[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://{mythtv-status,pbuilder,pioneers}ett känt fel i roboten att subject inte får vara för långt så jag försöker igen.

--
/brother
http://frakalendern.se
The output of Bruce Schneier's pseudorandom generator follows no describable pattern and cannot be compressed.

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 17 Nov 2008 11:18:04 +0100 (CET)
From: Martin Bagge <brother@bsnet.se>
To: debian-l10n-swedish@lists.debian.org
Subject: [ITT] po-debconf://{mythtv-status,ocsinventory-agent,pbuilder,
    pion eers}
Resent-Date: Mon, 17 Nov 2008 10:18:25 +0000 (UTC)
Resent-From: debian-l10n-swedish@lists.debian.org

ITT 2/2 för veckan

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier can determine if a program terminates just by looking at it. And then the program terminates itself.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: