[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uswsusp 0.8-1.1: Please update debconf PO translation for the package uswsuspHi,

A l10n NMU will happen on uswsusp pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, August 19, 2008.

Thanks,

# translation of uswsusp_0.7-1.2_sv.po to Swedish
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp_0.7-1.2_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-26 09:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-19 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Växlingsutrymme att ta upp systemet från:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"För att kunna suspendera systemet behöver uswsusp en växlingspartition eller "
"-fil att skriva ögonblicksavbilden för systemet till. Var vänlig välj den "
"enhet som ska användas från listan över lämpliga växlingsutrymmen, sorterade "
"efter storlek (störst först)."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr "Inget växlingsutrymme hittades för programvarususpendering"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"För att kunna suspendera systemet behöver uswsusp en växlingspartition eller "
"-fil att skriva ögonblicksavbilden för systemet till. Inget sådant utrymme "
"verkar finnas tillgängligt."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"Du måste skapa en växlingspartition eller -fil, helst två gånger så stor som "
"systemets fysiska RAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Kör sedan 'dpkg-reconfigure uswsusp' eller redigera konfigurationsfilen för "
"hand."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr "Stöd för programvarususpendering finns inte i kärnan"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr ""
"Din kärna saknar stöd för programvarususpendering i användarrymden. Var "
"vänlig bygg om kärnan med konfigurationen 'CONFIG_HIBERNATION=y'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Fortsätt utan ett giltigt växlingsutrymme?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Växlingsfilen eller -partitionen som hittades i uswsusps konfigurationsfil "
"är inte aktiv."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"I de flesta fall innebär detta att programvarususpendering i användarrymden "
"inte kommer fungera som förväntat. Du bör välja ett annat växlingsutrymme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr "I några ovanliga fall kan dock denna konfiguration vara avsiktlig."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Enhetsnoden som uswsusp kan prata via till kärnan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Om du lämnar den här blank kommer du att få det hårdkodade standardvalet, /"
"dev/snapshot.  Det här bör passa de flesta fall. Ändra inte det här såvida "
"du inte har en bra anledning att göra det."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Föredragen maximal avbildsstorlek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr ""
"Du kan ange en största tillåtna storlek på systemets ögonblicksavbild (i "
"byte)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Denna gräns är inte strikt; uswsusp gör sitt bästa för att respektera den, "
"men kommer att överskrida den angivna gränsen om suspendering behöver en "
"större avbild."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"Använder du 0 här kommer den minsta möjliga ögonblicksavbilden användas. Ett "
"blankt värde kommer att använda det hårdkodade standardvärdet, 500MB. "
"Standardvärdet är 45% av systemets minne: det är inte den maximala "
"storleken, men lite extra ledigt minne snabbar upp suspenderings- och "
"återupptagningsprocessen."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr "Loggnivå för programvarususpendering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Du kan ange kärnans loggnivå för konsollen som s2disk/s2both och verktygen "
"för lägesväxling använder för att rapportera förloppet av suspendering och "
"återupptagning. På en standardkärna kommer meddelanden med en nivå högre än "
"7 oftast inte att visas."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Maximal loggnivå:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Du kan ange kärnans loggnivå för konsollen som verktygen för lägesväxlingar "
"kommer att använda om växling till normal drift misslyckas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Kontrollera kontrollsumma på avbilden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Att beräkna kontrollsumman med MD5-algoritmen för att validera avbildens "
"integritet är lite säkrare men tar lite mer tid."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Komprimera avbild?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Komprimering av avbilden med komprimeringsalgoritmen LZF kommer att "
"resultera i en mindre avbild, som gör det möjligt att suspendera med en "
"mindre växlingspartition. Vanligtvis gör det även att läsning och skrivning "
"av avbilden går snabbare därför att det är mindre att läsa och skriva."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Genomför tidig skrivning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"Synkroniseringen av enheten för lägesväxling kan påbörjas tidigt i processen "
"för skrivning av avbilden. Det har rapporterats att det snabbar upp "
"suspenderingen på vissa maskiner och eliminerar \"snabb förloppsmätare och "
"lång väntan på fsync\"-effekten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Visa startbild?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"Istället för en informativ utskrift kan du njuta av en fin startbild med en "
"förloppsmätare under processen för lägesväxlingar. För att det här ska "
"fungera behöver du ha paketet splashy installerat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Kryptera ögonblicksbild?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"För ökad säkerhet är det möjligt att kryptera ögonblicksavbilden som skrivs "
"till disken under suspendering. Vid återgång till normal drift (och "
"suspendering om du inte använder en RSA-nyckel) kommer du att bli tillfrågad "
"om att ange en lösenfras. Med kryptering kommer lägesväxlingar att ta mycket "
"längre tid."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Sökväg till RSA-nyckelfil:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"För att undvika behovet av en lösenfrasförfrågan vid varje suspend kan en "
"RSA-nyckel användas för att kryptera avbilden."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Du kan ange sökvägen till den filen. Lämna detta fält blankt för att inte "
"använda en RSA-nyckel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Skapa en RSA-nyckel?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"Nyckeln som är nödvändig för att använda RSA-kryptering kan genereras åt "
"dig. Du kommer att behöva ange en lösenfras."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Storlek på RSA-nyckel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Ange en storlek för RSA-nyckeln (antal bitar mellan 1024 och 4096). En "
"större nyckel ökar krypteringens styrka men gör att krypteringsförloppet tar "
"längre tid."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "RSA-lösenfras:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Välj den lösenfras som ska användas vid varje växling till normal drift för "
"att dekryptera avbilden."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "RSA-lösenfras (igen):"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "omstart"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "plattform"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Avstängningsmetod:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Om den här parametern är satt till 'omstart', kommer s2disk-verktyg att "
"starta om maskinen snarare än slå av strömmen. Detta kan vara användbart för "
"testsyften."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Om det är satt till 'plattform', kommer hårdvaruspecifik optimisering att "
"användas om det finns tillgängligt."

#~ msgid "poweroff"
#~ msgstr "avstängning"

Reply to: