[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

emdebian-crush 2.2.11: Please update the PO translation for the package emdebian-crushHi,

You are noted as the last translator of the translation for
emdebian-crush. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against emdebian-crush.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 19 Feb 2011 22:49:16 +0000.

Thanks in advance,

-- 


Neil Williams
=============
http://www.linux.codehelp.co.uk/

# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the emdebian-crush package.
#
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: emdebian-crush 2.2.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: emdebian-crush@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-29 11:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-08 19:19+0400\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../buildd/pdebuild-cross:27
msgid ""
"You must run this from inside a debian source tree (debian/changelog not "
"found)"
msgstr ""
"Ð?Ñ? должнÑ? вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?к из деÑ?ева иÑ?Ñ?одного кода debian (не найден debian/"
"changelog)"

#: ../buildd/pdebuild-cross:32 ../buildd/pdebuild-cross-create:28
#: ../buildd/pdebuild-cross-update:27 ../buildd/svn-pdebuild-cross:37
msgid "$cfg does not exist!"
msgstr "$cfg не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?!"

#: ../buildd/pdebuild-cross:42 ../buildd/pdebuild-cross-update:37
msgid "Need to create a new pbuilder crossbuilding chroot first."
msgstr "СнаÑ?ала нÑ?жно Ñ?оздаÑ?Ñ? новÑ?й pbuilder chroot длÑ? кÑ?оÑ?Ñ?-Ñ?боÑ?ки."

#: ../buildd/pdebuild-cross:43 ../buildd/pdebuild-cross-update:38
msgid "Use pdebuild-cross-create to create one."
msgstr "Ð?лÑ? Ñ?озданиÑ? иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е pdebuild-cross-create."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:34
msgid "Broken config, no BUILDPLACE set in '$cfg'."
msgstr "СломаннÑ?й Ñ?айл наÑ?Ñ?Ñ?ойки, неÑ? пеÑ?еменной BUILDPLACE в «$cfg»."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:39
msgid ""
"$BASETGZ exists! If you want to create a new one, delete or move '$BASETGZ'."
msgstr ""
"Ð?аÑ?алог $BASETGZ Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?! Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?оздаÑ?Ñ? новÑ?й, но Ñ?далиÑ?е или "
"пеÑ?емеÑ?Ñ?иÑ?е «$BASETGZ»."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:40
msgid ""
"Otherwise, use 'pbuilder login --configfile /etc/pdebuild-cross/pdebuild-"
"cross.rc --save-after-login'"
msgstr ""
"Ð?ли же иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е командÑ? «pbuilder login --configfile /etc/pdebuild-cross/"
"pdebuild-cross.rc --save-after-login»"

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:41
msgid "to make changes within the existing $BASETGZ."
msgstr "длÑ? изменений в Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ем $BASETGZ."

#: ../buildd/pdebuild-cross-update:42
msgid "Enter your sudo password if prompted"
msgstr "Ð?ведиÑ?е Ñ?вой паÑ?олÑ? sudo, еÑ?ли Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? пÑ?едложено"

#: ../emvendor:54 ../xapt/embuilddeps:56 ../xapt/xapt:77
msgid "Unknown option"
msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?нÑ?й паÑ?амеÑ?Ñ?"

#: ../emvendor:87
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s -V|--vendor VENDOR -p|--package PACKAGE -k|--key KEY\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
" -v|--vendor VENDOR:  the vendor name from dpkg-vendor\n"
" -p|--package PACKAGE: the package name (usually source)\n"
" -k|--key KEY:     arbitrary string for the key of the data\n"
"\n"
"All commands need to be specified.\n"
"\n"
"On success, the string is printed and %s exits with zero.\n"
"\n"
"In the case of error, %s dies with an empty string on STDERR\n"
"and exits with a non-zero return value.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s веÑ?Ñ?иÑ? %s\n"
"\n"
"Ð?Ñ?полÑ?зование:\n"
" %s -V|--vendor VENDOR -p|--package Ð?Ð?Ð?Ð?Т -k|--key Ð?Ð?ЮЧ\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ð?омандÑ?:\n"
" -v|--vendor Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ь: название изгоÑ?овиÑ?елÑ? из dpkg-vendor\n"
" -p|--package Ð?Ð?Ð?Ð?Т:    имÑ? пакеÑ?а (обÑ?Ñ?но, иÑ?Ñ?одное)\n"
" -k|--key Ð?Ð?ЮЧ:       пÑ?оизволÑ?наÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ока, иÑ?п. как клÑ?Ñ? к даннÑ?м\n"
"\n"
"Ð?олжнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?казанÑ? вÑ?е командÑ?.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?пеÑ?ном вÑ?полнении, вÑ?водиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ока и %s завеÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? Ñ? кодом 0.\n"
"\n"
"Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае оÑ?ибки, %s вÑ?водиÑ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? в STDERR\n"
"и завеÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? ненÑ?левÑ?м кодом.\n"
"\n"

#: ../xapt/embuilddeps:109
#, fuzzy, perl-format
msgid "Checking that build tools '%s' for %s are installed:\n"
msgstr "Ð?Ñ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?овеÑ?ка, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?ановленÑ? Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ? Ñ?боÑ?ки длÑ? %s:\n"

#: ../xapt/embuilddeps:129
#, fuzzy
msgid "No build tools need to be installed\n"
msgstr "СбоÑ?оÑ?нÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? (нÑ?жнÑ? длÑ? %s)\n"

#. we expect a value of 1 if build-deps are needed, 0 is OK too.
#: ../xapt/embuilddeps:139
#, perl-format
msgid "%s: dpkg-checkbuilddeps failed with return value: %s\n"
msgstr "%s: dpkg-checkbuilddeps завеÑ?Ñ?илаÑ?Ñ? Ñ? кодом оÑ?ибки: %s\n"

#: ../xapt/embuilddeps:170
#, perl-format
msgid "%s: Must have apt to proceed!\n"
msgstr "%s: Ð?лÑ? пÑ?одолжениÑ? нÑ?жен apt!\n"

#: ../xapt/embuilddeps:181
#, perl-format
msgid "%s: Failed to read apt-cache policy for '%s'\n"
msgstr "%s: Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? apt-cache policy длÑ? «%s»\n"

#: ../xapt/embuilddeps:206
#, fuzzy, perl-format
msgid "'%s' needs %d cross dependency installed: %s\n"
msgid_plural "'%s' needs %d cross dependencies installed: %s\n"
msgstr[0] "Ð?лÑ? %s нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? кÑ?оÑ?Ñ?-завиÑ?имоÑ?Ñ?и:\n"
msgstr[1] "Ð?лÑ? %s нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? кÑ?оÑ?Ñ?-завиÑ?имоÑ?Ñ?и:\n"
msgstr[2] "Ð?лÑ? %s нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? кÑ?оÑ?Ñ?-завиÑ?имоÑ?Ñ?и:\n"

#: ../xapt/embuilddeps:217
#, perl-format
msgid "%s needs dependencies installed:\n"
msgstr "Ð?лÑ? %s нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? завиÑ?имоÑ?Ñ?и:\n"

#: ../xapt/embuilddeps:231
#, perl-format
msgid "No cross dependencies to install for %s\n"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?-завиÑ?имоÑ?Ñ?и длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? (нÑ?жнÑ? длÑ? %s)\n"

#: ../xapt/embuilddeps:235
#, perl-format
msgid "No build dependencies to install for %s\n"
msgstr "СбоÑ?оÑ?нÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? (нÑ?жнÑ? длÑ? %s)\n"

#: ../xapt/embuilddeps:241
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-a|--arch] [--use-sudo]\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a|--arch:     Read build dependencies from debian/xcontrol\n"
"           and install cross packages for the specified arch.\n"
" --use-sudo:     Call apt-get using sudo.\n"
"\n"
"When used outside a chroot or as a user, set the --use-sudo option.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s веÑ?Ñ?иÑ? %s\n"
"\n"
"Ð?Ñ?полÑ?зование:\n"
" %s [-a|--arch] [--use-sudo]\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?:\n"
" -a|--arch:     Ð?Ñ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?боÑ?оÑ?нÑ?е завиÑ?имоÑ?Ñ?и из debian/xcontrol\n"
"           и Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? кÑ?оÑ?Ñ?-пакеÑ?Ñ? длÑ? Ñ?казанной аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.\n"
" --use-sudo:     Ð?Ñ?зÑ?ваÑ?Ñ? apt-get Ñ?еÑ?ез sudo.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?и иÑ?полÑ?зовании вне chroot или обÑ?Ñ?нÑ?м полÑ?зоваÑ?елем, Ñ?кажиÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ? --"
"use-sudo.\n"
"\n"

#: ../xapt/xapt:87
#, perl-format
msgid "%s: Illogical options set.\n"
msgstr "%s: Ð?елогиÑ?нÑ?й набоÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?ов.\n"

#: ../xapt/xapt:89
#, perl-format
msgid "%s: --build-only cannot be used with --clean-cache\n"
msgstr "%s: --build-only не можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е Ñ? --clean-cache\n"

#: ../xapt/xapt:95
#, perl-format
msgid "%s: Cleaning %s* \n"
msgstr "%s: Ð?Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? %s* \n"

#: ../xapt/xapt:99
#, perl-format
msgid ""
"%s: Done.\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Ð?Ñ?полнено.\n"
"\n"

#: ../xapt/xapt:110
#, perl-format
msgid "Cannot read /etc/xapt.d/%s.conf"
msgstr ""

#: ../xapt/xapt:129
#, perl-format
msgid "ERROR: Please specify some packages for %s to convert.\n"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: УкажиÑ?е неÑ?колÑ?ко пакеÑ?ов длÑ? пÑ?еобÑ?азованиÑ? (длÑ? %s).\n"

#: ../xapt/xapt:144
#, perl-format
msgid "ERROR: %s: misconfiguration, '%s' missing.\n"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: %s: оÑ?ибки в наÑ?Ñ?Ñ?ойке, оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? «%s».\n"

#: ../xapt/xapt:164
msgid "Cannot open sources list"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок иÑ?Ñ?оÑ?ников"

#: ../xapt/xapt:197
msgid "Cannot read"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ?"

#: ../xapt/xapt:211
msgid ""
"\n"
"INF: Checking against currently installed cross packages....\n"
msgstr ""

#: ../xapt/xapt:233
#, perl-format
msgid ""
"INF: Skipping installation of %s - newer or same version already installed "
"(%s).\n"
msgstr ""

#: ../xapt/xapt:255 ../xapt/xapt:259 ../xapt/xapt:273 ../xapt/xapt:277
msgid "cannot open apt sources list."
msgstr "не Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок иÑ?Ñ?оÑ?ников apt."

#: ../xapt/xapt:266
#, fuzzy
msgid "cannot open apt sources.list directory"
msgstr "не Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок иÑ?Ñ?оÑ?ников apt."

#: ../xapt/xapt:287
#, fuzzy, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-M|--mirror] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] PACKAGES ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
" -c|--clean-cache:    Remove any downloaded cache files and exit.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b|--build-only:     Get and process the packages, do not install\n"
"              (implies -k)\n"
" -M|--mirror:       A Debian mirror with the requested package(s)\n"
" -S|--suite:       Which suite to use for the package(s)\n"
" -k|--keep-cache:     Preserve the downloaded cache files to use again.\n"
" -a|--arch ARCHITECTURE: Specify the architecture to download or install.\n"
"  --ignore-status:   Ignore currently installed packages (native)\n"
"  --check-newer:    Check if the same or newer version of the cross\n"
"             package is installed and skip installation.\n"
"\n"
"xapt tidies up after itself by removing all temporary data and\n"
"packages after installation, unless the --keep-cache option is used.\n"
"(Converted packages are not preserved.)\n"
"\n"
"The archives will be downloaded into /var/lib/xapt/archives/ before\n"
"being converted with dpkg-cross and installed using dpkg. Using\n"
"--build-only implies --keep-cache. Converted packages are created in\n"
"/var/lib/xapt/output/\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s веÑ?Ñ?иÑ? %s\n"
"\n"
"Ð?Ñ?полÑ?зование:\n"
" %s [-M|--mirror] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] Ð?Ð?Ð?Ð?ТЫ ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ð?омандÑ?:\n"
" -c|--clean-cache:    УдалиÑ?Ñ? вÑ?е Ñ?каÑ?аннÑ?е Ñ?айлÑ? из кÑ?Ñ?а и законÑ?иÑ?Ñ?.\n"
"\n"
"Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?:\n"
" -b|--build-only:     Ð?олÑ?Ñ?иÑ?Ñ? и обÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ?, не Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? иÑ?\n"
"             (подÑ?азÑ?меваеÑ? -k)\n"
" -M|--mirror:       Ð?еÑ?кало Debian Ñ? запÑ?аÑ?иваемÑ?ми пакеÑ?ами\n"
" -S|--suite:       Ð?Ñ?полÑ?зÑ?емÑ?й комплекÑ? Debian\n"
" -k|--keep-cache:     СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?каÑ?аннÑ?е Ñ?айлÑ? в кÑ?Ñ?е длÑ? повÑ?оÑ?ного\n"
"             иÑ?полÑ?зованиÑ?.\n"
" -a|--arch Ð?РХÐ?ТÐ?Ð?ТУРÐ?:  СкаÑ?аÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? Ñ?олÑ?ко длÑ? вÑ?бÑ?анной аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?,\n"
"              не Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ?.\n"
"  --ignore-status:   Ð?гноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?же Ñ?Ñ?Ñ?ановленнÑ?е пакеÑ?Ñ?\n"
"\n"
"xapt Ñ?биÑ?аеÑ? за Ñ?обой, Ñ?далÑ?Ñ? вÑ?е вÑ?еменнÑ?е даннÑ?е и\n"
"пакеÑ?Ñ? поÑ?ле Ñ?Ñ?Ñ?ановки, еÑ?ли не Ñ?казан паÑ?амеÑ?Ñ? --keep-cache.\n"
"(Ð?Ñ?еобÑ?азованнÑ?е пакеÑ?Ñ? не Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?.)\n"
"\n"
"Ð?о пÑ?еобÑ?азованиÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dpkg-cross и Ñ?Ñ?Ñ?ановки Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dpkg\n"
"обÑ?абоÑ?аннÑ?е аÑ?Ñ?ивÑ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?аÑ?полагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в /var/lib/xapt/archives/. "
"Ð?Ñ?полÑ?зование\n"
"--build-only подÑ?азÑ?меваеÑ? --keep-cache.\n"
"\n"

#, fuzzy
#~ msgid "Cannot open xapt sources list"
#~ msgstr "не Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок иÑ?Ñ?оÑ?ников apt."

Attachment: pgpycYNyXYDC1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: