[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dictionaries-common 1.23.7: Please update debconf PO translation for the package dictionaries-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dictionaries-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(this is the second call for translation as a translatable template
was omitted in the originally sent call for translations a few days ago)

The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, August 07, 2014.

Thanks,

# Slovak translation of dictionaries-common debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the dictionaries-common package.
# Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2011.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2012, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common_debian_sk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-24 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-23 10:23+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid "Possible debconf database corruption"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"The setting for \"${question}\" is missing, but packages providing "
"candidates are installed: \"${class_packages}\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"This may be due to corruption in the debconf database. See \"/usr/share/doc/"
"dictionaries-common/README.problems\" on \"Debconf database corruption\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"In this case, running \"/usr/share/debconf/fix_db.pl\" can help to put the "
"debconf database in a consistent state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"Some questions are likely to be asked after this message in order to leave "
"the dictionaries system in a (provisionally) working state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Invalid configuration value for default dictionary"
msgstr "Neplatná konfiguračná hodnota pre predvoleného slovníka"

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"An invalid value has been found for a configuration setting for dictionaries-"
"common. \"${value}\" does not correspond to any installed package on the "
"system."
msgstr ""
"Bola zistená neplatná hodnota konfiguračnej voľby dictionaries-common. "
"„${value}“ nezodpovedá žiadnemu balíku nainštalovanému v systéme."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"This is usually caused by previous problems during package installation, "
"where the package providing \"${value}\" was selected for installation but "
"finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Toto je zvyčajne spôsobené predchádzajúcimi problémami počas inštalácie "
"balíkov, kedy bol na inštaláciu vybraný balík poskytujúci „${value}“, ale "
"nakoniec sa nenainštaloval kvôli chybám v iných balíkoch."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides "
"\"${value}\". Then, if you don't want that package on this system, remove "
"it, which will also delete this configuration setting. A menu of choices "
"will be shown after this message in order to leave the system in a working "
"state until you fix the problem."
msgstr ""
"Aby ste túto chybu opravili, preinštalujte alebo nainštalujte balík, ktorý "
"poskytuje „${value}“. Ak tento balík vo vašom systéme nepotrebujete, "
"odstráňte ho, čo tiež odstráni túto konfiguračnú voľbu. Menu, ktoré sa "
"zobrazí po tejto správe, sa pokúsi dovtedy ponechať systém vo funkčnom stave."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g.: wenglish -> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Táto chybová správa sa môže objaviť aj počas premenovania slovníka ispell "
"alebo zoznamu slov (napr. wenglish-> wamerican). V takomto prípade je to "
"neškodné a všetko sa upraví po výbere predvolenej hodnoty v menu zobrazenom "
"po tejto správe."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Manuálne nastavenie symbolických odkazov"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr "Predvolený slovník ispell na tomto systéme:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Prosím, vyberte, ktorý slovník ispell sa má použiť ako predvolený v systéme, "
"keď sa neurčí žiaden iný slovník na kontrolu pravopisu."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Toto nastaví symbolické odkazy /usr/lib/ispell/default.aff a /usr/lib/ispell/"
"default.hash ako aj globálny wrapper ispell-wrapper  pre ispell a predvoľby "
"Emacs."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Použite „Manuálne nastavenie symbolických odkazov“ ak sa chcete postarať o "
"symbolické odkazy sami. V tomto prípade nebude mať ispell globálny ispell-"
"wrapper ani predvoľby Emacs."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Predvolený slovník ispell môžete kedykoľvek zmeniť pomocou príkazu „select-"
"default-ispell“."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Ktorý wordlist slovník bude na tomto systéme predvolený?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Prosím, vyberte na ktorý zoznam slov má symbolický odkaz „/usr/share/dict/"
"words“ odkazovať. Ten poskytne jednoduchý zoznam slov slovníka na základnú "
"kontrolu pravopisu a hľadanie slov. Použite „Manuálne nastavenie "
"symbolických odkazov“ ak sa chcete postarať o symbolické odkazy sami."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Predvolený zoznam slov môžete kedykoľvek zmeniť pomocou príkazu „select-"
"default-wordlist“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Odstrániť zastaraný odkaz /etc/dictionary?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/etc/dictionary\". This is no longer "
"meaningful, and should be removed."
msgstr ""
"Tento systém má zastaralý symbolický odkaz „/etc/dictionary“. Ten už sa "
"nepoužíva a mal by byť odstránený."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"You will be asked to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running \"select-default-wordlist\"."
msgstr ""
"Počas inštalácie zoznamov slov budete požiadaní o určenie predvoleného "
"slovníka. Vašu voľbu môžete kedykoľvek zmeniť spustením „select-default-"
"wordlist“."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr ""
"Nastali problémy pri znovuzostavovaní hašového súboru (${hashfile}) pre "
"${xxpell}. "

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "The following error happened:"
msgstr "Vyskytla sa nasledujúca chyba:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"This error was caused by a package providing \"${hashfile}\", although it "
"may be triggered by another package's installation. Please submit a bug for "
"the package providing \"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Táto chyba bola zapríčinená balíkom obsahujúcim „${hashfile}“, hoci na prvý "
"pohľad to vyzerá tak, že sa to stalo po inštalácii iného balíka. Prosím, "
"nahláste to, správcovi balíka obsahujúceho „${hashfile}“."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"\"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Kým sa neodstráni tento problém, nebudete môcť používať ${xxpell} s "
"„${hashfile}“."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist not set"
msgstr "Nie sú nastavené predvolené hodnoty pre slovníky ispell a zoznamy slov"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"Running \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running \"dpkg-reconfigure ispell\" "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Spustenie príkazu „dpkg-reconfigure dictionaries-common“ nenastaví "
"predvolené hodnoty pre slovníky ispell a zoznamy slov. Spustenie príkazu "
"„dpkg-reconfigure ispell“ nenastaví predvolený slovník ispell."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"You should instead use the \"select-default-ispell\" or \"select-default-"
"wordlist\" commands for that purpose."
msgstr ""
"Namiesto toho použite „select-default-ispell“ alebo „select-default-"
"wordlist“."

#~ msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
#~ msgstr "Presunúť veci nezodpovedajúce FHS z /usr/dict do /usr/dict-pre-FHS?"

#~ msgid ""
#~ "Some files (instead of symbolic links) have been found in \"/usr/dict\", "
#~ "a location deprecated by the Filesystem Hierarchy Standard (FHS) in favor "
#~ "of \"/usr/share/dict\"."
#~ msgstr ""
#~ "V „/usr/dict“ boli nájdené súbory (namiesto symbolických odkazov). Podľa "
#~ "Štandardnej hierarchie súborového systému (FHS) by sa tento adresár už "
#~ "nemal používať - namiesto neho sa má používať adresár „/usr/share/dict“."

#~ msgid ""
#~ "If you accept this option, everything under \"/usr/dict\" will be moved "
#~ "to \"/usr/dict-pre-FHS\", and a symbolic link named \"/usr/dict\" will be "
#~ "created pointing to \"/usr/share/dict\"."
#~ msgstr ""
#~ "Ak túto možnosť prijmete, všetko v „/usr/dict“ sa presunie do „/usr/dict-"
#~ "pre-FHS“ a vytvorí sa symbolický odkaz s názvom „/usr/dict“ odkazujúci na "
#~ "„/usr/share/dict“."

#~ msgid ""
#~ "Although no current package uses the obsolete /usr/dict location, not "
#~ "having the symlink may break legacy software, so you are encouraged to "
#~ "allow this change."
#~ msgstr ""
#~ "Hoci žiaden súčasný balík Debianu nepoužíva zastaralé umiestnenie /usr/"
#~ "dict, neprítomnosť tohto symbolického odkazu môže narušiť funkčnosť "
#~ "niektorých vašich starších programov, ktoré ho stále používajú. Preto sa "
#~ "odporúča, aby ste túto zmenu povolili."

#~ msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
#~ msgstr "Odstrániť zastaraný symbolický odkaz /usr/dict?"

#~ msgid ""
#~ "This system has an obsolete symlink \"/usr/dict\", which is not compliant "
#~ "with the Filesystem Hierarchy Standard. No packages currently use that "
#~ "location, and none of your programs should rely on it, so it should be "
#~ "removed."
#~ msgstr ""
#~ "Bol nájdený symbolický odkaz „/usr/dict“, ktorý nezodpovedá FHS. Pretože "
#~ "je zastaraný, žiaden súčasný balík Debianu nepoužíva toto umiestnenie a "
#~ "nemal by na ňom závisieť žiaden z vašich programov. Dôrazne sa odporúča "
#~ "povoliť jeho odstránenie."

#, fuzzy
#~| msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
#~ msgid "An invalid or empty debconf value \"${value}\" has been found."
#~ msgstr "Bola nájdená neplatná hodnota debconf [${value}]"

#~ msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
#~ msgstr "Nezodpovedá žiadnemu nainštalovanému balíku v systéme."

#~ msgid ""
#~ "Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has "
#~ "been detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for "
#~ "those files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS "
#~ "and a symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
#~ msgstr ""
#~ "Na vašom systéme boli v /usr/dict zistené nejaké veci, ktoré nie sú "
#~ "symbolickým odkazom do /usr/share/dict. Pre takéto súbory je odteraz /usr/"
#~ "share/dict umiestnením podľa FHS. Všetko z /usr/dict sa môže presunúť do /"
#~ "usr/dict-pre-FHS a potom sa môže nastaviť symbolický odkaz /usr/dict -> /"
#~ "usr/share/dict."

#~ msgid ""
#~ "There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no "
#~ "longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of "
#~ "that link."
#~ msgstr ""
#~ "Na vašom systéme jestvuje odkaz /etc/dictionary, ktorý je už zastaraný a "
#~ "nepotrebný. Dôrazne sa odporúča povoliť jeho odstránenie."

#~ msgid "** Error: ${errormsg}"
#~ msgstr "** Chyba: ${errormsg}"

#~ msgid ""
#~ "If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but you "
#~ "are suggested to better fix your old programs to use the current /usr/"
#~ "share/dict location."
#~ msgstr ""
#~ "Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete tento symbolický odkaz, môžete ho "
#~ "znovu vytvoriť, ale lepšie by bolo opraviť vaše staré programy tak, aby "
#~ "používali aktuálne umiestnenie /usr/share/dict."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one ispell dictionary will be available in your system, "
#~ "please select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Keďže je na vašom systéme k dispozícii viac ispell slovníkov, zvoľte si "
#~ "slovník, ktorý bude predvolený pre použitie inými aplikáciami."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one wordlist will be available in your system, please "
#~ "select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Keďže je na vašom systéme k dispozícii viac wordlist slovníkov, zvoľte si "
#~ "slovník, ktorý bude predvolený pre použitie inými aplikáciami."

#~ msgid "${echoices}, Manual symlinks setting"
#~ msgstr "${echoices}, Manuálne nastavenie symbolických liniek"

Reply to: