[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: packaging-tutorial 0.16: Please update the PO translation for the package packaging-tutorialHi Lucas,

27.12.2015 02:32, Lucas Nussbaum пишет:
> You are noted as the last translator of the translation for
> packaging-tutorial. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against packaging-tutorial.

Please, find the updated file with Russian translation attached. By the
way, I could commit it by myself directly to collab-maint.

Moreover, your tex file still contains incorrect mention of squeeze:

$ cat packaging-tutorial.tex | grep squeeze

	\item According to \url{https://tracker.debian.org/grep}, \texttt{grep}
version 2.12-2 is currently in \textsl{stable} (\textsl{wheezy}). If you
have \texttt{deb-src} lines for \textsl{squeeze} in your
\texttt{/etc/apt/sources.list}, you can use:\\

Cheers!
Lev Lamberov
# Translation of packaging-tutorial documentation to Russian
# Copyright (C) Lev Lamberov <l.lamberov@gmail.com>, 2013
# This file is distributed under the same license as the package-tutorial package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: package-tutorial 0.10\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-26 21:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-27 22:41+0500\n"
"Last-Translator: Lev Lamberov <dogsleg@debian.org>\n"
"Language-Team: ru <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"Language: Russian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. type: Plain text
#: packaging-tutorial.tex:4
msgid "\\mode<presentation> \\usetheme{debian}"
msgstr "\\mode<presentation> \\usetheme{debian}"

#. Translators:
#. change debiantutorial to debiantutorial.$lang to use translated file, and
#. append to this string all commands to load localisation packages, e.g.:
#. \\usepackage{debiantutorial.fr} \\usepackage[french]{babel} \\frenchsetup{...}
#. type: Plain text
#: packaging-tutorial.tex:10
msgid "\\usepackage{debiantutorial}"
msgstr "\\usepackage{debiantutorial.ru} \\usepackage[russian]{babel}"

#. type: title{#2}
#: packaging-tutorial.tex:14
msgid "Debian Packaging Tutorial"
msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?во по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов Debian"

#. type: author{#2}
#: packaging-tutorial.tex:14
msgid ""
"Lucas Nussbaum\\\\{\\small\\texttt{packaging-tutorial@packages.debian.org}}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?каÑ? Ð?Ñ?Ñ?Ñ?баÑ?м\\\\{\\small\\texttt{packaging-tutorial@packages.debian.org}}"

#. Translators:
#. leave \\version unchanged: this will a variable containing the actual version
#. To translate the date, use \\today or a string containing \\year, \\month, \\day
#. (numeric values).
#. DATE - use debian/rules update-version-date
#. type: date{#1}
#: packaging-tutorial.tex:20
msgid "version 0.16 -- 2015-12-26"
msgstr "веÑ?Ñ?иÑ? 0.16 -- 2015-12-26"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "About this tutorial"
msgstr "Ð?б Ñ?Ñ?ом Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ве"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid ""
"Goal: \\textbf{tell you what you really need to know about Debian packaging}"
msgstr ""
"ЦелÑ?: \\textbf{Ñ?ообÑ?иÑ?Ñ? вам Ñ?о, Ñ?Ñ?о вам дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но нÑ?жно знаÑ?Ñ? о Ñ?оздании "
"пакеÑ?ов Debian}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Modify existing packages"
msgstr "Ð?зменение Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Create your own packages"
msgstr "Создание ваÑ?иÑ? Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Interact with the Debian community"
msgstr "Ð?заимодейÑ?Ñ?вие Ñ? Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вом Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Become a Debian power-user"
msgstr "СÑ?ановимÑ?Ñ? пÑ?одвинÑ?Ñ?Ñ?м полÑ?зоваÑ?елем Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Covers the most important points, but is not complete"
msgstr "Ð?Ñ?веÑ?аеÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во важнÑ?Ñ? моменÑ?ов, но не полно"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "You will need to read more documentation"
msgstr "Ð?ам бÑ?деÑ? необÑ?одимо пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "Most of the content also applies to Debian derivative distributions"
msgstr ""
"Ð?олÑ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? изложениÑ? пÑ?именима к пÑ?оизводнÑ?м оÑ? Debian диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивам"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:52
msgid "That includes Ubuntu"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?аÑ? и Ubuntu"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:56 debiantutorial.sty:42
msgid "Outline"
msgstr "Ð?лан"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:58
msgid "Introduction"
msgstr "Ð?ведение"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:60 packaging-tutorial.tex:84
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

#. type: textbf{#1}
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid "GNU/Linux distribution"
msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив GNU/Linux"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid "1st major distro developed ``openly in the spirit of GNU''"
msgstr "Ð?еÑ?вÑ?й кÑ?Ñ?пнÑ?й диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив, Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваемÑ?й ``оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?о в дÑ?Ñ?е GNU''"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid ""
"\\textbf{Non-commercial}, built collaboratively by over 1,000 volunteers"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?екоммеÑ?Ñ?еÑ?кий}, Ñ?оздан Ñ?овмеÑ?Ñ?но более Ñ?ем 1,000 добÑ?оволÑ?Ñ?ами"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid "3 main features:"
msgstr "3 оÑ?новнÑ?Ñ? оÑ?обенноÑ?Ñ?и"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid ""
"\\textbf{Quality} -- culture of technical excellence\\\\ {\\small\\sl We "
"release when it's ready}"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во} -- кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?кого Ñ?овеÑ?Ñ?енÑ?Ñ?ва\\\\ {\\small\\sl Ð?Ñ? "
"вÑ?пÑ?Ñ?каем оÑ?еÑ?еднÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?, Ñ?олÑ?ко когда она гоÑ?ова}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid ""
"\\textbf{Freedom} -- devs and users bound by the \\textsl{Social Contract}\\"
"\\ Promoting the culture of Free Software since 1993"
msgstr ""
"\\textbf{Свобода} -- Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ики и полÑ?зоваÑ?ели Ñ?вÑ?занÑ? "
"\\textsl{Ð?бÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?м договоÑ?ом}\\\\ Ð?Ñ?одвигаем кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Свободного Ð?Ð? Ñ? "
"1993 года"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid ""
"\\textbf{Independence} -- no (single) company babysitting Debian\\\\ And "
"open decision-making process (\\textsl{do-ocracy} + \\textsl{democracy})"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?езавиÑ?имоÑ?Ñ?Ñ?} -- неÑ? (ни одной) компаний, опекаÑ?Ñ?иÑ? Debian\\\\ "
"Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? пÑ?инÑ?Ñ?иÑ? Ñ?еÑ?ений (\\textsl{Ñ?пÑ?авление Ñ?еÑ?, кÑ?о делаеÑ?} + "
"\\textsl{демокÑ?аÑ?иÑ?})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:84
msgid "\\textbf{Amateur} in the best sense: done for the love of it"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?Ñ?биÑ?елÑ?Ñ?кий} диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив в лÑ?Ñ?Ñ?ем Ñ?мÑ?Ñ?ле Ñ?Ñ?ого Ñ?лова: Ñ?оздаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? "
"Ñ?ади него Ñ?амого"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "Debian packages"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "\\textbf{.deb} files (binary packages)"
msgstr "ФайлÑ? \\textbf{.deb} (двоиÑ?нÑ?е пакеÑ?Ñ?)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "A very powerful and convenient way to distribute software to users"
msgstr "Ð?Ñ?енÑ? моÑ?нÑ?й и Ñ?добнÑ?й Ñ?поÑ?об Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анениÑ? Ð?Ð? полÑ?зоваÑ?елÑ?м"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "One of the two most common package formats (with RPM)"
msgstr "Ð?дин из двÑ?Ñ? наиболее Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ннÑ?Ñ? Ñ?оÑ?маÑ?ов пакеÑ?ов (наÑ?Ñ?дÑ? Ñ? RPM)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "Universal:"
msgstr "УнивеÑ?Ñ?ален"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid ""
"30,000 binary packages in Debian\\\\ $\\rightarrow$ most of the available "
"free software is packaged in Debian!"
msgstr ""
"30,000 двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов в Debian\\\\ $\\rightarrow$ длÑ? болÑ?Ñ?ей Ñ?аÑ?Ñ?и "
"доÑ?Ñ?Ñ?пного Ñ?вободного Ð?Ð? Ñ?оздан пакеÑ? Debian!"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "For 12 ports (architectures), including 2 non-Linux (Hurd; KFreeBSD)"
msgstr ""
"12 пеÑ?еноÑ?ов (аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?), вклÑ?Ñ?аÑ? пеÑ?еноÑ?Ñ? на оÑ?лиÑ?ное оÑ? Linux Ñ?дÑ?о (Hurd; "
"kFreeBSD)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:105
msgid "Also used by 120 Debian derivative distributions"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? 120 оÑ?веÑ?влениÑ?ми оÑ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ива Debian"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:108 packaging-tutorial.tex:133
msgid "The Deb package format"
msgstr "ФоÑ?маÑ? пакеÑ?ов deb"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid "\\texttt{.deb} file: an \\texttt{ar} archive"
msgstr "Файл \\texttt{.deb}: аÑ?Ñ?ив \\texttt{ar}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:133
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"$ ar tv wget_1.12-2.1_i386.deb\n"
"rw-r--r-- 0/0   4 Sep 5 15:43 2010 debian-binary\n"
"rw-r--r-- 0/0  2403 Sep 5 15:43 2010 control.tar.gz\n"
"rw-r--r-- 0/0 751613 Sep 5 15:43 2010 data.tar.gz\n"
"  "
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"$ ar tv wget_1.12-2.1_i386.deb\n"
"rw-r--r-- 0/0   4 Sep 5 15:43 2010 debian-binary\n"
"rw-r--r-- 0/0  2403 Sep 5 15:43 2010 control.tar.gz\n"
"rw-r--r-- 0/0 751613 Sep 5 15:43 2010 data.tar.gz\n"
"  "

#. $
#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid ""
"\\texttt{debian-binary}: version of the deb file format, "
"\\texttt{\"2.0\\textbackslash{}n\"}"
msgstr ""
"\\texttt{debian-binary}: веÑ?Ñ?иÑ? Ñ?оÑ?маÑ?а Ñ?айла deb, "
"\\texttt{\"2.0\\textbackslash{}n\"}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid ""
"\\texttt{control.tar.gz}: metadata about the package\\\\ {\\small "
"\\texttt{\\textbf{control}, md5sums, (pre|post)(rm|inst), triggers, shlibs}, "
"\\ldots}"
msgstr ""
"\\texttt{control.tar.gz}: меÑ?аданнÑ?е о пакеÑ?е\\\\ {\\small "
"\\texttt{\\textbf{control}, md5sums, (pre|post)(rm|inst), triggers, shlibs}, "
"\\ldots}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid "\\texttt{data.tar.gz}: data files of the package"
msgstr "\\texttt{data.tar.gz}: Ñ?айлÑ? даннÑ?Ñ? пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid ""
"You could create your \\texttt{.deb} files manually\\\\ {\\footnotesize "
"\\url{http://tldp.org/HOWTO/html\\_single/Debian-Binary-Package-Building-";
"HOWTO/}}"
msgstr ""
"Ð?ожно Ñ?оздаваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? \\texttt{.deb} вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?\\\\ {\\footnotesize "
"\\url{http://tldp.org/HOWTO/html\\_single/Debian-Binary-Package-Building-";
"HOWTO/}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid "But most people don't do it that way"
msgstr "Ð?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во полÑ?зоваÑ?елей Ñ?Ñ?ого не делаÑ?Ñ?"

#. type: textbf{#1}
#: packaging-tutorial.tex:133
msgid "This tutorial: create Debian packages, the Debian way"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ее Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?во: Ñ?оздание пакеÑ?ов Debian Ñ?поÑ?обом Debian"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid "Tools you will need"
msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?е вам поÑ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid "A Debian (or Ubuntu) system (with root access)"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?п к Ñ?иÑ?Ñ?еме Debian (или Ubuntu) Ñ? пÑ?авами Ñ?Ñ?пеÑ?полÑ?зоваÑ?елÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid "Some packages:"
msgstr "Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е пакеÑ?Ñ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid ""
"\\textbf{build-essential}: has dependencies on the packages that will be "
"assumed to be available on the developer's machine (no need to specify them "
"in the \\texttt{Build-Depends:} control field of your package)"
msgstr ""
"\\textbf{build-essential}: имееÑ? завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? пакеÑ?ов, коÑ?оÑ?Ñ?е, как Ñ?Ñ?о "
"пÑ?едполагаеÑ?Ñ?Ñ?, доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? на маÑ?ине Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика (не нÑ?жно Ñ?казÑ?ваÑ?Ñ? иÑ? в "
"поле \\texttt{Build-Depends:} Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ?его Ñ?айла ваÑ?его пакеÑ?а)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid ""
"includes a dependency on \\textbf{dpkg-dev}, which contains basic Debian-"
"specific tools to create packages"
msgstr ""
"вклÑ?Ñ?аеÑ? завиÑ?имоÑ?Ñ?Ñ? оÑ? \\textbf{dpkg-dev}, коÑ?оÑ?Ñ?й Ñ?одеÑ?жиÑ? базовÑ?е "
"инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ? Debian длÑ? Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:153
msgid ""
"\\textbf{devscripts}: contains many useful scripts for Debian maintainers"
msgstr ""
"\\textbf{devscripts}: Ñ?одеÑ?жиÑ? множеÑ?Ñ?во полезнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?енаÑ?иев длÑ? "
"Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?иÑ? Debian"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:161
msgid ""
"Many other tools will also be mentioned later, such as \\textbf{debhelper}, "
"\\textbf{cdbs}, \\textbf{quilt}, \\textbf{pbuilder}, \\textbf{sbuild}, "
"\\textbf{lintian}, \\textbf{svn-buildpackage}, \\textbf{git-buildpackage}, "
"\\ldots\\\\ Install them when you need them."
msgstr ""
"Ð?ножеÑ?Ñ?во дÑ?Ñ?гиÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?акже бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?помÑ?нÑ?Ñ?Ñ? в далÑ?нейÑ?ем, "
"Ñ?акие как \\textbf{debhelper}, \\textbf{cdbs}, \\textbf{quilt}, "
"\\textbf{pbuilder}, \\textbf{sbuild}, \\textbf{lintian}, \\textbf{svn-"
"buildpackage}, \\textbf{git-buildpackage}, \\ldots\\\\ УÑ?Ñ?ановиÑ?е иÑ?, еÑ?ли "
"они вам нÑ?жнÑ?."

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:168
msgid "General packaging workflow"
msgstr "Ð?бÑ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?абоÑ?Ñ? над Ñ?озданием пакеÑ?а"

#. 	\draw[arr,->] (bin) -- (-1,-6) node[pos=0.5,left] {upload (\textttc{dput})};
#. hack hack hack
#. type: tikzpicture
#: packaging-tutorial.tex:188
msgid ""
"\\node[node1] (www) at (0, 0) {Web}; \\node[node1] (us) at (2.5, 0) "
"{upstream source}; \\node[node1] (da) at (-2.5, 0) {Debian mirror}; "
"\\node[node1] (sp) at (0, -2) {source package}; \\draw[arr,<-,dashed,thick] "
"(sp) -- (2.5,-2) node[right=0cm,text width=2.98cm,text centered,font=\\small"
"\\sl] {where most of the manual work is done}; \\node[node1] (bin) at (0, "
"-4) {one or several binary packages}; \\draw[arr,<-,dashed,thick] (bin) -- "
"(3.5,-4) node[right,text centered,font=\\small\\ttfamily\\sl] {.deb"
"\\normalfont}; \\draw[arr,->] (us) -- (sp) node[pos=0.5,right,command] {dh"
"\\_make}; \\draw[arr,->] (da) -- (sp) node[pos=0.5,left,command] {apt-get "
"source}; \\draw[arr,->] (www) -- (sp) node[pos=0.5,left,command] {dget}; "
"\\draw[arr,->] (sp) -- (bin) node[pos=0.5,right,text width=6cm] "
"{\\textttc{debuild} (build and test with \\textttc{lintian}) or "
"\\textttc{dpkg-buildpackage}}; \\draw[arr,->] (bin) -- (1,-6) node[pos=0.5,"
"right] {install (\\textttc{debi})}; \\draw[transparent] (bin) -- (-1,-6) "
"node[pos=0.5,left,opaque] {upload (\\textttc{dput})}; \\draw[arr,->,rounded "
"corners] (bin) -- (-1,-6) -- (-4.5,-6) -- (-4.5,0) -- (da); "
"\\useasboundingbox (-4,-6) rectangle (6,0);"
msgstr ""
"\\node[node1] (www) at (0, 0) {Ð?еб}; \\node[node1] (us) at (2.5, 0) "
"{иÑ?Ñ?однÑ?й код оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки}; \\node[node1] (da) at (-2.5, 0) "
"{зеÑ?кало Debian}; \\node[node1] (sp) at (0, -2) {пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом}; "
"\\draw[arr,<-,dashed,thick] (sp) -- (2.5,-2) node[right=0cm,text "
"width=2.98cm,text centered,font=\\small\\sl] {болÑ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ной Ñ?абоÑ?Ñ?}; "
"\\node[node1] (bin) at (0, -4) {один или неÑ?колÑ?ко двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов}; "
"\\draw[arr,<-,dashed,thick] (bin) -- (3.5,-4) node[right,text centered,font="
"\\small\\ttfamily\\sl] {.deb\\normalfont}; \\draw[arr,->] (us) -- (sp) "
"node[pos=0.5,right,command] {dh\\_make}; \\draw[arr,->] (da) -- (sp) "
"node[pos=0.5,left,command] {apt-get source}; \\draw[arr,->] (www) -- (sp) "
"node[pos=0.5,left,command] {dget}; \\draw[arr,->] (sp) -- (bin) node[pos=0.5,"
"right,text width=6cm] {\\textttc{debuild} (Ñ?боÑ?ка и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование пÑ?и помоÑ?и "
"\\textttc{lintian}) или \\textttc{dpkg-buildpackage}}; \\draw[arr,->] (bin) "
"-- (1,-6) node[pos=0.5,right] {Ñ?Ñ?Ñ?ановка (\\textttc{debi})}; "
"\\draw[transparent] (bin) -- (-1,-6) node[pos=0.5,left,opaque] {загÑ?Ñ?зка "
"(\\textttc{dput})}; \\draw[arr,->,rounded corners] (bin) -- (-1,-6) -- "
"(-4.5,-6) -- (-4.5,0) -- (da); \\useasboundingbox (-4,-6) rectangle (6,0);"

#. type: subsection{#2}
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid "Rebuilding dash"
msgstr "Ð?еÑ?еÑ?боÑ?ка dash"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid "Example: rebuilding dash"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?: пеÑ?еÑ?боÑ?ка dash"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid ""
"Install packages needed to build dash, and devscripts\\\\ {\\texttt{sudo apt-"
"get build-dep dash}\\\\ (requires \\texttt{deb-src} lines in \\texttt{/etc/"
"apt/sources.list})}\\\\ {\\texttt{sudo apt-get install -{}-no-install-"
"recommends devscripts fakeroot}}"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?ановиÑ?е пакеÑ?Ñ?, необÑ?одимÑ?е длÑ? Ñ?боÑ?ки dash, а Ñ?акже devscripts\\\\ "
"{\\texttt{sudo apt-get build-dep dash}\\\\ (Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки \\texttt{deb-"
"src} в \\texttt{/etc/apt/sources.list})}\\\\ {\\texttt{sudo apt-get install -"
"{}-no-install-recommends devscripts fakeroot}}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid ""
"Create a working directory, and get in it:\\\\ \\texttt{mkdir /tmp/debian-"
"tutorial ; cd /tmp/debian-tutorial}"
msgstr ""
"СоздайÑ?е Ñ?абоÑ?ий каÑ?алог, и пеÑ?ейдиÑ?е в него:\\\\ \\texttt{mkdir /tmp/debian-"
"tutorial ; cd /tmp/debian-tutorial}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid ""
"Grab the \\texttt{dash} source package\\\\ \\texttt{apt-get source dash}\\\\ "
"{\\small (This needs you to have \\texttt{deb-src} lines in your \\texttt{/"
"etc/apt/sources.list})}"
msgstr ""
"Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом \\texttt{dash}\\\\ \\texttt{apt-get source "
"dash}\\\\ {\\small (Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки \\texttt{deb-src} в ваÑ?ем "
"Ñ?айле \\texttt{/etc/apt/sources.list})}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:205
msgid ""
"Build the package\\\\ {\\texttt{cd dash-*\\\\ debuild -us -uc}} "
"~~~(\\texttt{-us -uc} disables signing the package with GPG)"
msgstr ""
"СобеÑ?иÑ?е пакеÑ?\\\\ {\\texttt{cd dash-*\\\\ debuild -us -uc}} ~~~(\\texttt{-"
"us -uc} оÑ?клÑ?Ñ?аÑ?Ñ? подпиÑ?Ñ?вание пакеÑ?а Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? GPG)"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:218
msgid "Check that it worked"
msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е, Ñ?Ñ?о вÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?аеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:218
msgid "There are some new \\texttt{.deb} files in the parent directory"
msgstr "Ð? Ñ?одиÑ?елÑ?Ñ?ком каÑ?алоге пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? новÑ?е Ñ?айлÑ? \\texttt{.deb}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:218
msgid "Look at the \\texttt{debian/} directory"
msgstr "Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е каÑ?алог \\texttt{debian/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:218
msgid "That's where the packaging work is done"
msgstr "Ð?деÑ?Ñ? и оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?а по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Creating source packages"
msgstr "Создание пакеÑ?ов Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: subsection{#2}
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Source packages basics"
msgstr "Ð?азовÑ?е знаниÑ? о пакеÑ?аÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Source package"
msgstr "Ð?акеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid ""
"One source package can generate several binary packages\\\\ {\\small e.g. "
"the \\texttt{\\bfseries libtar} source generates the \\texttt{\\bfseries "
"libtar0} and \\texttt{\\bfseries libtar-dev} binary packages}"
msgstr ""
"Ð?дин пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом можеÑ? Ñ?оздаваÑ?Ñ? неÑ?колÑ?ко двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов\\\\ "
"{\\small напÑ?., иÑ?Ñ?однÑ?й код \\texttt{\\bfseries libtar} Ñ?оздаÑ?Ñ? двоиÑ?нÑ?е "
"пакеÑ?Ñ? \\texttt{\\bfseries libtar0} и \\texttt{\\bfseries libtar-dev}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Two kinds of packages: (if unsure, use non-native)"
msgstr "Ð?ва вида пакеÑ?ов: (еÑ?ли не Ñ?веÑ?енÑ?, иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е non-native)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid ""
"Native packages: normally for Debian specific software (\\textsl{dpkg}, "
"\\textsl{apt})"
msgstr ""
"Ð?акеÑ?Ñ? native: обÑ?Ñ?но Ñ?Ñ?о Ð?Ð?, Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?ное длÑ? Debian (\\textsl{dpkg}, "
"\\textsl{apt})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Non-native packages: software developed outside Debian"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? non-native: Ð?Ð?, Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваемое за пÑ?еделами Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Main file: \\texttt{.dsc} (meta-data)"
msgstr "Ð?Ñ?новной Ñ?айл: \\texttt{.dsc} (меÑ?аданнÑ?е)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "Other files depending on the version of the source format"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?гие Ñ?айлÑ?, завиÑ?Ñ?Ñ?ие оÑ? веÑ?Ñ?ии Ñ?оÑ?маÑ?а иÑ?Ñ?одного кода"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "1.0 or 3.0 (native): \\texttt{package\\_version.tar.gz}"
msgstr "1.0 или 3.0 (native): \\texttt{package\\_version.tar.gz}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "1.0 (non-native):"
msgstr "1.0 (non-native):"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "\\texttt{pkg\\_ver.orig.tar.gz}: upstream source"
msgstr ""
"\\texttt{pkg\\_ver.orig.tar.gz}: иÑ?Ñ?однÑ?й код оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "\\texttt{pkg\\_debver.diff.gz}: patch to add Debian-specific changes"
msgstr ""
"\\texttt{pkg\\_debver.diff.gz}: заплаÑ?а длÑ? добавлениÑ? Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?нÑ?Ñ? длÑ? "
"Debian изменений"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "3.0 (quilt):"
msgstr "3.0 (quilt):"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "\\texttt{pkg\\_debver.debian.tar.gz}: tarball with the Debian changes"
msgstr "\\texttt{pkg\\_debver.debian.tar.gz}: tarball Ñ? изменениÑ?ми Debian"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:256
msgid "(See \\texttt{dpkg-source(1)} for exact details)"
msgstr "(Ð?еÑ?али Ñ?м. в \\texttt{dpkg-source(1)})"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:280
msgid "Source package example (wget\\_1.12-2.1.dsc)"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ? пакеÑ?а Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом (wget\\_1.12-2.1.dsc)"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:280
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\small]\n"
"Format: 3.0 (quilt)\n"
"Source: wget\n"
"Binary: wget\n"
"Architecture: any\n"
"Version: 1.12-2.1\n"
"Maintainer: Noel Kothe <noel@debian.org>\n"
"Homepage: http://www.gnu.org/software/wget/\n";
"Standards-Version: 3.8.4\n"
"Build-Depends: debhelper (>> 5.0.0), gettext, texinfo,\n"
" libssl-dev (>= 0.9.8), dpatch, info2man\n"
"Checksums-Sha1: \n"
" 50d4ed2441e67[..]1ee0e94248 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" d4c1c8bbe431d[..]dd7cef3611 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz\n"
"Checksums-Sha256: \n"
" 7578ed0974e12[..]dcba65b572 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" 1e9b0c4c00eae[..]89c402ad78 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz\n"
"Files: \n"
" 141461b9c04e4[..]9d1f2abf83 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" e93123c934e3c[..]2f380278c2 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\small]\n"
"Format: 3.0 (quilt)\n"
"Source: wget\n"
"Binary: wget\n"
"Architecture: any\n"
"Version: 1.12-2.1\n"
"Maintainer: Noel Kothe <noel@debian.org>\n"
"Homepage: http://www.gnu.org/software/wget/\n";
"Standards-Version: 3.8.4\n"
"Build-Depends: debhelper (>> 5.0.0), gettext, texinfo,\n"
" libssl-dev (>= 0.9.8), dpatch, info2man\n"
"Checksums-Sha1: \n"
" 50d4ed2441e67[..]1ee0e94248 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" d4c1c8bbe431d[..]dd7cef3611 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz\n"
"Checksums-Sha256: \n"
" 7578ed0974e12[..]dcba65b572 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" 1e9b0c4c00eae[..]89c402ad78 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz\n"
"Files: \n"
" 141461b9c04e4[..]9d1f2abf83 2464747 wget_1.12.orig.tar.gz\n"
" e93123c934e3c[..]2f380278c2 48308 wget_1.12-2.1.debian.tar.gz"

#. type: subsection{#2}
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "Retrieving source packages"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ение пакеÑ?ов Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "Retrieving an existing source package"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?его пакеÑ?а Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "From the Debian archive:"
msgstr "Ð?з аÑ?Ñ?ива Debian:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "\\texttt{apt-get source \\textsl{package}}"
msgstr "\\texttt{apt-get source \\textsl{пакеÑ?}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "\\texttt{apt-get source \\textsl{package=version}}"
msgstr "\\texttt{apt-get source \\textsl{пакеÑ?=веÑ?Ñ?иÑ?}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "\\texttt{apt-get source \\textsl{package/release}}"
msgstr "\\texttt{apt-get source \\textsl{пакеÑ?/вÑ?пÑ?Ñ?к}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "(You need \\texttt{deb-src} lines in \\texttt{sources.list})"
msgstr "(ТÑ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки \\texttt{deb-src} в \\texttt{sources.list})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "From the Internet:"
msgstr "Ð?з Ð?нÑ?еÑ?неÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "\\texttt{dget \\textsl{url-to.dsc}}"
msgstr "\\texttt{dget \\textsl{адÑ?еÑ?.dsc}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid ""
"\\texttt{dget http://snapshot.debian.org/archive/debian-archive/\\";
"\\20090802T004153Z/debian/dists/bo/main/source/web/\\\\ wget\\_1.4.4-6.dsc}\\"
"\\ (\\href{http://snapshot.debian.org/}{\\ttfamily snapshot.d.o} provides "
"all packages from Debian since 2005)"
msgstr ""
"\\texttt{dget http://snapshot.debian.org/archive/debian-archive/\\";
"\\20090802T004153Z/debian/dists/bo/main/source/web/\\\\ wget\\_1.4.4-6.dsc}\\"
"\\ (\\href{http://snapshot.debian.org/}{\\ttfamily snapshot.d.o} "
"пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? вÑ?е пакеÑ?Ñ? из Debian Ñ? 2005 года)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "From the (declared) version control system:"
msgstr "Ð?з (обÑ?Ñ?вленной) Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? конÑ?Ñ?олÑ? веÑ?Ñ?ий:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid "\\texttt{debcheckout \\textsl{package}}"
msgstr "\\texttt{debcheckout \\textsl{пакеÑ?}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:308
msgid ""
"Once downloaded, extract with \\texttt{dpkg-source -x \\textsl{file.dsc}}"
msgstr ""
"Ð?огда пакеÑ? бÑ?деÑ? загÑ?Ñ?жен, Ñ?азвеÑ?ниÑ?е его Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{dpkg-source -x "
"\\textsl{Ñ?айл.dsc}}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid "Creating a basic source package"
msgstr "Создание пÑ?оÑ?Ñ?ого пакеÑ?а Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid ""
"Download the upstream source\\\\ (\\textsl{upstream source} = the one from "
"the software's original developers)"
msgstr ""
"Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е иÑ?Ñ?однÑ?й код оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки\\\\ (\\textsl{иÑ?Ñ?однÑ?й код "
"оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки} = иÑ?Ñ?однÑ?й код оÑ? иÑ?Ñ?однÑ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков Ð?Ð?)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid ""
"Rename to \\texttt{<\\textsl{source\\_package}>\\_<\\textsl{upstream"
"\\_version}>.orig.tar.gz}\\\\ (example: \\texttt{simgrid\\_3.6.orig.tar.gz})"
msgstr ""
"Ð?еÑ?еименÑ?йÑ?е его в \\texttt{<\\textsl{пакеÑ?\\_Ñ?\\_иÑ?Ñ?однÑ?м\\_кодом}>\\_<"
"\\textsl{веÑ?Ñ?иÑ?\\_оÑ?новной\\_веÑ?ки}>.orig.tar.gz}\\\\ (пÑ?имеÑ?: "
"\\texttt{simgrid\\_3.6.orig.tar.gz})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid "Untar it"
msgstr "РазвеÑ?ниÑ?е его"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid ""
"Rename the directory to \\texttt{<\\textsl{source\\_package}>-<"
"\\textsl{upstream\\_version}>}\\\\ (example: \\texttt{simgrid-3.6})"
msgstr ""
"Ð?еÑ?еименÑ?йÑ?е каÑ?алог в \\texttt{<\\textsl{пакеÑ?\\_Ñ?\\_иÑ?Ñ?однÑ?м\\_кодом}>-<"
"\\textsl{веÑ?Ñ?иÑ?\\_оÑ?новной\\_веÑ?ки}>}\\\\ (пÑ?имеÑ?: \\texttt{simgrid-3.6})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid ""
"\\texttt{cd \\texttt{<\\textsl{source\\_package}>-<\\textsl{upstream"
"\\_version}>} \\&\\& dh\\_make}\\\\ (from the \\textbf{dh-make} package)"
msgstr ""
"\\texttt{cd \\texttt{<\\textsl{пакеÑ?\\_Ñ?\\_иÑ?Ñ?однÑ?м\\_кодом}>-<"
"\\textsl{веÑ?Ñ?иÑ?\\_оÑ?новной\\_веÑ?ки}>} \\&\\& dh\\_make}\\\\ (из пакеÑ?а "
"\\textbf{dh-make})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid ""
"There are some alternatives to \\texttt{dh\\_make} for specific sets of "
"packages: \\textbf{dh-make-perl}, \\textbf{dh-make-php}, \\ldots"
msgstr ""
"Ð?лÑ? \\texttt{dh\\_make} имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? некоÑ?оÑ?Ñ?е алÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивÑ? длÑ? конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? "
"набоÑ?ов пакеÑ?ов: \\textbf{dh-make-perl}, \\textbf{dh-make-php}, \\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:331
msgid "\\texttt{debian/} directory created, with a lot of files in it"
msgstr "Ð?Ñ?деÑ? Ñ?оздан каÑ?алог \\texttt{debian/} Ñ? множеÑ?Ñ?вом Ñ?айлов в нÑ?м"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "Files in debian/"
msgstr "ФайлÑ? в debian/"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid ""
"All the packaging work should be made by modifying files in \\texttt{debian/}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?а по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов должна оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?м изменениÑ? Ñ?айлов "
"в \\texttt{debian/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "Main files:"
msgstr "Ð?Ñ?новнÑ?е Ñ?айлÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "\\textbf{control} -- meta-data about the package (dependencies, etc.)"
msgstr "\\textbf{control} -- меÑ?аданнÑ?е о пакеÑ?е (завиÑ?имоÑ?Ñ?и и Ñ?.д.)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "\\textbf{rules} -- specifies how to build the package"
msgstr "\\textbf{rules} -- опÑ?еделÑ?еÑ? Ñ?о, как Ñ?обиÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "\\textbf{copyright} -- copyright information for the package"
msgstr ""
"\\textbf{copyright} -- инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? об авÑ?оÑ?Ñ?киÑ? пÑ?аваÑ? длÑ? данного пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "\\textbf{changelog} -- history of the Debian package"
msgstr "\\textbf{changelog} -- иÑ?Ñ?оÑ?иÑ? пакеÑ?а Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "Other files:"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?гие Ñ?айлÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "compat"
msgstr "compat"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "watch"
msgstr "watch"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "dh\\_install* targets\\\\ {\\small *.dirs, *.docs, *.manpages, \\ldots}"
msgstr "Ñ?ели dh\\_install* \\\\ {\\small *.dirs, *.docs, *.manpages, \\ldots}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "maintainer scripts\\\\ {\\small *.postinst, *.prerm, \\ldots}"
msgstr "Ñ?Ñ?енаÑ?ии Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?его\\\\ {\\small *.postinst, *.prerm, \\ldots}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "source/format"
msgstr "source/format"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "patches/ -- if you need to modify the upstream sources"
msgstr "patches/ -- еÑ?ли вам нÑ?жно измениÑ?Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?й код оÑ?новной веÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:360
msgid "Several files use a format based on RFC 822 (mail headers)"
msgstr ""
"Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?айлÑ? иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?маÑ? на оÑ?нове RFC 822 (поÑ?Ñ?овÑ?е заголовки)"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:372
msgid "debian/changelog"
msgstr "debian/changelog"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:372
msgid "Lists the Debian packaging changes"
msgstr "СодеÑ?жиÑ? Ñ?пиÑ?ок изменений пакеÑ?а Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:372
msgid "Gives the current version of the package"
msgstr "СодеÑ?жиÑ? Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? пакеÑ?а"

#. type: tikzpicture
#: packaging-tutorial.tex:372
msgid ""
"\\draw (0,0) node[above right] {\\large 1.2.1.1-5}; \\draw [decorate,"
"decoration={brace}] (2,0) -- (1.45,0) node[at start,below,text width=1.6cm,"
"text centered] {\\small Debian revision}; \\draw [decorate,"
"decoration={brace}] (1.4,0) -- (0,0) node[midway,below,text width=1.6cm,text "
"centered] { \\small Upstream version};"
msgstr ""
"\\draw (0,0) node[above right] {\\large 1.2.1.1-5}; \\draw [decorate,"
"decoration={brace}] (2,0) -- (1.45,0) node[at start,below,text width=1.6cm,"
"text centered] {\\small Debian-Ñ?евизиÑ?}; \\draw [decorate,"
"decoration={brace}] (1.4,0) -- (0,0) node[midway,below,text width=1.6cm,text "
"centered] { \\small Ð?Ñ?новнаÑ? веÑ?Ñ?иÑ?};"

#. %
#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:386
msgid "Edited manually or with \\textttc{dch}"
msgstr "РедакÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? или Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\textttc{dch}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:386
msgid "Create a changelog entry for a new release: \\textttc{dch -i}"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? запиÑ?Ñ? об изменении длÑ? нового вÑ?пÑ?Ñ?ка: \\textttc{dch -i}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:386
msgid ""
"Special format to automatically close Debian or Ubuntu bugs\\\\ Debian: "
"\\texttt{Closes:~\\#595268}; Ubuntu: \\texttt{LP:~\\#616929}"
msgstr ""
"СпеÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?оÑ?маÑ? длÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кого закÑ?Ñ?Ñ?иÑ? оÑ?ибок Debian или Ubuntu\\\\ "
"Debian: \\texttt{Closes:~\\#595268}; Ubuntu: \\texttt{LP:~\\#616929}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:386
msgid ""
"Installed as \\texttt{/usr/share/doc/\\textit{package}/changelog.Debian.gz}"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?анавливаеÑ?Ñ?Ñ? как \\texttt{/usr/share/doc/\\textit{package}/changelog."
"Debian.gz}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:386
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"mpich2 (1.2.1.1-5) unstable; urgency=low\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"mpich2 (1.2.1.1-5) unstable; urgency=low\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:392
#, no-wrap
msgid ""
" * Use /usr/bin/python instead of /usr/bin/python2.5. Allow\n"
"  to drop dependency on python2.5. Closes: #595268\n"
" * Make /usr/bin/mpdroot setuid. This is the default after\n"
"  the installation of mpich2 from source, too. LP: #616929\n"
"  + Add corresponding lintian override.\n"
"\n"
msgstr ""
" * Use /usr/bin/python instead of /usr/bin/python2.5. Allow\n"
"  to drop dependency on python2.5. Closes: #595268\n"
" * Make /usr/bin/mpdroot setuid. This is the default after\n"
"  the installation of mpich2 from source, too. LP: #616929\n"
"  + Add corresponding lintian override.\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:394
#, no-wrap
msgid " -- Lucas Nussbaum <lucas@debian.org> Wed, 15 Sep 2010 18:13:44 +0200"
msgstr " -- Lucas Nussbaum <lucas@debian.org> Wed, 15 Sep 2010 18:13:44 +0200"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid "debian/control"
msgstr "debian/control"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid "Package metadata"
msgstr "Ð?еÑ?аданнÑ?е пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid "For the source package itself"
msgstr "Ð?лÑ? Ñ?амого пакеÑ?а Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid "For each binary package built from this source"
msgstr "Ð?лÑ? каждого двоиÑ?ного пакеÑ?а, Ñ?обиÑ?аемого из иÑ?Ñ?одного кода"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid ""
"Package name, section, priority, maintainer, uploaders, build-dependencies, "
"dependencies, description, homepage, \\ldots"
msgstr ""
"Ð?мÑ?, Ñ?аздел, пÑ?иоÑ?иÑ?еÑ?, Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?ий, загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ?ие, Ñ?боÑ?оÑ?нÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и, "
"завиÑ?имоÑ?Ñ?и, опиÑ?ание, домаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а, \\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:421
msgid ""
"Documentation: Debian Policy chapter 5\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/";
"debian-policy/ch-controlfields}"
msgstr ""
"Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: Ð?олиÑ?ика Debian, глава 5\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/";
"debian-policy/ch-controlfields}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:421
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"Source: wget\n"
"Section: web\n"
"Priority: important\n"
"Maintainer: Noel Kothe <noel@debian.org>\n"
"Build-Depends: debhelper (>> 5.0.0), gettext, texinfo,\n"
" libssl-dev (>= 0.9.8), dpatch, info2man\n"
"Standards-Version: 3.8.4\n"
"Homepage: http://www.gnu.org/software/wget/\n";
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"Source: wget\n"
"Section: web\n"
"Priority: important\n"
"Maintainer: Noel Kothe <noel@debian.org>\n"
"Build-Depends: debhelper (>> 5.0.0), gettext, texinfo,\n"
" libssl-dev (>= 0.9.8), dpatch, info2man\n"
"Standards-Version: 3.8.4\n"
"Homepage: http://www.gnu.org/software/wget/\n";
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:427
#, no-wrap
msgid ""
"Package: wget\n"
"Architecture: any\n"
"Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}\n"
"Description: retrieves files from the web\n"
" Wget is a network utility to retrieve files from the Web"
msgstr ""
"Package: wget\n"
"Architecture: any\n"
"Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}\n"
"Description: retrieves files from the web\n"
" Wget is a network utility to retrieve files from the Web"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Architecture: all or any"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а: вÑ?е или какие-Ñ?о"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Two kinds of binary packages:"
msgstr "Ð?ва Ñ?ипа двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Packages with different contents on each Debian architecture"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? Ñ? Ñ?азнÑ?м Ñ?одеÑ?жимÑ?м на каждой аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?е Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Example: C program"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?: пÑ?огÑ?амма на C"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "\\texttt{Architecture:\\ any} in \\texttt{debian/control}"
msgstr "\\texttt{Architecture:\\ any} в \\texttt{debian/control}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid ""
"Or, if it only works on a subset of architectures:\\\\ \\texttt{Architecture:"
"\\ amd64 i386 ia64 hurd-i386}"
msgstr ""
"Ð?ибо, еÑ?ли она Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ?олÑ?ко на некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?аÑ?:\\\\ "
"\\texttt{Architecture:\\ amd64 i386 ia64 hurd-i386}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "buildd.debian.org: builds all the other architectures for you on upload"
msgstr ""
"buildd.debian.org: Ñ?обиÑ?аеÑ? длÑ? ваÑ? вÑ?е оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и загÑ?Ñ?зке"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid ""
"Named \\texttt{\\textsl{package}\\_\\textsl{version}\\_"
"\\textsl{architecture}.deb}"
msgstr ""
"Ð?мееÑ? имÑ? \\texttt{\\textsl{пакеÑ?}\\_\\textsl{веÑ?Ñ?иÑ?}\\_"
"\\textsl{аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а}.deb}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Packages with the same content on all architectures"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? Ñ? одним и Ñ?ем же Ñ?одеÑ?жимÑ?м на вÑ?еÑ? аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?аÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "Example: Perl library"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?: библиоÑ?ека Perl"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid "\\texttt{Architecture:\\ all} in \\texttt{debian/control}"
msgstr "\\texttt{Architecture:\\ all} в \\texttt{debian/control}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid ""
"Named \\texttt{\\textsl{package}\\_\\textsl{version}\\_\\textbf{all}.deb}"
msgstr ""
"Ð?мееÑ? имÑ? \\texttt{\\textsl{пакеÑ?}\\_\\textsl{веÑ?Ñ?иÑ?}\\_\\textbf{all}.deb}"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:456
msgid ""
"A source package can generate a mix of \\texttt{Architecture:\\ any} and "
"\\texttt{Architecture:\\ all} binary packages"
msgstr ""
"Ð?акеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом можеÑ? Ñ?оздаваÑ?Ñ? двоиÑ?нÑ?е пакеÑ?Ñ? и Ñ? "
"\\texttt{Architecture:\\ какаÑ?-Ñ?о}, и Ñ? \\texttt{Architecture:\\ all}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "debian/rules"
msgstr "debian/rules"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "Interface used to build Debian packages"
msgstr "Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?, иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?й длÑ? Ñ?боÑ?ки пакеÑ?ов Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid ""
"Documented in Debian Policy, chapter 4.8\\\\ {\\small \\url{https://www.";
"debian.org/doc/debian-policy/ch-source\\#s-debianrules}}"
msgstr ""
"Ð?окÑ?менÑ?иÑ?ован в Ð?олиÑ?ике Debian, глава 4.8\\\\ {\\small \\url{https://www.";
"debian.org/doc/debian-policy/ch-source\\#s-debianrules}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "Required targets:"
msgstr "ТÑ?ебÑ?емÑ?е Ñ?ели:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid ""
"\\texttt{build, build-arch, build-indep}: should perform all the "
"configuration and compilation"
msgstr ""
"\\texttt{build, build-arch, build-indep}: должнÑ? вÑ?полниÑ?Ñ? вÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки и "
"компилÑ?Ñ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "\\texttt{binary, binary-arch, binary-indep}: build the binary packages"
msgstr "\\texttt{binary, binary-arch, binary-indep}: Ñ?боÑ?ка двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid ""
"\\texttt{dpkg-buildpackage} will call \\texttt{binary} to build all the "
"packages, or \\texttt{binary-arch} to build only the \\texttt{Architecture:"
"~any} packages"
msgstr ""
"\\texttt{dpkg-buildpackage} вÑ?зовеÑ? \\texttt{binary} длÑ? Ñ?боÑ?ки вÑ?еÑ? "
"пакеÑ?ов, либо \\texttt{binary-arch} длÑ? Ñ?боÑ?ки \\texttt{Architecture:~какаÑ?-"
"Ñ?о} пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:482
msgid "\\texttt{clean}: clean up the source directory"
msgstr "\\texttt{clean}: оÑ?иÑ?аеÑ? каÑ?алог Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: subsection{#2}
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Packaging helpers"
msgstr "УÑ?илиÑ?Ñ?, Ñ?пÑ?оÑ?аÑ?Ñ?ие Ñ?оздание пакеÑ?ов"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Packaging helpers -- debhelper"
msgstr "УÑ?илиÑ?Ñ?, Ñ?пÑ?оÑ?аÑ?Ñ?ие Ñ?оздание пакеÑ?ов -- debhelper"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "You could write shell code in \\texttt{debian/rules} directly"
msgstr "Ð?Ñ? можеÑ?е добавиÑ?Ñ? код оболоÑ?ки напÑ?Ñ?мÑ?Ñ? в \\texttt{debian/rules}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "See the \\texttt{adduser} package for example"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ? Ñ?м. в пакеÑ?е \\texttt{adduser}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid ""
"Better practice (used by most packages): use a \\textsl{Packaging helper}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е вÑ?его (иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?вом пакеÑ?ов): иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? "
"\\textsl{Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ?, Ñ?пÑ?оÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оздание пакеÑ?ов}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Most popular one: \\textbf{debhelper} (used by 98\\% of packages)"
msgstr "Ð?аиболее попÑ?лÑ?Ñ?ен: \\textbf{debhelper} (иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в 98\\% пакеÑ?ов)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Goals:"
msgstr "Цели:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Factor the common tasks in standard tools used by all packages"
msgstr "РеÑ?иÑ?Ñ? обÑ?ие задаÑ?и Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?ми Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?вами, длÑ? вÑ?еÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Fix some packaging bugs once for all packages"
msgstr "Ð?Ñ?пÑ?авиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?д оÑ?ибок пÑ?и Ñ?оздании пакеÑ?ов, длÑ? вÑ?еÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid ""
"{\\footnotesize dh\\_installdirs, dh\\_installchangelogs, dh\\_installdocs, "
"dh\\_installexamples, dh\\_install, dh\\_installdebconf, dh\\_installinit, dh"
"\\_link, dh\\_strip, dh\\_compress, dh\\_fixperms, dh\\_perl, dh"
"\\_makeshlibs, dh\\_installdeb, dh\\_shlibdeps, dh\\_gencontrol, dh"
"\\_md5sums, dh\\_builddeb, \\ldots}"
msgstr ""
"{\\footnotesize dh\\_installdirs, dh\\_installchangelogs, dh\\_installdocs, "
"dh\\_installexamples, dh\\_install, dh\\_installdebconf, dh\\_installinit, dh"
"\\_link, dh\\_strip, dh\\_compress, dh\\_fixperms, dh\\_perl, dh"
"\\_makeshlibs, dh\\_installdeb, dh\\_shlibdeps, dh\\_gencontrol, dh"
"\\_md5sums, dh\\_builddeb, \\ldots}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Called from \\texttt{debian/rules}"
msgstr "Ð?Ñ?зÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? из \\texttt{debian/rules}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid "Configurable using command parameters or files in \\texttt{debian/}"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка Ñ?еÑ?ез паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? командÑ? или Ñ?айлÑ? в \\texttt{debian/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid ""
"{\\footnotesize \\ttfamily \\textsl{package}.docs, \\textsl{package}."
"examples, \\textsl{package}.install, \\textsl{package}.manpages, \\ldots}"
msgstr ""
"{\\footnotesize \\ttfamily \\textsl{пакеÑ?}.docs, \\textsl{пакеÑ?}.examples, "
"\\textsl{пакеÑ?}.install, \\textsl{пакеÑ?}.manpages, \\ldots}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid ""
"Third-party helpers for sets of packages: \\textbf{python-support}, "
"\\textbf{dh\\_ocaml}, \\ldots"
msgstr ""
"СÑ?оÑ?онние Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?да пакеÑ?ов: \\textbf{python-support}, \\textbf{dh"
"\\_ocaml}, \\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:516
msgid ""
"Gotcha: \\texttt{debian/compat}: Debhelper compatibility version (use \"7\")"
msgstr ""
"Ð?опалÑ?Ñ?: \\texttt{debian/compat}: веÑ?Ñ?иÑ? Ñ?овмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ?и debhelper "
"(иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е \"7\")"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:520
msgid "debian/rules using debhelper (1/2)"
msgstr "debian/rules, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?ий debhelper (1/2)"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:520
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:523
#, no-wrap
msgid ""
"# Uncomment this to turn on verbose mode.\n"
"#export DH_VERBOSE=1\n"
"\n"
msgstr ""
"# Uncomment this to turn on verbose mode.\n"
"#export DH_VERBOSE=1\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:527
#, no-wrap
msgid ""
"build: \n"
"    $(MAKE)\n"
"    #docbook-to-man debian/packagename.sgml > packagename.1\n"
"\n"
msgstr ""
"build: \n"
"    $(MAKE)\n"
"    #docbook-to-man debian/packagename.sgml > packagename.1\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:534
#, no-wrap
msgid ""
"clean: \n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    rm -f build-stamp configure-stamp\n"
"    $(MAKE) clean\n"
"    dh_clean \n"
"\n"
msgstr ""
"clean: \n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    rm -f build-stamp configure-stamp\n"
"    $(MAKE) clean\n"
"    dh_clean \n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:542
#, no-wrap
msgid ""
"install: build\n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    dh_clean -k \n"
"    dh_installdirs\n"
"    # Add here commands to install the package into debian/packagename.\n"
"    $(MAKE) DESTDIR=$(CURDIR)/debian/packagename install"
msgstr ""
"install: build\n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    dh_clean -k \n"
"    dh_installdirs\n"
"    # Add here commands to install the package into debian/packagename.\n"
"    $(MAKE) DESTDIR=$(CURDIR)/debian/packagename install"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:547
msgid "debian/rules using debhelper (2/2)"
msgstr "debian/rules, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?ий debhelper (2/2)"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:547
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:550
#, no-wrap
msgid ""
"# Build architecture-independent files here.\n"
"binary-indep: build install\n"
"\n"
msgstr ""
"# Build architecture-independent files here.\n"
"binary-indep: build install\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:569
#, no-wrap
msgid ""
"# Build architecture-dependent files here.\n"
"binary-arch: build install\n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    dh_installchangelogs \n"
"    dh_installdocs\n"
"    dh_installexamples\n"
"    dh_install\n"
"    dh_installman\n"
"    dh_link\n"
"    dh_strip\n"
"    dh_compress\n"
"    dh_fixperms\n"
"    dh_installdeb\n"
"    dh_shlibdeps\n"
"    dh_gencontrol\n"
"    dh_md5sums\n"
"    dh_builddeb\n"
"\n"
msgstr ""
"# Build architecture-dependent files here.\n"
"binary-arch: build install\n"
"    dh_testdir\n"
"    dh_testroot\n"
"    dh_installchangelogs \n"
"    dh_installdocs\n"
"    dh_installexamples\n"
"    dh_install\n"
"    dh_installman\n"
"    dh_link\n"
"    dh_strip\n"
"    dh_compress\n"
"    dh_fixperms\n"
"    dh_installdeb\n"
"    dh_shlibdeps\n"
"    dh_gencontrol\n"
"    dh_md5sums\n"
"    dh_builddeb\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:572
#, no-wrap
msgid ""
"binary: binary-indep binary-arch\n"
".PHONY: build clean binary-indep binary-arch binary install configure"
msgstr ""
"binary: binary-indep binary-arch\n"
".PHONY: build clean binary-indep binary-arch binary install configure"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "CDBS"
msgstr "CDBS"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "With debhelper, still a lot of redundancy between packages"
msgstr "С debhelper вÑ?Ñ? Ñ?авно оÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? много лиÑ?ней Ñ?абоÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "Second-level helpers that factor common functionality"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?опоÑ?Ñ?дковÑ?е Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ? Ñ? болÑ?Ñ?ей Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid ""
"E.g. building with \\texttt{./configure \\&\\& make \\&\\& make install} or "
"CMake"
msgstr ""
"Ð?апÑ?., Ñ?боÑ?ка Ñ? \\texttt{./configure \\&\\& make \\&\\& make install} или "
"CMake"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "CDBS:"
msgstr "CDBS:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "Introduced in 2005, based on advanced \\textsl{GNU make} magic"
msgstr ""
"Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авлен в 2005 годÑ?, оÑ?нован на пÑ?одвинÑ?Ñ?ой магии \\textsl{GNU make}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "Documentation: \\texttt{/usr/share/doc/cdbs/}"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\texttt{/usr/share/doc/cdbs/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "Support for Perl, Python, Ruby, GNOME, KDE, Java, Haskell, \\ldots"
msgstr "Ð?оддеÑ?жка Perl, Python, Ruby, GNOME, KDE, Java, Haskell, \\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "But some people hate it:"
msgstr "Ð?о некоÑ?оÑ?Ñ?м она не нÑ?авиÑ?Ñ?Ñ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid ""
"Sometimes difficult to customize package builds:\\\\ \"\\textsl{twisty maze "
"of makefiles and environment variables}\""
msgstr ""
"Ð?ногда Ñ?Ñ?Ñ?дно наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ? Ñ?боÑ?кÑ? пакеÑ?ов:\\\\ \"\\textsl{лабиÑ?инÑ? make-"
"Ñ?айлов и пеÑ?еменнÑ?Ñ? окÑ?Ñ?жениÑ?}\""

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:603
msgid "Slower than plain debhelper (many useless calls to \\texttt{dh\\_*})"
msgstr ""
"Ð?едленнее, Ñ?ем обÑ?Ñ?нÑ?й debhelper (множеÑ?Ñ?во беÑ?полезнÑ?Ñ? вÑ?зовов \\texttt{dh"
"\\_*})"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:603
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"include /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk\n"
"include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize,escapeinside=\\{\\}]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"include /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk\n"
"include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:607
#, no-wrap
msgid ""
"# add an action after the build\n"
"build/mypackage::\n"
"  /bin/bash debian/scripts/foo.sh\n"
"   "
msgstr ""
"# add an action after the build\n"
"build/mypackage::\n"
"  /bin/bash debian/scripts/foo.sh\n"
"   "

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid "Dh (aka Debhelper 7, or dh7)"
msgstr "Dh (Ñ?акже извеÑ?Ñ?нÑ?й как Debhelper 7, либо dh7)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid "Introduced in 2008 as a \\textsl{CDBS killer}"
msgstr "Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авлен в 2008 годÑ? как \\textsl{Ñ?бийÑ?а CDBS}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid "\\textbf{dh} command that calls \\texttt{dh\\_*}"
msgstr "Ð?оманда \\textbf{dh}, вÑ?зÑ?ваÑ?Ñ?аÑ? \\texttt{dh\\_*}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid "Simple \\textsl{debian/rules}, listing only overrides"
msgstr ""
"Ð?Ñ?оÑ?Ñ?ой Ñ?айл \\textsl{debian/rules}, Ñ?одеÑ?жаÑ?ий Ñ?олÑ?ко Ñ?пиÑ?ок оÑ?клонений"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid "Easier to customize than CDBS"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ?, Ñ?ем CDBS"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:628
msgid ""
"Doc: manpages (\\texttt{debhelper(7)}, \\texttt{dh(1)}) + slides from "
"DebConf9 talk\\\\ \\url{http://kitenet.net/~joey/talks/debhelper/debhelper-";
"slides.pdf}"
msgstr ""
"Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: Ñ?пÑ?авоÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? (\\texttt{debhelper(7)}, \\texttt{dh(1)}) "
"+ Ñ?лайдÑ? Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?плениÑ? на DebConf9\\\\ \\url{http://kitenet.net/~joey/talks/";
"debhelper/debhelper-slides.pdf}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:628
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"%:\n"
"  dh $@\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"#!/usr/bin/make -f\n"
"%:\n"
"  dh $@\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:631
#, no-wrap
msgid ""
"override_dh_auto_configure:\n"
"   dh_auto_configure -- --with-kitchen-sink\n"
"\n"
msgstr ""
"override_dh_auto_configure:\n"
"   dh_auto_configure -- --with-kitchen-sink\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:634
#, no-wrap
msgid ""
"override_dh_auto_build:\n"
"   make world\n"
"\n"
msgstr ""
"override_dh_auto_build:\n"
"   make world\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:635
#, no-wrap
msgid "  "
msgstr "  "

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "Classic debhelper vs CDBS vs dh"
msgstr "Ð?лаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий debhelper пÑ?оÑ?ив CDBS и dh"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid ""
"Mind shares:\\\\ Classic debhelper: 27\\% \\hskip 1em CDBS: 18\\% \\hskip "
"1em dh: 54\\%"
msgstr ""
"Ð?олÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ?:\\\\ Ð?лаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий debhelper: 27\\% \\hskip 1em CDBS: 18\\"
"% \\hskip 1em dh: 54\\%"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "Which one should I learn?"
msgstr "ЧÑ?о мне изÑ?Ñ?аÑ?Ñ??"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "Probably a bit of all of them"
msgstr "Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, вÑ?Ñ? по Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "You need to know debhelper to use dh and CDBS"
msgstr "Ð?ам нÑ?жно знаÑ?Ñ? debhelper длÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ? dh и CDBS"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "You might have to modify CDBS packages"
msgstr "Ð?ам можеÑ? поÑ?Ñ?ебоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? измениÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ? CDBS"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "Which one should I use for a new package?"
msgstr "ЧÑ?о иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? длÑ? нового пакеÑ?а?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:656
msgid "\\textbf{dh} (only solution with an increasing mind share)"
msgstr ""
"\\textbf{dh} (единÑ?Ñ?венное Ñ?еÑ?ение Ñ? Ñ?велиÑ?иваÑ?Ñ?ейÑ?Ñ? долей иÑ?полÑ?зованиÑ?)"

#. type: axis[#1]
#: packaging-tutorial.tex:670
msgid ""
"small,label style={font=\\footnotesize},xlabel={\\small Time},"
"ylabel={\\small Market share (\\%)}, date coordinates in=x,height=4.85cm,"
"width=9cm,xticklabel={\\month/\\year}, legend style={font=\\footnotesize,"
"at={(1.02,1)},anchor=north west},max space between ticks=82,try min ticks=5,"
"ymin=0"
msgstr ""
"small,label style={font=\\footnotesize},xlabel={\\small Ð?Ñ?емÑ?},"
"ylabel={\\small Ð?олÑ? (\\%)}, date coordinates in=x,height=4.85cm,width=9cm,"
"xticklabel={\\month/\\year}, legend style={font=\\footnotesize,at={(1.02,1)},"
"anchor=north west},max space between ticks=82,try min ticks=5,ymin=0"

#. type: axis
#: packaging-tutorial.tex:670
msgid ""
"\\addplot[mark=none,blue,thick,style=densely dotted] table[x=date,y=dh] "
"{cdbs-dh7.txt}; \\addplot[mark=none,red,thick,style=dashed] table[x=date,"
"y=dh7] {cdbs-dh7.txt}; \\addplot[mark=none,green,thick] table[x=date,y=cdbs] "
"{cdbs-dh7.txt}; \\legend{debhelper, dh, CDBS}"
msgstr ""
"\\addplot[mark=none,blue,thick,style=densely dotted] table[x=date,y=dh] "
"{cdbs-dh7.txt}; \\addplot[mark=none,red,thick,style=dashed] table[x=date,"
"y=dh7] {cdbs-dh7.txt}; \\addplot[mark=none,green,thick] table[x=date,y=cdbs] "
"{cdbs-dh7.txt}; \\legend{debhelper, dh, CDBS}"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:680
msgid "Building and testing packages"
msgstr "СбоÑ?ка и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование пакеÑ?ов"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:680
msgid "Building packages"
msgstr "СбоÑ?ка пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:680
msgid ""
"\\textttc{apt-get build-dep mypackage}\\\\ Installs the \\textsl{build-"
"dependencies} (for a package already in Debian)\\\\ Or \\textttc{mk-build-"
"deps -ir} (for a package not uploaded yet)"
msgstr ""
"\\textttc{apt-get build-dep мой\\_пакеÑ?}\\\\ УÑ?Ñ?анавливаеÑ? завиÑ?имоÑ?Ñ?и длÑ? "
"Ñ?боÑ?ки (\\textsl{build-dependencies}) (длÑ? пакеÑ?а, Ñ?же вклÑ?Ñ?Ñ?нного в "
"Debian)\\\\ Ð?ибо \\textttc{mk-build-deps -ir} (длÑ? пакеÑ?а, коÑ?оÑ?Ñ?й пока не "
"загÑ?Ñ?жен)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "\\textttc{debuild}: build, test with \\texttt{lintian}, sign with GPG"
msgstr ""
"\\textttc{debuild}: Ñ?боÑ?ка, Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{lintian}, "
"подпиÑ?Ñ? GPG"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "Also possible to call \\textttc{dpkg-buildpackage} directly"
msgstr "Также можно вÑ?зваÑ?Ñ? \\textttc{dpkg-buildpackage} напÑ?Ñ?мÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "Usually with \\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc}"
msgstr "Ð?бÑ?Ñ?но Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "It is better to build packages in a clean \\& minimal environment"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?обиÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?ом минималÑ?ном окÑ?Ñ?жении"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"\\textttc{pbuilder} -- helper to build packages in a \\textsl{chroot}\\\\ "
"Good documentation: \\url{https://wiki.ubuntu.com/PbuilderHowto}\\\\ "
"(optimization: \\textttc{cowbuilder} \\textttc{ccache} \\textttc{distcc})"
msgstr ""
"\\textttc{pbuilder} -- Ñ?Ñ?илиÑ?а, облегÑ?аÑ?Ñ?аÑ? Ñ?боÑ?кÑ? пакеÑ?ов в "
"\\textsl{chroot}\\\\ ХоÑ?оÑ?аÑ? докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\url{https://wiki.ubuntu.com/";
"PbuilderHowto}\\\\ (опÑ?имизаÑ?иÑ?: \\textttc{cowbuilder} \\textttc{ccache} "
"\\textttc{distcc})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"\\textttc{schroot} and \\textttc{sbuild}: used on the Debian build daemons\\"
"\\ (not as simple as \\texttt{pbuilder}, but allows LVM snapshots\\\\ see: "
"\\url{https://help.ubuntu.com/community/SbuildLVMHowto} )"
msgstr ""
"\\textttc{schroot} и \\textttc{sbuild}: иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?лÑ?жбаÑ? Ñ?боÑ?ки Debian"
"\\\\ (не Ñ?ак пÑ?оÑ?Ñ?Ñ? как \\texttt{pbuilder}, но позволÑ?Ñ?Ñ? делаÑ?Ñ? Ñ?нимки LVM\\"
"\\ Ñ?м.: \\url{https://help.ubuntu.com/community/SbuildLVMHowto} )"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "Generates \\texttt{.deb} files and a \\texttt{.changes} file"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? \\texttt{.deb} и Ñ?айл \\texttt{.changes}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"\\texttt{.changes}: describes what was built; used to upload the package"
msgstr "\\texttt{.changes}: опиÑ?Ñ?ваеÑ?, Ñ?Ñ?о бÑ?ло Ñ?обÑ?ано; длÑ? загÑ?Ñ?зки пакеÑ?а"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "Installing and testing packages"
msgstr "УÑ?Ñ?ановка и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"Install the package locally: \\textttc{debi} (will use \\texttt{.changes} to "
"know what to install)"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пакеÑ? локалÑ?но: \\textttc{debi} (бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? \\texttt{."
"changes} длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? опÑ?еделиÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ?)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"List the content of the package: \\texttt{{\\color{rouge}debc} ../"
"mypackage<TAB>.changes}"
msgstr ""
"СпиÑ?ок Ñ?одеÑ?жимого пакеÑ?а: \\texttt{{\\color{rouge}debc} ../мой\\_пакеÑ?<TAB>."
"changes}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"Compare the package with a previous version:\\\\ \\texttt{{\\color{rouge}"
"debdiff} ../mypackage\\_1\\_*.changes ../mypackage\\_2\\_*.changes}\\\\ or "
"to compare the sources:\\\\ \\texttt{{\\color{rouge}debdiff} ../mypackage"
"\\_1\\_*.dsc ../mypackage\\_2\\_*.dsc}\\\\"
msgstr ""
"СÑ?авниÑ?Ñ? пакеÑ? Ñ? пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?ей веÑ?Ñ?ией:\\\\ \\texttt{{\\color{rouge}debdiff} ../"
"мой\\_пакеÑ?\\_1\\_*.changes ../мой\\_пакеÑ?\\_2\\_*.changes}\\\\ или Ñ?Ñ?авниÑ?Ñ? "
"Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом:\\\\ \\texttt{{\\color{rouge}debdiff} ../мой\\_пакеÑ?"
"\\_1\\_*.dsc ../мой\\_пакеÑ?\\_2\\_*.dsc}\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"Check the package with \\texttt{lintian} (static analyzer):\\\\ "
"\\texttt{{\\color{rouge}lintian} ../mypackage<TAB>.changes}\\\\ "
"\\texttt{lintian -i}: gives more information about the errors \\\\ "
"\\texttt{lintian -EviIL +pedantic}: shows more problems"
msgstr ""
"Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?Ñ? пакеÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{lintian} (Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?еÑ?кий анализаÑ?оÑ?):\\\\ "
"\\texttt{{\\color{rouge}lintian} ../мой\\_пакеÑ?<TAB>.changes}\\\\ "
"\\texttt{lintian -i}: вÑ?даÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? об оÑ?ибкаÑ? \\\\ "
"\\texttt{lintian -EviIL +pedantic}: показÑ?ваеÑ? болÑ?Ñ?е пÑ?облем"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid "Upload the package to Debian (\\textttc{dput}) (needs configuration)"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? пакеÑ? в Debian (\\textttc{dput}) (Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойка)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"Manage a private Debian archive with \\textttc{reprepro} or "
"\\textttc{aptly}\\\\ Documentation: \\url{https://wiki.debian.org/";
"HowToSetupADebianRepository}"
msgstr ""
"УпÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?нÑ?м аÑ?Ñ?ивом Debian Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\textttc{reprepro} или \\"
"\\textttc{aptly}\\\\ Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\url{https://wiki.debian.org/";
"HowToSetupADebianRepository}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:736 packaging-tutorial.tex:1470
#: packaging-tutorial.tex:1475
msgid "Practical session 1: modifying the grep package"
msgstr "Ð?Ñ?акÑ?ика 1: изменение пакеÑ?а grep"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:736 packaging-tutorial.tex:1475
msgid ""
"Go to \\url{http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/grep/} and download "
"version 2.12-2 of the package"
msgstr ""
"Ð?еÑ?ейдиÑ?е по адÑ?еÑ?Ñ? \\url{http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/grep/} и "
"загÑ?Ñ?зиÑ?е веÑ?Ñ?иÑ? 2.12-2 пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:736
msgid ""
"If the source package is not unpacked automatically, unpack it with "
"\\texttt{dpkg-source~-x~grep\\_*.dsc}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом не Ñ?аÑ?паковÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки, Ñ?аÑ?пакÑ?йÑ?е его "
"Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{dpkg-source~-x~grep\\_*.dsc}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid "Look at the files in \\texttt{debian/}."
msgstr "Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?айлÑ? в \\texttt{debian/}."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid "How many binary packages are generated by this source package?"
msgstr "СколÑ?ко двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов Ñ?оздаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им пакеÑ?ом?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid "Which packaging helper does this package use?"
msgstr "Ð?акаÑ? Ñ?Ñ?илиÑ?а длÑ? Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ??"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1552 packaging-tutorial.tex:1876
msgid "Build the package"
msgstr "СобеÑ?иÑ?е пакеÑ?"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid ""
"We are now going to modify the package. Add a changelog entry and increase "
"the version number."
msgstr ""
"Ð?Ñ? Ñ?обиÑ?аемÑ?Ñ? измениÑ?Ñ? пакеÑ?. Ð?обавÑ?Ñ?е запиÑ?Ñ? в жÑ?Ñ?нал изменений и Ñ?велиÑ?Ñ?Ñ?е "
"номеÑ? веÑ?Ñ?ии."

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid "Now disable perl-regexp support (it is a \\texttt{./configure} option)"
msgstr ""
"ТепеÑ?Ñ? оÑ?клÑ?Ñ?иÑ?е поддеÑ?жкÑ? Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?нÑ?Ñ? вÑ?Ñ?ажений Perl (perl-regexp) (Ñ?Ñ?о "
"опÑ?иÑ? \\texttt{./configure})"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid "Rebuild the package"
msgstr "СобеÑ?иÑ?е пакеÑ? заново"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Compare the original and the new package with debdiff"
msgstr "СÑ?авниÑ?е оÑ?игиналÑ?нÑ?й и новÑ?й пакеÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? debdiff"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Install the newly built package"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?е Ñ?обÑ?аннÑ?й заново пакеÑ?"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:758 packaging-tutorial.tex:1497
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Cry if you messed up ;)"
msgstr "Ð?окÑ?иÑ?иÑ?е, еÑ?ли Ñ?Ñ?о-Ñ?о иÑ?поÑ?Ñ?или ;)"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:774
msgid "Advanced packaging topics"
msgstr "Ð?Ñ?одвинÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?емÑ? в Ñ?боÑ?ке пакеÑ?ов"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:774
msgid "debian/copyright"
msgstr "debian/copyright"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:774
msgid "Copyright and license information for the source and the packaging"
msgstr ""
"Ð?вÑ?оÑ?Ñ?кое пÑ?аво и лиÑ?ензионнаÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? длÑ? иÑ?Ñ?одного кода и Ñ?озданиÑ? "
"пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:774
msgid "Traditionally written as a text file"
msgstr "ТÑ?адиÑ?ионно запиÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? в виде Ñ?екÑ?Ñ?ового Ñ?айла"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:774
msgid ""
"New machine-readable format: {\\small\\url{https://www.debian.org/doc/";
"packaging-manuals/copyright-format/1.0/}}"
msgstr ""
"Ð?овÑ?й маÑ?иноÑ?иÑ?аемÑ?й Ñ?оÑ?маÑ?: {\\small\\url{https://www.debian.org/doc/";
"packaging-manuals/copyright-format/1.0/}}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:774
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/\n";
"Upstream-Name: X Solitaire\n"
"Source: ftp://ftp.example.com/pub/games\n";
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/\n";
"Upstream-Name: X Solitaire\n"
"Source: ftp://ftp.example.com/pub/games\n";
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:784
#, no-wrap
msgid ""
"Files: *\n"
"Copyright: Copyright 1998 John Doe <jdoe@example.com>\n"
"License: GPL-2+\n"
" This program is free software; you can redistribute it\n"
" [...]\n"
" .\n"
" On Debian systems, the full text of the GNU General Public\n"
" License version 2 can be found in the file\n"
" `/usr/share/common-licenses/GPL-2'.\n"
"\n"
msgstr ""
"Files: *\n"
"Copyright: Copyright 1998 John Doe <jdoe@example.com>\n"
"License: GPL-2+\n"
" This program is free software; you can redistribute it\n"
" [...]\n"
" .\n"
" On Debian systems, the full text of the GNU General Public\n"
" License version 2 can be found in the file\n"
" `/usr/share/common-licenses/GPL-2'.\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:789
#, no-wrap
msgid ""
"Files: debian/*\n"
"Copyright: Copyright 1998 Jane Smith <jsmith@example.net>\n"
"License:\n"
" [LICENSE TEXT]"
msgstr ""
"Files: debian/*\n"
"Copyright: Copyright 1998 Jane Smith <jsmith@example.net>\n"
"License:\n"
" [LICENSE TEXT]"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Modifying the upstream source"
msgstr "Ð?зменение иÑ?Ñ?одного кода оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Often needed:"
msgstr "Ð?аÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Fix bugs or add customizations that are specific to Debian"
msgstr "Ð?Ñ?пÑ?авиÑ?Ñ? оÑ?ибки или добавиÑ?Ñ? изменениÑ?, Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?нÑ?е длÑ? Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Backport fixes from a newer upstream release"
msgstr "Ð?еÑ?енеÑ?Ñ?и иÑ?пÑ?авлениÑ? из более нового вÑ?пÑ?Ñ?ка оÑ?новной веÑ?ки"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Several methods to do it:"
msgstr "Ð?еÑ?колÑ?ко меÑ?одов, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Modifying the files directly"
msgstr "Ð?зменение Ñ?айлов напÑ?Ñ?мÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Simple"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?о"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "But no way to track and document the changes"
msgstr "Ð?еÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ? и задокÑ?менÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? изменениÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Using patch systems"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зование Ñ?иÑ?Ñ?ем заплаÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Eases contributing your changes to upstream"
msgstr "УпÑ?оÑ?аеÑ? внеÑ?ение ваÑ?иÑ? изменений в оÑ?новнÑ?Ñ? веÑ?кÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid "Helps sharing the fixes with derivatives"
msgstr "Ð?омогаеÑ? делиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иÑ?пÑ?авлениÑ?ми Ñ? пÑ?оизводнÑ?ми диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивами"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:820
msgid ""
"Gives more exposure to the changes\\\\ \\url{http://patch-tracker.debian.";
"org/} (down currently)"
msgstr ""
"Ð?олÑ?Ñ?е вниманиÑ? изменениÑ?м\\\\ \\url{http://patch-tracker.debian.org/} (в "
"наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ? вÑ?клÑ?Ñ?ен)"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "Patch systems"
msgstr "СиÑ?Ñ?емÑ? заплаÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "Principle: changes are stored as patches in \\texttt{debian/patches/}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?инÑ?ип: изменениÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в виде заплаÑ? в \\texttt{debian/patches/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "Applied and unapplied during build"
msgstr "Ð?Ñ?именÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? или не пÑ?именÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? во вÑ?емÑ? Ñ?боÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid ""
"Past: several implementations -- \\textsl{simple-patchsys} (\\textsl{cdbs}), "
"\\textsl{dpatch}, \\textbf{\\textsl{quilt}}"
msgstr ""
"Ð? пÑ?оÑ?лом: неÑ?колÑ?ко Ñ?еализаÑ?ий -- \\textsl{simple-patchsys} "
"(\\textsl{cdbs}), \\textsl{dpatch}, \\textbf{\\textsl{quilt}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "Each supports two \\texttt{debian/rules} targets:"
msgstr "Ð?аждаÑ? поддеÑ?живаеÑ? две Ñ?ели \\texttt{debian/rules}:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "\\texttt{debian/rules patch}: apply all patches"
msgstr "\\texttt{debian/rules patch}: пÑ?именÑ?еÑ? вÑ?е заплаÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "\\texttt{debian/rules unpatch}: de-apply all patches"
msgstr "\\texttt{debian/rules unpatch}: оÑ?менÑ?еÑ? вÑ?е заплаÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "More documentation: \\url{https://wiki.debian.org/debian/patches}";
msgstr ""
"Ð?ополниÑ?елÑ?наÑ? докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\url{https://wiki.debian.org/debian/patches}";

#. type: textbf{#1}
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "New source package format with built-in patch system: 3.0 (quilt)"
msgstr ""
"Ð?овÑ?й Ñ?оÑ?маÑ? пакеÑ?ов Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом Ñ?о вÑ?Ñ?Ñ?оенной Ñ?иÑ?Ñ?емой заплаÑ?: 3.0 "
"(quilt)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid "Recommended solution"
msgstr "РекомендÑ?емое Ñ?еÑ?ение"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid ""
"You need to learn \\textsl{quilt}\\\\ \\url{http://pkg-perl.alioth.debian.";
"org/howto/quilt.html}"
msgstr ""
"Ð?ам необÑ?одимо изÑ?Ñ?иÑ?Ñ? \\textsl{quilt}\\\\ \\url{http://pkg-perl.alioth.";
"debian.org/howto/quilt.html}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:850
msgid ""
"Patch-system-agnostic tool in \\texttt{devscripts}: \\texttt{edit-patch}"
msgstr ""
"Ð?езавиÑ?имÑ?й оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? заплаÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ? в \\texttt{devscripts}: "
"\\texttt{edit-patch}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:867
msgid "Documentation of patches"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?иÑ?ование заплаÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:867
msgid "Standard headers at the beginning of the patch"
msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?нÑ?е заголовки в наÑ?але заплаÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:867
msgid ""
"Documented in DEP-3 - Patch Tagging Guidelines\\\\ \\url{http://dep.debian.";
"net/deps/dep3/}"
msgstr ""
"Ð?окÑ?менÑ?иÑ?ованÑ? в DEP-3 - РÑ?ководÑ?Ñ?во по Ñ?егам заплаÑ?\\\\ \\url{http://dep.";
"debian.net/deps/dep3/}"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:867
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"Description: Fix widget frobnication speeds\n"
" Frobnicating widgets too quickly tended to cause explosions.\n"
"Forwarded: http://lists.example.com/2010/03/1234.html\n";
"Author: John Doe <johndoe-guest@users.alioth.debian.org>\n"
"Applied-Upstream: 1.2, http://bzr.foo.com/frobnicator/revision/123\n";
"Last-Update: 2010-03-29\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"Description: Fix widget frobnication speeds\n"
" Frobnicating widgets too quickly tended to cause explosions.\n"
"Forwarded: http://lists.example.com/2010/03/1234.html\n";
"Author: John Doe <johndoe-guest@users.alioth.debian.org>\n"
"Applied-Upstream: 1.2, http://bzr.foo.com/frobnicator/revision/123\n";
"Last-Update: 2010-03-29\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:871
#, no-wrap
msgid ""
"--- a/src/widgets.c\n"
"+++ b/src/widgets.c\n"
"@@ -101,9 +101,6 @@ struct {"
msgstr ""
"--- a/src/widgets.c\n"
"+++ b/src/widgets.c\n"
"@@ -101,9 +101,6 @@ struct {"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid "Doing things during installation and removal"
msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о-Ñ?о во вÑ?емÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки или Ñ?далениÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid "Decompressing the package is sometimes not enough"
msgstr "Ð?ногда недоÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но пÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?аÑ?паковаÑ?Ñ? пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid ""
"Create/remove system users, start/stop services, manage "
"\\textsl{alternatives}"
msgstr ""
"СоздаÑ?Ñ?/Ñ?далиÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емнÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей, запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?/оÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?лÑ?жбÑ?, "
"обÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? \\textsl{алÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивÑ?}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid ""
"Done in \\textsl{maintainer scripts}\\\\ \\texttt{preinst, postinst, prerm, "
"postrm}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в \\textsl{Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?его}\\\\ \\texttt{preinst, "
"postinst, prerm, postrm}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid "Snippets for common actions can be generated by debhelper"
msgstr "ЧаÑ?Ñ?и обÑ?иÑ? дейÑ?Ñ?вий могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?озданÑ? пÑ?и помоÑ?и debhelper"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid "Documentation:"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:891
msgid ""
"Debian Policy Manual, chapter 6\\\\ {\\footnotesize \\url{https://www.debian.";
"org/doc/debian-policy/ch-maintainerscripts}}"
msgstr ""
"РÑ?ководÑ?Ñ?во по полиÑ?ике Debian, глава 6\\\\ {\\footnotesize \\url{https://";
"www.debian.org/doc/debian-policy/ch-maintainerscripts}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:907
msgid ""
"Debian Developer's Reference, chapter 6.4\\\\ {\\scriptsize \\url{https://";
"www.debian.org/doc/developers-reference/best-pkging-practices.html}}"
msgstr ""
"СпÑ?авоÑ?ник Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика Debian, глава 6.4\\\\ {\\scriptsize \\url{https://";
"www.debian.org/doc/developers-reference/best-pkging-practices.html}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:907
msgid ""
"{\\footnotesize \\url{https://people.debian.org/~srivasta/MaintainerScripts.";
"html}}"
msgstr ""
"{\\footnotesize \\url{https://people.debian.org/~srivasta/MaintainerScripts.";
"html}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:907
msgid "Prompting the user"
msgstr "Ð?Ñ?иглаÑ?ение полÑ?зоваÑ?елÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:907
msgid "Must be done with \\textbf{debconf}"
msgstr "Ð?олжно оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\textbf{debconf}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:907
msgid ""
"Documentation: \\texttt{debconf-devel(7)} (\\texttt{debconf-doc} package)"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\texttt{debconf-devel(7)} (пакеÑ? \\texttt{debconf-doc})"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:913
msgid "Monitoring upstream versions"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?леживание веÑ?Ñ?ий оÑ?новной веÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:913
msgid ""
"Specify where to look in \\texttt{debian/watch} (see \\texttt{uscan(1)})"
msgstr ""
"Ð? Ñ?айле \\texttt{debian/watch} Ñ?кажиÑ?е где иÑ?каÑ?Ñ? (Ñ?м. \\texttt{uscan(1)})"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:913
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"version=3\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"version=3\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:916
#, no-wrap
msgid ""
"http://tmrc.mit.edu/mirror/twisted/Twisted/(\\d\\.\\d)/ \\\n"
" Twisted-([\\d\\.]*)\\.tar\\.bz2\n"
"  "
msgstr ""
"http://tmrc.mit.edu/mirror/twisted/Twisted/(\\d\\.\\d)/ \\\n"
" Twisted-([\\d\\.]*)\\.tar\\.bz2\n"
"  "

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:925
msgid ""
"There are automated trackers of new upstream versions, that notify the "
"maintainer on various dashboards including \\url{https://tracker.debian.";
"org/} and \\url{https://udd.debian.org/dmd/}";
msgstr ""
"There are automated trackers of new upstream versions, that notify the "
"maintainer on various dashboards including \\url{https://tracker.debian.";
"org/} and \\url{https://udd.debian.org/dmd/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:925
msgid "\\texttt{uscan}: run a manual check"
msgstr "\\texttt{uscan}: запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? пÑ?овеÑ?кÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:925
msgid ""
"\\texttt{uupdate}: try to update your package to the latest upstream version"
msgstr ""
"\\texttt{uupdate}: попÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? обновиÑ?Ñ? ваÑ? пакеÑ? до Ñ?амой поÑ?ледней веÑ?Ñ?ии "
"оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки"

#. type: subsection{#2}
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "Packaging with a Version Control System (SVN, Git)"
msgstr "Создание пакеÑ?ов в Ñ?иÑ?Ñ?еме конÑ?Ñ?олÑ? веÑ?Ñ?ий (SVN, Git)"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "Packaging with a Version Control System"
msgstr "Создание пакеÑ?ов в Ñ?иÑ?Ñ?еме конÑ?Ñ?олÑ? веÑ?Ñ?ий"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"Several tools to help manage branches and tags for your packaging work:\\\\ "
"\\texttt{svn-buildpackage}, \\texttt{git-buildpackage}"
msgstr ""
"Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?, помогаÑ?Ñ?ие Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? веÑ?ками и Ñ?егам ваÑ?ей Ñ?абоÑ?Ñ? по Ñ?озданиÑ? "
"пакеÑ?ов:\\\\ \\texttt{svn-buildpackage}, \\texttt{git-buildpackage}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "Example: \\texttt{git-buildpackage}"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?: \\texttt{git-buildpackage}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"\\texttt{upstream} branch to track upstream with \\texttt{upstream/"
"\\textsl{version}} tags"
msgstr ""
"Ð?еÑ?ка \\texttt{upstream} длÑ? оÑ?Ñ?леживаниÑ? оÑ?новной веÑ?ки Ñ? Ñ?егами "
"\\texttt{upstream/\\textsl{version}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "\\texttt{master} branch tracks the Debian package"
msgstr "Ð?еÑ?ка \\texttt{master} оÑ?Ñ?леживаеÑ? пакеÑ? Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "\\texttt{debian/\\textsl{version}} tags for each upload"
msgstr "Теги \\texttt{debian/\\textsl{version}} длÑ? каждой загÑ?Ñ?зки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"\\texttt{pristine-tar} branch to be able to rebuild the upstream tarball"
msgstr "Ð?еÑ?ка \\texttt{pristine-tar} длÑ? Ñ?боÑ?ки tarball из оÑ?новной веÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"Doc: \\url{http://honk.sigxcpu.org/projects/git-buildpackage/manual-html/gbp.";
"html}"
msgstr ""
"Doc: \\url{http://honk.sigxcpu.org/projects/git-buildpackage/manual-html/gbp.";
"html}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"\\texttt{Vcs-*} fields in \\texttt{debian/control} to locate the repository"
msgstr ""
"Ð?олÑ? \\texttt{Vcs-*} в \\texttt{debian/control} длÑ? опÑ?еделениÑ? Ñ?епозиÑ?оÑ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Alioth/Git}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Alioth/Git}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Alioth/Svn}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Alioth/Svn}";

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:964
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Vcs-Browser: http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=collab-maint/devscripts.git\n";
"Vcs-Git: git://anonscm.debian.org/collab-maint/devscripts.git\n"
" "
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Vcs-Browser: http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=collab-maint/devscripts.git\n";
"Vcs-Git: git://anonscm.debian.org/collab-maint/devscripts.git\n"
" "

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:964
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Vcs-Browser: http://svn.debian.org/viewsvn/pkg-perl/trunk/libwww-perl/\n";
"Vcs-Svn: svn://svn.debian.org/pkg-perl/trunk/libwww-perl\n"
" "
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"Vcs-Browser: http://svn.debian.org/viewsvn/pkg-perl/trunk/libwww-perl/\n";
"Vcs-Svn: svn://svn.debian.org/pkg-perl/trunk/libwww-perl\n"
" "

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"VCS-agnostic interface: \\texttt{debcheckout}, \\texttt{debcommit}, "
"\\texttt{debrelease}\\\\"
msgstr ""
"Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?, незавиÑ?Ñ?Ñ?ий оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? конÑ?Ñ?олÑ? веÑ?Ñ?ий: \\texttt{debcheckout}, "
"\\texttt{debcommit}, \\texttt{debrelease}\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:964
msgid ""
"\\texttt{debcheckout grep} $\\rightarrow$ checks out the source package from "
"Git"
msgstr ""
"\\texttt{debcheckout grep} $\\rightarrow$ вÑ?гÑ?Ñ?жаеÑ? пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом "
"из Git"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Backporting packages"
msgstr "Ð?бÑ?аÑ?нÑ?й пеÑ?еноÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid ""
"Goal: use a newer version of a package on an older system\\\\ e.g. use "
"\\textsl{mutt} from Debian \\textsl{unstable} on Debian \\textsl{stable}"
msgstr ""
"ЦелÑ?: иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? более новÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? пакеÑ?а на Ñ?Ñ?аÑ?ой Ñ?иÑ?Ñ?еме\\\\ напÑ?., "
"иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? \\textsl{mutt} из Debian \\textsl{unstable} на Debian "
"\\textsl{stable}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "General idea:"
msgstr "Ð?бÑ?аÑ? идеÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Take the source package from Debian unstable"
msgstr "Ð?зÑ?Ñ?Ñ? пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом из Debian unstable"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Modify it so that it builds and works fine on Debian stable"
msgstr ""
"Ð?змениÑ?Ñ? его Ñ?ак, Ñ?Ñ?обÑ? он Ñ?обиÑ?алÑ?Ñ? и ноÑ?малÑ?но Ñ?абоÑ?ал в Debian stable"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Sometimes trivial (no changes needed)"
msgstr "Ð?ногда Ñ?Ñ?ивиалÑ?но (изменениÑ? не Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Sometimes difficult"
msgstr "Ð?ногда Ñ?ложно"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid "Sometimes impossible (many unavailable dependencies)"
msgstr "Ð?ногда невозможно (много недоÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? завиÑ?имоÑ?Ñ?ей)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:987
msgid ""
"Some backports are provided and supported by the Debian project\\\\ "
"\\url{http://backports.debian.org/}";
msgstr ""
"Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е обÑ?аÑ?нÑ?е пеÑ?еноÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? и поддеÑ?живаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?Ñ?оекÑ?ом Debian"
"\\\\ \\url{http://backports.debian.org/}";

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Maintaining packages in Debian"
msgstr "СопÑ?овождение пакеÑ?ов в Debian"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Several ways to contribute to Debian"
msgstr "Ð?еÑ?колÑ?ко Ñ?поÑ?обов внеÑ?Ñ?и вклад в Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "\\textbf{Worst} way to contribute:"
msgstr "\\textbf{Ð¥Ñ?дÑ?ий} Ñ?поÑ?об Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?:"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Package your own application"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? пакеÑ? длÑ? ваÑ?его Ñ?обÑ?Ñ?венного пÑ?иложениÑ?"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Get it into Debian"
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? его в Debian"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Disappear"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?езнÑ?Ñ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "\\textbf{Better} ways to contribute:"
msgstr "\\textbf{Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ий} Ñ?поÑ?обÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Get involved in packaging teams"
msgstr "Ð?одклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к Ñ?абоÑ?е команд по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Many teams that focus on set of packages, and need help"
msgstr "Ð?ногие командÑ? конÑ?енÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? на набоÑ?аÑ? пакеÑ?ов, им нÑ?жна помоÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "List available at \\url{https://wiki.debian.org/Teams}";
msgstr "СпиÑ?ок доÑ?Ñ?Ñ?пен по адÑ?еÑ?Ñ? \\url{https://wiki.debian.org/Teams}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "An excellent way to learn from more experienced contributors"
msgstr "Ð?Ñ?лиÑ?нÑ?й Ñ?поÑ?об наÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? более опÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ников"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Adopt existing unmaintained packages (\\textsl{orphaned packages})"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?новление Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? неÑ?опÑ?овождаемÑ?Ñ? пакеÑ?ов (\\textsl{оÑ?иÑ?оÑ?евÑ?иÑ? "
"пакеÑ?ов})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Bring new software to Debian"
msgstr "Ð?Ñ?ивнеÑ?Ñ?и в Debian новое Ð?Ð?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Only if it's interesting/useful enough, please"
msgstr "Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, Ñ?олÑ?ко еÑ?ли оно доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но инÑ?еÑ?еÑ?но/полезно"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1018
msgid "Are there alternatives already packaged in Debian?"
msgstr ""
"СÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? ли какие-либо алÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивÑ? длÑ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?же Ñ?озданÑ? пакеÑ?Ñ? Debian?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Adopting orphaned packages"
msgstr "УÑ?Ñ?новление оÑ?иÑ?оÑ?евÑ?иÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Many unmaintained packages in Debian"
msgstr "Ð? Debian много неÑ?опÑ?овождаемÑ?Ñ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Full list + process: \\url{https://www.debian.org/devel/wnpp/}";
msgstr "Ð?олнÑ?й Ñ?пиÑ?ок + пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?: \\url{https://www.debian.org/devel/wnpp/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Installed on your machine: \\texttt{wnpp-alert}"
msgstr "УÑ?Ñ?ановленÑ? на ваÑ?ей маÑ?ине: \\texttt{wnpp-alert}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Different states:"
msgstr "РазлиÑ?нÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ниÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid ""
"\\textbf{O}rphaned: the package is unmaintained\\\\ Feel free to adopt it"
msgstr ""
"\\textbf{O}rphaned (оÑ?иÑ?оÑ?евÑ?ий): пакеÑ? не Ñ?опÑ?овождаеÑ?Ñ?Ñ?\\\\ УÑ?Ñ?новиÑ?е его"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid ""
"\\textbf{RFA}: \\textbf{R}equest \\textbf{F}or \\textbf{A}dopter\\\\ "
"Maintainer looking for adopter, but continues work in the meantime\\\\ Feel "
"free to adopt it. A mail to the current maintainer is polite"
msgstr ""
"\\textbf{RFA}: \\textbf{R}equest \\textbf{F}or \\textbf{A}dopter (ТÑ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?Ñ?новиÑ?елÑ?)\\\\ СопÑ?овождаÑ?Ñ?ий иÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?новиÑ?елÑ?, но пока пÑ?одолжаеÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?"
"\\\\ УÑ?Ñ?новиÑ?е его. Ð?бÑ?аÑ?иÑ?еÑ?Ñ? к Ñ?екÑ?Ñ?емÑ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?емÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid ""
"\\textbf{ITA}: \\textbf{I}ntent \\textbf{T}o \\textbf{A}dopt\\\\ Someone "
"intends to adopt the package\\\\ You could propose your help!"
msgstr ""
"\\textbf{ITA}: \\textbf{I}ntent \\textbf{T}o \\textbf{A}dopt (СобиÑ?аÑ?Ñ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?Ñ?новиÑ?Ñ?)\\\\ Ð?Ñ?о-Ñ?о намеÑ?ен Ñ?Ñ?Ñ?новиÑ?Ñ? пакеÑ?\\\\ Ð?омогиÑ?е емÑ?!"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid ""
"\\textbf{RFH}: \\textbf{R}equest \\textbf{F}or \\textbf{H}elp\\\\ The "
"maintainer is looking for help"
msgstr ""
"\\textbf{RFH}: \\textbf{R}equest \\textbf{F}or \\textbf{H}elp (Ð?апÑ?оÑ? о "
"помоÑ?и)\\\\ СопÑ?овождаÑ?Ñ?ий иÑ?еÑ? помоÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid "Some unmaintained packages not detected \\arr not orphaned yet"
msgstr "РÑ?д неÑ?опÑ?овождаемÑ?Ñ? пакеÑ?ов еÑ?Ñ? не обнаÑ?Ñ?жен \\arr не оÑ?иÑ?оÑ?ели"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1056
msgid ""
"When in doubt, ask \\texttt{debian-qa@lists.debian.org} \\\\ or "
"\\texttt{\\#debian-qa} on \\texttt{irc.debian.org}"
msgstr ""
"СпÑ?аÑ?ивайÑ?е на \\texttt{debian-qa@lists.debian.org} \\\\ или в "
"\\texttt{\\#debian-qa} на \\texttt{irc.debian.org}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1063
msgid "Adopting a package: example"
msgstr "УÑ?Ñ?новление пакеÑ?а: пÑ?имеÑ?"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1063
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"From: You <you@yourdomain>\n"
"To: 640454@bugs.debian.org, control@bugs.debian.org\n"
"Cc: Francois Marier <francois@debian.org>\n"
"Subject: ITA: verbiste -- French conjugator\n"
"\n"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"From: You <you@yourdomain>\n"
"To: 640454@bugs.debian.org, control@bugs.debian.org\n"
"Cc: Francois Marier <francois@debian.org>\n"
"Subject: ITA: verbiste -- French conjugator\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1067
#, no-wrap
msgid ""
"retitle 640454 ITA: verbiste -- French conjugator\n"
"owner 640454 !\n"
"thanks\n"
"\n"
msgstr ""
"retitle 640454 ITA: verbiste -- French conjugator\n"
"owner 640454 !\n"
"thanks\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1069
#, no-wrap
msgid ""
"Hi,\n"
"\n"
msgstr ""
"Hi,\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1071
#, no-wrap
msgid ""
"I am using verbiste and I am willing to take care of the package.\n"
"\n"
msgstr ""
"I am using verbiste and I am willing to take care of the package.\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1073
#, no-wrap
msgid ""
"Cheers,\n"
"\n"
msgstr ""
"Cheers,\n"
"\n"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1075
#, no-wrap
msgid "You"
msgstr "You"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1082
msgid ""
"Polite to contact the previous maintainer (especially if the package was "
"RFAed, not orphaned)"
msgstr ""
"СÑ?иÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? вежливÑ?м, еÑ?ли вÑ? Ñ?вÑ?жиÑ?еÑ?Ñ? Ñ? пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?им Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?им (оÑ?обенно, "
"еÑ?ли пакеÑ? имееÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? RFA и пока не оÑ?иÑ?оÑ?ел)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1082
msgid "Very good idea to contact the upstream project"
msgstr "ХоÑ?оÑ?о бÑ? Ñ?вÑ?заÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? пÑ?оекÑ?ом оÑ?новной веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid "Getting your package in Debian"
msgstr "Ð?обавление в Debian ваÑ?его пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid "You do not need any official status to get your package into Debian"
msgstr ""
"Ð?лÑ? добавлениÑ? ваÑ?его пакеÑ?а в Debian вам не нÑ?жно имеÑ?Ñ? оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid ""
"Submit an \\textbf{ITP} bug (\\textbf{I}ntend \\textbf{T}o \\textbf{P}"
"ackage) using \\texttt{reportbug wnpp}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?пÑ?авÑ?Ñ?е \\textbf{ITP} оÑ?Ñ?еÑ? (\\textbf{I}ntend \\textbf{T}o \\textbf{P}"
"ackage (Ð?амеÑ?ен Ñ?оздаÑ?Ñ? пакеÑ?)) пÑ?и помоÑ?и \\texttt{reportbug wnpp}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid "Prepare a source package"
msgstr "Ð?одгоÑ?овÑ?Ñ?е пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid "Find a Debian Developer that will sponsor your package"
msgstr "Ð?айдиÑ?е Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика Debian, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? Ñ?понÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? ваÑ? пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid "Official status (when you are an experienced package maintainer):"
msgstr ""
"Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? (когда вÑ? Ñ?же Ñ?влÑ?еÑ?еÑ?Ñ? опÑ?Ñ?нÑ?м Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?им пакеÑ?ов):"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid ""
"\\textbf{Debian Maintainer (DM):}\\\\ Permission to upload your own packages"
"\\\\ See \\url{https://wiki.debian.org/DebianMaintainer}";
msgstr ""
"\\textbf{СопÑ?овождаÑ?Ñ?ий Debian (DM):}\\\\ Ð?Ñ?аво на загÑ?Ñ?зкÑ? Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? "
"пакеÑ?ов\\\\ См. \\url{https://wiki.debian.org/DebianMaintainer}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1106
msgid ""
"\\textbf{Debian Developer (DD):}\\\\ Debian project member; can vote and "
"upload any package"
msgstr ""
"\\textbf{РазÑ?абоÑ?Ñ?ик Debian (DD):}\\\\ Член Ð?Ñ?оекÑ?а Debian; можеÑ? голоÑ?оваÑ?Ñ? "
"и загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? лÑ?бой пакеÑ?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Things to check before asking for sponsorship"
msgstr "ЧÑ?о пÑ?овеÑ?иÑ?Ñ? пÑ?ежде Ñ?ем пÑ?оÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?понÑ?оÑ?Ñ?Ñ?ве"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Debian puts \\textbf{a lot of focus on quality}"
msgstr "Debian обÑ?аÑ?аеÑ? \\textbf{болÑ?Ñ?ое внимание на каÑ?еÑ?Ñ?во}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Generally, \\textbf{sponsors are hard to find and busy}"
msgstr "Ð?бÑ?Ñ?но, \\textbf{Ñ?понÑ?оÑ?ов Ñ?ложно найÑ?и, и они занÑ?Ñ?Ñ?}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Make sure your package is ready before asking for sponsorship"
msgstr "Ð?о Ñ?ого, как пÑ?оÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?понÑ?оÑ?Ñ?Ñ?ве, Ñ?бедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о ваÑ? пакеÑ? гоÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Things to check:"
msgstr "ЧÑ?о пÑ?овеÑ?иÑ?Ñ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid ""
"Avoid missing build-dependencies: make sure that your package build fine in "
"a clean \\textsl{sid} \\textsl{chroot}"
msgstr ""
"Ð?збегайÑ?е оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? завиÑ?имоÑ?Ñ?ей длÑ? Ñ?боÑ?ки: Ñ?бедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о ваÑ? пакеÑ? "
"ноÑ?малÑ?но Ñ?обиÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?ом \\textsl{sid} \\textsl{chroot}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Using \\texttt{pbuilder} is recommended"
msgstr "РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? \\texttt{pbuilder}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Run \\texttt{lintian -EviIL +pedantic} on your package"
msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е ваÑ? пакеÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{lintian -EviIL +pedantic}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Errors must be fixed, all other problems should be fixed"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибки должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? иÑ?пÑ?авленÑ?, вÑ?е оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е пÑ?облемÑ? Ñ?оже Ñ?ледÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "Do extensive testing of your package, of course"
msgstr "Ð?онеÑ?но, Ñ?оÑ?оÑ?енÑ?ко пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?йÑ?е ваÑ? пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1134
msgid "In doubt, ask for help"
msgstr "Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? возникли Ñ?омнениÑ?, попÑ?оÑ?иÑ?е помоÑ?и"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Where to find help?"
msgstr "Ð?де иÑ?каÑ?Ñ? помоÑ?Ñ??"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Help you will need:"
msgstr "Ð?омоÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?аÑ? вам поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Advice and answers to your questions, code reviews"
msgstr "СовеÑ?Ñ? и оÑ?веÑ?Ñ? на вопÑ?оÑ?Ñ?, оÑ?зÑ?вÑ? о коде"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Sponsorship for your uploads, once your package is ready"
msgstr "СпонÑ?иÑ?ование ваÑ?иÑ? загÑ?Ñ?зок, когда ваÑ? пакеÑ? бÑ?деÑ? гоÑ?ов"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "You can get help from:"
msgstr "Ð?Ñ? можеÑ?е полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? помоÑ?Ñ? оÑ?:"

#. type: textbf{#1}
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Other members of a packaging team"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?гиÑ? Ñ?ленов командÑ? по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "List of teams: \\url{https://wiki.debian.org/Teams}";
msgstr "СпиÑ?ок команд: \\url{https://wiki.debian.org/Teams}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid ""
"The \\textbf{Debian Mentors group} (if your package does not fit in a team)"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?Ñ?Ñ?ппÑ? наÑ?Ñ?авников Debian} (еÑ?ли ваÑ? пакеÑ? не подÑ?одиÑ? ни длÑ? одной "
"гÑ?Ñ?ппÑ?)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/DebianMentorsFaq}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/DebianMentorsFaq}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid ""
"Mailing list: \\url{debian-mentors@lists.debian.org}\\\\ {\\small (also a "
"good way to learn by accident)}"
msgstr ""
"СпиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки: \\url{debian-mentors@lists.debian.org}\\\\ {\\small (Ñ?ак же "
"Ñ?оÑ?оÑ?ий Ñ?поÑ?об Ñ?лÑ?Ñ?айно Ñ?емÑ?-Ñ?о наÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?)}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "IRC: \\texttt{\\#debian-mentors} on \\texttt{irc.debian.org}"
msgstr "IRC: \\texttt{\\#debian-mentors} на \\texttt{irc.debian.org}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "\\url{http://mentors.debian.net/}";
msgstr "\\url{http://mentors.debian.net/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Documentation: \\url{http://mentors.debian.net/intro-maintainers}";
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\url{http://mentors.debian.net/intro-maintainers}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "\\textbf{Localized mailing lists} (get help in your language)"
msgstr ""
"\\textbf{Ð?окализованнÑ?е Ñ?пиÑ?ки Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки} (полÑ?Ñ?иÑ?е помоÑ?Ñ? на ваÑ?ем Ñ?зÑ?ке)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid ""
"\\texttt{debian-devel-\\{french,italian,portuguese,spanish\\}@lists.d.o}"
msgstr ""
"\\texttt{debian-devel-\\{french,italian,portuguese,spanish\\}@lists.d.o}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Full list: \\url{https://lists.debian.org/devel.html}";
msgstr "Ð?олнÑ?й Ñ?пиÑ?ок: \\url{https://lists.debian.org/devel.html}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1169
msgid "Or users lists: \\url{https://lists.debian.org/users.html}";
msgstr ""
"Ð?ли полÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?кие Ñ?пиÑ?ки: \\url{https://lists.debian.org/users.html}";

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1187
msgid "More documentation"
msgstr "Ð?ополниÑ?елÑ?наÑ? докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1187
msgid ""
"Debian Developers' Corner\\\\ \\url{https://www.debian.org/devel/}\\\\ "
"{\\small Links to many resources about Debian development}"
msgstr ""
"Уголок Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика Debian\\\\ \\url{https://www.debian.org/devel/}\\\\ "
"{\\small СÑ?Ñ?лки на множеÑ?Ñ?во Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов о Ñ?азÑ?абоÑ?ке Debian}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1187
msgid ""
"Debian New Maintainers' Guide\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/maint-";
"guide/}\\\\ {\\small An introduction to Debian packaging, but could use an "
"update}"
msgstr ""
"РÑ?ководÑ?Ñ?во нового Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?его Debian\\\\ \\url{https://www.debian.org/";
"doc/maint-guide/}\\\\ {\\small Ð?ведение в Ñ?оздание пакеÑ?ов Debian, можно "
"бÑ?ло бÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? обновлÑ?ннÑ?й ваÑ?ианÑ?}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1187
msgid ""
"Debian Developer's Reference\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/developers-";
"reference/}\\\\ {\\small Mostly about Debian procedures, but also some best "
"packaging practices (part 6)}"
msgstr ""
"СпÑ?авоÑ?ник Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика Debian\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/";
"developers-reference/}\\\\ {\\small Ð?о болÑ?Ñ?ей Ñ?аÑ?Ñ?и о пÑ?оÑ?едÑ?Ñ?аÑ? Debian, но "
"Ñ?акже о некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? пÑ?акÑ?икаÑ? Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов (Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? 6)}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1187
msgid "Debian Policy\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/debian-policy/}\\\\";
msgstr ""
"Ð?олиÑ?ика Debian\\\\ \\url{https://www.debian.org/doc/debian-policy/}\\\\";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1193
msgid ""
"{\\small \\begin{itemize} \\item \\small All the requirements that every "
"package must satisfy \\item \\small Specific policies for Perl, Java, "
"Python, \\ldots \\end{itemize}}"
msgstr ""
"{\\small \\begin{itemize} \\item \\small Ð?Ñ?е Ñ?Ñ?ебованиÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е должен "
"вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?кий пакеÑ? \\item \\small Ð?пÑ?еделÑ?еÑ? полиÑ?ики длÑ? Perl, Java, "
"Python, \\ldots \\end{itemize}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1198
msgid ""
"Ubuntu Packaging Guide\\\\ \\url{http://developer.ubuntu.com/resources/tools/";
"packaging/}"
msgstr ""
"РÑ?ководÑ?Ñ?во по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов Ubuntu\\\\ \\url{http://developer.ubuntu.com/";
"resources/tools/packaging/}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1212
msgid "Debian dashboards for maintainers"
msgstr "Ð?анели Debian длÑ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1212
msgid ""
"\\textbf{Source package centric}:\\\\ \\url{https://tracker.debian.org/dpkg}";
msgstr ""
"\\textbf{ФокÑ?Ñ? на пакеÑ?аÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом}: \\url{https://tracker.debian.";
"org/dpkg}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1212
msgid ""
"\\textbf{Maintainer/team centric}: Developer's Packages Overview (DDPO)\\\\ "
"\\url{https://qa.debian.org/developer.php?login=pkg-ruby-extras-";
"maintainers@lists.alioth.debian.org}"
msgstr ""
"\\textbf{ФокÑ?Ñ? на Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?ем/команде}: Ð?бзоÑ? пакеÑ?ов Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика "
"(DDPO)\\\\ \\url{https://qa.debian.org/developer.php?login=pkg-ruby-extras-";
"maintainers@lists.alioth.debian.org}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1212
msgid ""
"\\textbf{TODO-list oriented}: Debian Maintainer Dashboard (DMD)\\\\ "
"\\url{https://udd.debian.org/dmd/}";
msgstr ""
"\\textbf{ФокÑ?Ñ? на Ñ?пиÑ?ке задаÑ?}: Ð?анелÑ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?его Debian (DMD)\\\\ "
"\\url{https://udd.debian.org/dmd/}";

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Using the Debian Bug Tracking System (BTS)"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зование Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? оÑ?Ñ?леживаниÑ? оÑ?ибок (BTS)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "A quite unique way to manage bugs"
msgstr "УникалÑ?нÑ?й Ñ?поÑ?об Ñ?пÑ?авлениÑ? оÑ?ибками"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Web interface to view bugs"
msgstr "Ð?еб-инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? длÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а оÑ?ибок"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Email interface to make changes to bugs"
msgstr "Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?Ñ? длÑ? изменениÑ? оÑ?ибок"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Adding information to bugs:"
msgstr "Ð?обавление инÑ?оÑ?маÑ?ии к оÑ?ибкам:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid ""
"Write to \\texttt{123456@bugs.debian.org} (does not include the submitter, "
"you need to add \\texttt{123456-submitter@bugs.debian.org})"
msgstr ""
"Ð?апиÑ?иÑ?е на \\texttt{123456@bugs.debian.org} (не вклÑ?Ñ?аеÑ? оÑ?пÑ?авиÑ?елÑ? "
"оÑ?ибки, вам нÑ?жно добавиÑ?Ñ? \\texttt{123456-submitter@bugs.debian.org})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Changing bug status:"
msgstr "Ð?зменение Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а оÑ?ибки:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Send commands to \\texttt{control@bugs.debian.org}"
msgstr "Ð?Ñ?пÑ?авÑ?Ñ?е командÑ? на \\texttt{control@bugs.debian.org}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Command-line interface: \\texttt{bts} command in \\texttt{devscripts}"
msgstr ""
"Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? командной Ñ?Ñ?Ñ?оки: команда \\texttt{bts} в \\texttt{devscripts}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Documentation: \\url{https://www.debian.org/Bugs/server-control}";
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?: \\url{https://www.debian.org/Bugs/server-control}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid "Reporting bugs: use \\texttt{reportbug}"
msgstr "Ð?Ñ?пÑ?авка оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов об оÑ?ибкаÑ?: иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\texttt{reportbug}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid ""
"Normally used with a local mail server: install \\texttt{ssmtp} or "
"\\texttt{nullmailer}"
msgstr ""
"Ð?бÑ?Ñ?но иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? локалÑ?нÑ?м поÑ?Ñ?овÑ?м Ñ?еÑ?веÑ?ом: install \\texttt{ssmtp} "
"или \\texttt{nullmailer}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1240
msgid ""
"Or use \\texttt{reportbug -\\@-template}, then send (manually) to "
"\\texttt{submit@bugs.debian.org}"
msgstr ""
"Ð?ибо иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\texttt{reportbug -\\@-template}, заÑ?ем оÑ?пÑ?авÑ?Ñ?е "
"(вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?) по адÑ?еÑ?Ñ? \\texttt{submit@bugs.debian.org}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid "Using the BTS: examples"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зование BTS: пÑ?имеÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid ""
"Sending an email to the bug and the submitter:\\\\ \\url{https://bugs.debian.";
"org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=680822\\#10}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?пÑ?авка Ñ?ообÑ?ениÑ? оÑ?ибке и пÑ?иÑ?лавÑ?емÑ? Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?ибкÑ?:\\\\ \\url{https://bugs.";
"debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=680822\\#10}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid ""
"Tagging and changing the severity:\\\\ \\url{https://bugs.debian.org/cgi-bin/";
"bugreport.cgi?bug=680227\\#10}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?меÑ?ка Ñ?егом и изменение Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?зноÑ?Ñ?и:\\\\ \\url{https://bugs.debian.org/cgi-";
"bin/bugreport.cgi?bug=680227\\#10}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid ""
"Reassigning, changing the severity, retitling \\ldots: \\\\ \\url{https://";
"bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=680822\\#93}"
msgstr ""
"Ð?еÑ?еназнаÑ?ение, изменение Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?зноÑ?Ñ?и, изменение заголовка \\ldots: \\\\ "
"\\url{https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=680822\\#93}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid ""
"\\texttt{notfound}, \\texttt{found}, \\texttt{notfixed}, \\texttt{fixed} are "
"for \\textbf{version-tracking} \\\\ See \\url{https://wiki.debian.org/";
"HowtoUseBTS\\#Version\\_tracking}"
msgstr ""
"\\texttt{notfound}, \\texttt{found}, \\texttt{notfixed}, \\texttt{fixed} длÑ? "
"\\textbf{version-tracking} \\\\ См. \\url{https://wiki.debian.org/HowtoUseBTS";
"\\#Version\\_tracking}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid ""
"Using usertags: \\url{https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?msg=42;";
"bug=642267}\\\\ See \\url{https://wiki.debian.org/bugs.debian.org/usertags}";
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зование полÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?киÑ? Ñ?егов: \\url{https://bugs.debian.org/cgi-bin/";
"bugreport.cgi?msg=42;bug=642267}\\\\ См. \\url{https://wiki.debian.org/bugs.";
"debian.org/usertags}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid "BTS Documentation:"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ? по BTS:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid "\\url{https://www.debian.org/Bugs/}";
msgstr "\\url{https://www.debian.org/Bugs/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1266
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/HowtoUseBTS}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/HowtoUseBTS}";

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "More interested in Ubuntu?"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?е заинÑ?еÑ?еÑ?ованÑ? в Ubuntu?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Ubuntu mainly manages the divergence with Debian"
msgstr "Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае Ubuntu в оÑ?новном обÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?ождениÑ? Ñ? Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid ""
"No real focus on specific packages\\\\ Instead, collaboration with Debian "
"teams"
msgstr ""
"Ð?е Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? внимание на конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ?\\\\ СоÑ?Ñ?Ñ?дниÑ?аеÑ? Ñ? командами "
"Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid ""
"Usually recommend uploading new packages to Debian first\\\\ \\url{https://";
"wiki.ubuntu.com/UbuntuDevelopment/NewPackages}"
msgstr ""
"Ð?бÑ?Ñ?но Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? новÑ?е пакеÑ?Ñ? Ñ?наÑ?ала в Debian\\\\ "
"\\url{https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDevelopment/NewPackages}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Possibly a better plan:"
msgstr "Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, лÑ?Ñ?Ñ?е:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Get involved in a Debian team and act as a bridge with Ubuntu"
msgstr ""
"Ð?Ñ?инÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие в команде Debian и дейÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? в каÑ?еÑ?Ñ?ве моÑ?Ñ?а Ñ? Ubuntu"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Help reduce divergence, triage bugs in Launchpad"
msgstr "Ð?омогаÑ?Ñ? Ñ?менÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?ождениÑ?, Ñ?оÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? оÑ?ибки в Launchpad"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Many Debian tools can help:"
msgstr "Ð?ам могÑ?Ñ? помоÑ?Ñ? многие инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ? Debian:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Ubuntu column on the Developer's packages overview"
msgstr "Ð?олонка Ubuntu в обзоÑ?е пакеÑ?ов длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Ubuntu box on the Package Tracking System"
msgstr "Ð?окÑ? Ubuntu в Ñ?иÑ?Ñ?еме оÑ?Ñ?леживаниÑ? пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1293
msgid "Receive launchpad bugmail via the PTS"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?айÑ?е поÑ?Ñ?Ñ? об оÑ?ибкаÑ? оÑ? Launchpad Ñ?еÑ?ез PTS"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "Conclusions"
msgstr "Ð?аклÑ?Ñ?ение"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "You now have a full overview of Debian packaging"
msgstr "ТепеÑ?Ñ? Ñ? ваÑ? имееÑ?Ñ?Ñ? полнÑ?й обзоÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?а Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "But you will need to read more documentation"
msgstr "Ð?о вам нÑ?жно ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? дополниÑ?елÑ?ной докÑ?менÑ?аÑ?ией"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "Best practices have evolved over the years"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ие пÑ?акÑ?ики Ñ?волÑ?Ñ?иониÑ?овали на пÑ?оÑ?Ñ?жении неÑ?колÑ?киÑ? леÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid ""
"If not sure, use the \\textbf{dh} packaging helper, and the \\textbf{3.0 "
"(quilt)} format"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? не Ñ?веÑ?енÑ?, иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ? длÑ? Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов \\textbf{dh}, а "
"Ñ?акже Ñ?оÑ?маÑ? \\textbf{3.0 (quilt)}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "Things that were not covered in this tutorial:"
msgstr "То, Ñ?Ñ?о не бÑ?ло Ñ?помÑ?нÑ?Ñ?о в наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ем Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ве:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "UCF -- manage user changes to configuration files when upgrading"
msgstr ""
"UCF -- Ñ?пÑ?авлÑ?еÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?кими изменениÑ? Ñ?айлов наÑ?Ñ?Ñ?ойки пÑ?и обновлении"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "dpkg triggers -- group similar maintainer scripts actions together"
msgstr ""
"пеÑ?еклÑ?Ñ?аÑ?ели dpkg -- гÑ?Ñ?ппиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?ожие Ñ?Ñ?енаÑ?ии дейÑ?Ñ?вий "
"Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?иÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "Debian development organization:"
msgstr "Ð?Ñ?ганизаÑ?иÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?ки Debian:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid ""
"Suites: stable, testing, unstable, experimental, security, *-updates, "
"backports, \\ldots"
msgstr ""
"Ð?абоÑ?Ñ?: stable, testing, unstable, experimental, security, *-updates, "
"backports, \\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "Debian Blends -- subsets of Debian targeting specific groups"
msgstr "СмеÑ?Ñ?и Debian -- подмножеÑ?Ñ?ва Debian, наÑ?еленнÑ?е на конкÑ?еÑ?нÑ?е гÑ?Ñ?ппÑ?"

#. type: centerline{#1}
#: packaging-tutorial.tex:1323
msgid "\\large Feedback: \\textbf{packaging-tutorial@packages.debian.org}"
msgstr ""
"\\large Ð?бÑ?аÑ?наÑ? Ñ?вÑ?зÑ?: \\textbf{packaging-tutorial@packages.debian.org}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1326
msgid "Legal stuff"
msgstr "Ð?Ñ?авовÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ?"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1329
msgid "Copyright \\copyright 2011--2016 Lucas Nussbaum -- lucas@debian.org"
msgstr "Copyright \\copyright 2011--2016 Ð?Ñ?каÑ? Ð?Ñ?Ñ?Ñ?баÑ?м -- lucas@debian.org"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1345
msgid ""
"{\\small \\textbf{This document is free software}: you can redistribute it "
"and/or modify it under either (at your option): \\hbr \\begin{itemize} "
"\\item The terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version.\\\\ \\url{http://www.gnu.org/licenses/gpl.html} \\br "
"\\item The terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported "
"License.\\\\ \\url{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/} "
"\\end{itemize} }"
msgstr ""
"{\\small \\textbf{This document is free software}: you can redistribute it "
"and/or modify it under either (at your option): \\hbr \\begin{itemize} "
"\\item The terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version.\\\\ \\url{http://www.gnu.org/licenses/gpl.html} \\br "
"\\item The terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported "
"License.\\\\ \\url{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/} "
"\\end{itemize} }"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "Contribute to this tutorial"
msgstr "Ð?Ñ?инÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие в Ñ?азвиÑ?ии Ñ?Ñ?ого Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ва"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "Contribute:"
msgstr "Ð?Ñ?инÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small \\texttt{apt-get source packaging-tutorial}}"
msgstr "{\\small \\texttt{apt-get source packaging-tutorial}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small \\texttt{debcheckout packaging-tutorial}}"
msgstr "{\\small \\texttt{debcheckout packaging-tutorial}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid ""
"{\\small \\texttt{git clone\\\\ git://git.debian.org/collab-maint/packaging-"
"tutorial.git}}"
msgstr ""
"{\\small \\texttt{git clone\\\\ git://git.debian.org/collab-maint/packaging-"
"tutorial.git}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid ""
"{\\small \\url{http://git.debian.org/?p=collab-maint/packaging-tutorial.git}}";
msgstr ""
"{\\small \\url{http://git.debian.org/?p=collab-maint/packaging-tutorial.git}}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small Open bugs: \\url{bugs.debian.org/src:packaging-tutorial}}"
msgstr ""
"{\\small Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е оÑ?ибки: \\url{bugs.debian.org/src:packaging-tutorial}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "Provide feedback:"
msgstr "Ð?бÑ?аÑ?наÑ? Ñ?вÑ?зÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid ""
"\\href{mailto:packaging-tutorial@packages.debian.org}";
"{\\textbf{\\texttt{mailto:packaging-tutorial@packages.debian.org}}}";
msgstr ""
"\\href{mailto:packaging-tutorial@packages.debian.org}";
"{\\textbf{\\texttt{mailto:packaging-tutorial@packages.debian.org}}}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small What should be added to this tutorial?}"
msgstr "{\\small ЧÑ?о Ñ?ледÑ?еÑ? добавиÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?во?}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small What should be improved?}"
msgstr "{\\small ЧÑ?о Ñ?ледÑ?еÑ? Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ??}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1374
msgid "{\\small \\texttt{reportbug packaging-tutorial}}"
msgstr "{\\small \\texttt{reportbug packaging-tutorial}}"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1376
msgid "Additional practical sessions"
msgstr "Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?е пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кие заданиÑ?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Practical session 2: packaging GNUjump"
msgstr "Ð?Ñ?акÑ?ика 2: Ñ?оздание пакеÑ?а GNUjump"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid ""
"Download GNUjump 1.0.8 from \\url{http://ftp.gnu.org/gnu/gnujump/";
"gnujump-1.0.8.tar.gz}"
msgstr ""
"Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е GNUjump 1.0.8 по адÑ?еÑ?Ñ? \\url{http://ftp.gnu.org/gnu/gnujump/";
"gnujump-1.0.8.tar.gz}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Create a Debian package for it"
msgstr "СоздайÑ?е длÑ? него пакеÑ? Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Install build-dependencies so that you can build the package"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и длÑ? Ñ?боÑ?ки, Ñ?Ñ?обÑ? вÑ? Ñ?могли Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Get a basic working package"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?иÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?ой Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ий пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Finish filling \\texttt{debian/control} and other files"
msgstr "Ð?аконÑ?иÑ?е заполнение \\texttt{debian/control} и дÑ?Ñ?гиÑ? Ñ?айлов"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1394 packaging-tutorial.tex:1641
msgid "Enjoy"
msgstr "Ð?аÑ?лаждайÑ?еÑ?Ñ?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "Practical session 3: packaging a Java library"
msgstr "Ð?Ñ?акÑ?ика 3: Ñ?оздание пакеÑ?а библиоÑ?еки Java"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "Take a quick look at some documentation about Java packaging:\\\\"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е докÑ?менÑ?аÑ?иÑ? о Ñ?оздании пакеÑ?ов Java:\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Java}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Java}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Java/Packaging}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Java/Packaging}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "\\url{https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/java-policy/}";
msgstr "\\url{https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/java-policy/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "\\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/tutorial.html}";
msgstr "\\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/tutorial.html}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid ""
"Paper and slides from a Debconf10 talk about javahelper:\\\\ {\\footnotesize "
"\\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/debconf10-javahelper-paper.";
"pdf}\\\\ \\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/debconf10-javahelper-";
"slides.pdf}}"
msgstr ""
"СÑ?аÑ?Ñ?Ñ? и Ñ?лайдÑ? Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?плениÑ? на Debconf10 о javahelper:\\\\ {\\footnotesize "
"\\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/debconf10-javahelper-paper.";
"pdf}\\\\ \\url{http://pkg-java.alioth.debian.org/docs/debconf10-javahelper-";
"slides.pdf}}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "Download IRClib from \\url{http://moepii.sourceforge.net/}";
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е IRClib по адÑ?еÑ?Ñ? \\url{http://moepii.sourceforge.net/}";

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1419 packaging-tutorial.tex:1796
msgid "Package it"
msgstr "СоздайÑ?е пакеÑ?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid "Practical session 4: packaging a Ruby gem"
msgstr "Ð?Ñ?акÑ?ика 4: Ñ?оздание пакеÑ?а Ñ? gem-пакеÑ?ом Ruby"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid "Take a quick look at some documentation about Ruby packaging:\\\\"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е докÑ?менÑ?аÑ?иÑ? о Ñ?оздании пакеÑ?ов Ruby:\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Ruby}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Ruby}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/Ruby}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/Ruby}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/Ruby/Packaging}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/Ruby/Packaging}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid ""
"\\texttt{gem2deb(1)}, \\texttt{dh\\_ruby(1)} (in the \\texttt{gem2deb} "
"package)"
msgstr ""
"\\texttt{gem2deb(1)}, \\texttt{dh\\_ruby(1)} (in the \\texttt{gem2deb} "
"package)"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1838
msgid ""
"Create a basic Debian source package from the \\texttt{peach} gem:\\\\ "
"\\texttt{gem2deb peach}"
msgstr ""
"СоздайÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?ой Debian пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом из \\texttt{peach} gem:\\\\ "
"\\texttt{gem2deb peach}"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1440 packaging-tutorial.tex:1459
#: packaging-tutorial.tex:1838 packaging-tutorial.tex:1895
msgid "Improve it so that it becomes a proper Debian package"
msgstr "УлÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е его Ñ?ак, Ñ?Ñ?обÑ? он Ñ?Ñ?ал пÑ?авилÑ?нÑ?м пакеÑ?ом Debian"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid "Practical session 5: packaging a Perl module"
msgstr "Ð?Ñ?акÑ?ика 5: Ñ?оздание пакеÑ?а Ñ? модÑ?лем Perl"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid "Take a quick look at some documentation about Perl packaging:\\\\"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е докÑ?менÑ?аÑ?иÑ? о Ñ?оздании пакеÑ?ов Perl:\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid "\\url{http://pkg-perl.alioth.debian.org/}";
msgstr "\\url{http://pkg-perl.alioth.debian.org/}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/DebianPerlGroup}";
msgstr "\\url{https://wiki.debian.org/Teams/DebianPerlGroup}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid ""
"\\texttt{dh-make-perl(1)}, \\texttt{dpt(1)} (in the \\texttt{pkg-perl-tools} "
"package)"
msgstr ""
"\\texttt{dh-make-perl(1)}, \\texttt{dpt(1)} (in the \\texttt{pkg-perl-tools} "
"package)"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1459 packaging-tutorial.tex:1895
msgid ""
"Create a basic Debian source package from the \\texttt{Acme} CPAN "
"distribution:\\\\ \\verb|dh-make-perl --cpan Acme|"
msgstr ""
"СоздайÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?ой Debian пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом из \\texttt{Acme} CPAN:\\\\ "
"\\verb|dh-make-perl --cpan Acme|"

#. type: section{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1461
msgid "Answers to practical sessions"
msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ? на пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кие заданиÑ?"

#. type: center
#: packaging-tutorial.tex:1467
msgid "\\LARGE Answers to"
msgstr "\\LARGE Ð?Ñ?веÑ?Ñ? на"

#. type: center
#: packaging-tutorial.tex:1467
msgid "[0.5em] practical sessions"
msgstr "[0.5em] пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кие заданиÑ?"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "Fetching the source"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зка иÑ?Ñ?одного кода"

#. type: enumerate
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid ""
"Go to \\url{http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/grep/} and download "
"version 2.6.3-3 of the package"
msgstr ""
"Ð?еÑ?ейдиÑ?е по адÑ?еÑ?Ñ? \\url{http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/grep/} и "
"загÑ?Ñ?зиÑ?е веÑ?Ñ?иÑ? 2.6.3-3 пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid ""
"Use dget to download the \\texttt{.dsc} file:\\\\ {\\small \\texttt{dget "
"http://cdn.debian.net/debian/pool/main/g/grep/grep\\_2.6.3-3.dsc}}";
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е dget, Ñ?Ñ?обÑ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? Ñ?айл \\texttt{.dsc}:\\\\ {\\small "
"\\texttt{dget http://cdn.debian.net/debian/pool/main/g/grep/grep\\_2.6.3-3.";
"dsc}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid ""
"According to \\url{https://tracker.debian.org/grep}, \\texttt{grep} version "
"2.12-2 is currently in \\textsl{stable} (\\textsl{wheezy}). If you have "
"\\texttt{deb-src} lines for \\textsl{squeeze} in your \\texttt{/etc/apt/"
"sources.list}, you can use:\\\\ \\texttt{apt-get source grep=2.12-2}\\\\ or "
"\\texttt{apt-get source grep/stable}\\\\ or, if you feel lucky: \\texttt{apt-"
"get source grep}"
msgstr ""
"СоглаÑ?но \\url{https://tracker.debian.org/grep}, \\texttt{grep} веÑ?Ñ?ии "
"2.12-2 в наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ? наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в \\textsl{stable} (\\textsl{wheezy}). "
"Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки \\texttt{deb-src} длÑ? \\textsl{squeeze} в ваÑ?ем "
"Ñ?айле \\texttt{/etc/apt/sources.list}, вÑ? можеÑ?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?:\\\\ "
"\\texttt{apt-get source grep=2.12-2}\\\\ или \\texttt{apt-get source grep/"
"stable}\\\\ или, еÑ?ли Ñ?Ñ?иÑ?аеÑ?е, Ñ?Ñ?о вам повезÑ?Ñ?: \\texttt{apt-get source "
"grep}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "The \\texttt{grep} source package is composed of three files:"
msgstr "Ð?акеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом \\texttt{grep} Ñ?одеÑ?жиÑ? Ñ?Ñ?и Ñ?айла:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "\\texttt{grep\\_2.6.3-3.dsc}"
msgstr "\\texttt{grep\\_2.6.3-3.dsc}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "\\texttt{grep\\_2.6.3-3.debian.tar.bz2}"
msgstr "\\texttt{grep\\_2.6.3-3.debian.tar.bz2}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "\\texttt{grep\\_2.6.3.orig.tar.bz2}"
msgstr "\\texttt{grep\\_2.6.3.orig.tar.bz2}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid "This is typical of the \"3.0 (quilt)\" format."
msgstr "ЭÑ?о обÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?оÑ?маÑ? \"3.0 (quilt)\"."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1524
msgid ""
"If needed, uncompress the source with\\\\ \\texttt{dpkg-source -x grep"
"\\_2.6.3-3.dsc}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?о необÑ?одимо, Ñ?аÑ?пакÑ?йÑ?е иÑ?Ñ?однÑ?й код пÑ?и помоÑ?и\\\\ \\texttt{dpkg-"
"source -x grep\\_2.6.3-3.dsc}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid "Looking around and building the package"
msgstr "Ð?Ñ?маÑ?Ñ?иваем и Ñ?обиÑ?аем пакеÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid ""
"According to \\texttt{debian/control}, this package only generates one "
"binary package, named \\texttt{grep}."
msgstr ""
"СоглаÑ?но \\texttt{debian/control}, Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ? Ñ?оздаÑ?Ñ? Ñ?олÑ?ко один двоиÑ?нÑ?й "
"пакеÑ?, а именно \\texttt{grep}."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1543
msgid ""
"According to \\texttt{debian/rules}, this package is typical of "
"\\textsl{classic} debhelper packaging, without using \\textsl{CDBS} or "
"\\textsl{dh}. One can see the various calls to \\texttt{dh\\_*} commands in "
"\\texttt{debian/rules}."
msgstr ""
"СоглаÑ?но \\texttt{debian/rules}, Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой Ñ?ипиÑ?нÑ?й "
"пакеÑ? длÑ? \\textsl{клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кого} debhelper, без иÑ?полÑ?зованиÑ? "
"\\textsl{CDBS} или \\textsl{dh}. Ð?ожно видеÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?е вÑ?зовÑ? команд "
"\\texttt{dh\\_*} в \\texttt{debian/rules}."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1552
msgid "Use \\texttt{apt-get build-dep grep} to fetch the build-dependencies"
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\texttt{apt-get build-dep grep} длÑ? загÑ?Ñ?зки Ñ?боÑ?оÑ?нÑ?Ñ? "
"завиÑ?имоÑ?Ñ?ей"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1552
msgid ""
"Then \\texttt{debuild} or \\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc} (Takes about 1 "
"min)"
msgstr ""
"Ð?алее, \\texttt{debuild} или \\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc} (Ð?анимаеÑ? 1 "
"минÑ?Ñ?Ñ?)"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1556
msgid "Editing the changelog"
msgstr "РедакÑ?иÑ?ование жÑ?Ñ?нала изменений"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid ""
"\\texttt{debian/changelog} is a text file. You could edit it and add a new "
"entry manually."
msgstr ""
"\\texttt{debian/changelog} Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?овÑ?м Ñ?айлом. Ð?ожно оÑ?Ñ?едакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? "
"его и добавиÑ?Ñ? новÑ?Ñ? запиÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid ""
"Or you can use \\texttt{dch -i}, which will add an entry and open the editor"
msgstr ""
"Ð?ибо можно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? \\texttt{dch -i}, коÑ?оÑ?Ñ?й добавиÑ? запиÑ?Ñ? и оÑ?кÑ?оеÑ? "
"Ñ?едакÑ?оÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid ""
"The name and email can be defined using the \\texttt{DEBFULLNAME} and "
"\\texttt{DEBEMAIL} environment variables"
msgstr ""
"Ð?мÑ? и адÑ?еÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?Ñ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделенÑ? пÑ?и помоÑ?и пеÑ?еменнÑ?Ñ? "
"окÑ?Ñ?жениÑ? \\texttt{DEBFULLNAME} и \\texttt{DEBEMAIL}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid "After that, rebuild the package: a new version of the package is built"
msgstr "Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?ого Ñ?обеÑ?иÑ?е пакеÑ? заново: бÑ?деÑ? Ñ?обÑ?ана новаÑ? веÑ?Ñ?иÑ? пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1573
msgid ""
"Package versioning is detailed in section 5.6.12 of the Debian policy\\\\ "
"\\url{https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-controlfields}";
msgstr ""
"Ð?Ñ?иÑ?воение веÑ?Ñ?ий пакеÑ?ам опиÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?азделе 5.6.12 Ð?олиÑ?ики Debian\\\\ "
"\\url{https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-controlfields}";

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1577
msgid "Disabling Perl regexp support and rebuilding"
msgstr "Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ение Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?нÑ?Ñ? вÑ?Ñ?ажений Perl"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid ""
"Check with \\texttt{./configure -{}-help}: the option to disable Perl regexp "
"is \\texttt{-{}-disable-perl-regexp}"
msgstr ""
"Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е \\texttt{./configure -{}-help}: опÑ?иÑ? длÑ? оÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?нÑ?Ñ? "
"вÑ?Ñ?ажений Perl -- \\texttt{-{}-disable-perl-regexp}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid "Edit \\texttt{debian/rules} and find the \\texttt{./configure} line"
msgstr ""
"Ð?Ñ?кÑ?ойÑ?е длÑ? Ñ?едакÑ?иÑ?ованиÑ? \\texttt{debian/rules} и найдиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? "
"\\texttt{./configure}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid "Add \\texttt{-{}-disable-perl-regexp}"
msgstr "Ð?обавÑ?Ñ?е \\texttt{-{}-disable-perl-regexp}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1593
msgid "Rebuild with \\texttt{debuild} or \\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc}"
msgstr ""
"СобеÑ?иÑ?е заново пÑ?и помоÑ?и \\texttt{debuild} или \\texttt{dpkg-buildpackage -"
"us -uc}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1597
msgid "Comparing and testing the packages"
msgstr "СÑ?авнение и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование пакеÑ?ов"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Compare the binary packages: \\texttt{debdiff ../*changes}"
msgstr "СÑ?авниÑ?е двоиÑ?нÑ?е пакеÑ?Ñ?: \\texttt{debdiff ../*changes}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Compare the source packages: \\texttt{debdiff ../*dsc}"
msgstr "СÑ?авниÑ?е пакеÑ?Ñ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом: \\texttt{debdiff ../*dsc}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid ""
"Install the newly built package: \\texttt{debi}\\\\ Or \\texttt{dpkg -i ../"
"grep\\_<TAB>}"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?ановиÑ?е заново Ñ?обÑ?аннÑ?й пакеÑ?: \\texttt{debi}\\\\ Ð?ли \\texttt{dpkg -"
"i ../grep\\_<TAB>}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "\\texttt{grep -P foo} no longer works!"
msgstr "\\texttt{grep -P foo} болÑ?Ñ?е не Ñ?абоÑ?аеÑ?!"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid "Or not: reinstall the previous version of the package:"
msgstr "Ð?ли неÑ?: пеÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?е пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? пакеÑ?а:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1623
msgid ""
"\\texttt{apt-get install -{}-reinstall grep=2.6.3-3} \\textit{(= previous "
"version)}"
msgstr ""
"\\texttt{apt-get install -{}-reinstall grep=2.6.3-3} \\textit{(= пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?аÑ? "
"веÑ?Ñ?иÑ?)}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1670 packaging-tutorial.tex:1817
#: packaging-tutorial.tex:1859 packaging-tutorial.tex:1907
msgid "Step by step\\ldots"
msgstr "Шаг за Ñ?агом\\ldots"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "\\texttt{wget http://ftp.gnu.org/gnu/gnujump/gnujump-1.0.8.tar.gz}";
msgstr "\\texttt{wget http://ftp.gnu.org/gnu/gnujump/gnujump-1.0.8.tar.gz}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "\\texttt{mv gnujump-1.0.8.tar.gz gnujump\\_1.0.8.orig.tar.gz}"
msgstr "\\texttt{mv gnujump-1.0.8.tar.gz gnujump\\_1.0.8.orig.tar.gz}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "\\texttt{tar xf gnujump\\_1.0.8.orig.tar.gz}"
msgstr "\\texttt{tar xf gnujump\\_1.0.8.orig.tar.gz}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "\\texttt{cd gnujump-1.0.8/}"
msgstr "\\texttt{cd gnujump-1.0.8/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "\\texttt{dh\\_make}"
msgstr "\\texttt{dh\\_make}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1670
msgid "Type of package: single binary (for now)"
msgstr "Тип пакеÑ?а: один двоиÑ?нÑ?й (Ñ?ейÑ?аÑ?)"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1670
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\small]\n"
"gnujump-1.0.8$ ls debian/\n"
"changelog      gnujump.default.ex  preinst.ex\n"
"compat       gnujump.doc-base.EX prerm.ex\n"
"control       init.d.ex      README.Debian\n"
"copyright      manpage.1.ex     README.source\n"
"docs        manpage.sgml.ex   rules\n"
"emacsen-install.ex manpage.xml.ex    source\n"
"emacsen-remove.ex  menu.ex       watch.ex\n"
"emacsen-startup.ex postinst.ex\n"
"gnujump.cron.d.ex  postrm.ex"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\small]\n"
"gnujump-1.0.8$ ls debian/\n"
"changelog      gnujump.default.ex  preinst.ex\n"
"compat       gnujump.doc-base.EX prerm.ex\n"
"control       init.d.ex      README.Debian\n"
"copyright      manpage.1.ex     README.source\n"
"docs        manpage.sgml.ex   rules\n"
"emacsen-install.ex manpage.xml.ex    source\n"
"emacsen-remove.ex  menu.ex       watch.ex\n"
"emacsen-startup.ex postinst.ex\n"
"gnujump.cron.d.ex  postrm.ex"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1697 packaging-tutorial.tex:1876
#: packaging-tutorial.tex:1918
msgid "Step by step\\ldots (2)"
msgstr "Шаг за Ñ?агом\\ldots (2)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid ""
"Look at \\texttt{debian/changelog}, \\texttt{debian/rules}, \\texttt{debian/"
"control}\\\\ (auto-filled by \\textbf{dh\\_make})"
msgstr ""
"Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е \\texttt{debian/changelog}, \\texttt{debian/rules}, "
"\\texttt{debian/control}\\\\ (заполнÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки пÑ?и помоÑ?и "
"\\textbf{dh\\_make})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid ""
"In \\texttt{debian/control}:\\\\ \\texttt{Build-Depends: debhelper (>= "
"7.0.50~), autotools-dev}\\\\ Lists the \\textsl{build-dependencies} = "
"packages needed to build the package"
msgstr ""
"Ð? \\texttt{debian/control}:\\\\ \\texttt{Build-Depends: debhelper (>= "
"7.0.50~), autotools-dev}\\\\ Ð?Ñ?иведÑ?н Ñ?пиÑ?ок \\textsl{Ñ?боÑ?оÑ?нÑ?Ñ? "
"завиÑ?имоÑ?Ñ?ей} = пакеÑ?ов, необÑ?одимÑ?Ñ? длÑ? Ñ?боÑ?ки пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid "Try to build the package as-is (thanks to \\textbf{dh} magic)"
msgstr "Ð?опÑ?обÑ?йÑ?е Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ? как еÑ?Ñ?Ñ? (благодаÑ?Ñ? магии \\textbf{dh})"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid "And add build-dependencies, until it builds"
msgstr "Ð?обавлÑ?йÑ?е Ñ?боÑ?оÑ?нÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и, пока он не бÑ?деÑ? Ñ?обиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid ""
"Hint: use \\texttt{apt-cache search} and \\texttt{apt-file} to find the "
"packages"
msgstr ""
"Ð?одÑ?казка: иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\texttt{apt-cache search} и \\texttt{apt-file}, "
"Ñ?Ñ?обÑ? найÑ?и пакеÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid "Example:"
msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?:"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1697
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"checking for sdl-config... no\n"
"checking for SDL - version >= 1.2.0... no\n"
"[...]\n"
"configure: error: *** SDL version 1.2.0 not found!"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"checking for sdl-config... no\n"
"checking for SDL - version >= 1.2.0... no\n"
"[...]\n"
"configure: error: *** SDL version 1.2.0 not found!"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid ""
"$\\rightarrow$ Add \\textbf{libsdl1.2-dev} to Build-Depends and install it."
msgstr ""
"$\\rightarrow$ Ð?обавÑ?Ñ?е \\textbf{libsdl1.2-dev} в поле Build-Depends и "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1697
msgid "Better: use \\textbf{pbuilder} to build in a clean environment"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е: иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\textbf{pbuilder} длÑ? Ñ?боÑ?ки в Ñ?иÑ?Ñ?ом окÑ?Ñ?жении"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid "Step by step\\ldots (3)"
msgstr "Шаг за Ñ?агом\\ldots (3)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid ""
"After installing \\texttt{libsdl1.2-dev, libsdl-image1.2-dev, libsdl-"
"mixer1.2-dev}, you probably run into another error:"
msgstr ""
"Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?Ñ?ановки \\texttt{libsdl1.2-dev, libsdl-image1.2-dev, libsdl-mixer1.2-"
"dev} вÑ? Ñ?Ñ?олкнÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?о Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ей оÑ?ибкой:"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1729
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"/usr/bin/ld: SDL_rotozoom.o: undefined reference to symbol 'ceil@@GLIBC_2.2.5'\n"
"//lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: error adding symbols: DSO missing from command line\n"
"collect2: error: ld returned 1 exit status\n"
"Makefile:376: recipe for target 'gnujump' failed"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\scriptsize]\n"
"/usr/bin/ld: SDL_rotozoom.o: undefined reference to symbol 'ceil@@GLIBC_2.2.5'\n"
"//lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: error adding symbols: DSO missing from command line\n"
"collect2: error: ld returned 1 exit status\n"
"Makefile:376: recipe for target 'gnujump' failed"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid ""
"This problem is caused by bitrot: gnujump has not been adjusted following "
"linker changes. It requires a patch in the Debian package, which can be "
"created with the following commands:"
msgstr ""
"ЭÑ?а пÑ?облема вÑ?звана bitrot: gnujump не бÑ?л наÑ?Ñ?Ñ?оен в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? "
"изменениÑ?ми компоновÑ?ика. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? заплаÑ?Ñ? в пакеÑ?е "
"Debian, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно Ñ?оздаÑ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?им обÑ?азом:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid ""
"\\texttt{mkdir debian/patches}\\\\ \\texttt{quilt new linker-fixes.patch}\\"
"\\ \\texttt{quilt add src/Makefile.am}\\\\"
msgstr ""
"\\texttt{mkdir debian/patches}\\\\ \\texttt{quilt new linker-fixes.patch}\\"
"\\ \\texttt{quilt add src/Makefile.am}\\\\"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid "Edit \\texttt{src/Makefile.am} and replace"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е \\texttt{src/Makefile.am} и замениÑ?е"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1729
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"gnujump_LDFLAGS = $(all_libraries)"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"gnujump_LDFLAGS = $(all_libraries)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid "by"
msgstr "на"

#. type: lstlisting
#: packaging-tutorial.tex:1729
#, no-wrap
msgid ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"gnujump_LDFLAGS = -Wl,--as-needed\n"
"gnujump_LDADD = $(all_libraries) -lm"
msgstr ""
"[basicstyle=\\ttfamily\\footnotesize]\n"
"gnujump_LDFLAGS = -Wl,--as-needed\n"
"gnujump_LDADD = $(all_libraries) -lm"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1729
msgid "\\texttt{quilt refresh}"
msgstr "\\texttt{quilt refresh}"

#. type: frame{#2}
#: packaging-tutorial.tex:1758 packaging-tutorial.tex:1771
msgid "Step by step\\ldots (4)"
msgstr "Шаг за Ñ?агом\\ldots (4)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid ""
"Since \\texttt{src/Makefile.am} was changed, autoreconf must be called "
"during the build. To do that automatically with \\texttt{dh}, change the "
"\\texttt{dh} call in \\texttt{debian/rules} from: \\texttt{dh \\$\\@ -{}-"
"with autotools-dev}\\\\ to: \\texttt{dh \\$\\@ -{}-with autotools-dev -{}-"
"with autoreconf}"
msgstr ""
"Ð?оÑ?колÑ?кÑ? \\texttt{src/Makefile.am} бÑ?л изменÑ?н, во вÑ?емÑ? Ñ?боÑ?ки Ñ?ледÑ?еÑ? "
"вÑ?зваÑ?Ñ? autoreconf. ЧÑ?обÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? \\texttt{dh}, "
"измениÑ?е вÑ?зов \\texttt{dh} в \\texttt{debian/rules} Ñ? \\texttt{dh \\$\\@ -"
"{}-with autotools-dev}\\\\ на \\texttt{dh \\$\\@ -{}-with autotools-dev -{}-"
"with autoreconf}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid ""
"Use \\texttt{debc} to list the content of the generated package, and "
"\\texttt{debi} to install it and test it."
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е \\texttt{debc} длÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?пиÑ?ка Ñ?одеÑ?жимого Ñ?озданного "
"пакеÑ?а и \\texttt{debi} длÑ? его Ñ?Ñ?Ñ?ановки и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ованиÑ?."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid "Test the package with \\texttt{lintian}"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?йÑ?е пакеÑ? пÑ?и помоÑ?и \\texttt{lintian}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid ""
"While not a strict requirement, it is recommended that packages uploaded to "
"Debian are \\textsl{lintian-clean}"
msgstr ""
"ХоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?огим Ñ?Ñ?ебованием, Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?обÑ? пакеÑ?Ñ?, "
"загÑ?Ñ?жаемÑ?е в Debian бÑ?ли \\textsl{lintian-clean}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid "More problems can be listed using \\texttt{lintian -EviIL +pedantic}"
msgstr ""
"Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?е пÑ?облемÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?енÑ? пÑ?и помоÑ?и \\texttt{lintian -"
"EviIL +pedantic}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid "Some hints:"
msgstr "Ð?еÑ?колÑ?ко подÑ?казок:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid "Remove the files that you don't need in \\texttt{debian/}"
msgstr "УдалиÑ?е ненÑ?жнÑ?е вам Ñ?айлÑ? в \\texttt{debian/}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid "Fill in \\texttt{debian/control}"
msgstr "Ð?аполниÑ?е \\texttt{debian/control}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid ""
"Install the executable to \\texttt{/usr/games} by overriding \\texttt{dh"
"\\_auto\\_configure}"
msgstr ""
"УÑ?Ñ?ановиÑ?е вÑ?полнÑ?емÑ?е Ñ?айлÑ? в \\texttt{/usr/games}, изменив \\texttt{dh"
"\\_auto\\_configure}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1758
msgid ""
"Use \\textsl{hardening} compiler flags to increase security.\\\\ See "
"\\url{https://wiki.debian.org/Hardening}";
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е Ñ?лаги \\textsl{hardening} компилÑ?Ñ?оÑ?а длÑ? Ñ?велиÑ?ениÑ? "
"безопаÑ?ноÑ?Ñ?и.\\\\ См. \\url{https://wiki.debian.org/Hardening}";

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1771
msgid "Compare your package with the one already packaged in Debian:"
msgstr "СÑ?авниÑ?е ваÑ? пакеÑ? Ñ? пакеÑ?ом в Debian:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1771
msgid ""
"It splits the data files to a second package, that is the same across all "
"architectures ($\\rightarrow$ saves space in the Debian archive)"
msgstr ""
"ЭÑ?о вÑ?делиÑ? Ñ?айлÑ? Ñ? даннÑ?ми во вÑ?оÑ?ой пакеÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й одинаков длÑ? вÑ?еÑ? "
"аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ? ($\\rightarrow$ Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?еÑ? меÑ?Ñ?о в аÑ?Ñ?иве Debian)"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1771
msgid ""
"It installs a .desktop file (for the GNOME/KDE menus) and also integrates "
"into the Debian menu"
msgstr ""
"ЭÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ? Ñ?айл .desktop (длÑ? менÑ? GNOME/KDE), а Ñ?акже инÑ?егÑ?иÑ?Ñ?еÑ? в менÑ? "
"Debian"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1771
msgid "It fixes a few minor problems using patches"
msgstr "ЭÑ?о иÑ?пÑ?авиÑ? неÑ?колÑ?ко неболÑ?Ñ?иÑ? пÑ?облем пÑ?и иÑ?полÑ?зовании заплаÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "\\texttt{apt-get install javahelper}"
msgstr "\\texttt{apt-get install javahelper}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "Create a basic source package: \\texttt{jh\\_makepkg}"
msgstr "СоздайÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?ой пакеÑ? Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом: \\texttt{jh\\_makepkg}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "Library"
msgstr "Ð?иблиоÑ?ека"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "None"
msgstr "Ð?еÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "Default Free compiler/runtime"
msgstr "СвободнÑ?й компилÑ?Ñ?оÑ?/вÑ?емÑ? вÑ?полнениÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "Look at and fix \\texttt{debian/*}"
msgstr "Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е и иÑ?пÑ?авÑ?Ñ?е \\texttt{debian/*}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "\\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc} or \\texttt{debuild}"
msgstr "\\texttt{dpkg-buildpackage -us -uc} или \\texttt{debuild}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "\\texttt{lintian}, \\texttt{debc}, etc."
msgstr "\\texttt{lintian}, \\texttt{debc} и Ñ?.д."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1817
msgid "Compare your result with the \\texttt{libirclib-java} source package"
msgstr ""
"СÑ?авниÑ?е ваÑ? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? Ñ? пакеÑ?ом Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом \\texttt{libirclib-java}"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "\\texttt{gem2deb peach}:"
msgstr "\\texttt{gem2deb peach}:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Downloads the gem from rubygems.org"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е gem-пакеÑ? Ñ? rubygems.org"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Creates a suitable .orig.tar.gz archive, and untar it"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? подÑ?одÑ?Ñ?ий аÑ?Ñ?ив .orig.tar.gz, и Ñ?аÑ?паковÑ?ваеÑ? его"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Initializes a Debian source package based on the gem's metadata"
msgstr ""
"Ð?ниÑ?иализиÑ?Ñ?еÑ? пакеÑ? Debian Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом на оÑ?нове меÑ?аданнÑ?Ñ? gem-пакеÑ?а"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Named \\texttt{ruby-\\textsl{gemname}}"
msgstr "Ð?мееÑ? имÑ? \\texttt{ruby-\\textsl{имÑ?\\_gem}}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Tries to build the Debian binary package (this might fail)"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? двоиÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ? Debian (Ñ?Ñ?о можеÑ? не Ñ?Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?)"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid ""
"\\texttt{dh\\_ruby} (included in \\textsl{gem2deb}) does the Ruby-specific "
"tasks:"
msgstr ""
"\\texttt{dh\\_ruby} (вклÑ?Ñ?Ñ?н в \\textsl{gem2deb}) вÑ?полнÑ?еÑ? Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?нÑ?е длÑ? "
"Ruby задаÑ?и:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Build C extensions for each Ruby version"
msgstr "СобиÑ?аеÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ениÑ? C длÑ? каждой веÑ?Ñ?ии Ruby"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Copy files to their destination directory"
msgstr "Ð?опиÑ?Ñ?еÑ? Ñ?айлÑ? в иÑ? каÑ?алоги назнаÑ?ениÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid "Update shebangs in executable scripts"
msgstr "Ð?бновлÑ?еÑ? shebang-и в иÑ?полнÑ?емÑ?Ñ? Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?Ñ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1859
msgid ""
"Run tests defined in \\texttt{debian/ruby-tests.rb}, \\texttt{debian/ruby-"
"tests.rake}, or \\texttt{debian/ruby-test-files.yaml}, as well as various "
"other checks"
msgstr ""
"Ð?апÑ?Ñ?каеÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?, опÑ?еделÑ?ннÑ?е в \\texttt{debian/ruby-tests.rb}, "
"\\texttt{debian/ruby-tests.rake} или \\texttt{debian/ruby-test-files.yaml}, "
"а Ñ?акже дÑ?Ñ?гие пÑ?овеÑ?ки"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1876 packaging-tutorial.tex:1918
msgid "Improve the generated package:"
msgstr "УлÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?озданнÑ?й пакеÑ?:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1876
msgid ""
"Run \\texttt{debclean} to clean the source tree. Look at \\texttt{debian/}."
msgstr ""
"Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е \\texttt{debclean} длÑ? оÑ?иÑ?Ñ?ки деÑ?ева иÑ?Ñ?одного кода. Ð?оÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е "
"\\texttt{debian/}."

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1876
msgid "\\texttt{changelog} and \\texttt{compat} should be correct"
msgstr "\\texttt{changelog} и \\texttt{compat} должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? веÑ?нÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1876
msgid "Edit \\texttt{debian/control}: improve \\texttt{Description}"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е \\texttt{debian/control}: Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е \\texttt{Description}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1876
msgid "Write a proper \\texttt{copyright} file based on the upstream files"
msgstr ""
"Ð?апиÑ?иÑ?е пÑ?авилÑ?нÑ?й Ñ?айл \\texttt{copyright} на оÑ?нове Ñ?айлов из оÑ?новной "
"веÑ?ки Ñ?азÑ?абоÑ?ки"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1876
msgid ""
"Compare your package with the \\texttt{ruby-peach} package in the Debian "
"archive"
msgstr "СÑ?авниÑ?е ваÑ? пакеÑ? Ñ? пакеÑ?ом \\texttt{ruby-peach} в аÑ?Ñ?иве Debian"

#. type: frame
#: packaging-tutorial.tex:1907
msgid "\\verb|dh-make-perl --cpan Acme|:"
msgstr "\\verb|dh-make-perl --cpan Acme|:"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1907
msgid "Downloads the tarball from the CPAN"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?е tarball Ñ? CPAN"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1907
msgid "Creates a suitable .orig.tar.gz archive, and untars it"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? подÑ?одÑ?Ñ?ий аÑ?Ñ?ив .orig.tar.gz и Ñ?аÑ?паковÑ?ваеÑ? его"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1907
msgid ""
"Initializes a Debian source package based on the distribution's metadata"
msgstr ""
"Ð?ниÑ?иализиÑ?Ñ?еÑ? пакеÑ? Debian Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?м кодом на оÑ?нове меÑ?аданнÑ?Ñ? "
"диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ива"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1907
msgid "Named \\texttt{lib\\textsl{distname}-perl}"
msgstr "Ð?мееÑ? имÑ? \\texttt{lib\\textsl{distname}-perl}"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1918
msgid ""
"\\texttt{debian/changelog}, \\texttt{debian/compat}, \\texttt{debian/libacme-"
"perl.docs}, and \\texttt{debian/watch} should be correct"
msgstr ""
"\\texttt{debian/changelog}, \\texttt{debian/compat}, \\texttt{debian/libacme-"
"perl.docs} и \\texttt{debian/watch} должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?авилÑ?нÑ?ми"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1918
msgid ""
"Edit \\texttt{debian/control}: improve \\texttt{Description}, and remove "
"boilerplate at the bottom"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е \\texttt{debian/control}: Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е \\texttt{Description} и "
"Ñ?далиÑ?е Ñ?аблон Ñ?низÑ?"

#. type: itemize
#: packaging-tutorial.tex:1918
msgid ""
"Edit \\texttt{debian/copyright}: remove boilerplate paragraph at the top, "
"add years of copyright to the \\texttt{Files:\\hspace{0.3em}*} stanza"
msgstr ""
"Ð?Ñ?Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е \\texttt{debian/copyright}: Ñ?далиÑ?е Ñ?аблон Ñ?веÑ?Ñ?Ñ?, добавÑ?Ñ?е "
"годÑ? дейÑ?Ñ?виÑ? авÑ?оÑ?Ñ?кого пÑ?ава в Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? \\texttt{Files:\\hspace{0.3em}*}"

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: