[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2011/0{225-scale9x,709-rmll}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2011/0225-scale9x.wml	2014-04-29 21:28:05.000000000 +0600
+++ russian/events/2011/0225-scale9x.wml	2017-07-22 15:41:48.777319287 +0500
@@ -1,26 +1,27 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.4" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>SCALE 9x</define-tag>
 <define-tag year>2011</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Ninth Annual Southern California Linux Expo</define-tag>
- -<define-tag where>Los Angeles, USA</define-tag>
+<define-tag where>Ð?оÑ?-Ð?нджелеÑ?, СШÐ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2011-02-25</define-tag>
 <define-tag enddate>2011-02-27</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.socallinuxexpo.org/scale9x/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:don@debian.org";>Don Armstrong</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:don@debian.org";>Ð?он Ð?Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?онг</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>The annual Southern California Linux Expo (or SCALE for
- -short) is a conference about Free Software in general, trying to bring
- -academic institutions, business and the GNU/Linux Community together.
- -There will be an exhibition and a conference track.</p>
+<p>Ð?жегоднаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Southern California Linux Expo (или коÑ?оÑ?е
+SCALE) пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? о Свободном Ð?Ð? вообÑ?е, оÑ?ганизаÑ?оÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?емÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
+Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е академиÑ?еÑ?кие инÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, бизнеÑ? и Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?во GNU/Linux.
+Ð?а меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ии бÑ?дÑ?Ñ? как докладÑ?, Ñ?ак и вÑ?Ñ?Ñ?авка.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Debian will have a booth at SCALE 9x where you can meet Debian
- -users and developers from the Southern California area (and those who
- -have flown in for SCALE).</p>
+<p>У Debian бÑ?деÑ? Ñ?Ñ?енд на SCALE 9x, на коÑ?оÑ?ом вÑ? Ñ?можеÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?
+полÑ?зоваÑ?елÑ?ми и Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками Debian из Южной Ð?алиÑ?оÑ?нии (а Ñ?акже Ñ?еми,
+кÑ?о пÑ?иедеÑ? на SCALE).</p>
 
 # This has not been confirmed.
 # <p>Through the special promotional code <q>DBIAN</q> Users
- --- english/events/2011/0709-rmll.wml	2014-04-30 13:42:32.000000000 +0600
+++ russian/events/2011/0709-rmll.wml	2017-07-22 15:46:38.202322250 +0500
@@ -1,35 +1,36 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>rmll</define-tag>
 <define-tag year>2011</define-tag>
 <define-tag pagetitle>RMLL &mdash; Rencontres Mondiales du Logiciel Libre</define-tag>
- -<define-tag where>Strasbourg, France</define-tag>
+<define-tag where>СÑ?Ñ?аÑ?бÑ?Ñ?г, ФÑ?анÑ?иÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2011-07-09</define-tag>
 <define-tag enddate>2011-07-14</define-tag>
 <define-tag infolink>http://2011.rmll.info/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:chaica@ohmytux.com";>Carl Chenet</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:chaica@ohmytux.com";>Ð?аÑ?л Шене</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>2011 RMLL is a free (as a beer and as a speech) and non commercial
- -conference with talks, workshops and round tables about Free Software and
- -its uses. The RMLL goal is to provide a place for exchange between Free
- -Software developers, users and stakeholders.</p>
+<p>2011 RMLL &mdash; беÑ?плаÑ?наÑ? и Ñ?вободнаÑ? (и как пиво, и как Ñ?лово) некоммеÑ?Ñ?еÑ?каÑ?
+конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Ñ? докладами, Ñ?еминаÑ?ами и кÑ?Ñ?глÑ?ми Ñ?Ñ?олами о Свободном Ð?Ð?
+и его иÑ?полÑ?зовании. ЦелÑ? RMLL Ñ?оÑ?Ñ?оиÑ? в Ñ?ом, Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? меÑ?Ñ?о длÑ? обмена междÑ?
+Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками Свободного Ð?Ð?, полÑ?зоваÑ?елÑ?ми и заинÑ?еÑ?еÑ?ованнÑ?Ñ? лиÑ?.</p>
 
 
 </define-tag>
 <define-tag involve>
- -<p>The Debian Project will demonstrate its operating system in a
- -booth.</p> 
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? Ñ?воÑ? опеÑ?аÑ?ионнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? на
+Ñ?Ñ?енде.</p>
 
- -<p>On July 11th at 09:40 at Patio 3211, Lucas Nussbaum, long time Debian Developer,
- -will lead a workshop titled <q>Tutorial create a Debian package</q> (in
- -French) in which he will go over all the basic steps involved when
- -packaging software.</p>
+<p>11 иÑ?лÑ? в 09:40 в Patio 3211 Ð?Ñ?каÑ? Ð?Ñ?Ñ?Ñ?баÑ?м, многолеÑ?ний Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ик Debian,
+пÑ?оведÑ?Ñ? Ñ?еминаÑ?, озаглавленнÑ?й <q>Ð?ведение в Ñ?оздание пакеÑ?ов Debian</q> (на
+Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зÑ?ком Ñ?зÑ?ке), в коÑ?оÑ?ом он Ñ?аÑ?Ñ?кажеÑ? обо вÑ?еÑ? базовÑ?Ñ? Ñ?агаÑ? в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е
+Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов Ð?Ð?.</p>
 
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://2011.rmll.info/";>Official RMLL website</a></li>
- - <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEventsFr/2011/RMLL";>wiki coordination page</a></li>
+ <li><a href="http://2011.rmll.info/";>оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й веб-Ñ?айÑ? RMLL</a></li>
+ <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEventsFr/2011/RMLL";>кооÑ?динаÑ?ионнаÑ? вики-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAllzLRYACgkQXudu4gIW
0qXjzhAAk2hIJUOH/l3xQFC3NDTtPEhzGeCzVxo5LrNgnoss+ca20fa44rvjkk/k
p6T+gQ3xzsEHm30I6wyQ5hMg9OfqjGEa79Eo9hmJ2aWJUwr4UYAmdIpTUaZVdLjr
i8s9OwqNJPhAWKo5LgbOKAhRS930t70g6lf70R1KJ1STCYZO+uElODLU6DnpF+/j
9M/hpL2UucA7bBOlOttyz4N5TvVpqPBwhcbznHRmhy304HxajsRcEW/+oB7b+Gjx
xHyZMuqlvzTMLcjRTm3emLAr0lgiS2lCJIDDI+at3Nfb4feBZhLJjvxc8wxckLbN
RxI8XyLmK08yPGmi+iuK23SBB/1yXDfwbg/ngQwWBsikiVpnGLBhVSgoquIhCwDG
uytEtoK7z5P5684t6bIvIZD2cL/YjHLIq+eCkNgJM2t5zlZlGjcqxv8Qm0nTYO+A
+/QV1c55LQIJBiQY1xfPvNyCqmfOBqkk424INA6z6KeVGGHa9Z3xHpDuv7L3fs2r
eZGID4m11AxOlAWnFgjWqn75b1EALNH4OmMM1OMjguF+GZncdkPz6hzzL9jnleQj
MGAVKa+tpEqHKGK3xuyFfAzpyLoekUbHuUkeJUAZq20fJVATVuFV7KX9quDvS7UG
HpCW4Nrls42S4SMKWLI2Of1crDBw2bSdneIBu7Xr4hP81qC/4qc=
=bLVM
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: