[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.40-2: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openldap.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 10 Nov 2014 19:35:11 +0000.

Thanks in advance,
Ryan


# Slovak translations for openldap package
# Slovenské preklady pre balík openldap.
# Copyright (C) 2011 THE openldap'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Automatically generated, 2011.
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap 2.4.23-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 22:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-02 20:34+0100\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <nomail>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Vynechať nastavenia servera OpenLDAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Ak zvolíte túto možnosÅ¥, nebude vytvorené poÄ?iatoÄ?né nastavenie ani databáza."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "vždy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "keÄ? je treba"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Pri aktualizácii uložiť databázy do súboru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Pred aktualizáciou na novšie verziu servera OpenLDAP môžu byť vaše dáta z "
"adresárov LDAP uložené do textových súborov vo formáte LDAP Data Interchange "
"Format, Ä?o je Å¡tandardizovaný formát na popis týchto dát."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Výberom â??vždyâ?? zaistíte, že budú databázy uložené do súborov pred každou "
"aktualizáciou. Voľba â??keÄ? je trebaâ?? znamená, že budú databázy uložené len v "
"prípade, že je nová verzia nekompatibilná s formátom starej databázy, a teda "
"bude potrebné opätovné nahratie dát. Ak zvolíte â??nikdyâ??, dáta nebudú "
"ukladané."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Adresár pre exportované databázy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zadajte prosím adresár, kam majú byť uložené databázy LDAP. V tomto adresári "
"bude vytvorených niekoľko súborov LDIF, jeden pre každý koreÅ? adresárov LDAP "
"daného servera. PresvedÄ?te sa, že je na zvolenej oblasti dostatok miesta. "
"Prvý výskyt reÅ¥azca â??VERSIONâ?? bude nahradený verziou servera LDAP, z ktorej "
"aktualizujete."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Presunúť starú databázu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Vo /var/lib/ldap stále existujú súbory, ktoré pravdepodobne narušia proces "
"nastavenia. Ak zvolíte túto možnosÅ¥, inÅ¡talaÄ?né skripty pred vytvorením "
"novej databázy najprv presunú staré databázové súbory inam."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Opakovať nastavenie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zadali ste neplatné nastavenie. Skontrolujte, Ä?i je zadané doménové meno "
"(DNS) v platnom tvare, že je vyplnené pole organizácie a heslá "
"administrátora súhlasia. Ak sa rozhodnete neopakovať nastavenie, ostane "
"server LDAP nenastavený. Ak budete chcieť opakovať nastavenie neskôr, "
"spustite â??dpkg-reconfigure slapdâ??."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "Meno domény (DNS):"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"Meno domény (DNS) je použité na vytvorenie základného DN adresára LDAP. "
"Napríklad, â??foo.example.orgâ?? vytvorí adresár so základným DN 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org'."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Názov organizácie:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Prosím zadajte názov organizácie, ktorý bude použitý v základnom DN vášho "
"adresára LDAP."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Heslo administrátora:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Prosím zadajte heslo administrátora vášho adresára LDAP."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Overenie hesla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Prosím zadajte znova heslo administrátora vášho adresára LDAP, na overenie, "
"že ste ho napísali správne."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Heslá nesúhlasia"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadané heslá nie sú rovnaké. Prosím skúste znova."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Chcete aby pri odstránení balíka slapd bola odstránená aj databáza?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Povoliť protokol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Zastaraný protokol LDAPv2 je v slapd predvolene zakázaný. Programy a "
"používatelia by mali prejsť na LDAPv3. Ak máte staré programy, ktoré "
"nedokážu používať LDAPv3, mali by ste povoliť túto možnosť a do "
"konfiguraÄ?ného súboru slapd.conf bude pridaný riadok â??allow bind_v2â??."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Zlyhanie slapcat poÄ?as aktualizácie"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Pri aktualizácii adresára LDAP nastala chyba."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Program â??slapcatâ?? zlyhal pri práci s adresárom LDAP. Táto chyba môže byÅ¥ "
"spôsobená chybným konfiguraÄ?ným súborom (napríklad chýbajúce riadky "
"â??moduleloadâ?? s podporou backend databázy)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Táto chyba bude maÅ¥ za následok, že â??slapaddâ?? neskôr tiež zlyhá. Súbory "
"starej databázy budú presunuté do /var/backups. Ak budete chcieť skúsiť túto "
"aktualizáciu neskôr znova, mali by ste najprv presunúť súbory starej "
"databázy naspäť, opraviÅ¥ príÄ?inu zlyhania slapcat a spustiÅ¥:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Potom presuÅ?te súbory databázy späť medzi zálohy a až potom skúste spustiÅ¥ "
"slapadd z ${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Backend databázy:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"OdporúÄ?aný je backend HDB. HDB a BDB používajú podobné formáty úložiska, ale "
"HDB pridáva podporu premenovania podstromov. Oba podporujú rovnaké "
"konfiguraÄ?né voľby."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"OdporúÄ?aný je backend HDB. HDB a BDB používajú podobné formáty úložiska, ale "
"HDB pridáva podporu premenovania podstromov. Oba podporujú rovnaké "
"konfiguraÄ?né voľby."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In either case, you should review the resulting database configuration "
#| "for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more "
#| "details."
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"V oboch prípadoch, by ste mali skontrolovaÅ¥, Ä?i výsledné nastavenie databázy "
"zodpovedá vašim potrebám. Viac informácií hľadajte v /usr/share/doc/slapd/"
"README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that  "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be  unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""

Reply to: