[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pppconfig 2.3.18+nmu3: Please update the PO translation for the package pppconfigHi,

You are noted as the last translator of the translation for
pppconfig. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against pppconfig.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 12 May 2012 22:04:41 -0400.

Thanks in advance,

# Slovak translation of pppconfig.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
#
# thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz> for Czech translation
# Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2004.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-02 21:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-01 16:32+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Arbitrary upper limits on option and chat files.
#. If they are bigger than this something is wrong.
#: pppconfig:69
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "„Program pre GNU/Linux na nastavenie PPP“"

#: pppconfig:128
msgid "No UI\n"
msgstr "Žiadne UI\n"

#: pppconfig:131
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Na spustenie tohto programu musíte byť root.\n"

#: pppconfig:132 pppconfig:133
#, perl-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s neexistuje.\n"

#. Parent
#: pppconfig:161
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "Nedá sa zavrieť WTR predchodcu: "

#: pppconfig:167
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "Nedá sa zavrieť RDR predchodcu: "

#. Child or failed fork()
#: pppconfig:171
msgid "cannot fork: "
msgstr "nedá sa rozvetviť: "

#: pppconfig:172
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "Nedá sa zavrieť RDR potomka: "

#: pppconfig:173
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "Nedá sa presmerovať stderr: "

#: pppconfig:174
msgid "Exec failed: "
msgstr "Zlyhalo spustenie: "

#: pppconfig:178
msgid "Internal error: "
msgstr "Vnútorná chyba: "

#: pppconfig:255
msgid "Create a connection"
msgstr "Vytvoriť spojenie"

#: pppconfig:259
#, perl-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "Zmeniť spojenie nazvané %s"

#: pppconfig:262
#, perl-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "Vytvoriť spojenie nazvané %s"

#. This section sets up the main menu.
#: pppconfig:270
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Toto je nástroj na nastavenie PPP pripojenia. Nerobí však pripojenie k vášmu "
"poskytovateľovi, ale iba nastaví systém tak, aby ste sa mohli pripojiť, "
"napr. pomocou programu. Bude požadovať zadanie používateľského mena, hesla a "
"telefónneho čísla. Ak váš poskytovateľ používa PAP alebo CHAP overovanie, "
"tak je to všetko, čo je potrebné. Pri nutnosti použitia chat skriptu musíte "
"vedieť, aké výzvy používa váš poskytovateľ na zadanie používateľského mena a "
"hesla. Ak neviete, aký typ overovania váš poskytovateľ používa, skúste PAP. "
"Pre pohyb v menu používajte šípky hore a dole, klávesom ENTER potvrdíte "
"výber. Klávesom TAB môžete preskakovať medzi menu a tlačidlami <OK> a "
"<CANCEL>, ktoré vás v sprievodcovi posúvajú ďalej alebo späť."

#: pppconfig:271
msgid "Main Menu"
msgstr "Hlavné menu"

#: pppconfig:273
msgid "Change a connection"
msgstr "Zmena pripojenia"

#: pppconfig:274
msgid "Delete a connection"
msgstr "Zmazanie pripojenia"

#: pppconfig:275
msgid "Finish and save files"
msgstr "Ukončenie a uloženie súborov"

#: pppconfig:283
#, perl-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or "
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"Zvoľte spôsob overovania pre toto pripojenie. Vo Windows 95 sa najčastejšie "
"používa PAP spôsob, takže je pravdepodobné, že ju váš poskytovateľ "
"podporuje. Momentálne je zvolený %s spôsob."

#: pppconfig:284
#, perl-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr " Spôsob overovania pre %s"

#: pppconfig:285
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "PAP (Peer Authentication Protocol)"

#: pppconfig:286
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "Na overenie pomocou login:/heslo: použijte \"chat\" spôsob"

#: pppconfig:287
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "CHAP (Crypto Handshake Auth Protocol)"

#: pppconfig:309
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"Zvoľte si vlastnosť, ktorú chcete upraviť, „Cancel“ pre návrat späť, alebo "
"„Hotovo“ pre uloženie vykonaných zmien."

#: pppconfig:310
#, perl-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "„Vlastnosti pripojenia %s“"

#: pppconfig:311
#, perl-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefónne číslo"

#: pppconfig:312
#, perl-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Výzva na prihlásenie"

#: pppconfig:314
#, perl-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s Používateľské meno"

#: pppconfig:315
#, perl-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Výzva na zadanie hesla"

#: pppconfig:317
#, perl-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s Heslo na pripojenie"

#: pppconfig:318
#, perl-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Rýchlosť portu"

#: pppconfig:319
#, perl-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Port pre modem"

#: pppconfig:320
#, perl-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Spôsob overovania"

#: pppconfig:322
msgid "Advanced Options"
msgstr "Rozšírené možnosti"

#: pppconfig:324
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Zapísať súbory a vrátiť sa späť do hlavného menu."

#. @menuvar = (gettext("#. This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select #. the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. #. Use the arrow keys to scroll the list."),
#: pppconfig:360
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Toto menu vám umožňuje zmeniť niektoré z menej obvyklých nastavení. Keď "
"ukončíte nastavovanie, zvoľte „Predchádzajúci“."

#: pppconfig:361
#, perl-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "„Rozšírené možnosti pre %s“"

#: pppconfig:362
#, perl-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Inicializačný reťazec modemu"

#: pppconfig:363
#, perl-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Odpoveď na pripojenie"

#: pppconfig:364
#, perl-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Konverzácia pred pripojením"

#: pppconfig:365
#, perl-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Stav predvoleného smerovania"

#: pppconfig:366
#, perl-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Nastavenie ip adries"

#: pppconfig:367
#, perl-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Zapnutie/vypnutie ladenia"

#: pppconfig:368
#, perl-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s Zapnutie/vypnutie vytáčania na žiadosť"

#: pppconfig:369
#, perl-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Zapnutie/vypnutie trvalého pripojenia"

#: pppconfig:371
#, perl-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s Zmena DNS"

#: pppconfig:372
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Pridanie ppp používateľa"

#: pppconfig:374
#, perl-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Konverzácia po pripojení"

#: pppconfig:376
#, perl-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Zmena vzdialeného mena"

#: pppconfig:378
#, perl-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s Doba nečinnosti"

#. End of SWITCH
#: pppconfig:389
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Návrat do predchádzajúceho menu"

#: pppconfig:391
msgid "Exit this utility"
msgstr "Ukončenie tohoto programu"

#: pppconfig:539
#, perl-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Vnútorná chyba: %s neexistuje, "

#. End of while(1)
#. End of do_action
#. the connection string sent by the modem
#: pppconfig:546
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave this as "
"a null string: that is, ''.\n"
msgstr ""
"Zadajte text povrdzujúci pripojenie, ak ho používate. Tento reťazec bude "
"odoslaný po obdržaní reťazca CONNECT od modemu. Ak si nie ste istí či váš "
"poskytovateľ toto potvrdenie vyžaduje, mali by ste tu nechať prázdny "
"reťazec, t.j. „“.\n"

#: pppconfig:547
msgid "Ack String"
msgstr "Potvrdzovací reťazec"

#. the login prompt string sent by the ISP
#: pppconfig:555
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"Zadajte text výzvy na prihlásenie. Chat odošle ako odpoveď vaše "
"používateľské meno. Najčastejšími výzvami sú login: a username:. Niekedy je "
"prvé písmeno veľké, takže sa vynecháva a porovnáva sa iba zvyšok slova. "
"Poskytovateľ niekedy vynecháva aj záverečnú dvojbodku. Skúste najprv ogin:."

#: pppconfig:556
msgid "Login Prompt"
msgstr "Výzva na prihlásenie"

#. password prompt sent by the ISP
#: pppconfig:564
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in "
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the word."
msgstr ""
"Zadajte text výzvy na zadánie hesla. Chat odošle ako odpoveď vaše heslo. "
"Najčastejšou výzvou je password:. Niekedy je prvé písmeno veľké, takže sa "
"vynecháva a porovnáva sa iba zvyšok slova."

#: pppconfig:564
msgid "Password Prompt"
msgstr "Výzva na zadánie hesla"

#. optional pre-login chat
#: pppconfig:572
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"Tu nemusíte pravdepodobne nič zadávať. Ak váš poskytovateľ vyžaduje túto "
"položku, zadajte najprv očakávanú výzvu a potom odpoveď. Napríklad: "
"Poskytovateľ pošle výzvu „Server:“ a očakáva, že odpoviete „trilobit“. V "
"takom prípade tu zadajte „erver trilobit“ (bez úvodzoviek). Všetky položky "
"musia byť oddelené medzerou. Môžete použiť viac dvojíc výzva-odpoveď. "

#: pppconfig:572
msgid "Pre-Login"
msgstr "Pred prihlásením"

#. post-login chat
#: pppconfig:580
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry, make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with 'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send pair."
msgstr ""
"Pravdepodobne tu nemusíte nič meniť. Implicitne je tu „“ \\d\\c, čo znamená, "
"že chat nemá nič očakávať, má počkať jednu sekundu a potom sa už nemá nič "
"odosielať. To dá vášmu poskytovateľovi dostatok času na spustenie ppp. Ak "
"váš poskytovateľ vyžaduje nejaké ďalšie odozvy, môžete ich tu zadať. "
"Napríklad: Poskytovateľ pošle výzvu „Protokol:“ a očakáva, že odpoviete "
"„ppp“. V takom prípade tu zadajte „otocol ppp“ (bez úvodzoviek). Všetky "
"položky musia byť oddelené medzerou. Môžete použiť viac dvojíc výzva-"
"odpoveď. "

#: pppconfig:580
msgid "Post-Login"
msgstr "Po prihlásení"

#: pppconfig:603
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr "Zadajte používateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ."

#: pppconfig:604
msgid "User Name"
msgstr "Používateľské meno"

#: pppconfig:621
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you "
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"Ak chcete, aby pppconfig automaticky rozpoznal port, na ktorom je pripojený "
"modem, odpovedzte „yes“. (Skúšanie každého portu môže trvať niekoľko "
"sekúnd). Ak chcete zadať port manuálne, odpovedzte „no“."

#: pppconfig:622
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Vyberte spôsob nastavenia modemu"

#: pppconfig:625
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr "Nie je možné skúšať, pokým pppd beží."

#: pppconfig:632
#, perl-format
msgid "Probing %s"
msgstr "Skúša sa %s"

#: pppconfig:639
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item. "
msgstr ""
"Nižšie je uvedený zoznam všetkých sériových portov, na ktorých by mohol byť "
"pripojený modem. Je zvolený port, ku ktorému je pripojený modem. Na pohyb "
"medzi voľbami použijte šípky hore a dole, výber vykonáte klávesom medzera. "
"Po skončení výberu sa presuňte na tlačidlo <OK> pomocou klávesu TAB a "
"potvrďte klávesom ENTER."

#: pppconfig:639
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Výber modemového portu"

#: pppconfig:641
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Manuálne zadanie portu. "

#: pppconfig:649
msgid ""
"Enter the port your modem is on. \n"
"/dev/ttyS0 is COM1 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is COM2 in DOS. \n"
"/dev/ttyS2 is COM3 in DOS. \n"
"/dev/ttyS3 is COM4 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as "
"shown. Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"Zadajte port, na ktorom sa nachádza modem. \n"
"/dev/ttyS0 je v DOSe COM1. \n"
"/dev/ttyS1 je v DOSe COM2. \n"
"/dev/ttyS2 je v DOSe COM3. \n"
"/dev/ttyS3 je v DOSe COM4. \n"
"Najčastejšie je to /dev/ttyS1. Pri zadávaní si dajte pozor na veľké a malé "
"písmená: ttyS1 nie je to isté ako ako ttys1."

#: pppconfig:655
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Manuálny výber modemového portu"

#: pppconfig:670
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Povolením implicitného smerovania vravíte systému, že cesta k neznámym "
"počítačom vedie cez vášho poskytovateľa, čo je zvyčajne to, čo očakávate. Na "
"pohyb medzi voľbami použijte šípky hore a dole, výber vykonáte medzerníkom. "
"Po skončení výberu sa presuňte na tlačidlo <OK> pomocou klávesu TAB a "
"potvrďte klávesom ENTER."

#: pppconfig:671
msgid "Default Route"
msgstr "Implicitné smerovanie"

#: pppconfig:672
msgid "Enable default route"
msgstr "Povoliť implicitné smerovanie"

#: pppconfig:673
msgid "Disable default route"
msgstr "Zakázať implicitné smerovanie"

#: pppconfig:680
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value of "
"noipdefault. This is not the place for your nameserver ip numbers. It is "
"the place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a "
"static one. If you have been given only a local static ip, enter it with a "
"colon at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a "
"local and a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like "
"this: 192.168.1.2:10.203.1.2"
msgstr ""
"Takmer určite tu chcete ponechať štandartnú hodnotu „noipdefault“. Konkrétnu "
"IP adresu tu zadajte iba v prípade, že vám poskytovateľ pridelil pevnú "
"adresu. Ak máte iba lokálnu statickú ip adresu, zadajte ju s dvojbodkou na "
"konci - napr. 192.168.1.2: Ak poznáte lokálnu aj vzdialenú pevnú ip adresu, "
"zadajte lokálnu ip adresu, dvojbodku a vzdialenú ip adresu - napr. "
"192.168.1.2:10.203.1.2"

#: pppconfig:681
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP adresy"

#. get the port speed
#: pppconfig:688
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"Zadajte rýchlosť modemu (napr. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). Odporúča "
"sa ponechať 115200."

#: pppconfig:689
msgid "Speed"
msgstr "Rýchlosť"

#: pppconfig:697
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest you "
"not change this."
msgstr ""
"Zadajte inicializačný reťazec pre modem. Implicitná hodnota je ATZ, čo "
"znamená, že sa majú použiť predvolené nastavenia modemu. Pretože väčšina "
"modemov je správne nastavená už od výrobcu, odporúča sa nemeniť túto hodnotu."

#: pppconfig:698
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Inicializácia modemu"

#: pppconfig:711
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Zadajte spôsob vytáčania. Keďže skoro každý už používa tónovú voľbu, mali by "
"ste ponechať tónovú voľbu, kým si nie ste ozaj istí, že potrebujete pulznú "
"voľbu. Pre pohyb medzi voľbami použijte šípky hore a dole, výber vykonáte "
"klávesom medzera. Po skončení výberu sa presuňte na tlačidlo <OK> pomocou "
"klávesu TAB a potvrďte klávesom ENTER."

#: pppconfig:712
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "pulzná alebo tónová"

#. Now get the number.
#: pppconfig:719
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"Zadajte telefónne číslo, ktoré sa bude vytáčať. Vynechajte medzery a "
"pomlčky. Ak máte nezvyčajné požiadavky, napr. vytáčanie cez PBX, pozrite sa "
"do návodu k svojmu modemu."

#: pppconfig:720
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefónne číslo"

#: pppconfig:732
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr "Zadajte heslo, ktoré vám pridelil poskytovateľ."

#: pppconfig:733
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

#: pppconfig:797
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way, you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. "
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"Zadajte názov, pomocou ktorého sa chcete odkazovať na tohoto poskytovateľa. "
"Hlavnému poskytovateľovi môžete ponechať implicitný názov „provider“, "
"pretože tak sa neskôr môžete pripojiť príkazom „pon“ bez ďalších parametrov. "
"Ďalším poskytovateľom potom prideľte vhodné jedinečné názvy ako napr. "
"„skola“ alebo „kancelaria“. K týmto poskytovateľom sa potom môžete pripojiť "
"pomocou príkazu „pon skola“ alebo „pon kancelaria“. Poznámka: názvy nesmú "
"obsahovať medzery."

#: pppconfig:798
msgid "Provider Name"
msgstr "Názov poskytovateľa"

#: pppconfig:802
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Takéto pripojenie už existuje. Chcete ho prepísať?"

#: pppconfig:803
msgid "Connection Exists"
msgstr "Pripojenie existuje"

#: pppconfig:816
#, perl-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you "
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure "
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"Pripojenie je nastavené a zmeny sú uložené. Reťazce pre chat sú uložené v /"
"etc/chatscripts/%s, parametre pre pppd sú v /etc/ppp/peers/%s. Tieto súbory "
"môžete upraviť aj manuálne. Teraz môžete program ukončiť, vytvoriť nové "
"pripojenie, alebo upraviť niektoré jestvujúce."

#: pppconfig:817
msgid "Finished"
msgstr "Hotovo"

#. this sets up new connections by calling other functions to:
#. - initialize a clean state by zeroing state variables
#. - query the user for information about a connection
#: pppconfig:853
msgid "Create Connection"
msgstr "Vytvorenie pripojenia"

#: pppconfig:886
msgid "No connections to change."
msgstr "Žiadne pripojenia na úpravu."

#: pppconfig:886 pppconfig:890
msgid "Select a Connection"
msgstr "Výber pripojenia"

#: pppconfig:890
msgid "Select connection to change."
msgstr "Vyberte pripojenie, ktoré chcete zmeniť."

#: pppconfig:913
msgid "No connections to delete."
msgstr "Žádne pripojenia na zmazanie."

#: pppconfig:913 pppconfig:917
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Zmazanie pripojenia"

#: pppconfig:917
msgid "Select connection to delete."
msgstr "Zvoľte pripojenie, ktoré chcete zmazať."

#: pppconfig:917 pppconfig:919
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Návrat do predošlého menu"

#: pppconfig:926
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr "Chcete skončiť bez uloženia vykonaných zmien?"

#: pppconfig:926
msgid "Quit"
msgstr "Koniec"

#: pppconfig:938
msgid "Debugging is presently enabled."
msgstr "Ladenie je moemntálne zapnuté."

#: pppconfig:938
msgid "Debugging is presently disabled."
msgstr "Ladenie je moemntálne vypnuté."

#: pppconfig:939
#, perl-format
msgid "Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. %s"
msgstr "Zvolením ÁNO povolíte ladenie, zvolením NIE ladenie zakážete. %s."

#: pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Ladenie"

#: pppconfig:954
#, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: "
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the "
"background and wait for you to attempt to access something on the Net, and "
"then dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to "
"set an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand "
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"Zvolením ÁNO/NIE povolíte/zakážete pre tohoto poskytovateľa vytáčanie na "
"žiadosť. Nezabudnite, že pppd budete musieť stále spúštať manuálne príkazom "
"pon. pppd sa tak spustí na pozadí, kde bude čakať na zachyteni pokusu o "
"prístup k internetu a potom sa automaticky pripojí k poskytovateľovi. Pri "
"zapnutí tejto voľby budete takisto chcieť nastaviť dobu nečinnosti, po "
"ktorej sa má linka odpojiť. Vytáčanie na žiadosť je momentálne %s."

#: pppconfig:954
msgid "Demand Command"
msgstr "Vytáčanie na žiadosť"

#: pppconfig:968
#, perl-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing: "
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"Zvolením ÁNO/NIE povolíte/zakážete trvalý režim. Týmto zabezpečíte, že pppd "
"sa bude snažiť pripájať dovtedy, kým sa mu to nepodarí. Ak sa spojenie "
"preruší, pppd sa ho bude snažiť obnoviť. Trvalý režim sa vylučuje s "
"vytáčaním na žiadosť (ak jedno zapnete, druhé sa vypne). Trvalý režim je "
"teraz %s."

#: pppconfig:968
msgid "Persist Command"
msgstr "Trvalý režim"

#: pppconfig:992
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used "
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver "
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or "
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want /etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to "
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move "
"on to the next item."
msgstr ""
"Zvoľte spôsob práce s DNS. „Statické DNS“ znamená, ža sa stále použijú tie "
"isté DNS servery, ktorých ip adresy budete musieť zadať na ďalšej obrazovke. "
"„Dynamické DNS“ znamená, že pppd získa ip adresy DNS serverov pri každom "
"pripojení sa k poskytovateľovi. „Iný spôsob“ znamená, že budete DNS "
"spravovať iným spôsobom, napr. pomocou programu BIND (named) alebo manuálnou "
"úpravou /etc/resolv.conf. Na pohyb medzi voľbami použijte šípky hore a dole, "
"výber urobíte medzerníkom. Po skončení výberu sa presuňte na tlačidlo <OK> "
"pomocou klávesu TAB a potvrďte klávesom ENTER."

#: pppconfig:993
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Nastaviť DNS servery"

#: pppconfig:994
msgid "Use static DNS"
msgstr "Použiť statické DNS"

#: pppconfig:995
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Použiť dynamické DNS"

#: pppconfig:996
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS bude spravované iným spôsobom"

#: pppconfig:1001
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Zadajte IP adresu primárneho DNS servera."

#: pppconfig:1002 pppconfig:1012
msgid "IP number"
msgstr "IP adresa"

#: pppconfig:1012
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr "Zadajte IP adresu sekundárneho DNS servera (ak existuje)."

#: pppconfig:1043
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"Zadajte používateľa, ktorý má mať právo spustiť a zastaviť ppp. (Môže tak "
"spustiť ľubovoľné spojenie.) Ak chcete používateľovi odobrať práva na "
"spustenie ppp, spustením programu vigr môžete používateľa odobrať zo skupiny "
"dip. "

#: pppconfig:1044
msgid "Add User "
msgstr "Pridať používateľa "

#. Make sure the user exists.
#: pppconfig:1047
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"Používateľ %s neexistuje. "

#: pppconfig:1060
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username "
"with different providers. To disable the remotename option give a blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets file."
msgstr ""
"Túto položku pravdepodobne nepotrebujete meniť. PPPD používa vzdialené meno "
"zároveň s používateľským menom na nájdenie správneho hesla v súbore secrets. "
"Predvoleným vzdialeným menom je názov poskytovateľa, čo vám umožňuje použiť "
"rovnaké prihlasovacie meno pre rôznych poskytovateľov. Na zakázanie tejto "
"vlastnosti zadajte prazdné meno - táto voľba tak bude vynechaná v súbore o "
"poskytovateľovi a do súboru secrets sa namiesto vzdialeného mena vloží "
"hviezdička."

#: pppconfig:1060
msgid "Remotename"
msgstr "Vzdialené meno"

#: pppconfig:1068
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"Ak chcete, aby sa po určitej dobe nečinnosti toto PPP pripojenie automaticky "
"ukončilo, zadajte tu požadovaný počet sekúnd. Ak nechcete spojenie ukončovať "
"nechajte pole prázdne."

#: pppconfig:1068
msgid "Idle Timeout"
msgstr "Doba nečinnosti"

#. $data =~ s/\n{2,}/\n/gso; # Remove blank lines
#: pppconfig:1078 pppconfig:1689
#, perl-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "%s sa nedá otvoriť.\n"

#: pppconfig:1394 pppconfig:1411 pppconfig:1588
#, perl-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "%s sa nedá otvoriť.\n"

#. Get an exclusive lock. Return if we can't get it.
#. Get an exclusive lock. Exit if we can't get it.
#: pppconfig:1396 pppconfig:1413 pppconfig:1591
#, perl-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "%s sa nedá zamknúť.\n"

#: pppconfig:1690
#, perl-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "Do %s sa nedá zapisovať.\n"

#: pppconfig:1692 pppconfig:1693
#, perl-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "%s sa nedá premenovať.\n"

#: pppconfig:1698
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
#| "gdialog] [--noname] | [providername]]'--version' prints the version. '--"
#| "help' prints a help message.'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--"
#| "whiptail' uses whiptail."
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog] [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' prints the version.\n"
"'--help' prints a help message.\n"
"'--dialog' uses dialog instead of gdialog.\n"
"'--whiptail' uses whiptail.\n"
"'--gdialog' uses gdialog.\n"
"'--noname' forces the provider name to be 'provider'.\n"
"'providername' forces the provider name to be 'providername'.\n"
msgstr ""
"Použitie: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | "
"[--gdialog] [--noname] | [názov_poskytovateľa]] „--version“ zobrazí verziu. "
"„--help“ zobrazí text Pomocníka. „--dialog“ použije dialog namiesto gdialog. "
"'--whiptail' použije whiptail."

#: pppconfig:1711
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting "
#| "up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat "
#| "authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does "
#| "not make a connection to your isp, it just configures your system so that "
#| "you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and "
#| "it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. "
#| "Before running pppconfig you should know what sort of authentication your "
#| "isp requires, the username and password that they want you to use, and "
#| "the phone number. If they require you to use chat authentication, you "
#| "will also need to know the login and password prompts and any other "
#| "prompts and responses required for login. If you can't get this "
#| "information from your isp you could try dialing in with minicom and "
#| "working through the procedure until you get the garbage that indicates "
#| "that ppp has started on the other end. Since pppconfig makes changes in "
#| "system configuration files, you must be logged in as root or use sudo to "
#| "run it. \n"
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting \n"
"up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat \n"
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does \n"
"not make a connection to your isp, it just configures your system so that \n"
"you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and \n"
"it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. \n"
"\n"
"Before running pppconfig you should know what sort of authentication your \n"
"isp requires, the username and password that they want you to use, and the \n"
"phone number. If they require you to use chat authentication, you will \n"
"also need to know the login and password prompts and any other prompts and \n"
"responses required for login. If you can't get this information from your \n"
"isp you could try dialing in with minicom and working through the "
"procedure \n"
"until you get the garbage that indicates that ppp has started on the other \n"
"end. \n"
"\n"
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be \n"
"logged in as root or use sudo to run it.\n"
"\n"
msgstr ""
"pppconfig je interaktívny nástroj na vytvoranie a správu vytáčaného ppp "
"pripojenia. Momentálne podporuje overovanie PAP, CHAP a chat. pppconfig "
"samotný nevykonáva pripojenie k poskytovateľovi, ale iba nastaví systém tak, "
"aby ste sa mohli pripojiť, napr. pomocou programu „pon“. Používa štandardné "
"konfiguračné súbory programu pppd, vie rozpoznať pripojený modem a zvládne "
"aj pokročilejšie funkcie ako je napr. vytáčanie na žiadosť. Pred spustením "
"pppconfig by ste si mali zistiť používateľské meno, heslo, telefónne číslo a "
"typ overovania, ktoré váš poskytovateľ vyžaduje. Pri použití overovania chat "
"musíte poznať aj všetky výzvy a odpovede vyžadované na prihlásenie. Ak "
"nemôžete získať tieto údaje od vášho poskytovateľa, skúste sa prihlásiť "
"manuálne pomocou programu minicom a prejsť prihlasovacou procedúrou dovtedy, "
"kým ndostanete nezmyselné znaky indikujúce, že ppp bolo na druhom konci "
"spustené. Pretože pppconfig mení niektoré systémové súbory, musíte sa "
"prihlásiť ako root, alebo použiť program sudo.\n"

Reply to: