[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2010/0{302-cebit,206-fosdem}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2010/0206-fosdem.wml	2014-04-30 13:42:32.000000000 +0600
+++ russian/events/2010/0206-fosdem.wml	2017-07-23 16:33:16.081715116 +0500
@@ -1,31 +1,32 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.8" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>FOSDEM10</define-tag>
 <define-tag year>2010</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Free and Open Source Developers' European Meeting</define-tag>
- -<define-tag where>Brussels, Belgium</define-tag>
+<define-tag where>Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?, Ð?елÑ?гиÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2010-02-06</define-tag>
 <define-tag enddate>2010-02-07</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.fosdem.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:abe@deuxchevaux.org";>Axel Beckert</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:abe@deuxchevaux.org";>Ð?кÑ?елÑ? Ð?еккеÑ?Ñ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) is a free
- -and non-commercial event for the community and organized by the community.
- -Its goal is to provide Free and Open Source developers and communities a
- -place to meet to:</p>
+<p>FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) &mdash; беÑ?плаÑ?ное
+и некоммеÑ?Ñ?еÑ?кое меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие длÑ? Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?ва, оÑ?ганизÑ?емое Ñ?амим Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вом.
+Ð?го Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авление Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вам и Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?икам Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м
+иÑ?Ñ?однÑ?ми кодом меÑ?Ñ?а длÑ?</p>
 
 <ul>
 
- -<li>get in touch with other developers and projects,</li>
+<li>вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?и Ñ? дÑ?Ñ?гими Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками и пÑ?оекÑ?ами,</li>
 
- -<li>get informed about the latest developments in the Free and Open Source world,</li>
+<li>полÑ?Ñ?ениÑ? инÑ?оÑ?маÑ?ии о поÑ?ледниÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?каÑ? в миÑ?е Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом,</li>
 
- -<li>attend to interesting talks and presentations held in large conference
- -rooms by Free and Open Source project leaders and committers on various
- -topics,</li>
+<li>поÑ?еÑ?ениÑ? инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? докладов и пÑ?езенÑ?аÑ?ий на Ñ?азлиÑ?нÑ?е Ñ?емÑ?, пÑ?оводимÑ?Ñ? в болÑ?Ñ?иÑ?
+аÑ?диÑ?оÑ?иÑ?Ñ? лидеÑ?ами пÑ?оекÑ?ов Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом, и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никами
+Ñ?Ñ?иÑ? пÑ?оекÑ?ов,</li>
 
- -<li>and to promote the development and the benefits of Free and Open Source
- -solutions.</li>
+<li>а Ñ?акже длÑ? Ñ?одейÑ?Ñ?виÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?ке и пÑ?одвижениÑ? Ñ?еÑ?ений на оÑ?нове Свободного Ð?Ð?
+и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом.</li>
 
 </ul>
 
@@ -33,19 +34,18 @@
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>A booth has been granted, where members of the Debian project will
- -present the upcoming release Debian 6.0 <q>Squeeze</q>.  Of special
- -interest for attendees might be the presentation of the newly introduced
- -port <q>Debian GNU/kFreeBSD</q> of the Debian operating system to the
- -FreeBSD Kernel.</p>
- -
- -<p>Contrary to previous years, this year
- -Debian will not receive a Developers' room (nor will any other
- -Linux distribution, for that matter); instead, a multi-distribution
- -<q>miniconference</q> will be created that we've been invited to participate
- -in. For more information, see <a
- -href='https://lists.debian.org/debian-events-eu/2009/10/msg00001.html'>the
- -announcement</a>.</p>
+<p>Ð?Ñ?л оÑ?пÑ?авлен и одобÑ?ен запÑ?оÑ? об оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?енда, на коÑ?оÑ?ом Ñ?ленÑ? Ð?Ñ?оекÑ?а Debian
+пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?Ñ? гÑ?Ñ?дÑ?Ñ?ий вÑ?пÑ?Ñ?к Debian 6.0 <q>Squeeze</q>. Ð?Ñ?обÑ?й
+инÑ?еÑ?еÑ? поÑ?еÑ?иÑ?елей можеÑ? вÑ?зваÑ?Ñ? пÑ?едÑ?Ñ?авление нового пеÑ?еноÑ?а
+<q>Debian GNU/kFreeBSD</q>, пеÑ?еноÑ?а опеÑ?аÑ?ионной Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Debian на
+Ñ?дÑ?о FreeBSD.</p>
+
+<p>Ð? оÑ?лиÑ?ие оÑ? пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?иÑ? леÑ? в Ñ?Ñ?ом годÑ? Ð?Ñ?оекÑ?
+Debian не полÑ?Ñ?иÑ? комнаÑ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков (Ñ?акие комнаÑ?Ñ? не
+вÑ?делÑ?лиÑ?Ñ? и дÑ?Ñ?гим диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивам Linux); вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?ого пÑ?оводиÑ?Ñ?Ñ?
+<q>миниконÑ?еÑ?енÑ?иÑ?</q> длÑ? множеÑ?Ñ?ва диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивов, на коÑ?оÑ?ой мÑ? пÑ?имем Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие.
+С дополниÑ?елÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ией можно ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в <a
+href='https://lists.debian.org/debian-events-eu/2009/10/msg00001.html'>анонÑ?е</a>.</p>
 
 </define-tag>
 
@@ -53,8 +53,8 @@
 # $Id: 0206-fosdem.wml,v 1.8 2014/04/30 07:42:32 pabs Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href='http://www.fosdem.org'>the FOSDEM official site</a></li>
- - <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/FOSDEM/2010";>Wikicoordination page</a></li>
- - <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Debian-events-eu
- - mailing list</a></li>
+ <li><a href='http://www.fosdem.org'>оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? FOSDEM</a></li>
+ <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/FOSDEM/2010";>кооÑ?динаÑ?ионнаÑ? вики-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а</a></li>
+ <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Ñ?пиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки
+ debian-events-eu</a></li>
 </ul>
- --- english/events/2010/0302-cebit.wml	2011-05-26 16:05:34.000000000 +0600
+++ russian/events/2010/0302-cebit.wml	2017-07-23 16:24:50.454508530 +0500
@@ -1,34 +1,35 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.4" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>CeBIT10</define-tag>
 <define-tag year>2010</define-tag>
 <define-tag pagetitle>CeBIT</define-tag>
- -<define-tag where>Hanover, Germany</define-tag>
+<define-tag where>Ð?анновеÑ?, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2010-03-02</define-tag>
 <define-tag enddate>2010-03-06</define-tag>
 <define-tag infolink>www.cebit.de</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:joerg@debian.org";>Jörg Jaspert</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:joerg@debian.org";>Ð?оÑ?г ЯÑ?пеÑ?Ñ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>CeBIT is one of the world's most important computer exhibitions,
- -together with Comdex in Las Vegas.  It's the largest one worldwide.</p>
+<p>CeBIT &mdash; одна из наиболее важнÑ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?авок
+(наÑ?Ñ?дÑ? Ñ? Comdex в Ð?аÑ?-Ð?егаÑ?е). Ð? миÑ?е Ñ?Ñ?о Ñ?амаÑ? болÑ?Ñ?аÑ? вÑ?Ñ?Ñ?авка.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project will be present with a presentation point at the
- -booth of Univention GmbH.  The Univention GmbH's booth is in <a
- -href="http://www.cebit.de/suche?srchopts=ZmDkZQH5Awx4BzIlqzqlMG0lWaMkCGRjZQtkZwZ2BwRlAwL1BQR4ZQV%3D";>exhibition
- -hall 2 stand B36</a>.</p>
- -
- -<p>Members of the Debian project will be available for all kinds of
- -questions and present a preview of the upcoming Release of Debian 6.0
- -<q>Squeeze</q> including the new port to the FreeBSD kernel.</p>
- -
- -<p>On Tuesday the 2nd March at 17:15 Alexander Reichle-Schmehl will give a small
- -presentation on Debian GNU/kFreeBSD at the CeBIT Open Source Forum 2010 in
- -exhibition hall 2 stand F38.  The presentation will be repeated on the 4th
- -of March at 15:00 at the Univention Open Source Stage at hall 2 stand B36.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен в зоне пÑ?езенÑ?аÑ?ий на
+Ñ?Ñ?енде Univention GmbH.  СÑ?енд Univention GmbH бÑ?деÑ? Ñ?аÑ?полагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в <a
+href="http://www.cebit.de/suche?srchopts=ZmDkZQH5Awx4BzIlqzqlMG0lWaMkCGRjZQtkZwZ2BwRlAwL1BQR4ZQV%3D";>вÑ?Ñ?Ñ?авоÑ?ном
+зале 2, Ñ?Ñ?енд B36</a>.</p>
+
+<p>ЧленÑ? Ð?Ñ?оекÑ?а Debian бÑ?дÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? лÑ?бÑ?Ñ? вопÑ?оÑ?ов и пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?Ñ?
+гÑ?Ñ?дÑ?Ñ?ий вÑ?пÑ?Ñ?к Debian 6.0
+<q>Squeeze</q>, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? вклÑ?Ñ?аÑ?Ñ? в Ñ?ебÑ? новÑ?й пеÑ?еноÑ? на Ñ?дÑ?о FreeBSD.</p>
+
+<p>Ð?о вÑ?оÑ?ник, 2 маÑ?Ñ?а, в 17:15 Ð?лекÑ?андÑ? РайÑ?ле-ШмелÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?пиÑ? Ñ? неболÑ?Ñ?ой
+пÑ?езенÑ?аÑ?ией о Debian GNU/kFreeBSD в Ñ?амкаÑ? CeBIT Open Source Forum 2010 в
+вÑ?Ñ?Ñ?авоÑ?ном зале 2, Ñ?Ñ?енд F38. Ð?Ñ?езенÑ?аÑ?иÑ? бÑ?деÑ? показана заново 4 маÑ?Ñ?а
+в 15:00 на Ñ?Ñ?ене Univention Open Source в зале 2, Ñ?Ñ?енд B36.</p>
 
 </define-tag>
 
@@ -38,5 +39,5 @@
 <ul>
  <li><a href="http://www.univention.de/cebit2010.html";>Univention</a></li>
  <li><a href="http://www.linux-magazin.de/Events/CeBIT-Open-Source-Forum-2010";>CeBIT Open Source Forum 2010</a></li>
- - <li><a href="http://www.linuxhotel.de/cebit/univention_open_source_buehne.html";>Univention Open Source stage</a></li>
+ <li><a href="http://www.linuxhotel.de/cebit/univention_open_source_buehne.html";>Ñ?Ñ?ена Univention Open Source</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAll0iYYACgkQXudu4gIW
0qXSIA//emb8Bvo2xIzPeWu6Y4vqsRtqsDowjTe2or1jlH4Uor6g/iTlmCIb5NfE
PMPXeZpH9kaUDIMCG0cz0nhsMKTLU1fZZ16NPPFLBQzrfXwjSxjdWM1puMFV0jsi
D7rPVeoaKdkwgU1CdXFRZJ7cP80GgXBxRqH5BibFlLJAXbQckvj24Kh8HEvOCEWq
HNFNwIe05/xD3hjZIvfZNFhmER6RQzdWAOQq3bK2kYJqZ57P89ufCfbDfBCOgvth
XeuUH80hHjhVo9HE0ODI5bh3hzNReVHMSQQGN1LtuJ+ap0WgtROwBUdRyMTdZoDE
YRgNT/dpmK/Zcqpd3kuDl6dcmxTvXWvMj5ZVWu3k8uDvmpRmO0Vwf02IxGXxUwZ1
K2VaWmD8tlJxiUM8yfK8mzHmL7GJW9cQjUkjOMlpZdT1JX2MdFhn9oITdkQfO6c7
RFZkHnfkDu86UF0INNwhH3R7XZUDmGukA+Mpx1Adz8r0vQmOHPlzDPcBsmN3JcES
PfbdT+ycFWBciH6XH5P3Ecl+HHhTLNNDn4HmaTDptWmgFRFJaXMizTFY3cXYsiDd
h+jgxTObZnuVk6DnAd8+PKfp01Tr/a5M/UcWX4mXdjVudVTeZwu/Dju7TWvRrlEo
P4rtttsSRtRaD4FPslKD7WbrCFaMKL/hk1k5VUnIYJioZ92IU90=
=8Bk+
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: