[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: grub2 2.06-13: Please update debconf PO translation for the package grub2Darn forgot to add my name to the list of translators here comes an
updated file ;)

On Tue, Apr 25, 2023 at 3:28 PM Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com> wrote:
>
> Hey!
>
> Had some time over now and helped out updating this translation hope
> it was fine :)
>
> On Tue, Apr 25, 2023 at 12:40 AM Steve McIntyre <steve@einval.com> wrote:
> >
> > Hi,
> >
> > You are noted as the last translator of the debconf translation for
> > grub2. The English template has been changed, and now some messages
> > are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> > I would be grateful if you could take the time and update it.
> > Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> > against grub2.
> >
> > The deadline for receiving the updated translation is
> > Sun, 14 May 2023 23:36:50 +0100.
> >
> > Thanks in advance,
> >
# translation of grub2 debconf messages to Swedish
# Swedish translation for grub2.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
#
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008, 2009.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2010, 2014, 2017
# Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com>, 2023.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-04-23 20:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-25 15:27+0200\n"
"Last-Translator: Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Kedjeladda från menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"GRUB:s uppgraderingsskript har upptäckt en gammal GRUB-inställning i /boot/"
"grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Om du vill ersätta den gamla versionen av GRUB i systemet, rekommenderas "
"att /boot/grub/menu.lst justeras till att kedjeladda GRUB 2 från din "
"existerande, gamla GRUB-inställning. Detta steg kan utföras automatiskt nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"Det rekommenderas att GRUB 2 kedjeladdas från menu.lst så att det kan "
"säkerställas att den nya GRUB 2-inställningen fungerar innan den installeras "
"direkt till huvudstartsektorn (MBR)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Oberoende av ditt beslut kan den gamla MBR-avbildningen ersättas med GRUB 2 "
"vid ett senare tillfälle genom att följande kommando utförs som root:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "GRUB installationsenheter:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"Paketet grub-pc uppdateras. Denna meny ger dig möjlighet att välja vilka, om "
"några, enheter som grub-install ska köras automatiskt för."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"Att köra grub-install automatiskt är rekommenderat i de flesta situationer "
"för att förhindra den installerade GRUB-huvudavbildningen från att hamna i "
"ett förhållande där GRUB-moduler eller grub.cfg inte är i korrekt läge."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Om du är osäker på vilken disk som är uppstartsdisken enligt BIOS så är det "
"vanligen en god idé att installera GRUB på alla."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"OBS: det är möjligt att installera GRUB i partitionens uppstartsområde "
"också, några av dessa visas nedan. Dock innebär installation där att GRUB "
"tvingas använda en blockeringslista, som gör funktionen mindre pålitlig, och "
"detta rekommenderas inte."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"Uppstartshanteraren GRUB var tidigare installerad på en disk som inte längre "
"finns tillgänglig eller vars unika identifikation har ändrats av någon "
"anledning. Det är viktigt att säkerställa att den installerade GRUB-"
"huvudavbildningen är korrekt i förhållande till GRUB-moduler och grub.cfg. "
"Kontrollera återigen att GRUB är tillgänglig på rätt uppstartsenhet."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Skriva GRUB till uppstartsenhet misslyckades - fortsätta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "GRUB kunde inte installeras på följande enheter:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Vill du fortsätta i alla fall? Det kan innebära att systemet inte kan starta "
"korrekt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr "Skrivningen av GRUB till uppstartsenheten misslyckades - försöka igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"Du kan kanske installera GRUB till någon annan enhet, du bör dock "
"kontrollera att systemet kommer att starta från den enheten. I annat fall "
"kommer uppgraderingen från äldre GRUB-version att avbrytas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Fortsätt utan att installera GRUB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Du valde att inte installera GRUB på några enheter. Om du fortsätter kommer "
"uppstartshanteraren kanske inte att få korrekta inställningar och när ditt "
"system startar nästa gång kommer det att använda vad som tidigare fanns i "
"boot-sektorn. Om en tidigare version av GRUB 2 används i boot-sektorn finns "
"risk att vissa moduler inte kan laddas och hantera de aktuella "
"inställningsfilerna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Om du redan kör en annan uppstartshanterare och vill fortsätta med det eller "
"om detta är en specialmiljö som inte behöver en uppstartshanterare ska du "
"fortsätta i alla fall. I annat fall ska du installera GRUB någonstans."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Radera GRUB 2 från /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Vill du att alla GRUB 2-filer ska raderas från /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Detta innebär att systemet inte kan starta om ingen annan uppstartshanterare "
"är installerad."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Avsluta konverteringen till GRUB 2 nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Detta system har fortfarande filer från den äldre GRUB-uppstartshanteraren "
"installerade men nu finns det dessutom GRUB 2 uppstartsinformation på "
"följande enheter:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Det är troligt att den äldre GRUB-versionen inte längre används och du bör "
"istället uppgradera till GRUB 2-avbildningar på dessa enheter och avsluta "
"konverteringen till GRUB 2 genom att ta bort äldre GRUB-filer. Om du inte "
"vill uppgradera dessa GRUB 2-avbildningar kan de bli oanvändbara tillsammans "
"med det nya paketet och systemet sluta att fungera korrekt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Det generella rådet är att avsluta konverteringen till GRUB 2 om dessa filer "
"inte skapats av en GRUB 2-installation på ett annat operativsystem."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Kommandorad för Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Följande Linux-kommandorad hämtades från /etc/default/grub eller \"kopt\"-"
"parametern i gamla GRUB:s menu.lst. Verifiera att den är korrekt och "
"modifiera den om nödvändigt. Kommandoraden kan vara tom."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Standardkommandorad för Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Följande sträng kommer användas som Linux-parametrar för standardmenyvalet "
"men inte för återhämtningsläge (eng. recovery)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
msgstr "Forcera installation till flyttbar EFI-media?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
"OS installations correctly."
msgstr ""
"Vissa EFI-baserade system beter sig felaktigt och kan inte hantera nyare "
"uppstartshanterare korrekt. Om Grub-installationen forceras in i en flyttbar "
"EFI-enhet så ska detta säkerställa att systemet kommer att starta Debian "
"korrekt oavsett sådana problem. Å andra sidan kan detta innebära att andra "
"operativsystem inte kan startas eftersom de är beroende av den sökvägen. Om "
"detta är fallet behöver du säkerställa att Grub ställts in komplett för att "
"kunna starta andra operativsystem korrekt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Update NVRAM variables to automatically boot into Debian?"
msgstr "Uppdatera NVRAM-variabler för att automatiskt starta Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"GRUB can configure your platform's NVRAM variables so that it boots into "
"Debian automatically when powered on. However, you may prefer to disable "
"this behavior and avoid changes to your boot configuration. For example, if "
"your NVRAM variables have been set up such that your system contacts a PXE "
"server on every boot, this would preserve that behavior."
msgstr ""
"Grub kan ställa in systemets NVRAM-variabler så att det kan starta Debian "
"automatiskt. Det kan tänkas att du inte vill ha detta läge aktivt och "
"undvika att ändra inställningarna för systemstart. Exempelvis om dina NVRAM-"
"variabler är satta till att systemet kontaktar en PXE-server vid varje start."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Run os-prober automatically to detect and boot other OSes?"
msgstr ""
"Köra os-prober automatiskt för att upptäcka och starta upp andra "
"operativsystem?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"GRUB can use the os-prober tool to attempt to detect other operating systems "
"on your computer and add them to its list of boot options automatically."
msgstr ""
"GRUB kan använda os-prober verktyget för att försöka upptäcka andra "
"operativsystem på din dator och lägga till dem till sin lista över "
"startalternativ automatiskt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"If your computer has multiple operating systems installed, then this is "
"probably what you want. However, if your computer is a host for guest OSes "
"installed via LVM or raw disk devices, running os-prober can cause damage to "
"those guest OSes as it mounts filesystems to look for things."
msgstr ""
"Om din dator har flera operativsystem installerade är det förmodligen det du "
"vill ha. Men om din dator är en värd för gästoperativsystem installerade via "
"LVM eller rådiskenheter, kan körning av os-prober orsaka skada på dessa "
"gästoperativsystem eftersom det monterar filsystem för att leta reda på "
"saker."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD kommandorad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Följande kFreeBSD-kommandorad hämtades från /etc/default/grub eller \"kopt\"-"
"parametern i gamla GRUB:s menu.lst. Verifiera att den är korrekt och "
"modifiera den om nödvändigt. Kommandoraden kan vara tom."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "kFreeBSD standardkommandorad"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Följande sträng kommer användas som Linux-parametrar för standardmenyvalet "
"men inte för återhämtningsläge (eng. recovery)."

#~ msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
#~ msgstr "/boot/grub/device.map har skapats på nytt"

#~ msgid ""
#~ "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
#~ "names. In most cases, this should significantly reduce the need to change "
#~ "it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be "
#~ "affected."
#~ msgstr ""
#~ "Filen /boot/grub/device.map har skrivits om för att använda stabila "
#~ "enhetsnamn. I de allra flesta fall kommer detta innebära att "
#~ "anledningarna att byta namn i framtiden minskar drastiskt. Posterna i "
#~ "uppstartsmenyn som skapas av GRUB ska inte påverkas."

#~ msgid ""
#~ "However, since more than one disk is present in the system, it is "
#~ "possible that the system is depending on the old device map. Please check "
#~ "whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) "
#~ "drive numbering, and update them if necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Dock, eftersom mer än en disk finns i systemet kan det innebära att "
#~ "systemet är beroende av den gamla enhetskopplingen. Kontrollera om det "
#~ "finns manuellt införda poster i uppstartsmenyn som är beroende av GRUB:s "
#~ "enhetsnumrering (hdN) och uppdatera dessa om nödvändigt."

#~ msgid ""
#~ "If you do not understand this message, or if there are no custom boot "
#~ "menu entries, you can ignore this message."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte förstår detta meddelande eller om du inte har några "
#~ "alternativa menyposter kan du ignorera detta meddelande."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "När GRUB 2 ska laddas direkt från huvudstartsektorn, kan detta "
#~ "åstadkommas genom att (som root) köra följande kommando:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "Installationen av GRUB misslyckades. Fortsätta?"

Reply to: