[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://security/2014/dla-1{22,23,15,00,11}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/security/2014/dla-100.wml	2016-04-09 01:32:21.000000000 +0500
+++ russian/security/2014/dla-100.wml	2016-06-18 13:41:26.305907986 +0500
@@ -1,10 +1,11 @@
- -<define-tag description>LTS security update</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>обновление безопаÑ?ноÑ?Ñ?и LTS</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>A flaw was discovered in mutt, a text-based mailreader. A specially
- -crafted mail header could cause mutt to crash, leading to a denial of
- -service condition.</p>
+<p>Ð? mutt, Ñ?екÑ?Ñ?овой пÑ?огÑ?амме пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а поÑ?Ñ?Ñ?, бÑ?ла обнаÑ?Ñ?жена Ñ?Ñ?звимоÑ?Ñ?Ñ?. СпеÑ?иалÑ?но
+Ñ?Ñ?оÑ?миÑ?ованнÑ?й заголовок поÑ?Ñ?ового Ñ?ообÑ?ениÑ? можеÑ? вÑ?зÑ?ваÑ?Ñ? аваÑ?ийнÑ?Ñ? оÑ?Ñ?ановкÑ? mutt, Ñ?Ñ?о
+пÑ?иводиÑ? к оÑ?казÑ? в обÑ?лÑ?живании.</p>
 
- -<p>For Debian 6 <q>Squeeze</q>, these issues have been fixed in mutt version 1.5.20-9+squeeze4</p>
+<p>Ð? Debian 6 <q>Squeeze</q> Ñ?Ñ?и пÑ?облемÑ? бÑ?ли иÑ?пÑ?авленÑ? в пакеÑ?е mutt веÑ?Ñ?ии 1.5.20-9+squeeze4</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
- --- english/security/2014/dla-111.wml	2016-04-06 03:02:53.000000000 +0500
+++ russian/security/2014/dla-111.wml	2016-06-18 13:43:06.322410857 +0500
@@ -1,11 +1,12 @@
- -<define-tag description>LTS security update</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>обновление безопаÑ?ноÑ?Ñ?и LTS</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>Multiple issues have been identified in cpio, including a buffer overflow
- -and multiple NULL pointer dereference, resulting at least in a denial of
- -service and possibly also in an unwanted code execution.</p>
+<p>Ð? cpio бÑ?ли обнаÑ?Ñ?женÑ? многоÑ?иÑ?леннÑ?е пÑ?облемÑ?, вклÑ?Ñ?аÑ? пеÑ?еполнение
+бÑ?Ñ?еÑ?а и многоÑ?иÑ?леннÑ?е Ñ?азÑ?менованиÑ? NULL-Ñ?казаÑ?елÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е пÑ?иводиÑ? по менÑ?Ñ?ей меÑ?е
+к оÑ?казÑ? в обÑ?лÑ?живании, а Ñ?акже могÑ?Ñ? пÑ?иводиÑ?Ñ? к вÑ?полнениÑ? нежелаÑ?елÑ?ного кода.</p>
 
- -<p>This has been fixed in Debian 6 Squeeze with version 2.11-4+deb6u1 by
- -applying the upstream patches.</p>
+<p>ЭÑ?и пÑ?облемÑ? бÑ?ли иÑ?пÑ?авленÑ? в Debian 6 Squeeze в веÑ?Ñ?ии 2.11-4+deb6u1 пÑ?Ñ?Ñ?м
+пÑ?именениÑ? заплаÑ? из оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки.</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
- --- english/security/2014/dla-115.wml	2016-05-21 01:51:07.000000000 +0500
+++ russian/security/2014/dla-115.wml	2016-06-18 13:40:02.942821146 +0500
@@ -1,12 +1,13 @@
- -<define-tag description>LTS security update</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>обновление безопаÑ?ноÑ?Ñ?и LTS</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -   <p>Fix XSS issue during login.</p>
+   <p>Ð?Ñ?пÑ?авление пÑ?облемÑ? XSS в Ñ?оде вÑ?полнениÑ? вÑ?ода.</p>
 
- -   <p>Fix authentication of GOsa² against the underlying LDAP server(s)
- -   via the gosa-admin DN (#768509).</p>
+   <p>Ð?Ñ?пÑ?авление аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии GOsa² на базовом Ñ?еÑ?веÑ?е/Ñ?еÑ?веÑ?аÑ? LDAP
+   Ñ?еÑ?ез gosa-admin DN (#768509).</p>
 
- -<p>For Debian 6 <q>Squeeze</q>, these issues have been fixed in gosa
- -version 2.6.11-3+squeeze3.</p>
+<p>Ð? Debian 6 <q>Squeeze</q> Ñ?Ñ?и пÑ?облемÑ? бÑ?ли иÑ?пÑ?авленÑ? в пакеÑ?е gosa
+веÑ?Ñ?ии 2.6.11-3+squeeze3.</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
- --- english/security/2014/dla-122.wml	2016-04-09 01:32:21.000000000 +0500
+++ russian/security/2014/dla-122.wml	2016-06-18 13:37:16.968712229 +0500
@@ -1,8 +1,9 @@
- -<define-tag description>LTS security update</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>обновление безопаÑ?ноÑ?Ñ?и LTS</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>Avoid infinite loop in nss_dns getnetbyname [BZ #17630]</p>
+<p>Ð?збежание беÑ?конеÑ?ного Ñ?икла в nss_dns getnetbyname [BZ #17630]</p>
 
- -<p>For Debian 6 <q>Squeeze</q>, these issues have been fixed in eglibc version 2.11.3-4+deb6u3</p>
+<p>Ð? Debian 6 <q>Squeeze</q> Ñ?Ñ?и пÑ?облемÑ? бÑ?ли иÑ?пÑ?авленÑ? в пакеÑ?е eglibc веÑ?Ñ?ии 2.11.3-4+deb6u3</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
- --- english/security/2014/dla-123.wml	2016-04-09 01:32:21.000000000 +0500
+++ russian/security/2014/dla-123.wml	2016-06-18 13:38:47.100373874 +0500
@@ -1,9 +1,10 @@
- -<define-tag description>LTS security update</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>обновление безопаÑ?ноÑ?Ñ?и LTS</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>Apply patch from upstream revision 60322 fixing an unauthenticated remote
- -null-pointer dereference crash.</p>
+<p>Ð?Ñ?именение заплаÑ?Ñ? из Ñ?евизии 60322 из оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки, коÑ?оÑ?аÑ? иÑ?пÑ?авлÑ?еÑ?
+аваÑ?ийнÑ?Ñ? оÑ?Ñ?ановкÑ? из-за неаÑ?Ñ?енÑ?иÑ?иÑ?иÑ?ованного Ñ?далÑ?нного Ñ?азÑ?менованиÑ? null-Ñ?казаÑ?елÑ?.</p>
 
- -<p>For Debian 6 <q>Squeeze</q>, these issues have been fixed in firebird2.5 version 2.5.0.26054~ReleaseCandidate3.ds2-1+squeeze2</p>
+<p>Ð? Debian 6 <q>Squeeze</q> Ñ?Ñ?и пÑ?облемÑ? бÑ?ли иÑ?пÑ?авленÑ? в пакеÑ?е firebird2.5 веÑ?Ñ?ии 2.5.0.26054~ReleaseCandidate3.ds2-1+squeeze2</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIcBAEBCgAGBQJXZQmcAAoJEF7nbuICFtKlbucP/RsVYuUEZ6lTBAZ7iPMXhSxe
CK2qwb6tV2Zd+SwUpWHAB1tTv2e0F4BbKSG4pc+qEe08/LOLdZ7r9Xhul/iGO8B+
3lhzcBPSaXol5n6YmzkkUX3WkCujas7BJvEZfAODBu+nVwv5uMukC8xjJQuN+1bP
sls78GvkPpnSNwHo7NYKVxip+mz+YQGRIh7/nqOS6axyZBR3dIU46Hm29ZcgUJju
P/e4kXoeyN7LYNmTd9OXu8sHastBCB4ZTF2DQlZrPL2HtXSV+5+v2aFysnTLjJpe
zpPmQJU7hpUZxaJkAODwFq2Jgl2abkK1EKVH+CEV8ovi3CXt6uAQH2A3VF3y2UZj
c4b/gpTEbqt8siOQ8M50d7X9pujiYRwoPn/5x9FDdlgJR7GoXQ/X8aHsV7bcQKOo
6BZox0QhOA1qqgRJcl3+cf2CoevT+5g1gZlBYocQxSlSoMHR1V6u+IeNBQaweBzR
Pk/wm2vy08Hl9PR2nd/vONhQX2vODzVe2EXXB823g9qUt4NE6UYBWmyQiZgTGeR+
+7BJbgFhAp0gKqymCTOoA0NNsNXQARpJJaBddgFJuXyk/kEg5cMosiXqbhBcAlvK
qloAngdOxPDqf09a0gqeK0isKrmbpsyqN1rsN/mIGBlsIQf7kBNTgeE7kovRD8hc
74l/vDOdA2I6uoF8offV
=H1Pa
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: