[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please complete fortunes-debian-hints translation for ''sv"Hi all,

You are listed as 'Last-Translator' and/or 'Reviewer' at
fortunes-debian-hints package's translation. And, I've updated package
for some more hints. So, please complete attached translation of
'fortunes-debian-hints' and send it to me or file a wishlist bug
against package.

Status: 43 translated messages, 4 fuzzy translations, 1 untranslated message.

I'm going to upload package around 26th February, 2010.

-- 
 Cheers,
 Kartik Mistry | 0xD1028C8D | IRC: kart_
 Debian GNU/Linux Developer | Identica: @kartikm
 Blogs: {ftbfs, kartikm}.wordpress.com
# translation of hints.po to Swedish
# SOME DESCRIPTIVE TITLE
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hints\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Kartik Mistry <kartik@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-16 10:04+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-30 20:53+0100\n"
"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. type: Plain text
#: hints:5
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
#| "command, which is available in the reportbug package, or by using the "
#| "graphical frontend 'reportbug-ng'."
msgid ""
"Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
"command, which is available in the reportbug package, either from the "
"command-line or with the new graphical frontend (available running "
"'reportbug --ui gtk2' or in the menu)."
msgstr ""
"Debiantips #1: Du kan rapportera ett fel i ett paket med hjälp av kommandot "
"'reportbug', som finns i paketet reportbug, eller genom att använda det "
"grafiska gränssnittet 'reportbug-ng'."

#. type: Plain text
#: hints:10
msgid ""
"Debian Hint #2: You can use 'dpkg-reconfigure <package>' to change the "
"answers you gave to the questions asked when you first installed a package.  "
"The 'configure-debian' package provides a unified front end for doing this, "
"as well."
msgstr ""
"Debiantips #2: Du kan använda 'dpkg-reconfigure <paket>' för att ändra "
"desvar du gav på frågorna när du först installerade ett paket. Paketet "
"'configure-debian' tillhandahåller dessutom en enhetlig framsida för att "
"göra detta."

#. type: Plain text
#: hints:14
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #3: You can use 'apt-cache search <words>' to search for "
#| "words in the descriptions of all available packages."
msgid ""
"Debian Hint #3: You can use either 'apt-cache search <words>' or 'aptitude "
"search <words>' to search for words in the descriptions of all available "
"packages."
msgstr ""
"Debiantips #3: Du kan använda 'apt-cache search <ord>' för att söka efter "
"ord i beskrivningarna av alla tillgängliga paket."

#. type: Plain text
#: hints:17
msgid ""
"Debian Hint #4: You can see the available and installed versions for one or "
"more available packages with the command 'apt-cache policy <packages>'."
msgstr ""
"Debiantips #4: Du kan se de tillgängliga och installerade versionerna för "
"ett eller flera paket med kommandot 'apt-cache policy <paket>'."

#. type: Plain text
#: hints:20
msgid ""
"Debian Hint #5: If you need to build a custom kernel, use the 'make-kpkg' "
"script found in the kernel-package package."
msgstr ""
"Debiantips #5: Om du behöver bygga en egen kärna, använd skriptet 'make-"
"kpkg' som finns i paketet kernel-package."

#. type: Plain text
#: hints:22
msgid "Debian Hint #6: There is no hint #6. Submit a hint today !"
msgstr "Debiantips #6: Det finns inget tips #6. Skicka in ett tips idag!"

#. type: Plain text
#: hints:25
msgid ""
"Debian Hint #7: You can use the cron-apt package to do automatic nightly "
"downloads of updates for packages installed on your system."
msgstr ""
"Debiantips #7: Du kan använda paketet cron-apt för att göra automatiska "
"nattliga nedladdningar av uppdateringar för paket som är installerade på "
"ditt system."

#. type: Plain text
#: hints:29
msgid ""
"Debian Hint #8: If you have problems with Debian that you can't solve by "
"reading the manuals and documentation, try asking on the Debian Users "
"mailing list (debian-user@lists.debian.org)."
msgstr ""
"Debiantips #8: Om du har problem med Debian som du inte kan lösa genom att "
"läsa manualer och dokumentation, försök fråga på sändlistan för "
"Debiananvändare (debian-user@lists.debian.org)."

#. type: Plain text
#: hints:34
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're "
#| "currently running, look in /etc/debian_version; if you want to know the "
#| "codename for that version (for example, 3.0 is codenamed 'Woody'), check "
#| "this URL:"
msgid ""
"Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're currently "
"running, look in /etc/debian_version or use 'lsb_release -sc' command. If "
"you want to know the codename for that version (for example, 5.0 is "
"codenamed 'Lenny'), check this URL:"
msgstr ""
"Debiantips #9: Om du behöver veta vilken version av Debian du kör för "
"tillfället, titta i /etc/debian_version; om du vill veta kodnamnet för denna "
"version (till exempel kallas 3.0 'Woody'), kolla denna URL:"

#. type: Plain text
#: hints:36
msgid "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";
msgstr "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";

#. type: Plain text
#: hints:41
msgid ""
"Debian Hint #10: There are Debian mailing lists for everything from user "
"questions to debates over what to put into the Debian Policy documents.  "
"Check out the list at http://www.debian.org/MailingLists/ and subscribe to "
"those that interest you."
msgstr ""
"Debiantips #10: Det finns Debiansändlistor för allt från användarfrågor till "
"debatter kring vad som ska vara med i Debians policydokument. Kolla på "
"listan på http://www.debian.org/MailingLists/ och prenumerera på de som "
"intresserar dig."

#. type: Plain text
#: hints:44
msgid ""
"Debian Hint #11: Keep up to date on what's going on - read the Debian Times. "
"Read it on the web at http://times.debian.net/";
msgstr ""
"Debiantips #11: Håll dig uppdaterad kring vad som händer -- läs Debian "
"Times. Läs den på webben på http://times.debian.net/";

#. type: Plain text
#: hints:48
msgid ""
"Debian Hint #12: The grep-dctrl package provides a number of useful scripts "
"for quickly searching various package control files (such as the available "
"packages file)."
msgstr ""
"Debiantips #12: Paketet grep-dctrl tillhandahåller ett antal användbara "
"skript för snabb sökning i olika paketkontrollfiler (såsom listan över "
"tillgängliga paket)."

#. type: Plain text
#: hints:53
msgid ""
"Debian Hint #13: If you don't like the default options used in a Debian "
"package, you can download the source and build a version which uses the "
"options you prefer. See http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.html "
"(sections 6.13 and 6.14) for more information."
msgstr ""
"Debiantips #13: Om du inte gillar standardinställningarna som används i "
"Debianpaket, kan du ladda ner källan och bygga en version som använder de "
"inställningar du föredrar. Se http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.";
"html (sektionerna 6.13 och 6.14) för mer information."

#. type: Plain text
#: hints:56
msgid ""
"However, bear in mind that most options in most packages can be configured "
"at runtime, and do not require recompiling the package."
msgstr ""
"Kom dock ihåg att de flesta inställningar i de flesta paket kan konfigureras "
"vid körning och inte kräver att paketet kompileras om."

#. type: Plain text
#: hints:61
msgid ""
"Debian Hint #14: If you would like to follow things happening to a package "
"(for example, if you want to see bug reports, release notices, and other "
"similar things), consider subscribing to it on the Package Tracking System.  "
"You can find out more about the PTS at:"
msgstr ""
"Debiantips #14: Om du vill följa saker som händer med ett paket (om du till "
"exempel vill se felrapporter, utgåvekommentarer och andra, liknande saker), "
"överväg att prenumerera på det i pakethanteringssystemet (PTS). Du kan hitta "
"mer information om PTS på:"

#. type: Plain text
#: hints:64
msgid ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/ch-resources.en.html "
"(Section 4.10)"
msgstr ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/ch-resources.en.html "
"(Sektion 4.10)"

#. type: Plain text
#: hints:68
msgid ""
"Debian Hint #15: The documentation for a package can normally be found "
"under /usr/share/doc/<package>. In particular, the README.Debian file often "
"has useful information about Debian-specific quirks or tips."
msgstr ""
"Debiantips #15: Dokumentationen för ett paket finns normal i /usr/share/dock/"
"<paket>. Särskilt README.Debian innehåller ofta användbar information om "
"Debianspecifika tips och trick."

#. type: Plain text
#: hints:73
msgid ""
"Debian Hint #16: If you're searching for a particular file, but don't know "
"which package it belongs to, try installing 'apt-file', which maintains a "
"small database of this information, or search the contents of the Debian "
"Packages database, which can be done at:"
msgstr ""
"Debiantips #16: Om du söker efter en särskild fil, men inte vet vilket paket "
"den tillhör, försök med att installera 'apt-file', som tillhandahåller en "
"liten databas med denna information, eller sök igenom innehållet i Debians "
"paketdatabas, vilket kan göras på:"

#. type: Plain text
#: hints:75
msgid "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";
msgstr "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";

#. type: Plain text
#: hints:79
msgid ""
"Debian Hint #17: Need someone to talk to about Debian? If you're comfortable "
"with Internet Relay Chat (IRC), just install your favorite IRC client, and "
"join #debian on irc.debian.org."
msgstr ""
"Debiantips #17: Behöver du någon att prata med om Debian? Om du är bekväm "
"med Internet Relay Chat (IRC), behöver du bara installera din favorit-IRC-"
"klient och ansluta till #debian på irc.debian.org."

#. type: Plain text
#: hints:84
msgid ""
"Debian Hint #18: Quality control information about a package can be found by "
"going to http://packages.qa.debian.org/<package>; this page provides links "
"to the Maintainer's QA page, the BTS, news items for the package, and "
"information on which versions are available in which archives."
msgstr ""
"Debiantips #18: Kvalitetskontrollsinformation om ett paket kan hittas genom "
"ett besök på http://packages.qa.debian.org/<paket>; denna sida "
"tillhandahåller länkar till Debianutvecklarens QA-sida, "
"felhanteringssystemet, nyheter om paketet och information om vilka versioner "
"som finns i vilka arkiv."

#. type: Plain text
#: hints:87
msgid ""
"Debian Hint #19: If you're interested in building packages from source, you "
"should consider installing the apt-src package."
msgstr ""
"Debiantips #19: Om du är intresserad av att bygga paket från källa, bör du "
"överväga att installera paketet apt-src."

#. type: Plain text
#: hints:91
msgid ""
"Debian Hint #20: Want to keep track of what version of a package you have "
"installed (especially useful for those running hybrid stable / testing / "
"unstable systems)? Check out apt-show-versions."
msgstr ""
"Debiantips #20: Vill du hålla reda på vilken version av ett paket du har "
"installerad (särskilt användbart för de som kör ett hybridsystem av den "
"stabila /uttestnings- och/eller det instabila systemet)? Kolla på apt-show-"
"versions."

#. type: Plain text
#: hints:94
msgid ""
"Debian Hint #21: If your Debian box is behind a slow network connection, but "
"you have access to a fast one as well, check out the apt-zip package."
msgstr ""
"Debiantips #21: Om din Debianburk är bakom en långsam nätverksuppkoppling, "
"men du även har tillgång till en snabb uppkoppling, bör du undersöka paketet "
"apt-zip."

#. type: Plain text
#: hints:98
msgid ""
"Debian Hint #22: Wondering which Debian mirror is best for you? Check out "
"the apt-spy and netselect-apt packages, which can give you information about "
"how various mirror sites perform."
msgstr ""
"Debiantips #22: Undrar du vilken Debianspegel som är bäst för dig? Kolla på "
"paketen apt-spy och netselect-apt, som kan ge information om hur olika "
"spegelplatser fungerar."

#. type: Plain text
#: hints:104
msgid ""
"Debian Hint #23: If your system is using too much disk space, try the "
"deborphan package; it can offer suggestions about which packages may be "
"unused and removable. And, of course, don't forget to clean out the APT "
"cache area (using 'apt-get clean', 'aptitude clean', or aptitude's Action -> "
"Clean package cache menu item)."
msgstr ""
"Debiantips #23: Om ditt system använder för mycket diskutrymme, studera "
"paketet deborphan; det kan erbjuda förslag på vilka paket som kan vara "
"oanvända och borttagbara. Och, förstås, glöm inte att rensa ur APT:s "
"cachningsutrymme (genom att använda 'apt-get clean', 'aptitude clean' eller "
"aptitudes menyval Åtgärder -> Rensa paketcachen)."

#. type: Plain text
#: hints:107
msgid ""
"Debian Hint #24: If you would like to thank a maintainer for handling an "
"issue, check out reportbug --kudos."
msgstr ""
"Debiantips #24: Om du vill tacka en Debianutvecklare för hanteringen av ett "
"problem, kolla upp reportbug --kudos."

#. type: Plain text
#: hints:111
msgid ""
"Debian Hint #25: The 'debian-reference' package contains a wide variety of "
"reference documents for Debian users and developers. Most of the information "
"can also be found at the following URL:"
msgstr ""
"Debiantips #25: Paketet 'debian-reference' innehåller en stor uppsättning "
"referensdokument för Debiananvändare och -utvecklare. Den mesta av "
"informationen kan även hittas på följande URL:"

#. type: Plain text
#: hints:113
msgid "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";
msgstr "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";

#. type: Plain text
#: hints:118
msgid ""
"Debian Hint #26: If a package doesn't seem to have much documentation, check "
"for a package named '<package>-doc' and make sure to install it as well; "
"packages with large amounts of documentation regularly split the docs in "
"this manner for those who don't want to install them."
msgstr ""
"Debiantips #26: Om ett paket inte verkar ha särskilt mycket dokumentation, "
"leta efter ett paket som heter '<paket>-doc' och se till att installera det "
"också; paket med stora mängder dokumentation delar ofta upp dokumentationen "
"på detta sätt av hänsyn till de som inte vill installera den."

#. type: Plain text
#: hints:122
msgid ""
"Debian Hint #27: Regularly verify your backups. You *are* keeping backups, "
"right? Right? (This hint brought to you by the letters 'D', 'U', 'M', and "
"'P', and the number 0.)"
msgstr ""
"Debiantips #27: Verifiera dina säkerhetskopior regelbundet. Du *har* "
"säkerhetskopior, eller hur? Eller hur? (Detta meddelande levererades av "
"bokstäverna 'D', 'U', 'M' och 'P' samt siffran 0.)"

#. type: Plain text
#: hints:127
msgid ""
"Debian Hint #28: If your machine is not on all of the time (such as a "
"laptop), check out the 'anacron' package; this will make sure that regular "
"tasks still happen, even if the machine isn't on at the time they would "
"normally trigger."
msgstr ""
"Debiantips #28: Om di masking inte är påslagen hela tiden (t.ex. en bärbar "
"dator), bör du kolla upp paketet 'anacron'; det ser till att tidsstyrda "
"händelser körs, även om maskinen inte är på när de normalt skulle ha "
"startats."

#. type: Plain text
#: hints:131
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - install the 'ntpdate' "
#| "package and configure it to set the time at startup. In addition, "
#| "machines which are turned on most or all of the time should have the "
#| "'ntp' package installed to keep the time accurate in between reboots."
msgid ""
"Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - Machines which are turned "
"on most or all of the time should have the 'ntp' package installed to keep "
"the time accurate in between reboots."
msgstr ""
"Debiantips #29: Håll din systemklocka uppdaterad - installera paketet "
"'ntpdate' och konfigurera det till att ställa in tiden vid uppstart. "
"Dessutom bör maskiner som är påslagna den mesta av tiden ha paketet 'ntp' "
"installerat för att hålla korrekt tid mellan omstarter."

#. type: Plain text
#: hints:135
msgid ""
"Debian Hint #30: Documentation can be made available at http://localhost/ by "
"installing the 'doc-base' and 'doc-central' packages and their dependencies."
msgstr ""
"Debiantips #30: Dokumentation kan göras tillgänglig på http://localhost/ "
"genom installation av paketen 'doc-base' och 'doc-central' samt deras "
"beroenden."

#. type: Plain text
#: hints:140
msgid ""
"Debian Hint #31: Disabling a normally-active service in a specific runlevel "
"should be done by changing the S link in /etc/rc<level>.d to a K link, "
"rather than removing the link entirely; if all links are removed, the system "
"will assume on the next install that they need to be replaced."
msgstr ""
"Debiantips #31: Avaktivering av en normalt aktiv tjänst vid en specifik "
"körnivå bör göras genom att ändra S-längen i /etc/rc<nivå>.d till en K-länk, "
"snarare än att ta bort länken helt och hållet; om alla länkar tas bort "
"kommer systemet vid nästa installering anta att de behöver ersättas."

#. type: Plain text
#: hints:144
msgid ""
"Debian Hint #32: The package 'doc-debian' contains some general "
"documentation about the Debian project. It is also available in spanish (doc-"
"debian-es), french (doc-debian-fr) and ukrainian (doc-debian-uk)."
msgstr ""
"Debiantips #32: Paketet 'doc-debian' innehåller generell dokumentation om "
"Debianprojektet. Det finns också tillgängligt på spanska (doc-debian-es), "
"franska (doc-debian-fr) och ukrainska (doc-debian-uk)."

#. type: Plain text
#: hints:147
msgid ""
"Debian Hint #33: The package 'devscripts' contains some useful scripts for "
"users who want to help to improve Debian, e.g. wnpp-alert, rc-alert and bts."
msgstr ""
"Debiantips #33: Paketet 'devscripts' innehåller några användbara skript för "
"användare som vill hjälpa till och förbättra Debian, t.ex. wnpp-alert, rc-"
"alert och bts."

#. type: Plain text
#: hints:150
msgid ""
"Debian Hint #34: If you want to track Debian sid and have a small download "
"quota or a really slow connection, check out the debdelta package."
msgstr ""
"Debiantips #34: Om du vill följa Debian Sid och har en liten "
"nedladdningskvot eller en väldigt långsam uppkoppling, kolla upp paketet "
"debdelta."

#. type: Plain text
#: hints:153
msgid ""
"Debian Hint #35: In search for some games? Take a look at 'goplay', which "
"offers a nice Frontend for browsing through all kind of games."
msgstr ""
"Debiantips #35: Letar du efter spel? Ta en titt på 'goplay', som erbjuder en "
"fin framsida till bläddring genom alla möjliga sorters spel."

#. type: Plain text
#: hints:158
msgid ""
"Debian Hint #36: Need a newer package than shipped with Debians last stable "
"release but don't want to upgrade to 'testing' or 'unstable'? Some packages "
"are kept up-to-date on volatile.debian.org, some others are made available "
"at www.backports.org."
msgstr ""
"Debiantips #36: Behöver du ett nyare paket än det som finns i Debian senaste "
"stabila utgåva, men du vill inte uppgradera till uttestningsutgåvan eller "
"den instabila utgåvan? Några paket hålls uppdaterade på volatile.debian.org "
"medan andra finns tillgängliga på www.backports.org."

#. type: Plain text
#: hints:161
msgid ""
"Debian Hint #37: Want to download a package without installing it? Use "
"'aptitude download <pkgname>'."
msgstr ""
"Debiantips #37: Vill du ladda ner ett paket utan att installer det? Använd "
"'aptitude download <paketnamn>'."

#. type: Plain text
#: hints:165
msgid ""
"Debian Hint #38: Want to know how you can use a program you have never used "
"before? \"man\" will be your best new friend! Type \"man <program-name>\" in "
"a shell. Or, run \"man -H <program-name>\" to read the manual page in a "
"browser."
msgstr ""
"Debiantips #38: Vill du veta hur du kan använda ett program som du aldrig "
"har använd tidigare? \"man\" kommer bli din nya bästa vän! Skriv \"man "
"<programnamn>\" i ett skal eller kör \"man -H <programnamn>\" för att läsa "
"manualsidan i en webbläsare."

#. type: Plain text
#: hints:168
msgid ""
"Debian Hint #39: Improve bash's tab-completion by installing the bash-"
"completion package."
msgstr ""
"Debiantips #39: Förbättra bashs tabbkomplettering genom att installera "
"paketet bash-completion."

#. type: Plain text
#: hints:172
msgid ""
"Debian Hint #40: If you install the command-not-found package, attempting to "
"run a command you don't have installed will tell you what package to install "
"to obtain that command."
msgstr ""
"Debiantips #40: Om du installerar paketet command-not-found kommer du, om du "
"försöker köra ett kommando som inte är installerat, få reda på vilket paket "
"du bör installera för att få tag på kommandot."

#. type: Plain text
#: hints:175
msgid ""
"Debian Hint #41: You can use 'apt-cache show <package_name>' or 'aptitude "
"show <package_name>' to get more information about a debian package."
msgstr ""
"Debiantips #41: Du kan använda 'apt-cache show <paketnamn>' eller 'aptitude "
"show <paketnamn>' för att hitta mer information om ett debianpaket."

#. type: Plain text
#: hints:180
msgid ""
"Debian Hint #42: You can use 'apt-file list <package_name>' to obtain a "
"listing of the contents of debian package. This action is similar to 'dpkg -"
"L <package_name>' except the package does not need to be installed or "
"fetched using apt-file in contrast to dpkg."
msgstr ""
"Debiantips #42: Du kan använda 'apt-file list <paketnamn>' för att erhålla "
"en lista över innehållet i ett debianpaket. Detta kommando är som 'dpkg -L "
"<paketnamn>' förutom att paketet inte måste vara installerat eller ha "
"hämtats med hjälp av apt-file."

#. type: Plain text
#: hints:183
msgid ""
"Debian Hint #43: Want to temporarily disable your iptables firewall? Use "
"'iptables-save | sed \"/-/d;/^#/d;s/DROP/ACCEPT/\" | iptables-restore' to "
"remove all rules and set the default policy to ACCEPT."
msgstr ""

Reply to: