[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-ldapd 0.6.8: Please update debconf PO translation for the package nss-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the Swedish debconf translation
for nss-ldapd. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would
be grateful if you could take the time and update it. Please send the
updated translation as a wishlist bug against nss-ldapd.

Please submit the updated file as a wishlist bug against nss-ldapd. The
next upload is expected in about a week or two but new translations are
always welcome. Please find the current translation attached.

Thanks in advance.

-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
# translation of nss-ldapd_0.6.4_sv.po to Swedish
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd 0.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-21 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-29 21:31+0200\n"
"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: sv\n"
"X-Poedit-Country: sv\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
msgstr "Generell resursidentifierare, URI, för LDAP-servern:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the form "
"ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be used. The "
"port number is optional."
msgstr ""
"Ange URI:n till den LDAP-server som används. Detta är en sträng på formen "
"ldap://<värdnamn eller IP>:<port>/ . ldaps:// eller ldapi:// kan också "
"användas. Portnumret är valfritt."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"When useing the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an IP "
"address; this reduces the risk of failure when name services are unavailable."
msgstr ""
"När ldap och ldaps används är det vanligtvis en bra idé att använda en IP-"
"adress; detta reducerar risken för fel om namntjänsten är otillgänglig."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Flera URI:er kan anges separerade med blanksteg."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Sökbas för LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Ange namnet (DN) för LDAPs sökbas. Många system använder komponenter av "
"deras domännamn för denna funktion. Till exempel att domänen \"example.net"
"\" skulle använda \"dc=example,dc=net\" som sitt DN-namn för sökbasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-databasanvändare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave empty otherwise."
msgstr ""
"Om LDAP-databasen kräver inloggning för vanliga uppslag, ange namnet på det "
"konto som ska användas. Lämna annars tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Detta värde ska anges som ett DN (eng. \"distinguished name\")."

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-användarlösenord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Ange lösenordet som ska användas för att logga in på LDAP-databasen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Namntjänst som ska konfigureras:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"För att det här paketet ska fungera, behöver du modifiera /etc/nsswitch.conf "
"så att ldaps datakälla används."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
"lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
"review these changes."
msgstr ""
"Du kan välja de tjänster som ska vara aktiverade eller avaktiverade vid LDAP-"
"uppslag. De nya LDAP-uppslagen kommer att läggas till som ett sista val. Se "
"till att se över dessa ändringar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"LDAP is still configured for name lookups for the following services:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or chose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you chose to remove the entries now."
msgstr ""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: