-sahiptirler, ve debconfun yapılandıracağı başka bir arabirimi seçebilirler (örn.-] {+sahiptir (ör.+} çünkü bu [-bağlantının-] {+"
"bağlantının+} varsayılan ağ geçidi olmasını [-istemezler)."-] {+istemezler) ve debconf'un yapılandıracağı "
"başka bir arayüz seçebilirler."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:17
msgid ""
"Note that debconf will currently only configure at most one interface. Enter "
"\"none\" if you do not want debconf to configure anything for ipppd."
msgstr [-"Aklınızda olsun, debconf-] {+""
"Debconf'un+} şu an sadece [-azami-] {+en fazla+} bir [-arabirim yapılandıracaktır.Eğer debconfun-] {+arayüz yapılandıracağını unutmayın. Eğer "
"debconf'un+} ipppd için herhangi birşey yapılandırmasını istemiyorsanız [-\"none\" giriniz."-] {+bu alana "
"\"none\" girin."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:32
msgid "wrong interface name"
msgstr "yanlış [-arabirim-] {+arayüz+} adı"

#. Description
#: ../ipppd.templates:32
msgid ""
"You can only give names starting with \"ippp\" followed by a number between "
"0 and 63."
msgstr ""
"Sadece \"ippp\" ile [-başlıyan isimler verebilirsiniz, peşisıra-] {+başlayan ve+} 0 ile 63 arasında bir [-sayı takip etmeli."-] {+rakamla devam eden isimler "
"verebilirsiniz."+}

#. Default
#: ../ipppd.templates:38
msgid "manual"
msgstr "elle"

#. Description
#: ../ipppd.templates:39
msgid "What is your ISP's phone number?"
msgstr "ISS'inizin telefon numarası nedir?"

#. Description
#: ../ipppd.templates:39
msgid "What number must be dialed for connecting to the internet?"
msgstr "Internet'e bağlanmak için hangi numara çevrilmeli?"

#. Description
#: ../ipppd.templates:39
msgid ""
"This is the number complete with areacode, any necessary leading zeroes etc. "
"that may be needed to get an outside line."
msgstr ""
"Bu, alan kodu ve dış hatta çıkış için gerekli olabilecek sıfırlardan oluşan [-bir komple-] {+"
"eksiksiz+} bir numaradır."

#. Description
#: ../ipppd.templates:39
msgid ""
"It is possible to enter more than one number here if there are alternatives "
"available, simply enter the numbers with a space in between."
msgstr ""
"Eğer alternatifler mevcut [-ise,-] {+ise+} burada birden fazla numara girmek mümkündür, [-basitçe-] {+"
"basitçe+} aralarında [-bir-] {+birer+} boşluk bırakarak numaraları girin."

#. Description
#: ../ipppd.templates:39
msgid ""
"Leave this blank (or \"manual\") if you want to manually configure the ISP "
"connection."
msgstr {+""+}
"ISS bağlantısını elle yapılandırmak istiyorsanız [-bunu-] {+bu alanı+} boş [-bırakın-] (veya [-\"manual\")."-] {+\"manual\") "
"olarak bırakın."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:54
msgid "What is your local MSN?"
msgstr "Yerel [-MSN'iniz-] {+MSN'niz+} nedir?"

#. Description
#: ../ipppd.templates:54
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While usually a wrong MSN will "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"ISDN ile bir arama yaparken, aramanın kaynaklandığı MSN (telefon numarası) [-call-setup mesajında-] {+"
"call-setup iletisinde+} verilmelidir. [-Genellikle verilen-] {+Verilen+} yanlış bir [-MSN-] {+MSN,+} ISDN hattının [-MSN'i-] {+ana "
"MSN'i+} ile değiştirilecek olsa da, özellikle PABX'ler üzerindeki yanlış bir MSN [-(genellikle dahili-] {+"
"(genellikle dahilî+} numara) call-setup'ın [-hata almasına-] {+başarısız olmasına+} yol [-açar-] {+açar.+} Yani, en [-iyisi-] {+"
"iyisi+} buraya doğru MSN (telefon numarası) [-girmektir."-] {+girilmelidir."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:54
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telco."
msgstr ""
"Bu [-ayrıca-] {+ayrıca,+} birden fazla MSN sahibiyseniz [-eğer maliyetlerin-] {+ve telefon şirketiniz bunu destekliyorsa, "
"maliyetlerin+} belirli bir MSN'e kayıt [-edilmesini isterseniz , telefon şirketiniz bunu destekliyorsa-] {+edilmesi için+} gerekli olabilir."

#. Description
#: ../ipppd.templates:68
msgid "What is the user name for logging into your ISP?"
msgstr "ISS'inize oturum [-açmak için-] {+açmakta kullanılan+} kullanıcı [-adınız nedir?"-] {+adı:"+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:68
msgid ""
"Most (all?) ISPs need a user name and password for authenticating you as a "
"valid user before allowing access. Enter the user name here. The password "
"will be asked for next."
msgstr ""
"Çoğu (hepsi?) ISS giriş yapmaya izin vermeden önce geçerli bir kullanıcı [-olduğunuzu-] {+"
"olduğunuzu+} doğrulamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç [-duyar.Burada-] {+duyar. "
"Burada+} kullanıcı adınızı girin. Parola daha sonra [-sorulacak."-] {+sorulacaktır."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:75
msgid "What is the password for logging into your ISP?"
msgstr "ISS'inize oturum [-açmak için parolanız nedir?"-] {+açmakta kullanılan parola:"+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:75
msgid ""
"The password you give here will be entered into /etc/ppp/pap-secrets and /"
"etc/ppp/chap-secrets together with the username."
msgstr ""
"Burada verdiğiniz parola /etc/ppp/pap-secrets ve /etc/ppp/chap-secrets [-dosyalarına-] {+"
"dosyalarına+} kullanıcı adıyla birlikte girilecektir."

#. Description
#: ../ipppd.templates:81
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "ISS kullanıcı adı pap-secrets'ta mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:81
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. That's not a problem; the existing entry will "
"be commented out, and a new entry with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
[-"IIS'inize-]
{+"ISS'nize+} girmek için kullandığınız kullanıcı adı [-zaten-] /etc/ppp/pap-secrets dosyasında {+"
"zaten+} listelenmiş. Bu bir problem değil, mevcut olan kayıt [-işaretlenip girdiğiniz veriyle beraber-] {+devre dışı bırakılarak "
"girdiğiniz veriyi içeren+} yeni bir kayıt girişi yapılacaktır."

#. Description
#: ../ipppd.templates:89
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "ISS kullanıcı adı chap-secrets'ta mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:89
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. That's not a problem; the existing entry "
"will be commented out, and a new entry with the data you just entered will "
"be inserted."
msgstr [-"IIS'inize-] {+""
"ISS'nize+} girmek için kullandığınız kullanıcı adı [-zaten-] /etc/ppp/chap-secrets dosyasında {+"
"zaten+} listelenmiş. Bu bir problem değil, mevcut olan kayıt [-işaretlenip girdiğiniz veriyle beraber-] {+devre dışı bırakılarak "
"girdiğiniz veriyi içeren+} yeni bir kayıt girişi yapılacaktır."

#. Description
#: ../ipppd.templates:97
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "ISS kullanıcı adı chap-secrets ve pap-secrets'ta mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:97
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. That's not a problem; the "
"existing entries will be commented out, and new entries with the data you "
"just entered will be inserted."
msgstr [-"IIS'inize-] {+""
"ISS'nize+} girmek için kullandığınız kullanıcı adı [-zaten /etc/ppp/ içindeki chap-secrets-] {+/etc/ppp/chap-secrets+} ve [-pap-secrets·dosyalarında·listelenmiş.·Bu·bir·problem·değil,·mevcut·olan·kayıtlar·işaretlenip·girdiğiniz·verilerle·beraber·yeni·kayıtlar·giriş·yapılacaktır."-] {+pap-secrets "
"dosyalarında zaten listelenmiş. Bu bir problem değil, mevcut olan kayıtlar devre dışı "
"bırakılarak girdiğiniz verileri içeren yeni bir kayıt girişi yapılacaktır."+}

#. Description
#: ../ipppd.templates:105
msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils [-hala-] {+hâlâ+} mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:105
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package still "
"exists. If you changed that file at some point, you may need to redo those "
"changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After that, please "
"delete the old 00-isdnutils file."
msgstr ""
"Eski isdnutils paketinden /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils dosyası zaten mevcut. Eğer [-herhangi-] {+"
"herhangi+} bir [-noktada-] {+aşamada+} bu dosya üzerinde değişiklik yaptıysanız, bu değişiklikleri [-00-ipppd-] {+(yeni) "
"00-ipppd+} dosyasında [-(yeni ismi)-] tekrarlamanız gerekebilir. Daha sonra [-lütfen-] eski 00-isdnutils dosyasını {+"
"lütfen+} silin."

#. Description
#: ../ipppd.templates:115
msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils [-hala-] {+hâlâ+} mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:115
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
"still exists. If you changed that file at some point, you may need to redo "
"those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After that, "
"please delete the old 99-isdnutils file."
msgstr ""
"Eski isdnutils paketinden kalma /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils dosyası halen [-mevcut.-] {+"
"mevcut.+} Eğer bu dosyayı herhangi bir [-noktada-] {+aşamada+} değiştirdiyseniz, bu değişiklikleri {+"
"(yeni)+} 99-ipppd [-(yeni ismi)-] dosyasında da tekrarlamanız gerekebilir. Daha sonra [-lütfen-] bu dosyayı {+"
"lütfen+} silin."

#. Description
#: ../ipppd.templates:115
msgid "Until it is deleted, it will still be used! This may cause conflicts."
msgstr [-"Silinene-] {+""
"Bu dosya silinene+} kadar, [-hala kullanılacak!-] {+hâlâ kullanılıyor olacak!+} Bu [-çelişkilere-] {+durum karışıklıklara+} yol açabilir."

#. Description
#: ../ipppd.templates:125
msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
msgstr "eski /etc/ppp/ip-up.d ve ip-down.d betikleri [-hala-] {+hâlâ+} mevcut"

#. Description
#: ../ipppd.templates:125
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils files "
"from the old isdnutils package still exist. If you changed those files at "
"some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd and 99-ipppd "
"files (which are the new names). After that, please delete the old 00-"
"isdnutils and 99-isdnutils files."
msgstr [-"Eski·isdnutils·paketinden·kalma·/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils ve /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils·dosyaları·halen·mevcut.·Eğer·bu·dosyaları·herhangi·bir·noktada·değiştirdiyseniz,·bu·değişiklikleri·00-ipppd-] {+""
"Eski isdnutils paketinden kalma /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils+} ve [-99-ipppd·(yeni·isimleri)·dosyalarında·da·tekrarlamanız·gerekebilir.·Daha·sonra·lütfen eski 00-isdnuilts-] {+"
"/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils dosyaları halen mevcut. Eğer bu dosyaları herhangi "
"bir aşamada değiştirdiyseniz, bu değişiklikleri (yeni) 00-ipppdi+} ve [-99-isdnutils dosyalarını-] {+99-ipppd dosyalarında "
"da tekrarlamanız gerekebilir. Daha sonra bu dosyaları lütfen+} silin."

#. Description
#: ../ipppd.templates:125
msgid ""
"Until they are deleted, they will still be used! This may cause conflicts."
msgstr ""
[-"Silinene-]
{+"Bu dosyalar silinene+} kadar, [-hala kullanılacaklar!-] {+hâlâ kullanılıyor olacak!+} Bu [-çakışmalara-] {+durum karışıklıklara+} yol açabilir."

#. Description
#: ../ipppd.templates:136
msgid "(re)start ipppd by hand"
msgstr "ipppd'yi (tekrar) elle çalıştırın"

#. Description
#: ../ipppd.templates:136
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on your system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons by hand."
msgstr ""
"Sisteminizde /etc/init.d/isdnutils mevcut değil; bundan dolayı ipppd sunucularını [-elle başlatıp-] {+"
"elle başlatmak ve+} durdurmak zorunda kalacaksınız."

#. Description
#: ../ipppd.templates:142
msgid "error running isdnutils init script"
msgstr "isdnutils başlangıç betiğini çalıştırırken hata"

#. Description
#: ../ipppd.templates:142
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"/etc/init.d/isdnutils betiği hatalı çalıştı. Lütfen isdnutils-base paketinin [-kurulumunu kontrol edin; gerekliyse-] {+"
"kurulumunu denetleyin ve gerekiyorsa+} yeniden [-kurun.Belki-] {+kurun. Belki+} /etc/initd./isdnutils.dpkg-dist'in [-(eğer-] {+"
"(eğer+} mevcutsa) /etc/init.d/isdnutils'e taşınması da yardımcı olabilir."

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid "Entering isdnlog configuration"
msgstr "Isdnlog yapılandırmasına giriliyor"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
"For correct isdnlog functioning, isdnlog needs to be configured with a "
"number of settings. These are some or all (depending on the level you have "
"configured debconf with) of:"
msgstr ""
[-"Doğru isdnlog fonksiyonu-]
{+"Isdnlog'un doğru çalışması+} için, isdnlog birkaç [-tanımla beraber-] {+ayarı içerecek bir+} yapılandırılmaya [-ihtiyaç-] {+"
"ihtiyaç+} duyar. [-Bunların bazıları yada hepsi (debconfla-] {+(Debconf'la+} yapılandırma seviyenize bağlı [-olarak):"-] {+olarak) bu ayarların bazıları "
"ya da hepsi:"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
" - country     this is used for setting a number of defaults,\n"
"          e.g. what rate tables to use for calculating\n"
"          the cost of a call."
msgstr ""
" - ülke     [-bu-]     {+bu,+} birkaç adet [-varsayılan-] {+öntanımlı+} değeri [-tanımlamak-] {+ayarlamak+} için kullanılır,\n"
"         [-örn:-]         {+ör.+} bir aramanın maliyetini hesaplamak için [-hangi\n"-] {+gerekli oran\n"+}
"         [-oran tabloları kullanılacak."-]         {+tabloları."+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid " - country prefix  what is used to indicate an international number"
msgstr " - ülke öneki  uluslararası [-bir numara olduğunu belirten"-] {+aramalar için gerekli önek"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
" - country code   the phone number for your country\n"
"          (e.g. 49 for Germany)"
msgstr ""
" - ülke kodu   [-ülkeniz için-]   {+ülkenizin uluslararası+} telefon [-numarası\n"-] {+kodu\n"+}
"        [-(örn:-]         {+(ör.+} Türkiye için 90)"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
" - areacode prefix what is used to indicate an areacode,\n"
"          if applicable in your country. Usually a 0 ."
msgstr ""
" - alan kodu öneki alan kodu olduğunu belirten numara,\n"
"          eğer ülkenizde kullanılıyorsa. [-Genellikle bir 0 ."-] {+Bu genellikle 0'dır."+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid " - areacode     what your local areacode is (if applicable)"
msgstr " - alankodu     yerel alan kodunuz (eğer kullanılıyorsa)"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
"After installation, you will may have to edit /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 "
"before isdnlog can work properly, although that file is set up with "
"reasonable defaults for most cases."
msgstr ""
"Kurulumdan sonra, isdnlog'un düzgünce çalışabilmesi için /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 [-dosyasını-] {+"
"dosyasını+} düzenlemek zorunda kalabilirsiniz ki bu dosya çoğu durumda makul [-varsayılan değerlerle-] {+öntanımlı "
"değerlerle+} tanımlanmıştır."

#. Description
#: ../isdnlog.templates:3
msgid ""
"If you previously had /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, that will be preserved."
msgstr ""
"Eğer daha önce /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 dosyanız varsa, bu korunacak."

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "AT"
msgstr "AT"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "CH"
msgstr "CH"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "DE"
msgstr "DE"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "ES"
msgstr "ES"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "FR"
msgstr "FR"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "LU"
msgstr "LU"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "NL"
msgstr "NL"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "NO"
msgstr "NO"

#. Choices
#: ../isdnlog.templates:30
msgid "other"
msgstr "diğer"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:32
msgid "What country is this system in?"
msgstr "Bu sistem hangi ülkede?"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:32
msgid ""
"This is used for setting a number of defaults, e.g. what rate tables to use "
"for calculating the cost of a call."
msgstr ""
[-"Bu-]
{+"Bu,+} birkaç [-varsayılan-] {+öntanımlı+} değeri tanımlamak için kullanılır, [-örn.-] {+ör.+} bir aramanın [-maliyetini hesaplamak için hangi-] {+"
"maliyetini hesaplamakta gerekecek+} oran [-tabloları kullanılacak."-] {+tabloları."+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:38
msgid "Enter the ISO two-letter code for your country"
msgstr "Ülkeniz için kullanılan iki-harfli ISO kodunu giriniz"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:38
msgid ""
"This can't really be used for setting any defaults, but maybe some day..."
msgstr ""
[-"Bu-]
{+"Bu,+} herhangi bir öntanımlı [-değer tanımlamak-] {+ayar+} için kullanılamaz, {+fakat bir gün+} belki [-birgün..."-] {+bu olabilir..."+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:38
msgid ""
"Note that you will probably have to edit /etc/isdn/isdn.conf before isdnlog "
"will be able to work."
msgstr ""
[-"Aklınızda bulunsun isdnlog'un-]
{+"Isdnlog'un+} çalışabilir duruma gelmesi için büyük ihtimalle /etc/isdn/isdn.conf [-dosyasını-] {+"
"dosyasını+} düzenlemek zorunda kalacaksınız."

#. Description
#: ../isdnlog.templates:47
msgid "What is used to indicate an international number?"
msgstr "Uluslararası [-bir numara olduğunu belirtmek için ne kullanılır?"-] {+aramalarda kullanılan numara:"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:52
msgid "What is the countrycode for your country?"
msgstr [-"Memleketiniz için kullanılan ülke kodu nedir?"-] {+"Ülkenizin uluslararası kodu:"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:52
msgid "e.g. ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr [-"örn. ${öntanımlı_ülkekodu}-] {+"ör. ${default_countrycode}+} için [-${öntanımlı_ilke}"-] {+${default_country}"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:58
msgid "What is used to indicate an areacode, if applicable?"
msgstr "Alan kodunu [-belirtmek için ne kullanılır, eğer kullanılıyorsa?"-] {+belirtmekte kullanılan numara (eğer gerekiyorsa):"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:62
msgid "What is your local areacode, if applicable?"
msgstr "Yerel alan [-kodunuz nedir, eğer kullanılıyorsa?"-] {+kodu (eğer gerekiyorsa):"+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:68
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "isdnrate bir {+arka süreç+} servis {+(daemon)+} olarak mı çalışsın?"

#. Description
#: ../isdnlog.templates:68
msgid ""
"isdnrate is a utility to calculate the costs of a connection to a given "
"phone number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a "
"call-by-call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it "
"only has to load all the data just once."
msgstr ""
"isdnrate verilen bir telefon numarasına bağlantının maliyetlerini [-hesaplıyan, mesela-] {+hesaplayan, "
"meselâ+} LCR sistemlerinin call-by-call bazlı en ucuz taşıyıcıyı bulması için [-kullanılan,-] {+"
"kullanılan,+} yardımcı bir araçtır. [-Bunu-] {+Bütün veriler sadece bir kere yükleneceğinden, "
"bunu+} bir sunucu olarak çalıştırmak [-bazı şeylerin hızını arttırabilir ve bütün verileri sadece bir kere yüklemek zorundadır."-] {+işleri hızlandıracaktır."+}

#. Description
#: ../isdnlog.templates:68
msgid ""
"This is only for people with special requirements, such as those using the "
"isdn2h323 package. Hence most people should say \"no\"."
msgstr ""
[-"Bu-]
{+"Bu, isdn2h323 paketini kullananlar gibi,+} sadece özel gereksinimlere sahip [-insanlar-] {+"
"insanlar+} içindir. [-Mesela isdn2h323 paketini kullananlar. Bundan dolayı-] {+Dolayısıyla+} çoğu [-insan \"hayır\"-] {+kişi bu soruya \"no\"+} demelidir."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid "ISDNUTILS is now split up"
msgstr "ISDNUTILS şu an bölünmüş durumda"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid ""
"The old isdnutils package is now split up into smaller parts: isdnutils "
"ipppd isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient isdnlog "
"isdnlog-data libcapi20-2 isdnactivecards pppdcapiplugin isdneurofile"
msgstr ""
"Eski isdnutils paketi şu an daha küçük parçalara [-ayrılmıştır:-] {+ayrılıyor:+} isdnutils ipppd [-isdnutils-xtools-] {+"
"isdnutils-xtools+} isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient isdnlog isdnlog-data [-libcapi20-2-] {+"
"libcapi20-2+} isdnactivecards pppdcapiplugin isdneurofile"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid ""
"This allows you to better select what parts you want installed, almost no "
"one needs everything. Unfortunately there's no way of automatically "
"selecting those parts you need."
msgstr ""
[-"Bu-]
{+"Bu,+} hangi parçaları yüklemenin daha iyi olacağını seçmenizi sağlar, [-nerdeyse-] {+neredeyse+} kimse [-bütün-] {+"
"bütün+} parçalara ihtiyaç duymaz. Maalesef ihtiyacınız olan bu parçaları otomatik olarak [-seçmenin-] {+"
"seçmenin+} bir yolu yok."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid ""
"You have ipppX interfaces configured, but you have not selected ipppd to be "
"installed. This can be dangerous (leaving you with no way of obtaining "
"ipppd), so aborting the installation of this new isdnutils."
msgstr ""
"Tanımlanmış ipppX [-arabirimleriniz-] {+arayüzleriniz+} mevcut, fakat ipppd'yi kurmayı seçmemişsiniz. [-bu tehlikeli-] {+Bu "
"tehlikeli+} olabilir (sizi ipppd'ye ulaşamaz halde [-bırakabilir), öyleyse bu yeni-] {+bırakabilir). Bu yüzden+} isdnutils [-kurulumu kesiliyor."-] {+"
"kurulumundan çıkılıyor."+}

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid ""
"If you really mean to not have ipppd, please remove the ipppd.* files from /"
"etc/isdn/, stop any ipppX interfaces, and reinstall isdnutils."
msgstr ""
"Eğer gerçekten [-ipppd yi-] {+ipppd'yi+} istemiyorsanız, lütfen /etc/isdn içindeki ipppd.* dosyalarını [-silin,-] {+"
"silin,+} ipppX [-arabirimlerini-] {+arayüzlerini+} durdurun ve isdnutils paketini tekrar [-kurunuz."-] {+kurun."+}

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3
msgid ""
"If you used dselect, please select (+) ipppd, and any of the other parts you "
"might need (e.g. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), although those should "
"have been selected automatically. If you used apt-get, use 'apt-get install "
"isdnutils ipppd isdnlog ...'; you may need to run 'apt-get -f install' first "
"to configure any other packages that were unpacked but not yet configured."
msgstr ""
"Eğer dselect [-kullandıysanız,otomatik-] {+kullandıysanız, bunlar otomatik+} olarak seçilmiş [-olabilecekse de-] {+olmalıysa da,+} lütfen ipppd(+) [-ve-] {+"
"ve+} ihtiyacınız olabilecek diğer parçaları [-(örn:-] {+(ör.+} isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools) [-seçiniz. Eğer-] {+seçin. "
"Eğer+} apt-get kullanıyorsanız, {+komutu+} 'apt-get -f install isdn-utils ipppd isdnlog ...' [-olarak kullanınız;-] {+"
"olarak çalıştırın;+} açılmış fakat yapılandırılmamış paketleri yapılandırmak için [-ilk olarak 'apt-get-] {+önce "
"'apt-get+} -f [-install' u-] {+install'u+} çalıştırmanız gerekebilir."

#. Choices
#: ../isdnutils-base.templates:28
msgid "none, ISAR.BIN"
msgstr "yok, ISAR.BIN"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:30
msgid "Does firmware need to be loaded?"
msgstr "Ürünbilgisi modülü [-yüklenmeli-] {+yüklensin+} mi?"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:30
msgid ""
"Some ISDN cards can't function properly until firmware has been downloaded. "
"Notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-Surf, which need "
"ISAR.BIN to be loaded. (I don't know of any others at this time.) Choose "
"\"ISAR.BIN\" if this is necessary. If you don't know what I'm talking about, "
"choose \"none\"."
msgstr ""
"Bazı ISDN kartları [-ürün-bilgisi-] {+yerleşil (firmware)+} modülü indirilene kadar düzgün çalışmayabilir. [-Not olabilecek-] {+"
"Kayda değer+} bir örnek Sedlbauer SpeedFax+ PCI veya [-ISAR.BIN 'in-] {+ISAR.BIN'in+} yüklenmesine ihtiyaç [-duyan-] {+"
"duyan+} Siemens I-Surf [-olabilir.( Şu-] {+olabilir. (Şu+} an [-herhangi-] {+itibarıyla+} başka [-birini bilmiyorum)-] {+bir örnek bilmiyorum.)+} Eğer [-gerekliyse \"ISAR.BIN\" i-] {+"
"gerekliyse \"ISAR.BIN\"i+} seçin. Eğer neden bahsettiğimi bilmiyorsanız [-\"none\"-] {+\"yok\"+} seçin."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:39
msgid "Which ISDN card numbers have to be loaded with the firmware?"
msgstr "Hangi ISDN kart numaraları [-ürünbilgisi modülüyle-] {+yerleşil'le (firmware)+} beraber yüklenmek zorunda?"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:39
msgid ""
"If you have more than one card, enter the number of the card(s) that have to "
"be loaded with the firmware, starting with 1, separated by commas. If you "
"have only one card, the obvious answer here is \"1\". If you have two cards "
"which both have to be loaded with firmware, enter \"1,2\"."
msgstr ""
"Eğer birden fazla kartınız var ise, [-1 den-] {+1'den+} başlayıp virgüllerle ayrılmış olarak [-ürün-bilgisiyle-] {+"
"yerleşil'le+} beraber yüklenmesi gereken kartların numaralarını girin. Eğer [-sadece-] {+"
"sadece+} bir kartınız var ise, buradaki uygun cevap [-\"1\" dir. Eğer-] {+\"1\"dir. Şayet+} her ikisi de [-ürün-bilgisi modülüyle-] {+"
"yerleşil'le beraber+} yüklenmek zorunda olan iki kartınız var [-ise ,-] {+ise,+} \"1,2\" girin."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:47
msgid "You have an (old) isdnvbox cron.weekly script"
msgstr "(Eski) bir haftalık isdnvbox cron betiğiniz var"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:47
msgid ""
"In early versions of isdnutils 3.1pre1b, when upgrading from 3.0 the /etc/"
"cron.weekly/isdnutils script was renamed to isdnvbox. Unfortunately, when "
"isdnvbox was split up into isdnvboxserver and isdnvboxclient, the existing "
"cron script was not renamed. This can lead to two scripts existing."
msgstr ""
"Isdnutils [-3.1preb den-] {+3.1preb'den+} daha yeni versiyonlarda, versiyon [-3.0 dan-] {+3.0'dan+} güncelleme [-yapılırken-] {+"
"yapılırken+} /etc/cron.weekly/isdnutils betiği isdnvbox olarak değiştirildi. [-Maalesef,-] {+"
"Maalesef+} isdnvbox, isdnvboxserver ve isdnvboxclient olarak [-bölündü,-] {+bölündüğünde,+} mevcut [-cron-] {+"
"cron+} betiğinin ismi değiştirilmedi. [-Bu-] {+Sonuçta+} iki adet [-betiğin mevcut olmasına sebep oldu."-] {+betik ortaya çıktı."+}

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:47
msgid ""
"Normally, at this point the old script could just be deleted, but it looks "
"like you have edited the script manually. Please look at /etc/cron.weekly/"
"isdnvbox to see if any changes need to be preserved (e.g. in the /etc/cron."
"weekly/isdnvboxserver script), and then delete the old script by hand."
msgstr ""
"Normal olarak, bu noktada eski betik silinebilir, fakat betiği elle düzenlemişsiniz [-gibi-] {+"
"gibi+} görünüyor. Lütfen herhangi bir değişikliğin korunmasının gerekli olup olmadığını [-(mesela-] {+"
"(meselâ+} /etc/cron.weekly/isdnvboxserver betiği) [-kontrol etmek-] {+denetlemek+} için /etc/cron.weekly/isdnvbox'a [-bakın-] {+"
"bakın+} ve eski betiği elle silin."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:47
msgid ""
"If you can't see anything that needs preserving, it is probably safe to "
"delete it."
msgstr ""
"Eğer korunması gereken birşey göremiyorsanız, büyük ihtimalle güvenli bir [-şekilde-] {+"
"şekilde+} silebilirsiniz."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:65
msgid "/etc/cron.weekly/isdnutils renamed to isdnvboxserver"
msgstr "/etc/cron.weekly/isdnutils isdnvboxserver olarak değiştirildi"

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:65
msgid ""
"The existing /etc/cron.weekly/isdnutils script has been renamed to "
"isdnvboxserver to fit the names of the splitted packages (in the old "
"version, the script only handled isdnvbox things)."
msgstr "Mevcut /etc/cron.weekly/isdnutils betiği parçalara ayrılmış [-paketlerle isimleri-] {+paketlerin "
"isimleriyle+} uyuşması için (eski [-versiyonda-] {+sürümde+} betik sadece isdnvbox'ı kapsıyordu) [-isdnvboxserver-] {+"
"isdnvboxserver+} olarak değiştirildi."

#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:65
msgid ""
"When the packaging system asks whether to replace the /etc/cron.weekly/"
"isdnvboxserver, it is recommended to do so. If you have made any changes to "
"the script in the past, please put those changes into the new script."
msgstr ""
"Paketleme sistemi /etc/cron.weekly/isdnvboxserver dosyasını değiştirmek istediğinde, [-bunu yapmak-] {+"
"bunu onaylamanız+} tavsiye edilir. Eğer geçmişte betik üzerinde değişiklik yapmışsanız [-lütfen-] {+"
"lütfen+} yeni betiğe bunları ekleyin."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4
msgid "What number should vbox answer?"
msgstr "Vbox hangi numaraya cevap vermeli?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on your country's ISDN "
"system, this may or may not include the areacode. It is usually without the "
"leading 0."
msgstr ""
[-"Vbox-]
{+"Vbox'ın+} hangi numaranın dinleneceğini bilmesi gerekir. Ülkenizin ISDN sistemine [-bağlı olarak, bu alankodunu-] {+"
"bağlı olarak bu, alan kodunu+} içerebilir veya içermeyebilir. [-Genellikle öncül bir 0 olmadan."-] {+Bu numaranın başında "
"0 genellikle yoktur."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4
msgid ""
"Enter `quit' (or leave it blank) if you want to configure by hand, not via "
"debconf. Also enter `quit' if you already have an existing (working) vbox "
"configuration from the time when this was still part of isdnutils (unless "
"you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Eğer debconf ile değil {+de,+} elle yapılandırmak isterseniz `quit' [-giriniz (yada boş-] {+girin (ya da "
"boş+} bırakın). Ayrıca, eğer zaten isdnutils paketinin parçası olduğu zamanlardan [-kalma-] {+"
"kalma+} mevcut (çalışan) bir vbox tanımı varsa (yeni bir [-tanımlama yapmak istemiyorsanız)-] {+yapılandırma oluşturmak "
"istemediğiniz sürece) bu alana+} `quit' [-giriniz."-] {+girin."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:16
msgid "You've chosen not to use debconf for isdnvboxserver"
msgstr "isdnvboxserver için debconf kullanımını seçmemişsiniz"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:16
msgid ""
"If you change your mind, run \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". To "
"finalize isdnvboxserver, you need to ensure that vboxgetty is running from "
"inittab, and that vboxd will run out of inetd."
msgstr ""
"Eğer fikrinizi değiştirirseniz, \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" komutunu çalıştırın. [-Isdnvboxserver'ı-] {+"
"Isdnvboxserver'ı+} tamamlamak için, vboxgetty'nin inittab'dan çalıştığına ve bu vboxd'nin [-inetd'nin-] {+"
"inetd'nin+} dışında çalışacağından emin olun."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:24
msgid "After how many rings should vbox pick up the line?"
msgstr [-"vbox hattı-] {+"Vbox,+} kaç [-kere çaldıktan-] {+çalınıştan+} sonra {+hattı+} alsın?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:24
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
"certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of (or "
"calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine after one "
"ring. See `man vbox.conf' for more info."
msgstr ""
"Bir çalış 5 saniye civarındadır. Belirli telefon numaraları için çalma [-sayısını elle-] {+sayısına "
"elle+} ince-ayar yapabilirsiniz. [-Mesela-] {+Meselâ+} numarasını bildiğiniz herhangi bir satış [-elemanını-] {+"
"elemanı için+} (veya arayan numaranın görünmediği [-çağrılarda)-] {+çağrılarda),+} bir çalıştan sonra [-telesekretere-] {+"
"telesekretere+} düşürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için `man vbox.conf' [-a gözatınız."-] {+komutunu "
"kullanın."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:34
msgid "Should the message be attached to the email?"
msgstr [-"Mesaj-] {+"İleti+} e-postaya eklenmeli mi?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:34
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose \"yes\" here. Note: the "
"attachment can be large!"
msgstr ""
"Bir [-mesaj-] {+ileti+} kaydedildiğinde, bir e-posta [-bilgilendirme mesajı-] {+uyarısı+} gönderilir. Eğer bu e-posta [-bu mesajı-] {+"
"kaydedilen iletiyi+} ek olarak içermeli ise, burada \"yes\" seçin. Not: [-ekler-] {+İleti ekleri "
"çok+} büyük olabilir!"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:42
msgid "As what user should the answering machine run?"
msgstr "Cevaplama makinesi hangi kullanıcı olarak çalışmalı?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:42
msgid ""
"vboxd runs with the privileges of a normal (non-root) user. This is "
"typically your non-root login name. This user must be a member of the "
"`dialout' group."
msgstr ""
"vboxd normal bir kullanıcı (root olmayan) izinleriyle çalışır. Bu tipik [-olarak-] {+"
"olarak+} sizin root-olmayan kullanıcı adınızdır. Bu [-kullanıcı-] {+kullanıcı,+} `dialout' [-grubunun-] {+"
"grubunun+} üyesi olmak zorundadır."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:49
msgid "The user ${Daemonuser} doesn't exist on the system."
msgstr "Kullanıcı ${Daemonuser} sistemde mevcut değil."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:49
msgid "Enter a valid user name here that's known to the system."
msgstr "Sistemde bilinen geçerli bir kullanıcı adı giriniz."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:54
msgid "What username may connect to the vbox server?"
msgstr "Hangi [-kullanıcıadı-] {+kullanıcı adı+} vbox sunucusuna bağlanabilsin?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:54
msgid ""
"To listen to messages using vbox (from the isdnvboxclient package), you need "
"a username and password. Enter the username here. This does not have to be a "
"user on the system itself."
msgstr ""
"vbox'ı (isdnvboxclient paketinden) kullanarak [-mesajları-] {+iletileri+} dinlemek için, bir kullanıcı [-adı-] {+"
"adı+} ve parolaya ihtiyacınız var. Kullanıcı adını [-buraya giriniz. Bu-] {+burada girin. Kullanıcı adı bu+} sistem [-üzerindeki-] {+"
"üzerindeki+} bir kullanıcı olmak zorunda değildir."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:61
msgid "Enter the password for ${User} here."
msgstr "${User} için parola [-giriniz."-] {+girin."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:61
msgid "Please don't use ':' in it! The way it is stored cannot handle this."
msgstr "Lütfen [-içinde-] ':' [-kullanmayınız. Saklanma şekli bunu ele alamaz."-] {+kullanmayın. Kullanılan kayıt yöntemi bu karaktere izin vermiyor."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:66
msgid "spool directory renamed"
msgstr [-"spool-] {+"kuyruk+} dizininin ismi değiştirildi."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:66
msgid ""
"The spool directory `${OLDSPOOL}' has been renamed to `${NEWSPOOL}' for "
"consistency's sake. This should have no other consequences."
msgstr ""
[-"Spool-]
{+"Kuyruk+} dizini `${OLDSPOOL}` tutarlılık sağlamak [-açısından-] {+için+} ${NEWSPOOL} olarak değiştirildi."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:72
msgid "two obsolete spool directories detected"
msgstr "iki adet eski (kullanılmayan) kuyruk dizini algılandı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:72
msgid ""
"The directories `${OLDSPOOL1}' and `${OLDSPOOL2}' (which aren't used anymore "
"in the standard configuration), and the new spool directory `${NEWSPOOL}' "
"all exist. The old directories will no longer be used; please manually move "
"any messages from there to the new directory (if any), and delete the old "
"directories."
msgstr ""
[-"(standart·yapılandırmada·artık·kullanılmayan)-]
{+"(Standart yapılandırmada artık kullanılmayan)+} `${OLDSPOOL1}' ve `${OLDSPOOL2}' [-dosyaları-] {+"
"dizinleri+} ve yeni kuyruk dizini `${NEWSPOOL}' mevcut. Eski dizinler artık [-kullanılmayacak;-] {+"
"kullanılmayacak;+} lütfen [-mesajları-] {+iletileri+} elle yeni dizinlere (eğer mevcutsa) taşıyın [-ve-] {+"
"ve+} eski dizinleri silin."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:81
msgid "two spool directories detected"
msgstr "iki adet kuyruk dizini algılandı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:81
msgid ""
"The old spool directory `${OLDSPOOL}' and the new spool directory `"
"${NEWSPOOL}' both exist. The old directory will no longer be used; please "
"manually move any messages from there to the new directory (if any), and "
"delete the old directory."
msgstr ""
[-""-]
"Eski kuyruk dizini `${OLDSPOOL}' ve yeni kuyruk dizini `${NEWSPOOL}' mevcut. [-Eski-] {+"
"Eski+} dizin artık kullanılmayacak; lütfen (eğer varsa) [-mesajları oradan-] {+iletileri+} yeni dizine elle [-taşıyın-] {+"
"taşıyın+} ve eski [-dizin-] {+dizini+} silin."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:89
msgid "spool directory created"
msgstr "kuyruk dizini yaratıldı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:89
msgid ""
"The spool directory `${NEWSPOOL}' has been created, which is necessary for "
"proper working of vbox."
msgstr ""
"Vbox'ın uygun şekilde çalışabilmesi için gerekli olan kuyruk dizini [-`{NEWSPOOL}`-] {+"
"`{NEWSPOOL}'+} yaratıldı."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:95
msgid "vbox config file moved"
msgstr "vbox [-tanım-] {+yapılandırma+} dosyası taşındı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:95
msgid ""
"The configuration file `${OLD}' has been moved to `${DIR}/.vbox.conf'. See "
"`man vbox.conf' for information on changing this file."
msgstr ""
[-"Tanım-]
{+"Yapılandırma+} dosyası [-`${OLD}` `${DIR}/.vbox.conf`'a-] {+`${OLD}', `${DIR}/.vbox.conf'a+} taşındı. Bu dosyayı [-değiştirmek-] {+"
"değiştirmek+} için `man [-vbox.conf` a gözatın."-] {+vbox.conf' komutunu kullanın."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:101
msgid "vbox config file created"
msgstr "vbox [-tanıom-] {+yapılandırma+} dosyası yaratıldı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:101
msgid ""
"The configuration file `${DIR}/.vbox.conf' has been created. See `man vbox."
"conf' for information on changing this file."
msgstr ""
[-"Tanım-]
{+"Yapılandırma+} dosyası [-`${DIR}/.vbox.conf`-] {+`${DIR}/.vbox.conf'+} yaratıldı. Bu dosyayı değiştirmek için [-`man vbox.conf` a gözatın."-] {+"
"`man vbox.conf' komutunu kullanın."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:107
msgid "No home directory!"
msgstr [-"Ev-] {+"Herhangi bir ev+} dizini yok!"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:107
msgid ""
"The home directory `${DIR}' for user `${USER}' doesn't exist. This means "
"that the file `${DIR}/.vbox.conf' cannot be created."
msgstr ""
[-"`${USER}-]
{+"`${USER}'+} için ev dizini [-`${DIR}-] {+`${DIR}'+} mevcut değil. [-Bunun anlamı `${DIR}/.vbox.conf` dosyası yaratılamaz."-] {+Bu, `${DIR}/.vbox.conf' dosyasının "
"oluşturulamayacağı anlamına geliyor."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:113
msgid "User doesn't exist!"
msgstr "Kullanıcı mevcut değil!"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:113
msgid ""
"The user `${USER}' doesn't exist on the system! Please rerun the "
"configuration with `dpkg-reconfigure isdnvboxserver' to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Kullanıcı [-`${USER}`-] {+`${USER}'+} sistemde mevcut değil! Başka bir kullanıcı adı girmek [-için yada-] {+"
"için ya da+} bu kullanıcıyı yarattıktan sonra lütfen `dpkg-reconfigure [-isdnvboxserver`'ı çalıştırınız."-] {+isdnvboxserver'ı "
"çalıştırın."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:122
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "vboxgetty [-aktif edilmeli-] {+etkinleştirilmeli+} mi?"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:122
msgid ""
"vboxgetty is in /etc/inittab, but not yet enabled. Answering `yes' here will "
"enable it once this package is fully configured. Choose `no' if you want to "
"tweak it manually."
msgstr ""
"vboxgetty /etc/inittab'ın içinde fakat henüz etkinleştirilmedi. [-Burada-] {+Bu paketin "
"yapılandırılması tamamlandığında, burada+} `yes' olarak cevap [-vermek bu paketin tamamen yapılandırılmasıyla-] {+vermeniz+} onu [-etkinleştirecektir.-] {+"
"etkinleştirecektir.+} Eğer elle düzenlemek istiyorsanız `no' seçin."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:129
msgid "user `vbox' created"
msgstr "kullanıcı `vbox' yaratıldı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:129
msgid ""
"A user `vbox' was created, in group `dialout'. This is used as the ID that "
"the vbox daemons run under."
msgstr ""
"`dialout' grubunda `vbox' adında bir kullanıcı yaratıldı. Bu {+kullanıcı,+} vbox [-sunucularının altında çalışacağı ID olarak kullanılacak."-] {+"
"sunucuları çalıştıracak ID'yi oluşturmaktadır."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:135
msgid "Failed to create user `vbox'"
msgstr "Kullanıcı `vbox' yaratılamadı"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:135
msgid ""
"For optimal operation of vbox, a user `vbox' should be created, in group "
"`dialout'. However, creating that user failed with the following error(s):"
msgstr ""
"Vbox'ın en uygun şekilde çalışması için `dialout' grubunda `vbox' adında bir [-kullanıcı-] {+"
"kullanıcı+} yaratılmalı. Fakat, bu kullanıcının yaratılması sırasında şu hata(lar) [-ortaya çıktı:"-] {+"
"oluştur:"+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:135
msgid "${MSG}"
msgstr "${MSG}"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:135
msgid ""
"Please remedy this problem by hand, and then rerun the configuration with "
"`dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."
msgstr ""
"Lütfen bu [-probleme-] {+problemi+} elle [-bir çare bulun,-] {+giderin+} ve yapılandırmayı `dpkg-reconfigure isdnvboxserver' [-komutuyla-] {+"
"komutuyla+} tekrar [-başlatın."-] {+edin."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:146
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Inittab'daki [-donanım-] {+aygıt,+} devfs [-moduyla aynı değil"-] {+kipiyle uyuşmuyor"+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:146
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"/etc/inittab içindeki kayıt şu anki devfs kullanımıyla uyuşmayan bir aygıt ismi [-kullanıyor; ya-] {+"
"kullanıyor. Ya+} bir devfs (/dev/isdn/ttyIxx) ismi [-inittabda-] {+inittab'da+} devfs bağlanmadan [-kullanılmış yada-] {+"
"kullanılmış, ya da+} devfs-olmayan bir isim devfs bağlıyken kullanılmış."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:156
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr [-"Vboxgetty .conf'taki-] {+"vboxgetty.conf'taki+} donanım devfs [-moduyla aynı-] {+kipiyle uyumlu+} değil"

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:156
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"/etc/isdn/vboxgetty.conf içindeki aygıt kaydı şu anki devfs kullanımına uymayan [-bir-] {+"
"bir+} aygıt ismi [-kullanıyor;ya-] {+kullanıyor. Ya+} vboxgetty.conf'ta bir devfs (/dev/isdn/ttyIxx) [-ismi·devfs·bağlanmadan·kullanılmış·yada·devfs-olmayan·bir·isim·devfs·bağlıyken·kullanılmış."-] {+ismi "
"devfs bağlanmadan kullanılmış ya da devfs-olmayan bir isim devfs bağlıyken kullanılmış."+}
""

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:156
msgid "You will have to fix this by hand."
msgstr "Bunu elle düzeltmek zorundasınız."

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:166
msgid "isdnvboxserver is being configured."
msgstr "isdnvboxserver [-tanımlanıyor."-] {+yapılandırılıyor."+}

#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:166
msgid "Note to translators: no need to translate this, not shown to users."
msgstr [-"Çevirmenlere not: bunu çevirmek gerekli değil, kullanıcılara gözükmez."-] {+""+}Reply to: