[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/CD/live/index.wmlNahral som aktualizáciu, prosím skontrolovať a prípadne opraviť preklepy.

Adresa koordinácie:
http://l10n.debian.org/coordination/slovak/sk.by_status.html

S pozdravom
-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: