[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-pam-ldapd 0.9.4-2: Please update debconf PO translation for the package nss-pam-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nss-pam-ldapd. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would
be grateful if you could take the time and update it. Please send the
updated file as a wishlist bug against nss-pam-ldapd.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 16 Jul 2014.

Thanks in advance,

-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
# Translation of nss-pam-ldapd debconf templates to Swedish.
# Copyright (C) 2011, 2013 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
#
# Translators:
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2011, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.13-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-08 11:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-01 17:12+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "URI för LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" "
"or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Ange URI:n (eng. \"Uniform Resource Identifier\") till LDAP-servern. "
"Formatet är 'ldap://<värdnamn_eller_IP>:<port>/'. Alternativt kan 'ldaps://' "
"eller 'ldapi://' användas. Portnumret behöver inte anges."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"När ldap och ldaps används är det vanligtvis en bra idé att använda en IP-"
"adress för att undvika fel när namntjänsten (DNS) är otillgänglig."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be separated by spaces."
msgstr "Flera URI:er kan anges separerade med blanksteg."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Sökbas för LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Ange namnet (DN) för LDAPs sökbas. Många system använder komponenter av "
"deras domännamn för denna funktion. Till exempel att domänen \"example.net\" "
"skulle använda \"dc=example,dc=net\" som sitt DN-namn för sökbasen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "simple"
msgstr "enkel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "SASL"
msgstr "SASL"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid "LDAP authentication to use:"
msgstr "LDAP-identifiering som ska användas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid ""
"Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
"(if any):"
msgstr ""
"Ange vilken typ av autentisering som LDAP-databasen ska ha som krav (om "
"någon):"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid ""
" * none: no authentication;\n"
" * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
" * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
msgstr ""
" * ingen: ingen autentisering\n"
" * enkel: enkel autentisering genom bind DN och lösenord\n"
" * SASL: vilken SASL-metod (Simple Authentication and Security Layer) som "
"helst."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-databasanvändare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid ""
"Please enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Ange namnet på kontot som ska användas för att logga in i LDAP-databasen. "
"Detta värde ska specificeras som ett DN (eng. \"distinguished name\")."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-användarlösenord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid ""
"Please enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Ange lösenordet som ska användas för att logga in på LDAP-databasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "SASL mechanism to use:"
msgstr "SASL-metod som ska användas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid ""
"Please choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the "
"LDAP database:"
msgstr ""
"Ange SASL-mekanismen som ska användas för att autentisera mot LDAP-databasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid ""
" * auto: auto-negotiation;\n"
" * LOGIN: deprecated in favor of PLAIN;\n"
" * PLAIN: simple cleartext password mechanism;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager authentication mechanism;\n"
" * CRAM-MD5: challenge-response scheme based on HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatible challenge-response scheme;\n"
" * SCRAM: salted challenge-response mechanism;\n"
" * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
" * SKEY: S/KEY mechanism (obsoleted by OTP);\n"
" * OTP: One Time Password mechanism;\n"
" * EXTERNAL: authentication is implicit in the context."
msgstr ""
" * auto: automatisk förhandling\n"
" * LOGIN: utfasas tillförmån för PLAIN\n"
" * PLAIN: enkel lösenordsmekanism med lösenord i klartext\n"
" * NTLM: NT LAN Manager autentiseringsmekanism\n"
" * CRAM-MD5: challenge-response-schema baserad på HMAC-MD5\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest kompatibel challenge-response-schema\n"
" * GSSAPI: används för Kerberos\n"
" * SKEY: S/KEY-mekanism (utfasas tillförmån för OTP);\n"
" * OTP: engångslösenord (\"One Time Password\").\n"
" * EXTERNAL: autentisering är implicit i kontexten."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "SASL realm:"
msgstr "SASL-realm:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP "
"database."
msgstr ""
"Ange den SASL-realm som ska användas för att autentisera mot LDAP-databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
msgstr ""
"Inställningen för realm läggs till för identifiering och autentisering av "
"identiteter."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid ""
"For GSSAPI, this can be left blank to use information from the Kerberos "
"credentials cache."
msgstr ""
"För GSSAPI kan detta lämnas tomt för att använda Kerberos identifieringscache"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "SASL authentication identity:"
msgstr "Autentiseringsidentitet för SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the SASL authentication identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Ange den autentiseringsidentitet som ska användas för SASL-identifiering mot "
"LDAP-databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid ""
"This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
msgstr ""
"Detta används i inloggningsmekaniskerna LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 och DIGEST-"
"MD5."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "SASL proxy authorization identity:"
msgstr "Autentiseringsidentitet för SASL-proxy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the proxy authorization identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Ange den identitet för proxyautentisering som ska användas för att "
"autentisera mot LDAP-databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid ""
"This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
"should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Detta är namnet som används för att göra LDAP-förfrågningen. Värde ska anges "
"som ett DN (eng. \"distinguished name\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Cyrus SASL security properties:"
msgstr "Säkerhetsalternativ för Cyrus SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Please enter the Cyrus SASL security properties."
msgstr "Ange Cyrus SASL skerhetsegenskaper:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid ""
"Allowed values are described in the ldap.conf(5) manual page in the SASL "
"OPTIONS section."
msgstr ""
"Tillåtna värden beskrivs i manualsidan ldap.conf(5) i avsnittet SASL OPTIONS."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid "Kerberos credential cache file path:"
msgstr "Sökväg till cachefil för Kerberosidentifiering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid ""
"Please enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be "
"used."
msgstr ""
"Ange filnamn för den GSSAPI/Kerberos identifieringcache som ska användas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Använda StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Välj huruvida uppkopplingen till LDAP-servern ska använda StartTLS för att "
"kryptera uppkopplingen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "never"
msgstr "aldrig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "allow"
msgstr "tillåt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "try"
msgstr "försök"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "demand"
msgstr "kräv"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Kontrollera serverns SSL-certifikat:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
msgstr ""
"När en krypterad uppkoppling används, kan ett servercertifikat efterfrågas "
"och kontrolleras. Välj huruvida uppslag ska konfigureras för att kräva ett "
"certifikat och huruvida certifikatens giltighet ska kontrolleras:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid ""
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided, it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
msgstr ""
" * aldrig: inget certifikat kommer efterfrågas eller kontrolleras;\n"
" * tillåt: ett certifikat kommer efterfrågas, men det krävs inget\n"
"      och det kontrolleras inte;\n"
" * försök: ett certifikat kommer efterfrågas och kontrolleras, men om\n"
"      inget certifikat tillhandahålls kommer detta ignoreras;\n"
" * kräv: ett certifikat kommer efterfrågas, måste finnas och kontrolleras."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "Certificate authority certificate:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:14001
msgid ""
"When certificate checking is enabled this file contains the X.509 "
"certificate that is used to check the certificate provided by the server."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:15001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"xscreensaver och xlockmore måste startas om innan uppgraderingen påbörjas"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
#| "detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
#| "upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
#| "these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
#| "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out "
#| "of their current sessions."
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of nslcd may leave you unable to authenticate to these programs. You "
"should arrange for these programs to be restarted or stopped before "
"continuing this upgrade, to avoid locking your users out of their current "
"sessions."
msgstr ""
"En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore har hittats på "
"systemet. På grund av inkompatabilitet i och med förändringar av biblioteket "
"kan uppgraderingen av GNU libc innebära att du inte kan autentisera med "
"dessa program. Se till att alla instanser av programmen startas om eller "
"stoppas innan du fortsätter med denna uppgradering för att undvika att "
"användare blir utelåsta från sina sessioner."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:16001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Ska tjänster startas om vid paketuppgraderinger utan att först fråga?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:16001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Det finns tjänster på installerade på systemet som behöver startas om när "
"vissa bibliotek, exempelvis libpam, libc och libssl, uppgraderas. Eftersom "
"dessa omstarter kan orsaka avbrott i tjänsten ställs normalt en fråga vid "
"varje uppgradering där en lista med tjänster som ska startas om presenteras. "
"Du kan välja att aktivera detta alternativ för att undvika att frågan "
"ställs. Istället kommer alla nödvändiga omstarter att göras automatiskt."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgid "Services to restart for nslcd upgrade:"
msgstr "Tjänster att starta om efter uppgradering av PAM-biblioteket:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
#| "otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
#| "(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
#| "review the following space-separated list of init.d scripts for services "
#| "to be restarted now, and correct it if needed."
msgid ""
"Running services and programs that are using nslcd need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Körande tjänster och program som använder NSS behöver startas om, annars "
"kanske de inte kan köra uppslag eller autentisering längre (för tjänster "
"såsom ssh kan det påverka din möjlighet att logga in). Granska följande "
"blankstegsseparerade lista över init.d-skript för tjänster som ska startas "
"om nu, och gör ändringar om det behövs."

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgid "Failure restarting some services for nslcd upgrade"
msgstr "Misslyckades med att starta om vissa tjänster för PAM-uppgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgid "The following services could not be restarted:"
msgstr ""
"Följande tjänster kunde inte startas om efter uppgraderingen av PAM-"
"biblioteket:"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du behöver starta dessa manuellt genom att köra \"/etc/init.d/<tjänst> start"
"\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:19001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Skärmhanterare måste startas om manuellt"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
#| "libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
#| "be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
#| "services by hand before further X logins will be possible."
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"nslcd, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Skärmhanterarna wdm och xdm måste startas om för den nya versionen av libpam "
"men det finns X-inloggningssessioner som skulle avslutas av en sådan "
"omstart. Du behöver därför starta om dessa tjänster manuellt innan "
"ytterligare X-inloggningar är möjliga."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Namntjänster som ska konfigureras:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify the /etc/nsswitch.conf file to "
"use the ldap datasource."
msgstr ""
"För att det här paketet ska fungera, behöver du modifiera /etc/nsswitch.conf "
"så att datakällan ldap används."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Du kan välja de tjänster som ska ha LDAP-uppslag aktiverade. De nya LDAP-"
"uppslagen kommer att läggas till som en sista datakälla. Se till att se över "
"dessa ändringar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Ta bort LDAP från nsswitch.conf nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"Följande tjänster är fortfarande konfigurerade att använda LDAP för "
"uppslag:\n"
" ${services}\n"
"men libnss-ldapd-paketet kommer tas bort."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Du bör ta bort uppgifterna om du inte tänker använda LDAP för namnuppslag. "
"Att inte ta bort ldap från nsswitch.conf bör, för de flesta tjänster, inte "
"orsaka några problem, men värdnamnsuppslag kan påverkas på små, subtila sätt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Du kan ändra /etc/nsswitch.conf för hand eller välja att ta bort posterna "
"automatiskt nu. Se över ändringarna i /etc/nsswitch.conf om du väljer att ta "
"bort posterna nu."

#~ msgid ""
#~ "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
#~ "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Om certifikatkontroll är aktiverad måste åtminstone ett avtls_cacertdir- "
#~ "och tls_cacertfile-direktiven läggas i /etc/nslcd.conf."

#~ msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
#~ msgstr "Aktivera shadow-uppslag genom NSS?"

#~ msgid ""
#~ "To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to "
#~ "perform shadow password lookups. The shadow entries themselves may be "
#~ "empty - that is, there is no need for password hashes to be exposed. See "
#~ "http://bugs.debian.org/583492 for background."
#~ msgstr ""
#~ "Om LDAP-användare ska kunna logga in, måste NSS-modulen ha möjlighet att "
#~ "utföra shadow-uppslag av lösenord. Själva shadow-posterna kan vara tomma, "
#~ "vilket innebär att de hashade lösenorden inte måste göras tillgängliga. "
#~ "Se http://bugs.debian.org/583492 för bakgrundsinformation."

#~ msgid ""
#~ "Please choose whether /etc/nsswitch.conf should have the required entry "
#~ "added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or "
#~ "whether it should be left for an administrator to edit manually."
#~ msgstr ""
#~ "Välj huruvida den nödvändiga posten ska läggas till i /etc/nsswitch.conf "
#~ "automatiskt (det bör i så fall kontrolleras i efterhand) eller om det ska "
#~ "lämnas åt en administratör att redigera filen manuellt."

#~ msgid ""
#~ "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
#~ "of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
#~ msgstr ""
#~ "Om LDAP-databasen kräver inloggning för vanliga uppslag, ange namnet på "
#~ "det konto som ska användas här. Lämna annars tomt."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: