[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mer kommentarer och förslagHej

Jag har nu läst mer i installationsmanualen. Igen. Nu när jag kollar i
koden så ser jag också det som har med andra arkitekturer att göra.

Bifogar podiff-ar för using-d-i.po, preparing.po och post-install.po

En kommentar om preparing.po:

preparing.po : xml 890

"non-native partitions" översatt med "icke ursprungliga partitioner"
jag tror betydelsen är "partitioner som inte det andra (de andra)
operativsystemen känner igen" och att "ursprungliga" leder tankarna fel

längre ner xml:937

"create native system paritition(s)" översatt med "skapa ursprungliga
systempartition(er)" även här tror jag "native" är typ inbyggd snarare
än ursprunglig, alt "avsedd för det ursprungliga operativsystemet"


Vad tycker ni?Anders
 
 #. Tag: para
 #: using-d-i.xml:1680
 #, no-c-format
 msgid "Before you input any passphrases, you should have made sure that your keyboard is configured correctly and generates the expected characters. If you are unsure, you can switch to the second virtual console and type some text at the prompt. This ensures that you won't be surprised later, e.g. by trying to input a passphrase using a qwerty keyboard layout when you used an azerty layout during the installation. This situation can have several causes. Maybe you switched to another keyboard layout during the installation, or the selected keyboard layout might not have been set up yet when entering the passphrase for the root file system."
G msgstr "Innan du matar in några lösenfraser bör du se till att ditt tangentbord är konfigurerat korrekt och genererar de tecken som förväntas. Om du är osäker kan du växla till den andra virtuella konsollen och skriva in text vid prompten. Detta ser till att du inte bli förvånad senare, t.ex. genom att försöka mata in en lösenfras med ett qwerty-tangentbordslayout när du använder en azerty-layout under installationen. Denna situation kan ha flera orsaker. Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under installationen, eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har ställts in ännu när lösenfrasen för rotfilsystemet anges."
N msgstr "Innan du matar in några lösenfraser bör du se till att ditt tangentbord är konfigurerat korrekt och genererar de tecken som förväntas. Om du är osäker kan du växla till den andra virtuella konsollen och skriva in text vid prompten. Detta för att du inte ska bli förvånad senare, t.ex. genom att försöka mata in en lösenfras med ett qwerty-tangentbordslayout när du använde en azerty-layout under installationen. Denna situation kan ha flera orsaker. Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under installationen, eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har ställts in ännu när lösenfrasen för rotfilsystemet anges."
 
 #. Tag: para
 #: using-d-i.xml:1693
 #, no-c-format
 msgid "If you selected to use methods other than a passphrase to create encryption keys, they will be generated now. Because the kernel may not have gathered a sufficient amount of entropy at this early stage of the installation, the process may take a long time. You can help speed up the process by generating entropy: e.g. by pressing random keys, or by switching to the shell on the second virtual console and generating some network and disk traffic (downloading some files, feeding big files into <filename>/dev/null</filename>, etc.). This will be repeated for each partition to be encrypted."
G msgstr "Om du väljer att använda andra metoder än ett lösenord för att skapa krypteringsnycklar, kan de genereras nu. På grund av att kärnan kanske inte att samlat in en tillräcklig mängd av slumpmässigt data så tidigt i installationen, kan denna process ta lång tid. Du kan hjälpa till att snabba på processen genom att generera slumpmässigt data: t.ex. genom att trycka slumpmässigt valda tangenter eller genom att växla till skalet på den andra virtuella konsollen och generera lite nätverk- och disktrafik (hämta några filer, skicka stora filer till <filename>/dev/null</filename>, etc.). Detta kommer att upprepas för varje partition som ska krypteras."
N msgstr "Om du väljer att använda andra metoder än ett lösenord för att skapa krypteringsnycklar, kan de genereras nu. På grund av att kärnan kanske inte har samlat in en tillräcklig mängd av slumpmässigt data så tidigt i installationen kan denna process ta lång tid. Du kan hjälpa till att snabba på processen genom att generera slumpmässigt data: t.ex. genom att trycka slumpmässigt valda tangenter eller genom att växla till skalet på den andra virtuella konsollen och generera lite nätverk- och disktrafik (hämta några filer, skicka stora filer till <filename>/dev/null</filename>, etc.). Detta kommer att upprepas för varje partition som ska krypteras."
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:6
 #, no-c-format
 msgid "This chapter deals with the preparation for installing Debian before you even boot the installer. This includes backing up your data, gathering information about your hardware, and locating any necessary information."
G msgstr "Det här kapitlet går igenom förberedelser för installation av Debian innan du startar upp installeraren. Det här inkluderar säkerhetskopiering av ditt data, insamling av information om din maskinvara och att hitta all nödvändig information."
N msgstr "Det här kapitlet går igenom förberedelser för installation av Debian innan du ens startar upp installeraren. Det inkluderar säkerhetskopiering av ditt data, insamling av information om din maskinvara och att hitta all nödvändig information."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:35
 #, no-c-format
 msgid "Under &debian;, it is much more likely that your OS can be repaired rather than replaced if things go wrong. Upgrades never require a wholesale installation; you can always upgrade in-place. And the programs are almost always compatible with successive OS releases. If a new program version requires newer supporting software, the Debian packaging system ensures that all the necessary software is automatically identified and installed. The point is, much effort has been put into avoiding the need for re-installation, so think of it as your very last option. The installer is <emphasis>not</emphasis> designed to re-install over an existing system."
G msgstr "Med &debian; är det troligt att ditt operativsystem kan lagas istället för att bytas ut om saker går fel. Uppgraderingar kräver aldrig en total fullständig installation; du kan alltid uppgradera direkt. Program är nästan alltid kompatibla med tidigare utgåvor av operativsystemet. Om en ny programversion kräver nyare hjälpprogramvara kommer Debians paketsystem att se till att all nödvändig programvara automatiskt identifieras och installeras så tänk på en nyinstallation som din absolut sista utväg. Installeraren är <emphasis>inte</emphasis> designad för att installera om över ett befintligt system."
N msgstr "Med &debian; är det troligt att ditt operativsystem kan lagas istället för att bytas ut om saker går fel. Uppgraderingar kräver aldrig en total fullständig installation; du kan alltid uppgradera direkt. Program är nästan alltid kompatibla med tidigare utgåvor av operativsystemet. Om en ny programversion kräver nyare hjälpprogramvara kommer Debians paketsystem att se till att all nödvändig programvara automatiskt identifieras och installeras. Mycket arbete har lagts på att ominstallationer inte ska behövas, så utgå därför ifrån att det är din absolut sista utväg. Installeraren är <emphasis>inte</emphasis> designad för att installera om över ett befintligt system."
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:48
 #, no-c-format
 msgid "Here's a road map for the steps you will take during the installation process."
G msgstr "Här är en översikt för de steg du kommer att ta under installationsprocessen."
N msgstr "Här är en översikt av de steg du kommer att ta under installationsprocessen."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:122
 #, no-c-format
 msgid "Watch the automatic download/install/setup of the <firstterm>base system</firstterm>."
G msgstr "Se den automatiska hämtningen/installeringen/konfigureringen av <firstterm>grundsystemet</firstterm>."
N msgstr "Se den automatiska hämtningen, installationen och konfigureringen av <firstterm>grundsystemet</firstterm>."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:134
 #, no-c-format
 msgid "Load the newly installed system for the first time."
G msgstr "Läs in det nyligen installerade systemet för första gången."
N msgstr "Starta det nyligen installerade systemet för första gången."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:149
 #, no-c-format
 msgid "If you have problems during the installation, it helps to know which packages are involved in which steps. Introducing the leading software actors in this installation drama:"
G msgstr "Om du får problem under installationen, hjälper det att veta vilka paket som ingår i varje steg. Här är de ledande programvaruskådisarna i det här installationsdramat:"
N msgstr "Om du får problem under installationen hjälper det att veta vilka paket som ingår i varje steg. Här är de ledande programvaruskådisarna i det här installationsdramat:"
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:167
 #, no-c-format
 msgid "To tune the system to your needs, <classname>tasksel</classname> allows you to choose to install various predefined bundles of software like a Web server or a Desktop environment."
G msgstr "För att justera systemet för att passa dina behov, låter <classname>tasksel</classname> dig välja att installera olika fördefinierade samlingar av programvara såsom en webbserver eller en skrivbordsmiljö."
N msgstr "För att anpassa systemet för att passa dina behov, låter <classname>tasksel</classname> dig välja att installera olika fördefinierade samlingar av programvara såsom en webbserver eller en skrivbordsmiljö."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:185
 #, no-c-format
 msgid "Just be aware that the X11 window system is completely separate from <classname>debian-installer</classname>, and in fact is much more complicated. Installation and trouble shooting of the X window system is not within the scope of this manual."
G msgstr "Tänk dock på att X11-fönstersystemet är fullständigt separerat från <classname>debian-installer</classname>, och är faktiskt mycket mer komplicerat. Installation och felsökning av X-fönsterinstallationen täcks inte in av den här handboken."
N msgstr "Tänk dock på att fönstersystemet X11 är fullständigt separerat från <classname>debian-installer</classname>, och är dessutom mycket mer komplicerat. Installation och felsökning av fönstersystemet X11 täcks inte in av den här handboken."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:214
 #, no-c-format
 msgid "If you are creating a multi-boot system, make sure that you have the distribution media of any other present operating systems on hand. Especially if you repartition your boot drive, you might find that you have to reinstall your operating system's boot loader, or in many cases the whole operating system itself and all files on the affected partitions."
G msgstr "Om du skapar ett system med flera uppstartsval, se till att du har installationsmedia för de andra operativsystemen till hands. Speciellt om du partitionerar om din hårddisk, du kanske behöver installera om starthanteraren för ditt operativsystem, eller i många fall kanske hela operativsystemet och alla filer på de berörda partitionerna."
N msgstr "Om du skapar ett system med flera uppstartsval, se till att du har installationsmedia för de andra operativsystemen till hands. Speciellt om du partitionerar om din hårddisk behöver du kanske installera om starthanteraren för ditt operativsystem, eller i många fall kanske hela operativsystemet och alla filer på de berörda partitionerna."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:385
 #, no-c-format
 msgid "In many cases, the installer will be able to automatically detect your hardware. But to be prepared, we do recommend familiarizing yourself with your hardware before the install."
G msgstr "I många fall, kan installeraren automatiskt identifiera din maskinvara. Men för att vara förberedd rekommenderar vi att du gör dig hemmastadd med din maskinvara före installationen."
N msgstr "I många fall kan installeraren automatiskt identifiera din maskinvara. Men för att vara förberedd rekommenderar vi att du gör dig hemmastadd med din maskinvara före installationen."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:531
 #, no-c-format
 msgid "Many brand name products work without trouble on Linux. Moreover, hardware for Linux is improving daily. However, Linux still does not run as many different types of hardware as some operating systems."
G msgstr "Många märkesprodukter fungerar utan problem på Linux. Mängden maskinvara som stöds av Linux ökar dagligen. Dock stöder Linux fortfarande inte så många olika typer av maskinvara som en del andra operativsystem."
N msgstr "Många märkesprodukter fungerar utan problem på Linux. Mängden maskinvara som stöds av Linux ökar dagligen. Dock stöder Linux fortfarande inte lika många olika typer av maskinvara som en del andra operativsystem."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:542
 #, no-c-format
 msgid "Although some Windows-specific hardware can be made to run on Linux, doing so usually requires extra effort. In addition, Linux drivers for Windows-specific hardware are usually specific to one Linux kernel. Therefore, they can quickly become obsolete."
G msgstr "Även om viss Windows-specifik maskinvara går att få igång på Linux betyder det ofta en extra insats. Dessutom är Linux-drivrutiner för Windows-specifik maskinvara ofta specifik till en Linux-kärna. Därför kan de fort bli föråldrade."
N msgstr "Även om viss Windows-specifik maskinvara går att få igång på Linux betyder det ofta en extra arbetsinsats. Dessutom är Linux-drivrutiner för Windows-specifik maskinvara ofta specifik till en Linux-kärna. Därför kan de fort bli föråldrade."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:590
 #, no-c-format
 msgid "If your computer is connected to a network 24 hours a day (i.e., an Ethernet or equivalent connection &mdash; not a PPP connection), you should ask your network's system administrator for this information."
G msgstr "Om din dator är ansluten till ett nätverk dygnet runt (exempelvis, Ethernet eller liknande anslutning &mdash; inte en PPP-anslutning), bör du fråga din nätverksadministratör om följande information."
N msgstr "Om din dator är ansluten till ett nätverk dygnet runt (exempelvis via Ethernet eller liknande anslutning &mdash; inte en PPP-anslutning), bör du fråga din nätverksadministratör om följande information."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:623
 #, no-c-format
 msgid "The system on your network that you should use as a DNS (Domain Name Service) server."
G msgstr "Systemet på ditt nätverk som du bör använda som en DNS-server (Domännamnstjänst)."
N msgstr "Systemet på ditt nätverk som du ska använda som en DNS-server (Domännamnstjänst)."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:828
 #, no-c-format
 msgid "In general, changing a partition with a file system already on it will destroy any information there. Thus you should always make backups before doing any repartitioning. Using the analogy of the house, you would probably want to move all the furniture out of the way before moving a wall or you risk destroying it."
G msgstr "Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att förstörs."
N msgstr "Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då du annars riskerar att de förstörs."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:878
 #, no-c-format
 msgid "If none of the above apply, you'll need to partition your hard disk before starting the installation to create partition-able space for Debian. If some of the partitions will be owned by other operating systems, you should create those partitions using native operating system partitioning programs. We recommend that you do <emphasis>not</emphasis> attempt to create partitions for &debian; using another operating system's tools. Instead, you should just create the native operating system's partitions you will want to retain."
G msgstr "Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk före du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du <emphasis>inte</emphasis> försöker skapa partitioner för &debian; med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla."
N msgstr "Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du <emphasis>inte</emphasis> försöker skapa partitioner för &debian; med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:949
 #, no-c-format
 msgid "Boot back into the native system to verify everything's OK, and to download the Debian installer boot files."
G msgstr "Start upp det ursprungliga systemet igen för att validera att allting är OK, och hämta sedan ner uppstartsfilerna för Debian Installer."
N msgstr "Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:982
 #, no-c-format
 msgid "Partitions in a Tru64 disk label may overlap. Moreover, if this disk will be used from Tru64, the <quote>c</quote> partition is required to span the entire disk (thus overlapping all other non-empty partitions). Under Linux this makes <filename>sda3</filename> identical to <filename>sda</filename> (<filename>sdb3</filename> to <filename>sdb</filename>, if present, and so on). However, the partman partitioning tool used by &d-i; cannot handle overlapping partitions at present. As a result, it is currently not recommended to share disks between Tru64 and Debian. Partitions on Tru64 disks can be mounted under Debian after installation has been completed."
G msgstr "Partitioner i en Tru64-disketikett kan överlappas. Dessutom, om denn disk kommer att användas från Tru64, krävs det att <quote>c</quote>-partitionen spänner över hela disken (därav överlapar alla andra icke-tomma partitioner). Under Linux gör det att <filename>sda3</filename> är identisk med <filename>sda</filename> (<filename>sdb3</filename> till <filename>sdb</filename>, om den finns, och så vidare). Dock, partitioneringsverktyget partman som används av &d-i; kan inte hantera överlappande partitioner för tillfället. Som ett resultat av det rekommenderas det för närvarande inte att dela diskar mellan Tru64 och Debian. Partitioner på Tru64-diskar kan monteras under Debian efter installation är färdig."
N msgstr "Partitioner i en Tru64-disketikett kan överlappa. Dessutom måste, om denna disk kommer att användas från Tru64, <quote>c</quote>-partitionen spänna över hela disken (och därigenom överlappa alla andra icke-tomma partitioner). Under Linux gör det att <filename>sda3</filename> är identisk med <filename>sda</filename> (<filename>sdb3</filename> till <filename>sdb</filename>, om den finns, och så vidare). Dock, partitioneringsverktyget partman som används av &d-i; kan inte hantera överlappande partitioner för tillfället. Som ett resultat av det rekommenderas det för närvarande inte att dela diskar mellan Tru64 och Debian. Partitioner på Tru64-diskar kan monteras under Debian efter en installation är färdig."
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:995
 #, no-c-format
 msgid "Another conventional requirement is for the <quote>a</quote> partition to start from the beginning of the disk, so that it always includes the boot block with the disk label. If you intend to boot Debian from that disk, you need to size it at least 2MB to fit aboot and perhaps a kernel. Note that this partition is only required for compatibility; you must not put a file system onto it, or you'll destroy data."
G msgstr "Ett annat konventionellt krav är för <quote>a</quote>-partitionen att starta från början av disken, så att den alltid inkluderar startsektorn med disketiketten. Om du tänker starta upp Debian från den disken, behöver du ställa in den till åtminstone 2 MB för att få plats med aboot och kanske en kärna. Observera att den partitionen krävs endast för kompatibilitet; du måste inte lägga ett filsystem på den, eller så förstör du data."
N msgstr "Ett annat konventionellt krav är för <quote>a</quote>-partitionen att starta från början av disken, så att den alltid inkluderar startsektorn med disketiketten. Om du tänker starta upp Debian från den disken, behöver du ställa in den till åtminstone 2 MB för att få plats med aboot och kanske en kärna. Observera att den partitionen krävs endast för kompatibilitet; du får inte lägga ett filsystem på den, i så fall förstör du data."
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1004
 #, no-c-format
 msgid "It is possible, and indeed quite reasonable, to share a swap partition between UNIX and Linux. In this case it will be needed to do a <command>mkswap</command> on that partition every time the system is rebooted from UNIX into Linux, as UNIX will damage the swap signature. You may want to run <command>mkswap</command> from the Linux start-up scripts before adding swap space with <command>swapon -a</command>."
G msgstr "Det är möjligt, och även ganska vettigt, att dela en växlingspartition mellan UNIX och Linux. I detta fall behövs det göra en <command>mkswap</command> på den partitionen varje gång systemet startas om från UNIX till Linux, eftersom UNIX kommer att skada växlingssignaturen. Du kanske vill köra <command>mkswap</command> från uppstartsskripten i Linux före växlingsutrymmet läggs till med <command>swapon -a</command>."
N msgstr "Det är möjligt, ja rent av ganska vettigt, att dela en växlingspartition mellan UNIX och Linux. I detta fall behövs det göra en <command>mkswap</command> på den partitionen varje gång systemet startas om från UNIX till Linux, eftersom UNIX kommer att skada växlingssignaturen. Du kanske vill köra <command>mkswap</command> från uppstartsskripten i Linux innan växlingsutrymmet läggs till med <command>swapon -a</command>."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1024
 #, no-c-format
 msgid "Windows NT uses the PC-style partition table. If you are manipulating existing FAT or NTFS partitions, it is recommended that you use the native Windows NT tools (or, more conveniently, you can also repartition your disk from the AlphaBIOS setup menu). Otherwise, it is not really necessary to partition from Windows; the Linux partitioning tools will generally do a better job. Note that when you run NT, the Disk Administrator may offer to write a <quote>harmless signature</quote> on non-Windows disks if you have any. <emphasis>Never</emphasis> let it do that, as this signature will destroy the partition information."
G msgstr "Windows NT använder en PC-liknande partitionstabell. Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du använder de ursprungliga verktygen i Windows NT (eller, mer lämpligt, du kan även partitionera om din disk från inställningsmenyn i AlphaBIOS). Dock är det inte direkt nödvändigt att partitionera från Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb. Observera att när du kör NT, kan Disk Administrator erbjuda dig att skriva en <quote>harmless signature</quote> på icke-Windows-diskar om du har några. Låt den <emphasis>aldrig</emphasis> göra det, eftersom den signaturen kommer att förstöra partitionsinformationen."
N msgstr "Windows NT använder en PC-liknande partitionstabell. Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du använder de verktyg som tillhör Windows NT (eller, mer lämpligt, så kan du även partitionera om din disk från inställningsmenyn i AlphaBIOS). Det är dock inte direkt nödvändigt att partitionera från Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb. Observera att när du kör NT, kan Disk Administrator erbjuda dig att skriva en <quote>harmless signature</quote> på icke-Windows-diskar om du har några. Låt den <emphasis>aldrig</emphasis> göra det, eftersom den signaturen kommer att förstöra partitionsinformationen."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1055
 #, no-c-format
 msgid "If you are manipulating existing FAT or NTFS partitions, it is recommended that you either use the scheme below or native Windows or DOS tools. Otherwise, it is not really necessary to partition from DOS or Windows; the Linux partitioning tools will generally do a better job."
G msgstr "Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du antingen använder planen nedan eller de ursprungliga verktygen i Windows eller DOS. Om inte, är det egentligen inte nödvändigt att partitionera från DOS eller Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb."
N msgstr "Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du antingen använder planen nedan eller de verktyg som tillhör Windows eller DOS. Om inte, är det egentligen inte nödvändigt att partitionera från DOS eller Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1306
 #, no-c-format
 msgid "It's perfectly fine to partition from SunOS; in fact, if you intend to run both SunOS and Debian on the same machine, it is recommended that you partition using SunOS prior to installing Debian. The Linux kernel understands Sun disk labels, so there are no problems there. SILO supports booting Linux and SunOS from any of EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs or iso9660 (CDROM) partitions."
G msgstr "Det är fullt möjligt att partitionera från SunOS; faktum är att om du tänker köra både SunOS och Debian på samma maskin, är det rekommenderat att du partitionerar med SunOS före Debian installeras. Linux-kärnan förestår Suns disketiketter, så det är inga problem där. SILO har stöd för att starta upp Linux och SunOS från partitioner av typen EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs och iso9660 (CDROM)."
N msgstr "Det är fullt möjligt att partitionera från SunOS; faktum är att om du tänker köra både SunOS och Debian på samma maskin, är det rekommenderat att du partitionerar med SunOS innan Debian installeras. Linux-kärnan förestår Suns disketiketter, så det är inga problem där. SILO har stöd för att starta upp Linux och SunOS från partitioner av typen EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs och iso9660 (CDROM)."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1356
 #, no-c-format
 msgid "Remember to create a placeholder partition for GNU/Linux, preferably positioned first in the disk layout. it doesn't matter what type it is, it will be deleted and replaced later inside the &debian; installer."
G msgstr "Kom ihåg att skapa en tom partition för GNU/Linux, helst placerad först i disklayouten. Det spelar ingen roll vilken typ det är, den kommer att tas bort och ersättas senare in i &debian;-installeraren."
N msgstr "Kom ihåg att skapa en tom partition för GNU/Linux, helst placerad först i disklayouten. Det spelar ingen roll vilken typ det är, den kommer att tas bort och ersättas senare under &debian;-installeraren."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1396
 #, no-c-format
 msgid "This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing firmware settings for your system. The <quote>firmware</quote> is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up). Known hardware issues affecting the reliability of &debian; on your system are also highlighted."
G msgstr "Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra före Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. <quote>Fast programvara</quote> (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för &debian; på ditt system kommer också tas med."
N msgstr "Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. <quote>Fast programvara</quote> (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för &debian; på ditt system kommer också tas med."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1420
 #, no-c-format
 msgid "BIOS provides the basic functions needed to boot your machine to allow your operating system to access your hardware. Your system probably provides a BIOS set-up menu, which is used to configure the BIOS. Before installing, you <emphasis>must</emphasis> ensure that your BIOS is setup correctly; not doing so can lead to intermittent crashes or an inability to install Debian."
G msgstr "BIOS tillhandahåller de grundläggande funktionerna som behövs för att starta upp din maskin och låta ditt operativsystem få tillgång till din maskinvara. Ditt system tillhandahåller antagligen en inställningsmeny för BIOS, som används för att konfigurera BIOS. Före du installerar, <emphasis>måste</emphasis> du se till att ditt BIOS är inställt korrekt; genom att inte göra det kan leda till återkommande krascher eller att Debian inte kan installeras."
N msgstr "BIOS tillhandahåller de grundläggande funktionerna som behövs för att starta upp din maskin och låta ditt operativsystem få tillgång till din maskinvara. Ditt system tillhandahåller antagligen en inställningsmeny för BIOS, som används för att konfigurera BIOS. Innan du installerar <emphasis>måste</emphasis> du se till att ditt BIOS är inställt korrekt; att inte göra det kan leda till återkommande krascher eller att Debian inte kan installeras."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1558
 #, no-c-format
 msgid "As your computer starts, press the keys to enter the BIOS utility. Often, it is the <keycap>Delete</keycap> key. However, consult the hardware documentation for the exact keystrokes."
G msgstr "När din dator startar, tryck tangenterna för att komma in i BIOS-verktyget. Ofta är det tangenten <keycap>Delete</keycap>. Dock, konsultera maskinvarudokumentationen för de exakta tangenterna."
N msgstr "När din dator startar, tryck tangenterna för att komma in i BIOS-verktyget. Ofta är det tangenten <keycap>Delete</keycap>. Konsultera dock maskinvarudokumentationen för de exakta tangenterna."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1614
 #, no-c-format
 msgid "The keystrokes you need depend on the utility. Often, it is <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>. However, consult your hardware documentation for the exact keystrokes."
G msgstr "Tangenttryckningarna du behöver beror på verktyget. Ofta är det <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>. Dock, konsultera din maskinvarudokumentation för de exakta tangenterna."
N msgstr "Tangenttryckningarna du behöver beror på verktyget. Ofta är det <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>. Konsultera dock din maskinvarudokumentation för de exakta tangenterna."
 
 
 #. Tag: para
 #: preparing.xml:1949
 #, no-c-format
 msgid "Before you actually perform an installation, you have to go over some design and preparation steps. IBM has made documentation available about the whole process, e.g. how to prepare an installation medium and how actually to boot from that medium. Duplicating that information here is neither possible nor necessary. However, we will describe here which kind of Debian-specific data is needed and where to find it. Using both sources of information, you have to prepare your machine and the installation medium before you can perform a boot from it. When you see the welcome message in your client session, return to this document to go through the Debian-specific installation steps."
G msgstr "Före du faktiskt genomför en installation, behöver du gå över några design- och förberedelsesteg. IBM har gjort dokumentation tillgänglig om hela processen, exempelvis hur man förbereder ett installationsmedia och hur man faktiskt startar upp från det mediet. Kopiera den informationen hit är varken möjlig eller nödvändig. Dock kommer vi här att beskriva vilken sorts Debian-specifik data som behövs och var du hittar den. Baserat på båda informationskällorna kan du förbereda din maskin och installationsmediet innan du genomför en uppstart från det. När du ser välkomstmeddelandet i din klientsession, kom tillbaka till det här dokumentet för att gå igenom de Debian-specifika installationsstegen."
N msgstr "Innan du faktiskt genomför en installation behöver du gå över några design- och förberedelsesteg. IBM har gjort dokumentation tillgänglig om hela processen, exempelvis hur man förbereder ett installationsmedia och hur man faktiskt startar upp från det mediet. Kopiera den informationen hit är varken möjlig eller nödvändig. Dock kommer vi här att beskriva vilken sorts Debian-specifik data som behövs och var du hittar den. Baserat på båda informationskällorna kan du förbereda din maskin och installationsmediet innan du genomför en uppstart från det. När du ser välkomstmeddelandet i din klientsession, kom tillbaka till det här dokumentet för att gå igenom de Debian-specifika installationsstegen."
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:677
 #, no-c-format
 msgid "Sometimes, things go wrong, and the system you've carefully installed is no longer bootable. Perhaps the boot loader configuration broke while trying out a change, or perhaps a new kernel you installed won't boot, or perhaps cosmic rays hit your disk and flipped a bit in <filename>/sbin/init</filename>. Regardless of the cause, you'll need to have a system to work from while you fix it, and rescue mode can be useful for this."
G msgstr "Ibland kan saker och ting gå fel och systemet du noga installerat inte kan startas upp. Kanske är konfigurationen för starthanteraren trasig efter att ha provat ut en ändring, kanske startar inte den nya kärnan du installerat eller kanske kosmiska strålar träffat din disk och vänta på en bit i <filename>/sbin/init</filename>. Oavsett anledning behöver du ett fungerande system under tiden du reparerar det och räddningsläget kan då vara användbart för det här. "
N msgstr "Ibland går saker och ting fel och systemet du noga installerat kan inte startas upp. Kanske är konfigurationen för starthanteraren trasig efter att ha provat ut en ändring, kanske startar inte den nya kärnan du installerat eller kanske kosmiska strålar träffat din disk och vänt på en bit i <filename>/sbin/init</filename>. Oavsett anledning behöver du ett fungerande system under tiden du reparerar felet och räddningsläget kan då vara användbart för det här. "
 
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:722
 #, no-c-format
 msgid "If the installer cannot run a usable shell in the root file system you selected, perhaps because the file system is corrupt, then it will issue a warning and offer to give you a shell in the installer environment instead. You may not have as many tools available in this environment, but they will often be enough to repair your system anyway. The root file system you selected will be mounted on the <filename>/target</filename> directory."
G msgstr "Om installeraren inte kan köra ett användbart skal i rotfilsystemet du valt kanske det här beror på att filsystemet innehåller fel och då skriva ut en varning och efter det ge dig ett skal i installerarens miljö istället. Du kanske inte har så många verktyg tillgängliga i denna miljö men de räcker ofta för att laga ditt system. Rotfilsystemet du valt kommer att monteras på katalogen <filename>/target</filename>."
N msgstr "Om installeraren inte kan köra ett användbart skal i rotfilsystemet du valt, det kanske beror på att filsystemet innehåller fel, kommer den att skriva ut en varning och efter det ge dig ett skal i installerarens miljö istället. Du kanske inte har så många verktyg tillgängliga i denna miljö men de räcker ofta för att laga ditt system. Rotfilsystemet du valt kommer att monteras på katalogen <filename>/target</filename>."
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:731
 #, no-c-format
 msgid "In either case, after you exit the shell, the system will reboot."
G msgstr "Oavsett, efter du har avslutat skalet kommer systemet att startas om."
N msgstr "Oavsett vilket, efter du har avslutat skalet kommer systemet att startas om."
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:735
 #, no-c-format
 msgid "Finally, note that repairing broken systems can be difficult, and this manual does not attempt to go into all the things that might have gone wrong or how to fix them. If you have problems, consult an expert."
G msgstr "Till slut, observera att reparering av trasiga system kan vara svårt och denna handbok försöker inte att gå in så djupt i alla saker som kan ha gått fel och hur man rättar till dem. Om du har problem, konsultera en expert."
N msgstr "Till slut, observera att det kan vara svårt att reparera trasiga system och denna handbok försöker inte att gå in så djupt i alla saker som kan ha gått fel och hur man rättar till dem. Om du har problem, konsultera en expert."

Reply to: