[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please update debconf PO translation for the package debian-installerHi,

After sending a call for updates for Debian Installer sublevel 1 a few
days ago, here is the same call for sublevel 2.

Once again, there is no strict deadline: I would just like to make
sure that we get some updates, after nearly 5 months since we released
wheezy and then since the last wide call for updates.

Please preferrably commit updates to the D-I SVN repository if you or
someone in your team has commit access there. If you don't, you can
send the update to me by praviate mail, as a last option.

Many thanks in advance.

# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/sv.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Swedish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Swedish translation by:
# Per Olofsson <pelle@debian.org>
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-13 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-26 17:13+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge (brother) <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid "Installation step failed"
msgstr "Installationssteget misslyckades"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"Ett installationssteg misslyckades. Du kan försöka att köra det krånglande "
"steget igen från menyn eller hoppa över det och välja något annat. Det steg "
"som krånglar är: ${ITEM}."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid "Choose an installation step:"
msgstr "Välj ett installationssteg:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not yet "
"been performed."
msgstr ""
"Det här installationssteget kräver ett eller flera andra steg som ännu inte "
"har utförts."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001 ../di-utils.templates:5001
msgid "Interactive shell"
msgstr "Interaktivt skal"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "After this message, you will be running \"ash\", a Bourne-shell clone."
msgstr ""
"Efter det här meddelandet så kommer du att köra \"ash\", en klon av Bourne-"
"skalet."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid ""
"The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted "
"on \"/target\". The editor available to you is nano. It's very small and "
"easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to "
"you, use the \"help\" command."
msgstr ""
"Rotfilsystemet är en RAM-disk. Hårddiskens filsystem är monterade på \"/"
"target\". Den tillgängliga textredigeraren är nano. Den är mycket liten och "
"enkel att förstå sig på. Använd \"help\"-kommandot för att få en uppfattning "
"om vilka Unixverktyg du har tillgång till."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "Use the \"exit\" command to return to the installation menu."
msgstr "Använd \"exit\"-kommandot för att återvända till installationsmenyn."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl2:
#: ../di-utils-exit-installer.templates:1001
msgid "Exit installer"
msgstr "Avsluta installationsprogrammet"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid "Are you sure you want to exit now?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid ""
"If you have not finished the install, your system may be left in an unusable "
"state."
msgstr ""
"Om du inte har slutfört installationen kan ditt system ha lämnats ett "
"oanvändbart tillstånd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid "Terminal plugin not available"
msgstr "Terminalinsticksmodulen är inte tillgänglig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to "
"display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable."
msgstr ""
"Detta bygge av debian-installer kräver terminalinsticksmodulen för att kunna "
"visa ett skal. Tyvärr är denna insticksmodulen inte tillgänglig för "
"tillfället."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"It should be available after reaching the \"Loading additional components\" "
"installation step."
msgstr ""
"Det bör finnas tillgängligt efter att du har nått till installationssteget "
"\"Läser in ytterligare komponenter\"."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:7001
msgid ""
"Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to "
"get back to the installer."
msgstr ""
"Alternativt kan du öppna ett skal genom att trycka Ctrl+Alt+F2. Använd Alt"
"+F5 för att komma tillbaka till installationsprogrammet."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Installationskomponenter som ska läsas in:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Alla installationskomponenter som behövs för att färdigställa installationen "
"kommer att läsas in automatiskt och listas inte här. Några andra (valfria) "
"installationskomponenter visas nedan. De behövs antagligen inte, men kan "
"vara av intresse för vissa användare. "

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Observera att om du väljer en komponent som kräver andra komponenter kommer "
"de komponenterna också att läsas in."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:2001
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"För att spara minne kommer endast komponenter som verkligen behövs för en "
"installation att väljas som standard. De övriga installationskomponenerna är "
"inte nödvändiga för en grundläggande installation, men du kan behöva vissa "
"av dem, i synnerhet vissa kärnmoduler. Läs därför noggrant igenom listan och "
"välj de komponenter som du behöver."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Misslyckades med att läsa in installationskomponent"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr "Inläsningen av ${PACKAGE} misslyckades av okänd anledning. Avbryter."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid "Continue the install without loading kernel modules?"
msgstr "Fortsätt installationen utan att läsa in kärnmoduler?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Inga kärnmoduler hittades. Det här beror förmodligen på att "
"installationsprogrammet och Debian-arkivet har olika versioner av kärnan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"If you're installing from a mirror, you can work around this problem by "
"choosing to install a different version of Debian. The install will probably "
"fail to work if you continue without kernel modules."
msgstr ""
"Om du installerar från en spegelserver kan du komma runt det här problemet "
"genom att välja att installera en annan version av Debian. Installationen "
"kommer antagligen att misslyckas om du fortsätter utan kärnmoduler."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "System locale:"
msgstr "Lokalanpassning för systemet:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "Select the default locale for the installed system."
msgstr "Välj lokalanpassningen för det installerade systemet."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid "Additional locales:"
msgstr "Ytterligare lokalanpassningar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"Based on your previous choices, the default locale currently selected for "
"the installed system is '${LOCALE}'."
msgstr ""
"Baserat på dina tidigare val så har lokalanpassningen för det installerade "
"systemet ställts in till \"${LOCALE}\"."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"If you wish to use a different default or to also have other locales "
"available, you may choose additional locales to be installed. If you are "
"unsure it is best to just use the selected default."
msgstr ""
"Om du vill använda en annan standard eller att ha ytterligare "
"lokalanpassningar tillgängliga så kan du välja att installera ytterligare "
"lokalanpassningar. Om du är osäker så är det bäst att använda den valda "
"standarden."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid "locale"
msgstr "lokalanpassning"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid ""
"A locale determines character encoding and contains information on for "
"example currency, date format and alphabetical sort order."
msgstr ""
"En lokalanpassning bestämmer teckenkodningen och innehåller information om "
"till exempel valuta, datumformat och alfabetisk sorteringsordning."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Tangentbordsmodell:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Välj modell för tangentbordet."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Avaktivera temporärt byte"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Båda tangenterna med logotype"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr ""
"För att temporärt byta mellan inställningen får nationell och latin-"
"inmatning:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Det kan hända att du har tangentbordet inställt på nationellt läge och vill "
"skriva några tecken från Latinskt läge, då kan det vara bra att kunna byta "
"tangentbordsupplägg temporärt. Tangentbordet är i Latinskt läge så länge "
"tangenten är nedtryckt. Tangenten kan också användas för att skriva "
"nationellt bundna tecken i Latinskt läge."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Om du inte vill ha den här funktionen så anger du \"Avaktivera temporärt byte"
"\"."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Standardvärdet för tangentbordslayouten"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ingen AltGr-tangent"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Enter på numeriskt tangentbord"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Båda Alt-tangenterna"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Tangent att fungera som AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"I en del tangentbordsupplägg så är AltGr en modifierande tanget som används "
"för att skriva tecken som inte är vanliga i språket för "
"tangentbordsupplägget. Exempelvis accenter eller symboler för utländsk "
"valuta. Dessa finns vanliga utrskivna som extra tecken på tangenterna."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ingen komposittangent"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Komposittangent:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Komposittangenten (kallas även multitangent) tvingar datorn att tolka de "
"kommande tangenttrycken som en del av en sekvens för att kunna skapa tecken "
"som inte finns på tangentbordet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"I textläge fungerar inte komposittangenten i Unicode. Om du inte befinner "
"dig i Unicode-läge, oberoende vad du väljer här, så kan du använda "
"Kontrolltangenten+punkt(\".\") som en komposittangent."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "Load CD-ROM drivers from removable media?"
msgstr "Läsa in drivrutiner för cd-rom-enheter från ett flyttbart media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001 ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "No common CD-ROM drive was detected."
msgstr "Ingen vanlig cd-rom-läsare identifierades."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid ""
"You may need to load additional CD-ROM drivers from removable media, such as "
"a driver floppy. If you have such media available now, insert it, and "
"continue. Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM "
"modules."
msgstr ""
"Du kan behöva läsa in ytterligare drivrutiner för cd-rom-enheter från ett "
"flyttbart media. såsom en drivrutinsdiskett. Om du har ett sådan media "
"tillgängligt så kan du mata in det och fortsätta. Annars kommer du att ges "
"tillfälle att manuellt välja cd-rom-moduler."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "Manually select a CD-ROM module and device?"
msgstr "Välj en cd-rom-modul och enhet manuellt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid ""
"Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM "
"drive. In that case you should choose which module to load and the device to "
"use. If you don't know which module and device are needed, look for some "
"documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation."
msgstr ""
"Din cd-rom-läsare kan vara en gammal Mitsumi eller en annan cd-rom-läsare av "
"annan typ än IDE eller SCSI. Om så är fallet bör du välja vilken modul som "
"ska läsas in och den enhet som ska användas. Om du inte vet vilken modul och "
"enhet som behövs så sök efter dokumentation eller försök med en "
"nätverksinstallation istället för en cd-rom-installation."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid "Retry mounting the CD-ROM?"
msgstr "Försöka montera cd-skivan igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid ""
"Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that the "
"CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again."
msgstr ""
"Din installationsskiva kunde inte monteras. Det betyder förmodligen att cd-"
"skivan inte var inmatad i enheten. Om så var fallet kan du mata in den och "
"försöka igen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid "Module needed for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Modul som behövs för att komma åt cd-rom:en:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid ""
"The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a "
"specific module if you have an unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor "
"SCSI)."
msgstr ""
"Den automatiska identifieringen hittade inte en cd-rom-enhet. Du kan försöka "
"läsa in en specifik modul om du har en ovanlig cd-rom-enhet (som varken är "
"IDE eller SCSI)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid "Device file for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Enhetsfil för att komma åt cd-rom-enheten:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"In order to access your CD-ROM drive, please enter the device file that "
"should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-standard device files "
"(such as /dev/mcdx)."
msgstr ""
"Ange den enhetsfil som ska användas för att komma åt din cd-rom-enhet. "
"Ovanliga cd-rom-enheter använder ovanliga enhetsfiler (som /dev/mcdx)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this screen by "
"pressing ALT+F1."
msgstr ""
"Du kan växla till skalet på den andra terminalen (ALT+F2) för att "
"kontrollera de tillgängliga enheterna i /dev med \"ls /dev\". Du kan "
"återvända till den här skärmen genom att trycka ALT+F1."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid "CD-ROM detected"
msgstr "Cd-rom hittades"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid ""
"The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found and "
"it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now continue."
msgstr ""
"Den automatiska identifieringen av cd-rom:en lyckades. En cd-rom-enhet har "
"hittats och innehåller för närvarande cd-skivan ${cdname}. Installationen "
"kommer nu att fortsätta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Incorrect CD-ROM detected"
msgstr "Felaktig cd-skiva hittad"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation."
msgstr ""
"Cd-rom-enheten innehåller en cd-skiva som inte kan användas för den här "
"installationen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Please insert a suitable CD to continue with the installation."
msgstr "Mata in en lämplig Debian-cd för att fortsätta installationen."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Error reading Release file"
msgstr "Fel vid läsning av Release-filen"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"The CD-ROM does not seem to contain a valid 'Release' file, or that file "
"could not be read correctly."
msgstr ""
"Cd-rom-skivan verkar inte innehålla en giltig \"Release\"-fil eller att den "
"filen inte kunde läsas korrekt."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"You may try to repeat CD-ROM detection but, even if it does succeed the "
"second time, you may experience problems later in the installation."
msgstr ""
"Du kan försöka igen att hitta cd-rom-enheten men även om det lyckas kan du "
"uppleva problem senare i installationen."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:19001
msgid "Detect and mount CD-ROM"
msgstr "Identifiera och montera cd-rom"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1001
msgid "no ethernet card"
msgstr "inget ethernetkort"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. "none of the above" should be understood as "none of the above choices"
#: ../ethdetect.templates:1001 ../disk-detect.templates:3001
msgid "none of the above"
msgstr "ingen av ovanstående"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid "Driver needed by your Ethernet card:"
msgstr "Drivrutin som behövs för ditt ethernetkort:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid ""
"No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your Ethernet card, you can select it from the list."
msgstr ""
"Hittade inget ethernetkort. Om du vet namnet på drivrutinen som krävs av "
"ditt ethernetkort kan du välja den från listan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "Ethernet card not found"
msgstr "Hittade inget Ethernetkort"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "No Ethernet card was found on the system."
msgstr "Inget ethernetkort hittades i systemet."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3001
msgid "continue with no disk drive"
msgstr "fortsätt utan diskettenhet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid "Driver needed for your disk drive:"
msgstr "Drivrutin som behövs för din diskettenhet:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid ""
"No disk drive was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your disk drive, you can select it from the list."
msgstr ""
"Hittade ingen diskettenhet. Om du vet namnet på den drivrutin som krävs för "
"din diskettenhet kan du välja den från listan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media"
msgstr "Inget partitioneringsbart media"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media were found."
msgstr "Hittade inget partitioneringsbart media."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
msgstr "Kontrollera att en hårddisk är ansluten till den här datorn."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid "Modules to load:"
msgstr "Moduler som ska läsas in:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid ""
"The following Linux kernel modules were detected as matching your hardware. "
"If you know some are unnecessary, or cause problems, you can choose not to "
"load them. If you're unsure, you should leave them all selected."
msgstr ""
"Följande Linuxkärnmoduler identifierades som passande för din maskinvara. Om "
"du vet att några är onödiga, eller orsakar problem, så kan du välja att inte "
"läsa in dem. Om du är osäker bör du lämna dem alla valda."

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid "Start PC card services?"
msgstr "Starta PC card-stöd?"

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid ""
"Please choose whether PC card services should be started in order to allow "
"the use of PCMCIA cards."
msgstr ""
"Välj om PC card-tjänster ska startas så att du får möjlighet att använda "
"PCMCIA-kort."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "PCMCIA resource range options:"
msgstr "Flaggor för PCMCIA-resursområden"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid ""
"Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order "
"to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some "
"Dell laptops need \"exclude port 0x800-0x8ff\" to be specified here. These "
"options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation "
"manual or the PCMCIA HOWTO for more information."
msgstr ""
"Viss PCMCIA-maskinvara kräver speciella konfigurationsflaggor för "
"resursområden för att fungera, och kan orsaka att datorn låser sig annars. "
"Exempelvis kräver vissa bärbara datorer av märket Dell att \"exclude port "
"0x800-0x8ff\" anges här. De här parametrarna läggs till i /etc/pcmcia/config."
"opts. Se installationshandboken eller PCMCIA-HOWTO för mer information."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "For most hardware, you do not need to specify anything here."
msgstr "I de flesta fall behöver du inte ange något här."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:9001
msgid "Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
msgstr "Fel under körning av \"${CMD_LINE_PARAM}\""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid "Load missing drivers from removable media?"
msgstr "Läsa in saknade drivrutiner från ett flyttbart media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid ""
"A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers "
"from removable media, such as a USB stick, or driver floppy."
msgstr ""
"En drivrutin för din maskinvara finns inte tillgänglig. Du kan behöva läsa "
"in drivrutiner från ett flyttbart media, såsom USB-minne eller "
"drivrutinsdiskett."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001 ../hw-detect.templates:11001
msgid "If you have such media available now, insert it, and continue."
msgstr ""
"Om du har ett sådant media tillgängligt nu så mata in det och fortsätt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "Load missing firmware from removable media?"
msgstr "Läsa in saknad fast programvara från ett flyttbart media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid ""
"Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware "
"can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy."
msgstr ""
"Delar av din maskinvara behöver filer innehållandes proprietär fast "
"programvara för att fungera. Den fasta programvaran kan läsas in från ett "
"flyttbart media, såsom USB-minne eller diskett."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "The missing firmware files are: ${FILES}"
msgstr "De saknade filerna med fast programvara är: ${FILES}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:6001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} är ett trådlöst nätverksgränssnitt. Ange namnet (ESSID) på det "
"trådlösa nätverk som du vill att ${iface} ska använda. Om du vill använda "
"alla tillgängliga nätverk ska du lämna det här fältet tomt."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid "Wireless network type for ${iface}:"
msgstr "Nätverkstyp för trådlöst nätverk ${iface}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid ""
"Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA/WPA2 "
"if the network is protected with WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."
msgstr ""
"Välj WEP/Öppet om nätverket är öppet eller skyddat med WEP. Välj WPA/WPA2 om "
"nätverket är skyddat med WPA/WPA2 PSK (delad nyckel (Pre-Shared Key))."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-nyckel till trådlösa enheten ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Ange WEP-säkerhetsnyckeln för den trådlösa enheten ${iface}, om sådan finns. "
"Det finns två sätt att göra det på:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', "
"or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Om din WEP-nyckel är i formatet \"nnnn-nnnn-nn\", \"nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn"
"\" eller \"nnnnnnnn\", där n är en siffra, anger du det som det är i det här "
"fältet."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Om din WEP-nyckel är i formatet av en lösenordsfras, ska du ange \"s:\" före "
"den (utan citationstecken)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Om det inte finns någon WEP-nyckel till ditt trådlösa nätverk ska du "
"givetvis lämna det här fältet tomt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ogiltig WEP-nyckel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nyckeln \"${wepkey}\" är ogiltig. Läs noggrant instruktionerna på nästa "
"skärm om hur du på ett korrekt sätt anger din WEP-nyckel och försök igen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Ogiltig lösenfras"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid ""
"The WPA/WPA2 PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or "
"too short (less than 8 characters)."
msgstr ""
"Lösenfrasen för WPA/WPA2 PSK var antingen för lång (över 64 tecken) eller "
"för kort (färre än 8 tecken)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid "WPA/WPA2 passphrase for wireless device ${iface}:"
msgstr "WPA/WPA2-lösenfras för trådlösenhet ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid ""
"Enter the passphrase for WPA/WPA2 PSK authentication. This should be the "
"passphrase defined for the wireless network you are trying to use."
msgstr ""
"Ange lösenfras för WPA/WPA2 PSK identifiering. Detta ska vara lösenfrasen "
"som är angiven för det trådlösa nätverk som du försöker använda."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ogiltig ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID-strängen \"${essid}\" är ogiltig. ESSID får bara vara upp till "
"${max_essid_len} tecken långa men de får innehålla vilka tecken som helst."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:14001
msgid "Attempting to exchange keys with the access point..."
msgstr "Försöker utbyta nycklar med accesspunkten..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:16001
msgid "WPA/WPA2 connection succeeded"
msgstr "WPA/WPA2-asnlutning lyckades"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid "Failure of key exchange and association"
msgstr "Misslyckades vid nyckelutbyte och nyckelsammankoppling"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid ""
"The exchange of keys and association with the access point failed. Please "
"check the WPA/WPA2 parameters you provided."
msgstr ""
"Utbytet av nycklar och sammankopplingen med accesspunkten misslyckades. "
"Vänligen kontrollera WPA/WPA2-parametrarna som du angav."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "\"${hostname}\" är ett ogiltigt namn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase "
"letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most "
"${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus "
"sign."
msgstr ""
"Ett giltigt värdnamn får endast innehålla siffrorna 0-9, de små och stora "
"bokstäverna (a-z och A-Z) samt minustecknet. Det får som mest vara "
"${maxhostnamelen} tecken långt och får inte börja eller sluta med ett "
"minustecken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ett fel inträffade och nätverkskonfigureringen har avbrutits. Du kan försöka "
"utföra den igen från installationens huvudmenyn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Inga nätverksgränssnitt identifierades."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Inga nätverksgränssnitt identifierades. Installationssystemet kunde inte "
"identifiera en nätverksenhet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Du kan behöva läsa in en specifik modul för ditt nätverksgränssnitt, om du "
"har ett. För att göra det ska du gå tillbaka till steget för identifiering "
"av nätverksmaskinvaran."

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid "Kill switch enabled on ${iface}"
msgstr "Kill switch aktiverat på ${iface}"

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid ""
"${iface} appears to have been disabled by means of a physical \"kill switch"
"\". If you intend to use this interface, please switch it on before "
"continuing."
msgstr ""
"${iface} verkar inte vara aktiverad (fysisk \"kill switch\"). Om du planerar "
"att använda det här gränssnittet, aktivera det innan du fortsätter."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Infrastructure (Managed) network"
msgstr "Infrastrukturnätverk (styrt)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Ad-hoc-nätverk (icke-hierarkiskt)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:25001
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Konfigurering av trådlöst nätverk"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:26001
msgid "Searching for wireless access points..."
msgstr "Söker efter trådlösa åtkomstpunkter ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:30001
msgid "<none>"
msgstr "<inget>"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:31001
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådlöst ethernet (802.11x)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:32001
msgid "wireless"
msgstr "trådlöst"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:33001
msgid "Ethernet"
msgstr "Ethernet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:34001
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:35001
msgid "USB net"
msgstr "USB-nät"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:37001
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:38001
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:39001
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punkt till punkt-protokoll"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:40001
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:41001
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN-Punkt till punkt-protokoll"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:42001
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:43001
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Riktig channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:45001
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:46001
msgid "Unknown interface"
msgstr "Okänt gränssnitt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Hittade ingen DHCP-klient"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Hittade ingen DHCP-klient. Det här paketet kräver pump eller dhcp-client."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "The DHCP configuration process has been aborted."
msgstr "DHCP-konfigureringsprocessen har avbrutits."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Fortsätt utan en standardrutt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first installation CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatisk konfigurering av nätverket lyckades. Men ingen standardrutt "
"aktiverades dock, systemet vet alltså inte hur det ska kommunicera med andra "
"noder på Internet. Det här gör det omöjligt att fortsätta installationen om "
"du inte har den första installations-cd:n, en cd-skiva kallad \"Netinst\", "
"eller paket som finns tillgängliga på det lokala nätverket."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Om du är osäker bör du inte fortsätta utan en standardrutt. Kontakta i "
"stället din lokala nätverksadministratör rörande det här problemet."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Försöker ställa in IPv6 automatiskt..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Väntar på länk-lokal adress..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Ställer in nätverket med DHCPv6"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Felformaterad IP-adress"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"IP-adressen som du angav är felformaterad. Den ska vara på formatet x.x.x.x "
"där varje \"x\" inte är större än 255 (för IPv4), eller en sekvens med "
"hexadecimala tecken separerade med kolon (för IPv6). Försök igen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt till punkt-adress:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt till punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten i "
"ett punkt till punkt-nätverk. Fråga din nätverksadministratör om du inte vet "
"värdet. Punkt till punkt-adressen skall anges som fyra nummer åtskilda av "
"punkter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Kunde inte nå gateway"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den gatewayadress du angav kan inte nås."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Debian version to install:"
msgstr "Debianutgåva som ska installeras:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian finns i flera utgåvor. Den stabila utgåvan (\"Stable\") är vältestad "
"och ändras sällan. Den instabila utgåvan (\"Unstable\") är otestad och "
"ändras ofta. Testningsutgåvan (\"Testing\") är medelvägen. Den tar emot "
"många nya versioner från den instabila utgåvan (\"Unstable\") om de inte "
"innehåller för många fel."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Only flavors available on the selected mirror are listed."
msgstr ""
"Endast varianter tillgängliga på den valda spegelservern kommer att listas."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid "Go back and try a different mirror?"
msgstr "Gå tillbaka och prova en annan spegelserver?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid ""
"The specified (default) Debian version (${RELEASE}) is not available from "
"the selected mirror. It is possible to continue and select a different "
"release for your installation, but normally you should go back and select a "
"different mirror that does support the correct version."
msgstr ""
"Den angivna (standard) Debian-versionen (${RELEASE}) finns inte tillgänglig "
"på den valda spegelservern. Det är möjligt att fortsätta och välja en annan "
"utgåva för din installation men vi rekommenderar att du går tillbaka och "
"väljer en annan spegelserver som har stöd för den korrekta versionen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Bad archive mirror"
msgstr "Felaktig arkivspegel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"An error has been detected while trying to use the specified Debian archive "
"mirror."
msgstr ""
"Ett fel har upptäckts vid försök att använda den angivna Debian-"
"spegelservern."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Possible reasons for the error are: incorrect mirror specified; mirror is "
"not available (possibly due to an unreliable network connection); mirror is "
"broken (for example because an invalid Release file was found); mirror does "
"not support the correct Debian version."
msgstr ""
"Möjliga anledningar till felet är: felaktig spegelserver angiven; "
"spegelservern är inte tillgänglig (antagligen på grund av nätverksproblem); "
"spegelservern är felaktig (till exempel på grund av att en ogiltig Release-"
"fil hittades); spegelservern har inte stöd för den korrekta Debian-versionen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Additional details may be available in /var/log/syslog or on virtual console "
"4."
msgstr ""
"Ytterligare information kan finnas tillgänglig i /var/log/syslog eller på "
"virtuella konsoll 4."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Please check the specified mirror or try a different one."
msgstr ""
"Kontrollera den angivna spegelservern eller prova att använda en annan."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:10001
msgid "oldstable"
msgstr "oldstable"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:11001
msgid "stable"
msgstr "stable"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:12001
msgid "testing"
msgstr "testing"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:13001
msgid "unstable"
msgstr "unstable"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid "Debian archive mirror directory:"
msgstr "Katalogen för spegeln av Debian-arkivet:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid ""
"Please enter the directory in which the mirror of the Debian archive is "
"located."
msgstr "Ange katalogen i vilken spegeln av Debian-arkivet finns."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid "FTP proxy information (blank for none):"
msgstr "Ftp-proxyinformation (tomt för ingen):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Om du måste använda en ftp-proxy för att komma åt världen utanför så ska du "
"ange proxyinformationen här. Annars ska du lämna den här blank."

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian FTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian FTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. http://svn.debian.org/wsvn/webwml/trunk/webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for ftp]"
#. msgstr "FR"
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2002
msgid "US[ Default value for ftp]"
msgstr "SE"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid "Protocol for file downloads:"
msgstr "Protokoll för filhämtning:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid ""
"Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, "
"select \"http\"; it is less prone to problems involving firewalls."
msgstr ""
"Välj det protokoll som ska användas för att hämta ner filer. Om du är "
"osäker, välj \"http\" eftersom det har mindre problem med brandväggar."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-setup-udeb.templates:8001
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Change mirror"
msgstr "Byt spegel"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../net-retriever.templates:1002 ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Hämtningen av en fil misslyckades:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002
msgid ""
"The installer failed to download a file from the mirror. This may be a "
"problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the "
"download, select a different mirror, or cancel and choose another "
"installation method."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte hämta en fil från spegeln. Det kan bero "
"på problem med ditt nätverk eller med spegeln. Du kan välja att försöka "
"hämtningen igen, välja en annan spegelserver eller avbryta och välja en "
"annan installationsmetod."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid "Failed to copy file from CD-ROM. Retry?"
msgstr "Kunde inte kopiera fil från cd-skivan. Försöka igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid ""
"There was a problem reading data from the CD-ROM. Please make sure it is in "
"the drive. If retrying does not work, you should check the integrity of your "
"CD-ROM."
msgstr ""
"Ett problem inträffade när data skulle läsas från cd-skivan. Se till att "
"skivan är i cd-läsaren. Om det inte hjälper att försöka igen så bör du "
"kontrollera att din cd-rom är felfri."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:1001
msgid "Scanning removable media"
msgstr "Söker av flyttbart media"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid "Cannot read removable media, or no drivers found."
msgstr "Kan inte läsa flyttbart media, eller inga drivrutiner hittades."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid ""
"There was a problem reading data from the removable media. Please make sure "
"that the right media is present. If you continue to have trouble, your "
"removable media might be bad."
msgstr ""
"Ett problem inträffade när data skulle läsas från flyttbart media. Se till "
"att korrekt media används. Om du fortsätter att ha problem kan det bero på "
"skadat media."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid "Device in use"
msgstr "Enheten används"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid ""
"No modifications can be made to the device ${DEVICE} for the following "
"reasons:"
msgstr "Inga ändringar kan göras på enheten ${DEVICE} av följande anledningar:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:6001
msgid "Partition in use"
msgstr "Partitionen används"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. This should be translated as "partition *number* ${PARTITION}"
#. In short, ${PARTITION} will indeed contain the partition
#. NUMBER and not the partition NAME
#: ../partman-base.templates:6001
msgid ""
"No modifications can be made to the partition #${PARTITION} of device "
"${DEVICE} for the following reasons:"
msgstr ""
"Inga ändringar kan göras på partition nummer ${PARTITION} på enheten "
"${DEVICE} av följande anledningar:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid "Continue with the installation?"
msgstr "Fortsätt installationen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"No partition table changes and no creation of file systems have been planned."
msgstr ""
"Inga ändringar i partitionstabellen och inget skapande av filsystem har "
"planerats."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"If you plan on using already created file systems, be aware that existing "
"files may prevent the successful installation of the base system."
msgstr ""
"Om du planerar att använda redan skapade filsystem bör du vara medveten om "
"att befintliga filer på dem kan göra att installationen av grundsystemet "
"misslyckas."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:13001
msgid "The following partitions are going to be formatted:"
msgstr "Följande partitioner kommer att formateras:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for example: "partition #6 of IDE0 master as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:14001
msgid "partition #${PARTITION} of ${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "partition nr ${PARTITION} på ${DEVICE} som ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for devices which have no partitions
#. for example: "LVM VG Debian, LV Root as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:15001
msgid "${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "${DEVICE} med ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:16001
msgid "The partition tables of the following devices are changed:"
msgstr "Partitionstabellerna på följande enheter har ändrats:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:17001
msgid "What to do with this device:"
msgstr "Vad som ska göras med den här enheten:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:18001
msgid "How to use this free space:"
msgstr "Hur det lediga utrymmet ska användas:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid "Partition settings:"
msgstr "Partitionsinställningar:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid ""
"You are editing partition #${PARTITION} of ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"
msgstr ""
"Du redigerar partition nr. ${PARTITION} på ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:20001
msgid "This partition is formatted with the ${FILESYSTEM}."
msgstr "Den här partitionen är formaterad med ${FILESYSTEM}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:21001
msgid "No existing file system was detected in this partition."
msgstr "Inga befintliga filsystem identifierades på den här partitionen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:22001
msgid "All data in it WILL BE DESTROYED!"
msgstr "All data på den KOMMER ATT FÖRSTÖRAS!"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:23001
msgid "The partition starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Partitionen börjar på ${FROMCHS} och slutar på ${TOCHS}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:24001
msgid "The free space starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Det lediga utrymmet börjar på ${FROMCHS} och slutar på ${TOCHS}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:29001 ../partman-base.templates:33001
msgid "Show Cylinder/Head/Sector information"
msgstr "Visa Cylinder-/Huvud-/Sektorinformation"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:30001
msgid "Done setting up the partition"
msgstr "Klar med partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:34001
#, no-c-format
msgid "Dump partition info in %s"
msgstr "Dumpa partitionsinfo i %s"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
#: ../partman-auto-lvm.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Misslyckades med att partitionera den valda hårddisken"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Det inträffade förmodligen för att den valda hårddisken eller det lediga "
"utrymmet är för litet för att partitioneras automatiskt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"Det inträffade förmodligen för att det finns för många (primära) partitioner "
"i partitionstabellen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Oanvändbart ledigt utrymme"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Partitioneringen misslyckades eftersom det valda lediga utrymmet inte kan "
"användas. Det finns förmodligen för många (primära) partitioner i "
"partitionstabellen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Liten-disk (<1GB) partitioneringsplan"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "Go back to the menu?"
msgstr "Återgå till menyn?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "No file system is specified for partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Inget filsystem är specificerat för partition nr. ${PARTITION} på ${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a file system to "
"this partition, it won't be used at all."
msgstr ""
"Om du inte går tillbaka till partitioneringsmenyn och tilldelar ett "
"filsystem till den här partitionen så kommer den inte att användas alls."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:2001
msgid "do not use the partition"
msgstr "använd inte partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. up to 25 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:3001
msgid "Format the partition:"
msgstr "Formatera partitionen:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:4001
msgid "yes, format it"
msgstr "ja, formatera den"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:5001
msgid "no, keep existing data"
msgstr "nej, behåll befintlig data"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:6001
msgid "do not use"
msgstr "använd inte"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:8001
msgid "format the partition"
msgstr "formatera partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:10001
msgid "keep and use the existing data"
msgstr "behåll och använd den befintliga datan på partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:1001
msgid "Resizing partition..."
msgstr "Ändrar storlek på partition..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:2001
msgid "Copying partition..."
msgstr "Kopierar partition..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Write previous changes to disk and continue?"
msgstr "Skriv tidigare ändringar till disk och fortsätt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid ""
"Before you can select a partition to copy, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Innan du kan välja en partition att kopiera måste tidigare ändringar skrivas "
"till disk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "You cannot undo this operation."
msgstr "Du kan inte ångra den här operationen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Please note that the copy operation may take a long time."
msgstr "Tänk på att kopieringen kan ta lång tid att utföra."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Source partition:"
msgstr "Källpartition:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Please choose the partition which contains the data you want to copy."
msgstr "Välj partitionen som innehåller datan du vill kopiera."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "Copy operation failure"
msgstr "Kopieringen misslyckades"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
#: ../partman-partitioning.templates:13001 ../partman-md.templates:21001
msgid "An error occurred while writing the changes to the storage devices."
msgstr "Ett fel inträffade när ändringarna skrevs till lagringsenheterna."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "The copy operation has been aborted."
msgstr "Kopieringsåtgärden har avbrutits."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "The resize operation is impossible"
msgstr "Storleksändringen är omöjlig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "Because of an unknown reason it is impossible to resize this partition."
msgstr ""
"Av okända skäl är det omöjligt att ändra storlek på den här partitionen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:7001 ../clock-setup.templates:9001
#: ../bootstrap-base.templates:4001 ../bootstrap-base.templates:5001
#: ../bootstrap-base.templates:6001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:11001 ../bootstrap-base.templates:16001
#: ../nobootloader.templates:2001 ../grub-installer.templates:29001
#: ../quik-installer.templates:11001 ../quik-installer.templates:13001
#: ../quik-installer.templates:18001 ../yaboot-installer.templates:11001
#: ../yaboot-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:15001
#: ../network-console.templates:10001 ../partman-zfs.templates:30001
#: ../partman-zfs.templates:41001 ../partman-zfs.templates:45001
#: ../lvmcfg-utils.templates:24001 ../lvmcfg-utils.templates:32001
#: ../lvmcfg-utils.templates:37001 ../partman-lvm.templates:32001
#: ../partman-lvm.templates:46001 ../partman-lvm.templates:53001
#: ../partman-lvm.templates:57001 ../partman-lvm.templates:60001
#: ../partman-auto-lvm.templates:7001 ../partman-auto-raid.templates:1001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr ""
"Kontrollera /var/log/syslog eller se på den virtuella konsollen 4 för mer "
"detaljer."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid ""
"Before you can select a new partition size, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Innan du kan välja en ny partitionsstorlek måste tidigare ändringar skrivas "
"till disk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Please note that the resize operation may take a long time."
msgstr "Tänk på att storleksändringen kan ta lång tid att utföra."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "New partition size:"
msgstr "Ny partitionsstorlek:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid ""
"The minimum size for this partition is ${MINSIZE} (or ${PERCENT}) and its "
"maximum size is ${MAXSIZE}."
msgstr ""
"Den minsta storleken för denna partition är ${MINSIZE} (eller ${PERCENT}) "
"och den största storleken är ${MAXSIZE}."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
#, no-c-format
msgid ""
"Hint: \"max\" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or "
"enter a percentage (e.g. \"20%\") to use that percentage of the maximum size."
msgstr ""
"Tips: \"max\" kan användas som en genväg för att ange den största storleken, "
"eller ange en procentandel (t.ex. \"20%\") för att använda den "
"procentandelen av den största storleken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "The size entered is invalid"
msgstr "Storleken som angavs är ogiltig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid ""
"The size you entered was not understood. Please enter a positive integer "
"size followed by an optional unit of measure (e.g. \"200 GB\"). The default "
"unit of measure is the megabyte."
msgstr ""
"Storleken som du angav gick inte att tolka. Ange en positiv storlek i heltal "
"följt av en valfri mätenhet (t.ex. \"200 GB\"). Standardenheten är megabyte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid "The size entered is too large"
msgstr "Storleken som angavs är för stor"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid ""
"The size you entered is larger than the maximum size of the partition. "
"Please enter a smaller size to continue."
msgstr ""
"Storleken som du angav är större än den största storleken för partitionen. "
"Ange en mindre storlek för att fortsätta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "The size entered is too small"
msgstr "Storleken som angavs är för liten"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid ""
"The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. "
"Please enter a larger size to continue."
msgstr ""
"Storleken som du angav är mindre än den minsta storleken för partitionen. "
"Ange en större storlek för att fortsätta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Resize operation failure"
msgstr "Storleksändring misslyckades"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "The resize operation has been aborted."
msgstr "Storleksändringsåtgärden har avbrutits."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "The maximum size for this partition is ${MAXSIZE}."
msgstr "Den största storleken för denna partition är ${MAXSIZE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:15001
msgid "Invalid size"
msgstr "Ogiltig storlek"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:18001
msgid "Flags for the new partition:"
msgstr "Flaggor för den nya partitionen:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Partition name:"
msgstr "Partitionens namn:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid "Continue with partitioning?"
msgstr "Fortsätt partitionering?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"This partitioner doesn't have information about the default type of the "
"partition tables on your architecture. Please send an e-mail message to "
"debian-boot@lists.debian.org with information."
msgstr ""
"Den här partitioneraren har ingen information om den partitionstabell som är "
"standard för din arkitektur. Skicka ett e-postmeddelande till debian-"
"boot@lists.debian.org med information."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"Please note that if the type of the partition table is unsupported by "
"libparted, then this partitioner will not work properly."
msgstr ""
"Observera att om partitionstabellstypen inte stöds av libparted så kommer "
"den här partitioneraren inte att fungera korrekt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"This partitioner is based on the library libparted which doesn't have "
"support for the partition tables used on your architecture. It is strongly "
"recommended that you exit this partitioner."
msgstr ""
"Den här partitioneraren är baserad på biblioteket libparted, vilket inte har "
"stöd för den partitionstabell som används på din arkitektur. Du "
"rekommenderas verkligen att avsluta den här partitioneraren."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"If you can, please help to add support for your partition table type to "
"libparted."
msgstr ""
"Hjälp gärna till med att lägga till stöd för din partitionstabellstyp till "
"libparted om du kan."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Partition table type:"
msgstr "Partitionstabellens typ:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Select the type of partition table to use."
msgstr "Välj den typ av partitionstabell som ska användas."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Create new empty partition table on this device?"
msgstr "Skapa en ny och tom partitionstabell på den här enheten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid ""
"You have selected an entire device to partition. If you proceed with "
"creating a new partition table on the device, then all current partitions "
"will be removed."
msgstr ""
"Du har valt att partitionera en hel enhet. Om du fortsätter med att skapa en "
"ny partitionstabell på den här enheten så kommer alla nuvarande partitioner "
"att tas bort."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Note that you will be able to undo this operation later if you wish."
msgstr ""
"Observera att du kommer att kunna ångra den här åtgärden senare om vill."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid "Write a new empty partition table?"
msgstr "Skriv en ny och tom partitionstabell?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Because of limitations in the current implementation of the Sun partition "
"tables in libparted, the newly created partition table has to be written to "
"the disk immediately."
msgstr ""
"På grund av begränsningar i den nuvarande implementationen av Suns "
"partitionstabeller i libparted så måste nyligen skapade partitionstabeller "
"skrivas till hårddisk omedelbart."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"You will NOT be able to undo this operation later and all existing data on "
"the disk will be irreversibly removed."
msgstr ""
"Du kommer INTE att kunna ångra den här operationen senare och all befintlig "
"data på hårddisken kommer att tas bort permanent."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Confirm whether you actually want to create a new partition table and write "
"it to disk."
msgstr ""
"Bekräfta att du verkligen vill skapa en ny partitionstabell och skriva den "
"till hårddisken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid "Are you sure you want a bootable logical partition?"
msgstr "Är du säker på att du vill ha en startbar logisk partition?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable "
"flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on "
"logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to "
"fail to boot if there is no bootable primary partition."
msgstr ""
"Du försöker att ställa in startbar-flaggan på en logisk partition. Startbar-"
"flaggan används vanligtvis på primära partitioner och därför rekommenderas "
"det inte att ställa in den på logiska partitioner. Vissa BIOS-version är "
"kända att misslyckas att starta upp om det inte finns någon startbar primär "
"partition."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if "
"you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical "
"partitions, then setting this flag may make sense."
msgstr ""
"Dock, om du är säker att ditt BIOS inte har det här problemet eller om du "
"använder en anpassad startshanterare som har möjlighet att använda startbara "
"logiska partitioner, kan du ställa in den här flaggan."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:27001
msgid "Set the partition flags"
msgstr "Ange partitionens flaggor"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:28001
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:29001
msgid "Bootable flag:"
msgstr "Startbar-flaggan:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:30001
msgid "on"
msgstr "på"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:31001
msgid "off"
msgstr "av"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:32001
msgid "Resize the partition (currently ${SIZE})"
msgstr "Förstora partitionen (för tillfället ${SIZE})"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:33001
msgid "Copy data from another partition"
msgstr "Kopiera data från en annan partition"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:34001
msgid "Delete the partition"
msgstr "Ta bort partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:35001
msgid "Create a new partition"
msgstr "Skapa en ny partition"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Create a new empty partition table on this device"
msgstr "Skapa en ny tom partitionstabell på den här enheten"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001 ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid "Go back to the menu and correct errors?"
msgstr "Gå tillbaka till menyn för att korrigera fel?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
msgid ""
"The test of the file system with type ${TYPE} in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"Testet av filsystemet av typen ${TYPE} på partition nr. ${PARTITION} på "
"${DEVICE} hittade okorrigerade fel."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will be used as is."
msgstr ""
"Om du inte går tillbaka till partitioneringsmenyn och korrigerar de här "
"felen så kommer partitionen att användas i befintligt skick."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"The test of the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found "
"uncorrected errors."
msgstr ""
"Testet av växlingsutrymmet på partition nr. ${PARTITION} på ${DEVICE} "
"hittade okorrigerade fel."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001 ../partman-ext3.templates:10001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgstr "Vill du återvända till partitioneringsmenyn?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"You have not selected any partitions for use as swap space. Enabling swap "
"space is recommended so that the system can make better use of the available "
"physical memory, and so that it behaves better when physical memory is "
"scarce. You may experience installation problems if you do not have enough "
"physical memory."
msgstr ""
"Du har inte valt någon partition att använda som växlingsutrymme. Aktivera "
"ett växlingsutrymme rekommenderas så att systemet kan bättre använda det "
"tillgängliga fysiska minnet och att det uppträder på ett bättre sätt när den "
"inte är slut på fysiskt minne. Du kan uppleva problem vid installationen om "
"du inte har tillräckligt med fysiskt minne."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a swap partition, "
"the installation will continue without swap space."
msgstr ""
"Om du inte går tillbaka till partitioneringsmenyn och tilldelar en "
"växlingspartition så kommer installation att fortsätta utan växlingsutrymme."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001 ../partman-ext2r0.templates:3001
msgid "Failed to create a file system"
msgstr "Kunde inte skapa ett filsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid ""
"The ${TYPE} file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} "
"failed."
msgstr ""
"Misslyckades med att skapa ett ${TYPE}-filsystemet på partition nr. "
"${PARTITION} på ${DEVICE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid "Failed to create a swap space"
msgstr "Kunde inte skapa ett växlingsutrymme"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid ""
"The creation of swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed."
msgstr ""
"Misslyckades med att skapa växlingsutrymme på partition nr. ${PARTITION} på "
"${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Ingen monteringspunkt har tilldelats ${FILESYSTEM}-filsystemet på partition "
"nr. ${PARTITION} på ${DEVICE}."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
"there, this partition will not be used at all."
msgstr ""
"Om du inte går tillbaka till partitioneringsmenyn och tilldelar en "
"monteringspunkt därifrån så kommer inte den här partitionen att användas."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid "Invalid file system for this mount point"
msgstr "Ogiltigt filsystem för den här monteringspunkten"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid ""
"The file system type ${FILESYSTEM} cannot be mounted on ${MOUNTPOINT}, "
"because it is not a fully-functional Unix file system. Please choose a "
"different file system, such as ${EXT2}."
msgstr ""
"Filsystemstypen ${FILESYSTEM} kan inte monteras på ${MOUNTPOINT} för att det "
"inte är ett fullt funktionellt Unix-filsystem. Välj ett annat filsystem, som "
"till exempel ${EXT2}."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/ - the root file system"
msgstr "/ - rotfilsystemet"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/boot - static files of the boot loader"
msgstr "/boot - starthanterarens statiska filer"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/home - user home directories"
msgstr "/home - användarnas hemkataloger"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/tmp - temporary files"
msgstr "/tmp - temporära filer"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr - static data"
msgstr "/usr - oföränderlig data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/var - variable data"
msgstr "/var - föränderlig data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/srv - data for services provided by this system"
msgstr "/srv - data för tjänster som det här systemet erbjuder"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/opt - add-on application software packages"
msgstr "/opt - program som installeras i form av tilläggspaket"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr/local - local hierarchy"
msgstr "/usr/local - lokal hierarki"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. what's to be entered is a mount point
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. What's to be "entered manually" is a mount point
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001 ../partconf.templates:6001
msgid "Enter manually"
msgstr "Ange manuellt"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. "it" is a partition
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001
msgid "Do not mount it"
msgstr "Montera den inte"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:15001
#: ../partman-ext2r0.templates:5002
msgid "Mount point for this partition:"
msgstr "Monteringspunkt för den här partitionen:"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/dos"
msgstr "/dos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/windows"
msgstr "/windows"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Invalid mount point"
msgstr "Felaktig monteringspunkt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "The mount point you entered is invalid."
msgstr "Monteringspunkten som du angav är felaktig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Mount points must start with \"/\". They cannot contain spaces."
msgstr ""
"Monteringspunkter måste börja med \"/\". De kan inte innehålla blanksteg."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:17001
msgid "Label for the file system in this partition:"
msgstr "Etikett för filsystemet på den här partitionen:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:18001
msgid "Format the swap area:"
msgstr "Formatera växlingsutrymmet:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: yes"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:19001
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "ja"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: no"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:20001
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "nej"

#. Type: text
#. Description
#. label of file system
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:21001
msgid "Label:"
msgstr "Etikett:"

#. Type: text
#. Description
#. for partman-basicfilesystems: in the following context: "Label: none"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:22001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Label:\" ]"
msgstr "ingen"

#. Type: text
#. Description
#. Up to 24 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:23001
msgid "Reserved blocks:"
msgstr "Reserverade block:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:24001
msgid "Percentage of the file system blocks reserved for the super-user:"
msgstr ""
"Procent av filsystemsblocken som ska reserveras för superanvändaren (root):"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Up to 25 character positions
#: ../partman-basicfilesystems.templates:25001
msgid "Typical usage:"
msgstr "Typisk användning:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Typical usage: standard"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:26001
msgid "standard"
msgstr "standard"

#. Type: text
#. Description
#. This is an item in the menu "Partition settings"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:28001
msgid "Mount point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Mount point: none"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:29001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Mount point:\" ]"
msgstr "ingen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:30001
msgid "Ext2 file system"
msgstr "Filsystemet ext2"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:32001
msgid "FAT16 file system"
msgstr "Filsystemet FAT16"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:34001
msgid "FAT32 file system"
msgstr "Filsystemet FAT32"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:36001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:38001
msgid "swap area"
msgstr "växlingsutrymme"

#. Type: text
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:40001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options:"
msgstr "Monteringsflaggor:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options can tune the behavior of the file system."
msgstr "Monteringsflaggor kan finjustera filsystemets beteende."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:42001
msgid "noatime - do not update inode access times at each access"
msgstr "noatime - uppdatera inte inodåtkomsttid vid varje åtkomst"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "relatime - update inode access times relative to modify time"
msgstr "relatime - uppdatera inodåtkomsttid relativ till ändringstid"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:44001
msgid "nodev - do not support character or block special devices"
msgstr "nodev - stöd inte tecken- och blockspecialenheter"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:45001
msgid "nosuid - ignore set-user-identifier or set-group-identifier bits"
msgstr "nosuid - ignorera setuid- och setgid-bitarna"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:46001
msgid "noexec - do not allow execution of any binaries"
msgstr "noexec - tillåt inte körning av binärfiler"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:47001
msgid "ro - mount the file system read-only"
msgstr "ro - montera filsystemet för enbart läsning"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:48001
msgid "sync - all input/output activities occur synchronously"
msgstr "sync - alla indata-/utdata-aktiviteter sker synkront"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:49001
msgid "usrquota - user disk quota accounting enabled"
msgstr "usrquota - aktivera diskkvot per användare"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:50001
msgid "grpquota - group disk quota accounting enabled"
msgstr "grpquota - aktivera diskkvot för grupp"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:51001
msgid "user_xattr - support user extended attributes"
msgstr "user_xattr - stöder utökade attribut för användare"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:52001
msgid "quiet - changing owner and permissions does not return errors"
msgstr "quiet - ändringar av ägare och rättigheter returnerar inte fel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:53001
msgid "notail - disable packing of files into the file system tree"
msgstr "notail - inaktivera packning av filer i filsystemsträdet"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001 ../partman-ext2r0.templates:9001
#: ../partman-ext2r0.templates:10001 ../partman-ext2r0.templates:11001
#: ../partman-zfs.templates:6001 ../partman-zfs.templates:7001
msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
msgstr "Gå tillbaka till menyn och korrigera det här felet?"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the "
"partition will be used as is. This means that you may not be able to boot "
"from your hard disk."
msgstr ""
"Om du inte går tillbaka till partitioneringsmenyn och korrigerar det här "
"felet så kommer den här partitionen att användas som den är. Det betyder att "
"du kanske inte kommer att kunna starta datorn från hårddisken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:2001
msgid "Ext3 journaling file system"
msgstr "Journalförande filsystemet ext3"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:5001
msgid "Ext4 journaling file system"
msgstr "Journalförande filsystemet ext4"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:7001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the ext2 or ext3 file "
"system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and "
"use either the ext2 or ext3 file system."
msgstr ""
"Din startpartition har inte konfigurerats med filsystemet ext2 eller ext3. "
"Det är nödvändigt för att din dator ska kunna starta upp. Gå tillbaka och "
"använd antingen ext2 eller ext3 som filsystem."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Din startpartition ligger inte på den första primära partitionen på "
"hårddisken. Det är nödvändigt att den gör det för att din dator ska kunna "
"starta. Gå tillbaka och välj den första primära partitionen som "
"startpartition."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid "Return to the menu to set the bootable flag?"
msgstr "Återgå till menyn för att ställa in startbar-flaggan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"The boot partition has not been marked as a bootable partition, even though "
"this is required by your machine in order to boot. You should go back and "
"set the bootable flag for the boot partition."
msgstr ""
"Din uppstartspartition har inte markerats som en startbar partition, vilket "
"krävs för att din dator ska kunna starta upp. Du bör gå tillbaka och ställa "
"in startbar-flaggan för uppstartspartitionen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"If you don't correct this, the partition will be used as is and it is likely "
"that the machine cannot boot from its hard disk."
msgstr ""
"Om du inte rättar till detta så kommer partitionen att användas som den är "
"och det är inte troligt att datorn kommer att kunna starta upp från dess "
"hårddisk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of "
"${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to "
"very poor performance."
msgstr ""
"Partitionen ${PARTITION} för ${MOUNTPOINT} börjar vid ${OFFSET} byte från "
"minsta tillåtna justering, detta kan leda till dålig prestanda."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"Since you are formatting this partition, you should correct this problem now "
"by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do "
"this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and "
"recreate it in the same position with the same settings. This will cause the "
"partition to start at a point best suited for this disk."
msgstr ""
"I och med att du nu formaterar partitionen bör du korrigera detta problem "
"genom att justera partitionen. Det blir besvärligt att lösa detta senare. "
"För att göra detta gå tillbaka till partitionsmenyn, ta bort partitionen och "
"skapa den på samma position med samma inställningar. Detta medför att "
"partitionen börjar på en plats som bättre passar disken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-btrfs.templates:2001
msgid "btrfs journaling file system"
msgstr "Journalförande filsystemet btrfs"

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:2001
msgid "JFS journaling file system"
msgstr "Journalförande filsystemet JFS"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid "Use unrecommended JFS root file system?"
msgstr "Använd det ej rekommenderade rotfilsystemet JFS?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a JFS file system. This can cause problems with the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Ditt rotfilsystem är ett JFS-filsystem. Det här kan orsaka problem med "
"starthanteraren som används som standard av installationsprogrammet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext3."
msgstr ""
"Du bör använda en liten /boot-partition med ett annat filsystem, såsom ext3."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid "Use unrecommended JFS /boot file system?"
msgstr "Använd det ej rekommenderade /boot-filsystemet JFS?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a JFS file system as /boot. This is likely to cause "
"problems with the boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Ditt rotfilsystem är ett JFS-filsystem. Det kan orsaka problem med "
"starthanteraren som används som standard av installationsprogrammet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext3, for the /boot partition."
msgstr "Du bör använda ett annat filsystem, såsom ext3, på /boot-partitionen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-xfs.templates:2001
msgid "XFS journaling file system"
msgstr "Journalförande filsystemet XFS"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Identical labels for two file systems"
msgstr "Identiska etiketter för två filsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and "
"${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, "
"this is likely to cause reliability problems later."
msgstr ""
"Två filsystem är tilldelade samma etikett (${LABEL}): ${PART1} och ${PART2}. "
"Eftersom filsystemsetiketter vanligtvis används som unika identifierare så "
"kommer detta med säkerhet att orsaka problem senare."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Please correct this by changing labels."
msgstr "Korrigera det här genom att ändra etiketterna."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Identical mount points for two file systems"
msgstr "Identisk monteringspunkt för två filsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same mount point (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"and ${PART2}."
msgstr ""
"Två filsystem har tilldelats samma monteringspunkt (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"och ${PART2}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Please correct this by changing mount points."
msgstr "Korrigera det här genom att ändra monteringspunkter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system"
msgstr "Inget rotfilsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system is defined."
msgstr "Inget rotfilsystem är definierat."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001 ../partman-target.templates:7001
msgid "Please correct this from the partitioning menu."
msgstr "Korrigera det här från partitioneringsmenyn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid "Separate file system not allowed here"
msgstr "Separat filsystem tillåts inte här"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid ""
"You assigned a separate file system to ${MOUNTPOINT}, but in order for the "
"system to start correctly this directory must be on the root file system."
msgstr ""
"Du tilldelade ett separat filsystem till ${MOUNTPOINT}, men för att systemet "
"ska starta korrekt måste denna katalog finnas på rotfilsystemet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "Do you want to resume partitioning?"
msgstr "Vill du återuppta partitioneringen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid ""
"The attempt to mount a file system with type ${TYPE} in ${DEVICE} at "
"${MOUNTPOINT} failed."
msgstr ""
"Försöket att montera ett filsystem av typ ${TYPE} på ${DEVICE} i "
"${MOUNTPOINT} misslyckades."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "You may resume partitioning from the partitioning menu."
msgstr "Du kan återuppta partitioneringen från partitioneringsmenyn."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:10001
msgid "Use as:"
msgstr "Använd som:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid "Set the clock using NTP?"
msgstr "Ställ in klockan via NTP?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid ""
"The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The "
"installation process works best with a correctly set clock."
msgstr ""
"Network Time Protocol (NTP) kan användas för att ställa in systemets klocka. "
"Installationsprocessen fungerar bäst med en korrekt inställd klocka."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid "NTP server to use:"
msgstr "NTP-server att använda:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid ""
"The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to "
"use another NTP server, you can enter it here."
msgstr ""
"Standardvärdet för NTP-server är nästan alltid ett bra val, men om du "
"föredrar att använda en annan NTP-server kan du ange den här."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
msgstr "Vänta ytterligare 30 sekunder för att hwclock ska ställa in klockan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' "
"program used to set the clock may have problems talking to the hardware "
"clock."
msgstr ""
"Inställningen av maskinvaruklockan tog längre tid än vad som förväntades. "
"Programmet \"hwclock\" som används för att ställa in klockan kanske har "
"problem med att prata med maskinvaruklockan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this "
"system's clock may not be set correctly."
msgstr ""
"Om du väljer att inte vänta på att hwclock ska färdigställa "
"klockinställningen kanske inte systemets klocka blir korrekt inställd."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid "Proceed with installation to unclean target?"
msgstr "Fortsätt med installation till oren mottagare?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid ""
"The target file system contains files from a past installation. These files "
"could cause problems with the installation process, and if you proceed, some "
"of the existing files may be overwritten."
msgstr ""
"Mottagarfilsystemet innehåller filer från en tidigare installation. De här "
"filerna kan skapa problem för installationsprocessen och om du fortsätter "
"kan även några av de befintliga filerna skrivas över."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid "No file system mounted on /target"
msgstr "Inget filsystem monterat på /target"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid ""
"Before the installation can proceed, a root file system must be mounted on /"
"target. The partitioner and formatter should have done this for you."
msgstr ""
"Innan installationen kan fortsätta måste ett rotfilsystem monteras på /"
"target. Partitioneraren och formateraren skulle ha gjort det här åt dig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid "Not installing to unclean target"
msgstr "Installerar inte på orent målfilsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid ""
"The installation to the target file system has been canceled. You should go "
"back and erase or format the target file system before proceeding with the "
"install."
msgstr ""
"Installationen till målfilsystemet har avbrutits. Du bör gå tillbaka och "
"radera eller formatera målfilsystemet innan du fortsätter med installationen."

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid "Cannot install base system"
msgstr "Misslyckades med att installera grundsystemet"

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid ""
"The installer cannot figure out how to install the base system. No "
"installable CD-ROM was found and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan inte installera grundsystemet eftersom ingen "
"installationsbar cd-skiva eller giltig spegelserver har konfigurerats."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:3001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:17001 ../bootstrap-base.templates:18001
#: ../bootstrap-base.templates:19001 ../bootstrap-base.templates:20001
#: ../bootstrap-base.templates:21001 ../bootstrap-base.templates:22001
msgid "Debootstrap Error"
msgstr "Fel i debootstrap."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:3001
msgid "Failed to determine the codename for the release."
msgstr "Misslyckades med att fastställa kodnamnet för utgåvan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "Failed to install the base system"
msgstr "Misslyckades med att installera grundsystemet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "The base system installation into /target/ failed."
msgstr "Installationen av grundsystemet till /target misslyckades."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "Base system installation error"
msgstr "Installationsfel för grundsystemet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001
msgid ""
"The debootstrap program exited with an error (return value ${EXITCODE})."
msgstr ""
"Programmet debootstrap avslutades med ett fel (returvärde ${EXITCODE})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "The debootstrap program exited abnormally."
msgstr "Programmet debootstrap avslutades onormalt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:7001
msgid "The following error occurred:"
msgstr "Följande fel inträffade:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Unable to install the selected kernel"
msgstr "Oförmögen att installera den valda kärnan"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the kernel into the target "
"system."
msgstr ""
"Ett fel returnerades under installationen av kärnan på mottagarsystemet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Kernel package: '${KERNEL}'."
msgstr "Kärnpaketet: \"${KERNEL}\""

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" means \"no kernel\" ]"
msgstr "ingen"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid "Kernel to install:"
msgstr "Kärna som ska installeras:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid ""
"The list shows the available kernels. Please choose one of them in order to "
"make the system bootable from the hard drive."
msgstr ""
"Listan visar de tillgängliga kärnorna. Välj en av dem för att göra systemet "
"startbart från hårddisken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "Continue without installing a kernel?"
msgstr "Fortsätt installationen utan att installera en kärna?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr "Ingen installerbar kärna hittades i de angivna APT-källorna"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid ""
"You may try to continue without a kernel, and manually install your own "
"kernel later. This is only recommended for experts, otherwise you will "
"likely end up with a machine that doesn't boot."
msgstr ""
"Du kan försöka att fortsätta utan en kärna och manuellt installera din egen "
"kärna senare. Det här rekommenderas endast för experter. Om du fortsätter "
"kan det betyda att ditt system inte kommer att starta korrekt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "Cannot install kernel"
msgstr "Kan inte installera kärna"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "The installer cannot find a suitable kernel package to install."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan inte hitta ett lämpligt kärnpaket att installera."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid "Unable to install ${PACKAGE}"
msgstr "Kunde inte installera ${PACKAGE}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the ${PACKAGE} package onto "
"the target system."
msgstr "Ett fel inträffade när ${PACKAGE} försökte installeras på systemet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#: ../bootstrap-base.templates:17001
msgid "Failed getting Release file ${SUBST0}."
msgstr "Misslyckades med att hämta filen Release ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#: ../bootstrap-base.templates:18001
msgid "Failed getting Release signature file ${SUBST0}."
msgstr "Misslyckades med att hämta Release-signaturfilen ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#: ../bootstrap-base.templates:19001
msgid "Release file signed by unknown key (key id ${SUBST0})"
msgstr "Releasefilen signerad med en okänd nyckel (nyckel-id ${SUBST0})"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:20001
msgid "Invalid Release file: no valid components."
msgstr "Release-filen är ogiltig: inga giltiga komponenter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#: ../bootstrap-base.templates:21001
msgid "Invalid Release file: no entry for ${SUBST0}."
msgstr "Release-filen är ogiltig: ingen post för ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"Couldn't retrieve ${SUBST0}. This may be due to a network problem or a bad "
"CD, depending on your installation method."
msgstr ""
"Kan inte hämta ${SUBST0}. Det kan bero på nätverksproblem eller en dålig cd-"
"skiva, beroende på din installationsmetod."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Om du installerar från en cd-r eller cd-rw-skiva kan bränning av cd-skivan "
"på en låg hastighet lösa problemet."

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Debootstrap warning"
msgstr "Debootstrap varning"

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Warning: ${INFO}"
msgstr "Varning: ${INFO}"

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is an url
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:58001
msgid "Retrying failed download of ${SUBST0}"
msgstr "Försöket att hämta ner ${SUBST0} misslyckades."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:4001
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Söker igenom lokala förråd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:5001
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "Söker igenom förrådet för säkerhetsuppdateringar..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Söker igenom det förrådet för utgåveuppdateringar..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Scanning the release updates repository..."
msgid "Scanning the backports repository..."
msgstr "Söker igenom det förrådet för utgåveuppdateringar..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-setup-udeb.templates:8001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "Cannot access repository"
msgstr "Kan inte komma åt förrådet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"Förrådet på ${HOST} kunde inte nås, därför kommer de här uppdateringarna "
"inte vara tillgängliga för dig för tillfället. Du bör undersöka det här "
"senare."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"Bortkommenterade poster för ${HOST} har lagts till i filen /etc/apt/sources."
"list."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid "apt configuration problem"
msgstr "Konfigurationsproblem med apt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD "
"failed."
msgstr ""
"Ett försök att konfigurera apt att installera ytterligare paket från cd-"
"skivan misslyckades."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Fortsätt utan en nätverksspegel?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Ingen nätverksspegel valdes."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Använd begränsad programvara?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Vissa icke-fria programvaror finns tillgängliga i paketerad form. Även om "
"den här programvaran inte är en del av huvudutgåvan kan "
"standardpakethanteringsverktyg användas för att installera de. Den här "
"programvaran har olika licenstyper som kan hindra dig från att använda, "
"modifiera och dela ut den."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Använd programvara från komponenten \"universe\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Viss extraprogramvara finns tillgänglig i paketerad form. Den här "
"programvaran är fri och även om den inte är en del av huvudutgåvan kan "
"standardpakethanteringsverktygen användas för att installera dem."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Använd programvara från komponenten \"multiverse\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Vissa icke-fria programvaror finns tillgängliga i paketerad form. Även om "
"den här programvaran inte är en del av huvudutgåvan kan "
"standardpakethanteringsverktyg användas för att installera dem. Den här "
"programvaran har olika licenstyper och (i vissa fall) patentbegränsningar "
"som kan förhindra dig från att använda, modifiera och dela ut den."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid "Use software from the \"partner\" repository?"
msgstr "Använd programvara från förrådet \"partner\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid ""
"Some additional software is available from Canonical's \"partner\" "
"repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical "
"and the respective vendors as a service to Ubuntu users."
msgstr ""
"Ytterligare programvara finns tillgänglig från Canonicals \"partner\"-"
"förråd. Denna programvara är inte en del av Ubuntu men den tillhandahålls av "
"Canonical och respektive tillverkare som en tjänst till Ubuntu-användare."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid "Use backported software?"
msgstr "Använd bakåtporterad programvara?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Vissa programvaror har blivit bakåtporterade från utvecklingsträdet för att "
"fungera med den här utgåvan. Även om den här programvaran inte har genomgått "
"en kompletta tester såsom de andra paketen i utgåvan inkluderar den nyare "
"versioner av vissa program som kan tillhandahålla användbara funktioner."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Skapa ett vanligt användarkonto nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Det är inte bra att använda root-kontot för dagliga aktiviteter som att läsa "
"e-post eftersom även ett litet misstag kan sluta i katastrof. Du bör skapa "
"ett vanligt användarkonto och använda det för dagliga sysslor."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Observera att du kan skapa det senare (liksom ytterligare konton) genom att "
"skriva \"adduser <användarnamn>\" som root, där <användarnamn> är ett "
"användarnamn som \"imurdock\" eller \"rms\"."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid "Invalid username"
msgstr "Ogiltigt användarnamn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid ""
"The username you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters, and must be no more than 32 characters long."
msgstr ""
"Användarnamnet som du angav är ogiltigt. Observera att användarnamn måste "
"inledas med en liten bokstav, vilken sedan kan följas av en valfri "
"kombination av siffror och fler gemena bokstäver."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid "Reserved username"
msgstr "Reserverat användarnamn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid ""
"The username you entered (${USERNAME}) is reserved for use by the system. "
"Please select a different one."
msgstr ""
"Användarnamnet (${USERNAME}) som du angav är reserverat för användning av "
"systemet. Välj ett annat namn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Inmatningsfel av lösenord"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De två lösenorden som du angav var inte samma. Försök igen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid "Empty password"
msgstr "Blankt lösenord"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Du angav ett blankt lösenord, som inte är tillåtet. Välj ett icke-blankt "
"lösenord."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Aktivera shadow-lösenord?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Shadow-lösenord gör ditt system säkrare eftersom ingen kan se ens krypterade "
"lösenord. Lösenordet lagras i en separat fil som bara kan läsas av speciella "
"program. Det rekommenderas starkt att du använder shadow-lösenord. Om du ska "
"använda NIS kan du dock stöta på problem."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "critical"
msgstr "kritisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "high"
msgstr "hög"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "medium"
msgstr "medel"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "low"
msgstr "låg"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Ignorera frågor med en lägre prioritet än:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
msgstr ""
"Paket som använder debconf för konfigurering prioriterar de frågor som de "
"kan komma att ställa till dig. Endast frågor med en viss prioritet eller "
"högre visas för dig; alla mindre viktiga frågor hoppas över."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
msgstr ""
"Du kan välja en lägsta nivå för prioritet på frågor du vill se:\n"
" - \"kritisk\" är för saker som förmodligen förstör systemet utan "
"användarens ingripande.\n"
" - \"hög\" är för saker som inte har rimliga standardvärden\n"
" - \"medel\" är för vanliga saker som har rimliga standardvärden\n"
" - \"låg\" är för triviala saker som har standardvärden som fungerar\n"
"  i de allra flesta fallen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
msgstr ""
"Som exempel är den här frågan av medelprioritet och om din prioritet redan "
"hade varit \"hög\" eller \"kritisk\" hade du inte sett den."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-priority.templates:1001
msgid "Change debconf priority"
msgstr "Ändra prioritet för debconf"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:4001 ../grub-installer.templates:6001
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure GRUB"
msgstr "Kunde inte konfigurera GRUB"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Enhet för installation av starthanteraren:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid ""
"You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB "
"boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install "
"GRUB on the master boot record of your first hard drive. If you prefer, you "
"can install GRUB elsewhere on the drive, or to another drive, or even to a "
"floppy."
msgstr ""
"Du måste göra det nyligen installerade systemet startbart genom att "
"installera starthanteraren GRUB på en startbar enhet. Det vanliga sättet att "
"göra det här på är att installera GRUB i huvudstartsektorn på din första "
"hårddisk. Om du föredrar det så kan du installera GRUB någon annanstans på "
"hårddisken, på en annan hårddisk eller till och med på en diskett."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001
msgid ""
"The device should be specified as a device in /dev. Below are some "
"examples:\n"
" - \"/dev/sda\" will install GRUB to the master boot record of your first\n"
"  hard drive;\n"
" - \"/dev/sda2\" will use the second partition of your first hard drive;\n"
" - \"/dev/sdc5\" will use the first extended partition of your third hard\n"
"  drive;\n"
" - \"/dev/fd0\" will install GRUB to a floppy."
msgstr ""
"Enheten ska anges som en enhet i /dev. Nedan finns några exempel:\n"
" - \"/dev/hda\" installerar GRUB i huvudstartsektorn på din första\n"
"  hårddisk;\n"
" - \"/dev/hda2\" väljer den andra partitionen på din första hårddisk;\n"
" - \"/dev/sdc5\" väljer den första utökade partitionen på din tredje\n"
"  hårddisk;\n"
" - \"/dev/fd0\" kommer att installera GRUB på en diskett."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "GRUB password:"
msgstr "GRUB lösenord:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid ""
"The GRUB boot loader offers many powerful interactive features, which could "
"be used to compromise your system if unauthorized users have access to the "
"machine when it is starting up. To defend against this, you may choose a "
"password which will be required before editing menu entries or entering the "
"GRUB command-line interface. By default, any user will still be able to "
"start any menu entry without entering the password."
msgstr ""
"Starthanteraren GRUB erbjuder ett antal kraftfulla, interaktiva möjligheter "
"som kan användas för att bryta sig in i ditt system om otillåtna användare "
"har fysisk tillgång till maskinen. För att skydda sig mot det här kan du "
"ställa in ett lösenord som måste matas in vid menykonfiguration eller "
"inmatning till GRUB via kommandolinje. Standard är att användare kan välja "
"från menyn utan att mata in ett lösenord."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "If you do not wish to set a GRUB password, leave this field blank."
msgstr ""
"Om du inte önskar att ställa in ett lösenord för GRUB, lämna då det här "
"fältet blankt."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same GRUB password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Ange samma GRUB-lösenord igen för att verifiera att du skrev in det korrekt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid "GRUB installation failed"
msgstr "Installationen av GRUB misslyckades"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid ""
"The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot "
"loader, the installed system will not boot."
msgstr ""
"Installationen av paketet \"${GRUB}\" i /target/ misslyckades. Utan "
"starthanteraren GRUB kommer det installerade systemet inte att kunna starta "
"upp."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
msgstr "Kunde inte installera GRUB på ${BOOTDEV}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Executing 'grub-install ${BOOTDEV}' failed."
msgstr "Misslyckades med att köra \"grub-install ${BOOTDEV}\"."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001 ../grub-installer.templates:15001
msgid "This is a fatal error."
msgstr "Det här är ett allvarligt fel."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Executing 'update-grub' failed."
msgstr "Misslyckad körning av \"update-grub\"."

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:26001
msgid "Reinstall GRUB boot loader"
msgstr "Installera om starthanteraren GRUB"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid "Failed to retrieve the preconfiguration file"
msgstr "Misslyckades med att hämta förkonfigurationsfilen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid ""
"The file needed for preconfiguration could not be retrieved from "
"${LOCATION}. The installation will proceed in non-automated mode."
msgstr ""
"Filen som behövs för förkonfigurering kunde inte hämtas från ${LOCATION}. "
"Installationen kommer att fortsätta i manuellt läge."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid "Failed to process the preconfiguration file"
msgstr "Misslyckades med att behandla förkonfigurationsfilen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid ""
"The installer failed to process the preconfiguration file from ${LOCATION}. "
"The file may be corrupt."
msgstr ""
"Installationsprogrammet misslyckades med att behandla förkonfigurationsfilen "
"från ${LOCATION}. Filen kan vara skadad."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid "Failed to run preseeded command"
msgstr "Misslyckades med att köra förinställt kommando"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid ""
"Execution of preseeded command \"${COMMAND}\" failed with exit code ${CODE}."
msgstr ""
"Exekveringen av det förinställda kommandot \"${COMMAND}\" misslyckades med "
"felkoden ${CODE}."

#. Type: title
#. Description
#. Info message displayed when running in rescue mode
#. :sl2:
#: ../rescue-check.templates:2001
msgid "Rescue mode"
msgstr "Räddningsläge"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid "Device to use as root file system:"
msgstr "Enhet att använda som rotfilsystem:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"Enter a device you wish to use as your root file system. You will be able to "
"choose among various rescue operations to perform on this file system."
msgstr ""
"Ange en enhet du önskar använda till ditt rotfilsystem. Du kommer att få "
"möjligheten att välja mellan olika räddningsoperationer som kan genomföras "
"på det här filsystemet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"If you choose not to use a root file system, you will be given a reduced "
"choice of operations that can be performed without one. This may be useful "
"if you need to correct a partitioning problem."
msgstr ""
"Om du väljer att inte använda ett rotfilsystem så kommer du att erbjudas ett "
"mindre antal åtgärder som kan genomföras utan ett. Detta kan vara användbart "
"om du behöver korrigera ett partitioneringsproblem."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:8001
msgid "Execute a shell in ${DEVICE}"
msgstr "Starta ett skal på ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:9001
msgid "Execute a shell in the installer environment"
msgstr "Starta ett skal i installationsmiljön"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:10001
msgid "Choose a different root file system"
msgstr "Välj ett annat rotfilsystemet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:11001
msgid "Reboot the system"
msgstr "Starta om systemet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001 ../rescue-mode.templates:16001
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid "Executing a shell"
msgstr "Startar ett skal"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"\". If you need any other file systems (such as a separate \"/usr\"), you "
"will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Efter det här meddelandet så kommer du få ett skal med ${DEVICE} monterad på "
"\"/\". Om du behöver andra filsystem (som till exempel en separat \"/usr\") "
"så måste du montera de själv."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:15001
msgid "Interactive shell on ${DEVICE}"
msgstr "Interaktivt skal på ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:16001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"target\". You may work on it using the tools available in the installer "
"environment. If you want to make it your root file system temporarily, run "
"\"chroot /target\". If you need any other file systems (such as a separate "
"\"/usr\"), you will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Efter det här meddelandet kommer du få ett skal med ${DEVICE} monterad som "
"\"/target\". Du kan arbeta på det med de verktyg som finns tillgängliga i "
"installationsmiljön. Om du vill göra det till ditt temporära rotfilsystem, "
"kör \"chroot /target\". Om du behöver andra filsystem (som till exempel en "
"separat \"/usr\") så måste du montera de själv."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell in the installer environment. "
"No file systems have been mounted."
msgstr ""
"Efter det här meddelandet så kommer du få ett skal i installationsmiljön. "
"Inga filsystem har monteras."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:18001
msgid "Interactive shell in the installer environment"
msgstr "Interaktivt skal i installationsmiljön"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Passphrase for ${DEVICE}:"
msgstr "Lösenfras för ${DEVICE}:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Please enter the passphrase for the encrypted volume ${DEVICE}."
msgstr "Ange lösenfrasen för den krypterade volymen ${DEVICE}."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid ""
"If you don't enter anything, the volume will not be available during rescue "
"operations."
msgstr ""
"Om du inte anger någonting kommer volymen inte att vara tillgänglig under "
"räddningsoperationer."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid "Partitions to assemble:"
msgstr "Partitioner att bygga ihop:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Select the partitions to assemble into a RAID array. If you select "
"\"Automatic\", then all devices containing RAID physical volumes will be "
"scanned and assembled."
msgstr ""
"Välj de partitioner som ska byggas ihop till en RAID-kedja. Om du väljer "
"\"Automatisk\" så kommer alla enheter som innehåller fysiska RAID-volymer "
"att sökas igenom och byggas ihop."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Note that a RAID partition at the end of a disk may sometimes cause that "
"disk to be mistakenly detected as containing a RAID physical volume. In that "
"case, you should select the appropriate partitions individually."
msgstr ""
"Observera att en RAID-partition på slutet av en disk kan ibland orsaka att "
"disken undgår identifiering som en fysisk RAID-volym. I det fallet så bör du "
"välja lämpliga partitioner på egen hand."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Separate /home partition"
msgid "Mount separate /boot partition?"
msgstr "Separat partition för /home"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Install the kernel on a PReP boot partition"
msgid "The installed system appears to use a separate /boot partition."
msgstr "Installerar kärnan på en PReP-startpartition"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid ""
"It is normally a good idea to mount it as it will allow operations such as "
"reinstalling the boot loader. However, if the file system on /boot is "
"corrupt then you may want to avoid mounting it."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "floppy"
msgstr "diskett"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "web"
msgstr "webb"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "mounted file system"
msgstr "monterat filsystem"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid "How should the debug logs be saved or transferred?"
msgstr "Hur ska felsökningsloggar sparas eller överföras?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid ""
"Debugging log files for the installer can be saved to floppy, served up over "
"the web, or saved to a mounted file system."
msgstr ""
"Loggfiler för felsökning för installationen kan sparas på en diskett, "
"skickas via en webbsida eller sparas på ett monterat filsystem."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid "Directory in which to save debug logs:"
msgstr "Katalog att spara felsökningsloggar i?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid ""
"Please make sure the file system you want to save debug logs on is mounted "
"before you continue."
msgstr ""
"Kontrollera att filsystemet du vill spara felsökningsloggar på är monterat "
"innan du fortsätter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "Cannot save logs"
msgstr "Kan inte spara loggarna"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "The directory \"${DIR}\" does not exist."
msgstr "Katalogen \"${DIR}\" finns inte."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Mata in en formaterad diskett i diskettenheten"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Log files and debug info will be copied into this floppy."
msgstr ""
"Loggfiler och felsökningsinformation kommer att bli kopierade till den här "
"disketten."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/installer/ on the installed "
"system."
msgstr ""
"Informationen kommer också att lagras i /var/log/installer/ på det "
"installerade systemet."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep it under 65 columns
#. :sl2:
#: ../cdrom-checker.templates:12001
msgid "Check the CD-ROM(s) integrity"
msgstr "Kontrollera cd-rom-integriteten"

Reply to: