[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 1.6.dfsg.4~beta1-10: Please update debconf PO translation for the package krb5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
krb5. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Pleasesubmit the updated file  as a wishlist bug
against krb5.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 15 Mar 2009 10:20:21 -0400.

Thanks in advance,

# translation of krb5_1.6.dfsg.3-2_sv.po to swedish
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5_1.6.dfsg.3-2_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-21 13:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-21 16:07+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Ställer in ett Kerberos realm "

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Detta paket innehåller administrationsverktygen för att köra en huvudserver "
"av Kerberos."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"Att bara installera paketet ger dock inte automatiskt en fix och färdig "
"Kerberos realm. Detta kan göras vid ett senare tillfälle genom att köra "
"\"krb5_newrealm\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Läs också /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC och administrationsguiden i "
"paketet 'krb5-doc'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Vill du köra administrationstjänsten för Kerberos V5(kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind tar emot förfrågningar om att lägga till/ändra/ta bort innehåll i "
"Kerberosdatabasen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"kpasswd (används för att byta lösenord) behöver den. I standardutförandet så "
"ska den köras på huvud-KDC."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Vill du skapa Kerberos KDC-konfigurationen automatiskt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/"
#| "krb5kdc, may be created automatically."
msgid ""
"The Kerberos Key Distribution Center  (KDC) configuration files, in /etc/"
"krb5kdc, may be created automatically."
msgstr ""
"Kerberos domänkontrolls (KDC) konfigurationsfiler i /etc/krb5kdc kan skapas "
"automatiskt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Standardutförandet är att kopiera lokala inställningar till en exempelfil "
"kompieras som läggs i denna katalog."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Administratörer som redan har infrastruktur för att ta hand om Kerberos "
"konfigurationsfiler kan stänga av denna automatiska körning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "Vill du radera KDC-databasen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"I standardläget så tas bara paketfilerna bort och KDC-databasen i /var/lib/"
"krb5kdc/principal lämnas kvar då den inte kan återskapas om den tas bort."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Välj detta alternativ om du vill ta bortKDC-databasen när paketet är "
"borttaget. Alla användare och lösenord i KDC kommer då att tas bort."

#~ msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
#~ msgstr "Kompabilitetsläge för Kerberos v4-anslutningar:"

#~ msgid ""
#~ "By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
#~ "require preauthentication (\"nopreauth\").  This allows Kerberos V4 "
#~ "services to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients "
#~ "to get their initial tickets.  These tickets can then be converted to "
#~ "Kerberos V4 tickets."
#~ msgstr ""
#~ "Standardutförandet är att tillåta Kerberos v4-klienter som inte kräver "
#~ "förautentisiering (\"nopreauth\"). Då kan en Kerberos v4-tjänster finnas "
#~ "kvar men man kräver att de flesta användarna har en Kerberos v5-klient "
#~ "som hämtar deras första biljett (eng: ticket), dessa kan sedan "
#~ "konverteras till Kerberos v4."

#~ msgid ""
#~ "Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 "
#~ "clients to get initial tickets even when preauthentication would normally "
#~ "be required; to \"disable\", returning protocol version errors to all "
#~ "Kerberos V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond "
#~ "to Kerberos V4 requests at all."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan ange läget som \"full\"och därmed tillåta Kerberos v4-klienter att "
#~ "skaffa sina biljetter även om förautentisiering skulle varit i bruk. "
#~ "Eller vidare så kan läget ställas till \"avaktivera\", då sänds "
#~ "felmeddelanden till Kerbers v4-klienterna, eller slutligen \"ingen\" som "
#~ "anger att KDC inte ska svara alls på förfrågningar från Kerberos v4-"
#~ "klienter."

#~ msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
#~ msgstr ""
#~ "Vill du köra en tjänst som konverterar mellan Kerberos v5 och Kerberos v4?"

#~ msgid ""
#~ "The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets "
#~ "for programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
#~ "compatibility with old applications."
#~ msgstr ""
#~ "Tjänsten krb524 konverterar Kerberos v5-biljetter till Kerberos v4-"
#~ "biljetter för äldre program som inte kan läsa Kerberos v5-biljetter."

#~ msgid ""
#~ "It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
#~ "especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
#~ msgstr ""
#~ "Du bör aktivera tjänsten om Kerberos v4 är aktiverat, särskilt om "
#~ "Kerberos v4-kompabilitet är satt till \"utan förautentisiering\"."

#~ msgid "disable"
#~ msgstr "avaktivera"

#~ msgid "full"
#~ msgstr "full"

#, fuzzy
#~ msgid "nopreauth"
#~ msgstr "utan förautentisiering (eng: nopreauth)"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "ingen"

#~ msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
#~ msgstr "Vill du göra dig av med både datafiler och paketfiler?"

Reply to: