[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Web sitesi, =?Hala su 2 sayfa ile ugrasmaktayim..

security ile ilgili olan...

kolay gelsin. On Sat, Aug 02, 2003 at 11:24:35PM +0300, Murat Demirten wrote:
> Selamlar,
> 
> Çevirisi eskimiþ 12 sayfayý gözden geçirdim ve deðiþiklikleri yapýp gönderdim. 
> Halen 14 sayfanýn çevirisi eski durumda. Bunlar içerisinden çevirmek 
> istedikleriniz olursa hemen fazlamesai.org ortamýna aktaralým.
> 
> Ýstatistikler: http://www.debian.org/devel/website/stats/tr.html
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Attachment: pgp6mNCsYY4Rp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: