[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

deb-gview 0.2.6: Please update the PO translation for the package deb-gviewHi,

You are noted as the last translator of the translation for
deb-gview. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against deb-gview.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 14 Mar 2010 10:47:21 +0000.

Thanks in advance,

-- 


Neil Williams
=============
http://www.data-freedom.org/
http://www.nosoftwarepatents.com/
http://www.linux.codehelp.co.uk/

# Translation of ru.po to Russian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2007, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deb-gview_0.2.4_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-28 10:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-10 21:42+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../src/main.c:137
msgid "file"
msgstr "Ñ?айл"

#: ../src/main.c:158
msgid "Unable to create preview key file"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?оздаÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?оеÑ?нÑ?й Ñ?айл preview"

#: ../src/main.c:180
#, c-format
msgid "Error loading file '%s'."
msgstr "Ð?Ñ?ибка загÑ?Ñ?зки Ñ?айла '%s'."

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: ../src/interface.c:67
msgid "translator-credits"
msgstr "ЮÑ?ий Ð?озлов <kozlov.y@gmail.com>"

#: ../src/interface.c:72
msgid "deb-gview"
msgstr "deb-gview"

#: ../src/interface.c:76
msgid "Gtk/Gnome viewer for the contents of a .deb file"
msgstr "Gtk/Gnome пÑ?огÑ?амма пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а Ñ?одеÑ?жимого .deb-Ñ?айла"

#: ../src/interface.c:91
msgid "Homepage:"
msgstr "Ð?омаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а:"

#: ../src/interface.c:135 ../src/dvarchive.c:822
#: ../desktop/deb-gview.desktop.in.in.h:2
msgid "Debian package file viewer"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а пакеÑ?ов Debian"

#: ../src/interface.c:163
msgid "_File"
msgstr "_Файл"

#: ../src/interface.c:191
msgid "_View"
msgstr "_Ð?ид"

#: ../src/interface.c:198 ../src/interface.c:418
msgid "E_xternal"
msgstr "Ð?_неÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?амма"

#: ../src/interface.c:204 ../src/interface.c:211
msgid "_Help"
msgstr "_СпÑ?авка"

#: ../src/interface.c:235
msgid "Open a .deb package in a new view window."
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пакеÑ? .deb в новом окне."

#: ../src/interface.c:245
msgid "Open a .deb package in this window."
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пакеÑ? .deb в Ñ?Ñ?ом окне."

#: ../src/interface.c:254
msgid "About deb-gview"
msgstr "Ð? пÑ?огÑ?амме deb-gview"

#: ../src/interface.c:264
msgid "Show the deb-gview manpage."
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? Ñ?пÑ?авоÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? deb-gview."

#: ../src/interface.c:274
msgid "Close this view window."
msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о окно пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а."

#: ../src/interface.c:280
msgid "Quit all windows."
msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?е окна."

#: ../src/interface.c:299
msgid "Activate to view content, right click to open in an external viewer."
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е двойной клик длÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а Ñ?одеÑ?жимого, пÑ?аваÑ? клавиÑ?а мÑ?Ñ?и длÑ? "
"запÑ?Ñ?ка внеÑ?ней пÑ?огÑ?аммÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а."

#: ../src/callbacks.c:58
msgid "Choose the Debian package file to view"
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? Ñ?айла пакеÑ?а Debian длÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а"

#: ../src/callbacks.c:74
msgid "Debian package files *.deb"
msgstr "ФайлÑ? пакеÑ?ов Debian *.deb"

#: ../src/callbacks.c:79
msgid "Debian Installer packages *.udeb"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian *.udeb"

#: ../src/callbacks.c:84
msgid "Debian translation packages *.tdeb"
msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? пеÑ?еводов Debian *.tdeb"

#: ../src/callbacks.c:89
msgid "Debian package changes *.changes"
msgstr "ФайлÑ? изменений в пакеÑ?е Debian *.changes"

#: ../src/support.c:111 ../src/support.c:135
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Ð?е найден pixmap-Ñ?айл: %s"

#: ../src/dvarchive.c:300
msgid "Unable to locate package file, the file may be empty."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? найÑ?и Ñ?айл пакеÑ?а, Ñ?айл можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?."

#: ../src/dvarchive.c:307
msgid "Failed to read package file."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?айл пакеÑ?а."

#: ../src/dvarchive.c:312
msgid "Unsupported archive version."
msgstr "ЭÑ?а веÑ?Ñ?иÑ? аÑ?Ñ?ива не поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ?."

#: ../src/dvarchive.c:317
msgid "Possible corrupted file."
msgstr "Ð?озможно, повÑ?еждÑ?ннÑ?й Ñ?айл."

#: ../src/dvarchive.c:322
msgid "Not a debian binary archive."
msgstr "ЭÑ?о не двоиÑ?нÑ?й аÑ?Ñ?ив debian."

#: ../src/dvarchive.c:327
msgid "Unable to decompress file within package."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?аÑ?паковаÑ?Ñ? Ñ?айл из пакеÑ?а."

#: ../src/dvarchive.c:335
#, c-format
msgid "Error loading file '%s'. %s"
msgstr "Ð?Ñ?ибка загÑ?Ñ?зки Ñ?айла '%s'. %s"

#: ../src/dvarchive.c:386
msgid "Out of memory."
msgstr "Ð?е Ñ?ваÑ?аеÑ? памÑ?Ñ?и."

#: ../src/dvarchive.c:411
#, c-format
msgid "Error reading from file: %m"
msgstr "Ð?Ñ?ибка Ñ?Ñ?ениÑ? из Ñ?айла: %m"

#: ../src/dvarchive.c:419
msgid "Unexpected end of file."
msgstr "Ð?еожиданнÑ?й конеÑ? Ñ?айла."

#: ../src/dvarchive.c:892
msgid "Package"
msgstr "Ð?акеÑ?"

#: ../src/dvarchive.c:897
msgid "Size"
msgstr "РазмеÑ?"

#: ../src/dvarchive.c:902
msgid "Location"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/dvarchive.c:907
msgid "Debian data"
msgstr "Ð?аннÑ?е Debian"

#: ../src/dvarchive.c:915
msgid "Upstream data"
msgstr "Ð?аннÑ?е авÑ?оÑ?ов"

#: ../src/dvarchive.c:1018 ../src/dvarchive.c:1044
msgid "Empty file."
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ой Ñ?айл."

#: ../src/dvarchive.c:1051
msgid "Error: Failed to convert the contents of the selected file to UTF-8."
msgstr "Ð?Ñ?ибка: не Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?Ñ? кодиÑ?овкÑ? вÑ?бÑ?анного Ñ?айла в UTF-8."

#. todo: fix this translation marker
#: ../src/dvpreview.c:88
#, c-format
msgid "Unable to preview '%s'. %s"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? показаÑ?Ñ? '%s'. %s"

#. Translators: This text is much easier to read with
#. a space after each newline
#: ../src/dvpreview.c:104
#, fuzzy
msgid ""
" deb-gview can use this dot-file in your XDG config directory (default: \n"
" ~/.config/deb-gview/preview) to specify which applications should\n"
" be used to preview files from the package.\n"
" You are free to edit this file, deb-gview will\n"
" not modify it, although it will be replaced if it is\n"
" deleted.\n"
" The first matching pattern will be used, so\n"
" put the most general wildcards (like *) at the end of\n"
" this file.\n"
"\n"
" "
msgstr ""
" Ð?лÑ? Ñ?казаниÑ? deb-gview, какие пÑ?иложениÑ? должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? задейÑ?Ñ?вованÑ?\n"
" длÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а Ñ?айлов из пакеÑ?а, можно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?айл наÑ?Ñ?Ñ?оек\n"
" (~/.deb-gview/preview) в ваÑ?ем домаÑ?нем каÑ?алоге.\n"
" Ð?Ñ? можеÑ?е изменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айл, deb-gview Ñ?олÑ?ко Ñ?иÑ?аеÑ? его,\n"
" Ñ?оÑ?Ñ? пÑ?и его Ñ?далении он бÑ?деÑ? Ñ?оздан заново.\n"
" Ð?Ñ?и поиÑ?ке иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?вÑ?й Ñ?овпадаÑ?Ñ?ий Ñ?аблон, поÑ?Ñ?омÑ?\n"
" Ñ?азмеÑ?айÑ?е наиболее обÑ?ие маÑ?ки (Ñ?ипа *) в конÑ?е Ñ?айла.\n"
"\n"
" "

#: ../src/dvpreview.c:113
msgid ""
"glob-style pattern to match the location of\n"
" the file in the package (not the filesystem).\n"
" "
msgstr ""
"Ñ?аблон в glob-Ñ?Ñ?иле, Ñ?овпадаÑ?Ñ?ий Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?м Ñ?айла\n"
" в пакеÑ?е (не в Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?еме).\n"
" "

#: ../src/dvpreview.c:115
msgid ""
"the program to call to view the file content\n"
" (which must exist in your system PATH).\n"
" "
msgstr ""
"пÑ?огÑ?амма, коÑ?оÑ?аÑ? вÑ?зÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? длÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а Ñ?одеÑ?жимого Ñ?айла\n"
" (должна бÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?пна в ваÑ?ей пеÑ?еменной окÑ?Ñ?жениÑ? PATH).\n"
" "

#: ../src/dvpreview.c:117
msgid ""
"whether to use a terminal, TRUE or FALSE.\n"
" "
msgstr ""
"иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?еÑ?минал, TRUE или FALSE.\n"
" "

#: ../src/dvpreview.c:118
msgid ""
"whether the viewer needs a binary file,\n"
" TRUE or FALSE.\n"
" "
msgstr ""
"нÑ?жна ли пÑ?огÑ?амма пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а длÑ? двоиÑ?нÑ?Ñ? Ñ?айлов,\n"
" TRUE или FALSE.\n"
" "

#: ../src/dvpreview.c:120
msgid ""
"if the viewer needs a specific suffix, add it here\n"
" "
msgstr ""
"еÑ?ли пÑ?огÑ?амме нÑ?жен Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?икÑ?, добавÑ?Ñ?е его здеÑ?Ñ?\n"
" "

#. package defaults
#: ../src/dvpreview.c:125
msgid " Your choice of terminal application.\n"
msgstr " УкажиÑ?е здеÑ?Ñ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аемÑ?й Ñ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? Ñ?еÑ?минала.\n"

#. man pages
#: ../src/dvpreview.c:131 ../src/dvpreview.c:133 ../src/dvpreview.c:134
#: ../src/dvpreview.c:135 ../src/dvpreview.c:136
msgid "manual pages"
msgstr "Ñ?пÑ?авоÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?"

#: ../src/dvpreview.c:376
#, c-format
msgid "No matching pattern in the key file."
msgstr "Ð?е подÑ?одиÑ? ни под один Ñ?аблон из Ñ?айла наÑ?Ñ?Ñ?оек."

#: ../src/dvpreview.c:421
#, c-format
msgid "Could not find a suitable viewer in the key file."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? найÑ?и подÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а в Ñ?айле наÑ?Ñ?Ñ?оек."

#: ../desktop/deb-gview.desktop.in.in.h:1
msgid "Debian Package Viewer"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а пакеÑ?ов Debian"

Reply to: