[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://vote/2016/{suppl_004_stats.detailed.wml,suppl_004_stats_detailed.wml,vote_004_index.src,vote_004_majority.src,vote_004_quorum.src}-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/vote/2016/suppl_004_stats_detailed.wml	2016-11-05 20:49:44.000000000 +0500
+++ russian/vote/2016/suppl_004_stats_detailed.wml	2016-11-05 23:22:42.741858645 +0500
@@ -1,13 +1,14 @@
- -#use wml::debian::template title="General Resolution: Declassifying debian-private" BARETITLE="true"
+#use wml::debian::template title="Ð?бÑ?ее Ñ?еÑ?ение: РаÑ?Ñ?екÑ?еÑ?ивание debian-private" BARETITLE="true"
 #include "$(ENGLISHDIR)/vote/style.inc"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
 
 
   <table width="90%">
    <tbody>
     <tr>
      <td align="center">
- -       <img src="vote_004_vote_detailed.png" alt="Graph of the
- -        rate at which the votes were received" />
+       <img src="vote_004_vote_detailed.png" alt="Ð?Ñ?аÑ?ик
+        поÑ?Ñ?Ñ?плениÑ? голоÑ?ов" />
      </td>
     </tr>
    </tbody>
- --- english/vote/2016/suppl_004_stats.wml	2016-11-05 20:49:44.000000000 +0500
+++ russian/vote/2016/suppl_004_stats.wml	2016-11-05 23:21:46.337920523 +0500
@@ -1,4 +1,5 @@
- -#use wml::debian::template title="General Resolution: Declassifying debian-private" BARETITLE="true"
+#use wml::debian::template title="Ð?бÑ?ее Ñ?еÑ?ение: РаÑ?Ñ?екÑ?еÑ?ивание debian-private" BARETITLE="true"
 #include "$(ENGLISHDIR)/vote/style.inc"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
 
 #include "vote_004_index.src"
- --- english/vote/2016/vote_004_index.src	2016-11-05 20:49:44.000000000 +0500
+++ russian/vote/2016/vote_004_index.src	2016-11-05 23:24:52.253750146 +0500
@@ -1,12 +1,13 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
   <table width="90%">
    <tbody>
     <tr class="Ignored">
- -     <th>Ballots Received</th>
- -     <th>MIME Decoded</th>
- -     <th>Passed Sig Check</th>
- -     <th>Passed LDAP Check</th>
- -     <th>Votes Tallied</th>
- -	 <th>Rejects Sent</th>
+     <th>Ð?Ñ?ллеÑ?еней полÑ?Ñ?ено</th>
+     <th>MIME декодиÑ?овано</th>
+     <th>Ð?Ñ?оÑ?ло пÑ?овеÑ?кÑ? подпиÑ?и</th>
+     <th>Ð?Ñ?оÑ?ло пÑ?овеÑ?кÑ? LDAP</th>
+     <th>УÑ?Ñ?ено бÑ?ллеÑ?еней</th>
+     <th>Ð?Ñ?пÑ?авлено оÑ?казов</th>
     </tr>
     <tr class="Ignored">
      <td align="center">264</td>
@@ -17,11 +18,11 @@
 	 <td align="center">21</td>
     </tr>
 	<tr class="Ignored">
- -	 <th>Acks Created</th>
- -	 <th>Acks Sent</th>
- -	 <th>Acks Unsent</th>
- -	 <th>Bad Ballot</th>
- -	 <th colspan="2">Unique Voters</th>
+	 <th>Ð?одÑ?веÑ?ждений Ñ?оздано</th>
+     <th>Ð?одÑ?веÑ?ждений оÑ?пÑ?авлено</th>
+     <th>Ð?одÑ?веÑ?ждений не оÑ?пÑ?авлено</th>
+     <th>Ð?Ñ?поÑ?Ñ?еннÑ?Ñ? бÑ?ллеÑ?еней</th>
+     <th colspan="2">УникалÑ?нÑ?Ñ? голоÑ?ов</th>
 	</tr>
 	<tr class="Ignored">
 	 <td align="center">243</td>
@@ -33,33 +34,32 @@
 	<tr>
 	 <td align="center" colspan="6">
 	   <a href="suppl_004_stats_detailed">
- -	   <img src="vote_004_vote.png" alt="Graph of the
- -		rate at which the votes are received"></a>
+	   <img src="vote_004_vote.png" alt="Ð?Ñ?аÑ?ик поÑ?Ñ?Ñ?плениÑ?
+		голоÑ?ов"></a>
 	 </td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td align="center" colspan="6">
- -	  Click on the image above to get a Zoomed in version.<br> A
- -      <a href="vote_004_tally.txt">tally sheet</a> is
- -      available. While the voting is still open the tally is a
- -      dummy one; after the vote, the final tally sheet will be
- -      put in place. Please note that for secret ballots the
- -      HMAC on the dummy tally sheet is randomly generated, as
- -      otherwise the dummy tally sheet would leak information
- -      relating the HMAC and the voter. Additionally, the
- -       <a href="vote_004_results.txt">results</a> will be
- -       updated after the polls close. 
+	  ЩÑ?лкниÑ?е по гÑ?аÑ?икÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?велиÑ?енное изобÑ?ажение.<br> Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пен
+      <a href="vote_004_tally.txt">лиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а</a>.
+      Ð?ока голоÑ?ование не завеÑ?Ñ?ено, лиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а не Ñ?одеÑ?жиÑ? Ñ?еалÑ?ной
+      инÑ?оÑ?маÑ?ии; поÑ?ле завеÑ?Ñ?ениÑ? голоÑ?ованиÑ?
+      бÑ?деÑ? помеÑ?Ñ?н наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ий лиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а. Ð?амеÑ?Ñ?Ñ?е, Ñ?Ñ?о длÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? Ñ?екÑ?еÑ?ноÑ?Ñ?и голоÑ?ованиÑ?
+      HMAC вÑ?еменного лиÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а генеÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?айно, поÑ?колÑ?кÑ?
+      в пÑ?оÑ?ивном Ñ?лÑ?Ñ?ае из вÑ?еменного лиÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а можно бÑ?ло бÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?
+      каÑ?аÑ?елÑ?но HMAC и голоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?его. Ð?Ñ?оме Ñ?ого,
+       <a href="vote_004_results.txt">Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ?</a> бÑ?дÑ?Ñ? обновленÑ?
+       поÑ?ле завеÑ?Ñ?ениÑ? голоÑ?ованиÑ?.
 	 </td>
 	</tr>
     	<tr class="Ignored">
 	 <td align="center" colspan="6">
       <a href="results.dot">
- -	    <img src="results.png" alt="Graph of the
- -		 standings of the candidates">
+	    <img src="results.png" alt="Ð?Ñ?аÑ?ик Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?ов
+		 по кандидаÑ?ам">
       </a>
 	 </td>
 	</tr>
 
    </tbody>
   </table>
- -
- --- english/vote/2016/vote_004_majority.src	2016-11-05 20:49:44.000000000 +0500
+++ russian/vote/2016/vote_004_majority.src	2016-11-05 23:25:55.269308188 +0500
@@ -1,9 +1,10 @@
- -       <h3>Majority</h3>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
+       <h3>УÑ?ловие болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва</h3>
        <ul>
- -        <li>Option1 passes Majority.
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 1 Ñ?Ñ?ебование болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва вÑ?полнено.
  5.081 (188/37) &gt;= 1</li>
- -        <li>Option2 passes Majority.
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 2 Ñ?Ñ?ебование болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва вÑ?полнено.
  2.328 (156/67) &gt;= 1</li>
- -        <li>Option3 passes Majority.
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 3 Ñ?Ñ?ебование болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва вÑ?полнено.
  4.227 (186/44) &gt;= 1</li>
        </ul>
- --- english/vote/2016/vote_004_quorum.src	2016-11-05 20:49:44.000000000 +0500
+++ russian/vote/2016/vote_004_quorum.src	2016-11-05 23:26:49.704453474 +0500
@@ -1,6 +1,7 @@
- -       <h3>Quorum</h3>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
+       <h3>УÑ?ловие квоÑ?Ñ?ма</h3>
        <ul>
- -        <li>Option1 Reached quorum: 188 &gt; 48.3967974147050</li>
- -        <li>Option2 Reached quorum: 156 &gt; 48.3967974147050</li>
- -        <li>Option3 Reached quorum: 186 &gt; 48.3967974147050</li>
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 1 Ñ?Ñ?ебование квоÑ?Ñ?ма вÑ?полнено: 188 &gt; 48.3967974147050</li>
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 2 Ñ?Ñ?ебование квоÑ?Ñ?ма вÑ?полнено: 156 &gt; 48.3967974147050</li>
+        <li>Ð?лÑ? ваÑ?ианÑ?а 3 Ñ?Ñ?ебование квоÑ?Ñ?ма вÑ?полнено: 186 &gt; 48.3967974147050</li>
        </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIcBAEBCgAGBQJYHiR3AAoJEF7nbuICFtKlY9YP/jE3Q7Lbiw5l1RQgZlXJ2JrQ
fRF/s3FoX7UlHjg52qfkOyH9UUZCzGa7akCSKXxKpciPQc7km7KND+r17iipz9Ei
A1FeIzre+3AKxoFL1lWURLgapZRpZ3Ktm1JslEEiV3Ql/98Z6Ua8M7l6TTTnSUa7
zJbA1dtQUVah88et05D+CTycrk80NsNn1f99ZIpqrnvNqRpOQYz3TrdQxP7+7FNu
v16nf9tycQBdUEhZlkq8lHzq71cKFBVlqDO1mR0J1t4/OoZ7tCUTRbCaglJC1u7l
drbQu4oDlnwisOGjSXj10IeQp0nyvxFe58WltPQRip3TcCenJdwkld/6A3ItqVoD
nP+Ri0sCbmnUpLB85Pnj6egYSyjsvFDP1NdEh5cMCdy/vr1ca2Zl+0S6MOU9TVYA
XlXzvDM2Fz1GPkdZ8n0+6gGZJ1YqMqlkCFWkDa7EjYffL1Bb96jHIKUwgbr4xFlT
xmFUGYQnTs1riRm8Gr0HHQGGQ3U5KdLR4pDwoMDFPBjRk8f5E86JQOEmzrx72LBD
zT0VcPI4sdCT93dK7y+DIv7RcyjJwZfRpqUbisNG9NElh1WGKuCAaOHQtCMhkpKp
PDYJSBl0chqfVulpdOaiVmkDfUKi0NP3dfz430uwQc+N2gKI3vphRSeaifbSZOQU
WnvPNOr2vvsk564rDj2U
=X0zX
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: