[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.45: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 08 Aug 2012 12:24:54 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Slovak translation of debconf package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
#
# thanks for Czech translation to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004.
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2004, 2005, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 19:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-01 20:25+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "prepína sa na rozhranie: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "nedá sa inicializovať rozhranie: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Nedá sa spustiť rozhranie: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "V konfiguračnom súbore nie je zadaná databáza nastavení."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "V konfiguračnom súbore nie je zadaná databáza šablón."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"V konfiguračnom súbore sa už voľby Sigils a Smileys nepoužívajú. Odstráňte "
"ich, prosím."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr "Problém pri nastavení databázy definovanej v časti %s z %s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tUrčí rozhranie pre debconf.\n"
" -p, --priority\t\tUrčí minimálnu prioritu zobrazovaných otázok.\n"
"    --terse\t\t\tUmožní stručný režim.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ignoruje sa neplatná priorita „%s“"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Dostupné priority sú: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Možnosti"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "áno"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "nie"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Zadajte nula alebo viac položiek oddelených čiarkou, za ktorou nasleduje "
"medzera („, “).)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
#, fuzzy
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf nebol nastavený na zobrazenie tejto chybovej správy, takže vám ju "
"poslal."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf spustený na %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Vstupná hodnota „%s“ nie je v C možnostiach! To by sa nikdy nemalo stať. "
"Možno sú šablóny chybne lokalizované."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "nič z uvedeného"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Zadajte položky, ktoré si chcete zvoliť, oddelené medzerami."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Nedá sa načítať Debconf::Element::%s. Neúspech kvôli: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavovanie %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Premenná TERM nie je nastavená, dialógové rozhranie sa nedá použiť."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialógové rozhranie je nekompatibilné so shellovými buffermi emacsu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialógové rozhranie nebude funkčné na jednoduchom termináli, shellovom "
"bufferi emacsu alebo bez riadiaceho terminálu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Nie je nainštalovaný žiaden dialógový program, takže dialógové rozhranie sa "
"nedá použiť."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialógové rozhranie vyžaduje obrazovku aspoň 13 riadkov vysokú a 31 stĺpcov "
"širokú."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Nastavenie balíka"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Pre nastavenie systému používate rozhranie založené na textovom editore. "
"Podrobné informácie nájdete na konci tohto dokumentu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Rozhranie debconf založené na textovom editore vám ponúkne k úpravám jeden "
"alebo viacero textových súborov. Toto je jeden z nich. Ak poznáte štandartné "
"unixové konfiguračné súbory, bude vám tento súbor pripadať povedomý -- "
"obsahuje komentáre a konfiguračné položky. Upravte súbor podľa potreby, "
"uložte ho a ukončite editor. V tejto fáze si debconf načíta upravený súubor "
"a použije zadané hodnoty pre nastavenie systému."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:144 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf na %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Toto rozhranie vyžaduje riadiaci terminál."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU je nekompatibilné so shellovými buffermi emacsu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Viac"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Poznámka: Debconf je spustený vo web režime. Pozrite si http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Späť"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Ďalej"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"upozornenie: možno je poškodená databáza. Pokus o opravu sa vykoná pridaním "
"chýbajúcej otázky %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Šablóna č.%s v %s má duplicitné pole „%s“ s novou hodnotou „%s“. Nejaké dve "
"šablóny pravdepodobne nie sú oddelené prázdnym riadkom.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Neznáme pole „%s“ šablóny v časti č.%s z %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Chyba spracovania šablóny pred „%s“ v časti č.%s z %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Šablóna č.%s v %s neobsahuje riadok „Template:“\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "musíte zadať nejaké balíky na predbežné nastavenie"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr ""
"nastavenie balíkov sa odkladá, pretože nie sú nainštalované nástroje apt-"
"utils"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "nedá sa znovu otvoriť štandardný vstup: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates zlyhalo: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Z balíkov sa vyberajú šablóny: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Pripravuje sa nastavenie balíkov ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "chyba spracovania šablóny: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: nedajú sa zmeniť práva: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s sa nedá pripraviť na nastavenie, výstupná chyba %s"

#: ../dpkg-reconfigure:105
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Použitie: dpkg-reconfigure [voľby] balíky\n"
" -a, --all\t\t\tRekonfigurácia všetkých balíkov.\n"
" -u, --unseen-only\t\tZobrazí iba tie otázky, ktoré ešte neboli "
"zodpovedané.\n"
"    --default-priority\tPoužije predvolenú prioritu namiesto nízkej.\n"
"    --force\t\t\tVynúti rekonfiguráciu poškodených balíkov.    --no-"
"reload\t\tNenačítavať znovu šablóny. (Používajte opatrne.)"

#: ../dpkg-reconfigure:119
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s sa musí spustiť s právami root-a"

#: ../dpkg-reconfigure:152
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "zadajte balík na rekonfiguráciu"

#: ../dpkg-reconfigure:177
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s nie je nainštalovaný"

#: ../dpkg-reconfigure:181
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s je poškodený alebo nie je úplne nainštalovaný"

#: ../dpkg-reconfigure:294
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Nedá sa načítať stavový súbor: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Použitie: debconf-communicate [voľby] [balík]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Tento nástroj by sa už nemal používať. Mali by ste "
"prejsť na používanie programu po2debconf z balíka po-debconf."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr "Použitie: debconf-mergetemplate [voľby] [šablóny.ll ...] šablóny"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tZlúčiť aj v prípade zastaralých prekladov.\n"
"\t--drop-old-templates\tZahodiť všetky zastaralé šablóny."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s chýba"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s chýba; zahadzuje sa %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s je nejasný na bajte %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s je nejasný na bajte %s: %s; zahadzuje sa"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s je zastaralý"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s je zastaralý; zahadzuje sa celá šablóna!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Použitie: debconf [voľby] príkaz [parametre]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=balík\t\tNastaví balík, v ktorom sa nachádza daný príkaz."

Reply to: