[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dbconfig-common 1.8.41: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonOn Fri, 6 Feb 2009 07:24:47 +0100
Christian Perrier <bubulle@debian.org> wrote:

> Hi,
> 
> The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
> dbconfig-common. This process has resulted in changes that may make
> your existing translation incomplete.
> 
> A round of translation updates is being launched to synchronize all
> translations.
> 
> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
> 
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Friday, February 20, 2009.

Замечания?

-- 
Regards,
Yuri Kozlov

# translation of ru.po to Russian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
#
# Yuriy Talakan' <yt@drsk.ru>, 2007.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.41\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-07 11:36+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Ð?олжен ли Ñ?Ñ?о Ñ?еÑ?веÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к Ñ?далÑ?ннÑ?м базам даннÑ?Ñ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Ð?лÑ? поддеÑ?живаÑ?Ñ?иÑ? Ñ?Ñ?о Ñ?ип баз даннÑ?Ñ?, dbconfig-common позволÑ?еÑ? "
"наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? на Ñ?далÑ?ннÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке базÑ? даннÑ?Ñ? "
"пакеÑ?а Ñ?еÑ?ез dbconfig-common, вопÑ?оÑ?Ñ?, каÑ?аÑ?Ñ?иеÑ?Ñ? Ñ?далÑ?нной наÑ?Ñ?Ñ?ойки, "
"задаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?аким пÑ?иоÑ?иÑ?еÑ?ом, Ñ?Ñ?о они пÑ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ве Ñ?иÑ?Ñ?ем."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#| msgid ""
#| "If you select this option, the default behaviour will be to prompt you "
#| "with questions related to remote database configuration when you install "
#| "new packages."
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но, Ñ?о по Ñ?молÑ?аниÑ? бÑ?дÑ?Ñ? задаваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вопÑ?оÑ?Ñ? о "
"наÑ?Ñ?Ñ?ойке Ñ?далÑ?ннÑ?Ñ? баз даннÑ?Ñ? пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке новÑ?Ñ? пакеÑ?ов."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Ð?Ñ?ли не Ñ?веÑ?енÑ?, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid "Keep \"administrative\" database passwords in debconf?"
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Ð¥Ñ?аниÑ?Ñ? \"админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е\" паÑ?оли к базам даннÑ?Ñ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in debconf for any "
#| "longer than they are needed."
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will not be stored in the configuration database "
"(debconf) for any longer than they are needed."
msgstr ""
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?, пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойке, обновлении или Ñ?далении пÑ?иложений Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? "
"dbconfig-common Ñ? ваÑ? Ñ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?е паÑ?оли Ñ?Ñ?овнÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а базÑ? даннÑ?Ñ?. "
"ЭÑ?и паÑ?оли не бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в базе наÑ?Ñ?Ñ?оек (debconf) долÑ?Ñ?е необÑ?одимого."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf password database. The debconf password database is "
#| "protected by unix file permissions, though this is less secure and thus "
#| "not the default setting."
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the database. That database is protected by Unix file permissions, though "
"this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Такое поведение можно оÑ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ?, и паÑ?оли оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ? базе наÑ?Ñ?Ñ?оек. "
"ЭÑ?а база заÑ?иÑ?ена пÑ?авами доÑ?Ñ?Ñ?па к Ñ?айлам Unix, "
"Ñ?Ñ?о небезопаÑ?но, и поÑ?омÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ? паÑ?оли не Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вам не нÑ?авиÑ?Ñ?Ñ? поÑ?Ñ?оÑ?нно вводиÑ?Ñ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?кие паÑ?оли пÑ?и "
"обновлении базÑ? даннÑ?Ñ? пÑ?иложениÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е "
"Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но. Ð? пÑ?оÑ?ивном Ñ?лÑ?Ñ?ае, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "${pkg} must have a database installed and configured before it can be "
#| "used. If you like, this can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ежде Ñ?ем иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? пакеÑ? ${pkg}, нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? и наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? его базÑ? даннÑ?Ñ?. "
"Ð?Ñ?и желании, Ñ?Ñ?о можно Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? опÑ?Ñ?нÑ?й админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ? баз даннÑ?Ñ? и знаеÑ?е, Ñ?Ñ?о Ñ?оÑ?иÑ?е вÑ?полниÑ?Ñ? "
"наÑ?Ñ?Ñ?ойкÑ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, или еÑ?ли база даннÑ?Ñ? Ñ?же бÑ?ла Ñ?Ñ?Ñ?ановлена и "
"наÑ?Ñ?Ñ?оена, Ñ?о вÑ? должнÑ? оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но. Ð?Ñ?е, Ñ?Ñ?о надо бÑ?деÑ? "
"Ñ?делаÑ?Ñ?, Ñ?коÑ?ее вÑ?его, подÑ?обно опиÑ?ано в /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Ð?наÑ?е, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid "Re-install database for ${pkg}?"
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Ð?еÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Ð?оÑ?колÑ?кÑ? вÑ? пеÑ?енаÑ?Ñ?Ñ?аиваеÑ?е пакеÑ? ${pkg}, Ñ?о возможно заÑ?оÑ?иÑ?е "
"пеÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? его базÑ? даннÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid ""
#| "If you wish to re-install the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е пеÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е "
"Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но. Ð?Ñ?ли не Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?ого делаÑ?Ñ? (пÑ?иÑ?ина пеÑ?енаÑ?Ñ?Ñ?ойки пакеÑ?а "
"не Ñ?вÑ?зана Ñ? базой даннÑ?Ñ?), оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Ð?Ñ?полниÑ?Ñ? обновление базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be formed on ${pkg}. Typically this is due to changes in how a "
#| "new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Ð?о мнениÑ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?его Ñ?Ñ?ого пакеÑ?а, необÑ?одимо вÑ?полниÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ? "
"обновлениÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}. Ð?бÑ?Ñ?но, Ñ?акаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?аÑ?иÑ? возникаеÑ? пÑ?и "
"изменениÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?анении даннÑ?Ñ? в новой веÑ?Ñ?ии пакеÑ?а."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade a "
#| "backup of your database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е вÑ?полниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но. "
"Ð?наÑ?е, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но. Ð?о вÑ?емÑ? обновлениÑ? бÑ?деÑ? "
"Ñ?делана Ñ?езеÑ?внаÑ? копиÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? в /var/cache/dbconfig-common/backups, из "
"коÑ?оÑ?ой можно бÑ?деÑ? воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае пÑ?облем."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database."
msgstr ""
"Так как пакеÑ? ${pkg} Ñ?далÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, возможно, вам более не нÑ?жна его "
"база даннÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgstr "Ð?Ñ?ли Ñ?оÑ?иÑ?е, Ñ?даление базÑ? даннÑ?Ñ? можно Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you know that you do want to keep this database, or if you want to handle "
"the removal of this database manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?веÑ?енÑ?, Ñ?Ñ?о Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ?, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но, "
"а еÑ?ли Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?далением Ñ?Ñ?ой базÑ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Тип базÑ? даннÑ?Ñ?, иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?й в ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
#| msgid ""
#| "${pkg} can be configured to use one of many database types. Below, you "
#| "will be presented with the available choices."
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Ð?акеÑ? ${pkg} можно наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? на иÑ?полÑ?зование одного из неÑ?колÑ?киÑ? Ñ?ипов "
"баз даннÑ?Ñ?. Ð?иже показанÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?е ваÑ?ианÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?иÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, this is your chance to "
#| "remove them."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove it "
"now."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вам болÑ?Ñ?е ненÑ?жна база даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}, Ñ?о можно "
"Ñ?казаÑ?Ñ? еÑ? Ñ?ейÑ?аÑ? Ñ?далиÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to hold this data for another time, or "
#| "if you would rather handle this process manually, you should refuse this "
#| "option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вам болÑ?Ñ?е ненÑ?жнÑ? даннÑ?е пакеÑ?а ${pkg}, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? даннÑ?е на бÑ?дÑ?Ñ?ее, или еÑ?ли Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? "
"пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ом вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?е оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid "Do you want to backup the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? Ñ?езеÑ?внÑ?Ñ? копиÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} пеÑ?ед обновлением?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation progress. Just in case, the database can be backed up "
#| "before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to "
#| "the previous package version and repopulate your database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Ð?ак Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?едÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки пакеÑ?а ${pkg} Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? вÑ?полниÑ?Ñ? обновление его "
"базÑ? даннÑ?Ñ?. Ð?еÑ?ед Ñ?Ñ?им можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?делана Ñ?езеÑ?внаÑ? копиÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?, и еÑ?ли "
"Ñ?Ñ?о-Ñ?о пойдÑ?Ñ? не Ñ?ак, вÑ? можеÑ?е веÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? на пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? пакеÑ?а и "
"воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? базÑ?."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Ð?одÑ?веÑ?ждение паÑ?олÑ?:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "Password mismatch"
msgstr "Ð?аÑ?оли не Ñ?овпадаÑ?Ñ?"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Ð?ведÑ?ннÑ?е паÑ?олÑ? и его подÑ?веÑ?ждение не Ñ?овпадаÑ?Ñ?."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "пÑ?еÑ?ваÑ?Ñ?"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "повÑ?оÑ?иÑ?Ñ?"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "повÑ?оÑ?иÑ?Ñ? (пÑ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? вопÑ?оÑ?Ñ?)"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?ап обновлениÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Ð?Ñ?и обновлении базÑ? даннÑ?Ñ? пÑ?оизоÑ?ла оÑ?ибка:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#| msgid ""
#| "Fortunately, there should be a backup of the database made just before "
#| "the upgrade in ${dbfile}."
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before the "
"upgrade."
msgstr ""
"Ð? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, в ${dbfile} еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?езеÑ?внаÑ? копиÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?, Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?ннаÑ? "
"пеÑ?ед обновлением."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002 ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"повÑ?оÑ?иÑ?Ñ?\", Ñ?о вам пÑ?идÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заново оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? на вÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ? "
"наÑ?Ñ?Ñ?ойки еÑ?Ñ? Ñ?аз, поÑ?ле Ñ?его бÑ?деÑ? вÑ?полнена еÑ?Ñ? одна попÑ?Ñ?ка вÑ?полниÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"повÑ?оÑ?иÑ?Ñ? (пÑ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? вопÑ?оÑ?Ñ?)\", Ñ?о бÑ?деÑ? пÑ?едпÑ?инÑ?Ñ?а "
"попÑ?Ñ?ка Ñ?нова вÑ?полниÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?, а вопÑ?оÑ?Ñ? повÑ?оÑ?но задаваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не бÑ?дÑ?Ñ?. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"пÑ?еÑ?ваÑ?Ñ?\", Ñ?о опеÑ?аÑ?иÑ? завеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? неÑ?даÑ?но, и вам "
"надо бÑ?деÑ? поÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? более Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?, пеÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?, пеÑ?енаÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?, или вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о-Ñ?о иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ? и пÑ?одолжиÑ?Ñ? его иÑ?полÑ?зование."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "ignore"
msgstr "игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?ап Ñ?Ñ?Ñ?ановки базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке базÑ? даннÑ?Ñ? пÑ?оизоÑ?ла оÑ?ибка:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, "
#| "ignoring further errors from dbconfig-common."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, ignoring further "
"errors from dbconfig-common."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"повÑ?оÑ?иÑ?Ñ?\", Ñ?о вам пÑ?идÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заново оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? на вÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ? "
"наÑ?Ñ?Ñ?ойки еÑ?Ñ? Ñ?аз, поÑ?ле Ñ?его бÑ?деÑ? вÑ?полнена еÑ?Ñ? одна попÑ?Ñ?ка вÑ?полниÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"повÑ?оÑ?иÑ?Ñ? (пÑ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? вопÑ?оÑ?Ñ?)\", Ñ?о бÑ?деÑ? пÑ?едпÑ?инÑ?Ñ?а "
"попÑ?Ñ?ка Ñ?нова вÑ?полниÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?, а вопÑ?оÑ?Ñ? повÑ?оÑ?но задаваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не бÑ?дÑ?Ñ?. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"пÑ?еÑ?ваÑ?Ñ?\", Ñ?о опеÑ?аÑ?иÑ? завеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? неÑ?даÑ?но, и вам "
"надо бÑ?деÑ? поÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? более Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?, пеÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?, пеÑ?енаÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?, или вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о-Ñ?о иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ? и пÑ?одолжиÑ?Ñ? его иÑ?полÑ?зование. "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?\", Ñ?о опеÑ?аÑ?иÑ? пÑ?одолжиÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?моÑ?Ñ?Ñ? на оÑ?ибки "
"оÑ? dbconfig-common."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?ап Ñ?далениÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?далении базÑ? даннÑ?Ñ? пÑ?оизоÑ?ла оÑ?ибка:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid ""
#| "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#| "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#| "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#| "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#| "you will have to remove the database manually). If it's of any help, "
#| "this was the error encountered:"
msgid ""
"For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary "
"to remove the database for ${pkg}. At this point you have two options: you "
"can find out what has caused this error and fix it, or you can refuse the "
"offer for help removing the database (the latter implies you will have to "
"remove the database manually)."
msgstr ""
"Ð?о какой-Ñ?о пÑ?иÑ?ине невозможно вÑ?полниÑ?Ñ? некоÑ?оÑ?Ñ?е дейÑ?Ñ?виÑ?, необÑ?одимÑ?е "
"длÑ? Ñ?далениÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg}. Ð? даннÑ?й моменÑ? Ñ? ваÑ? два ваÑ?ианÑ?а: вÑ? "
"можеÑ?е найÑ?и, Ñ?Ñ?о вÑ?звало оÑ?ибкÑ? и иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ? еÑ?, или можеÑ?е оÑ?веÑ?гнÑ?Ñ?Ñ? "
"пÑ?едложение о помоÑ?и по Ñ?далениÑ? базÑ? (поÑ?леднее подÑ?азÑ?меваеÑ?, Ñ?Ñ?о вÑ? "
"Ñ?далиÑ?е базÑ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?)."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?ап:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Ð?лÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} Ñ?наÑ?ала Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? и наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? пакеÑ? "
"${dbpackage}, и Ñ?Ñ?о невозможно пÑ?овеÑ?иÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
"continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry\", "
"you will be allowed to choose different answers (in case you chose the wrong "
"database type by mistake). If you choose \"ignore\", then installation will "
"continue as normal."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли не Ñ?веÑ?енÑ?, вÑ?беÑ?иÑ?е \"пÑ?еÑ?ваÑ?Ñ?\", и Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?е ${dbpackage} пеÑ?ед "
"Ñ?ем как пÑ?одолжиÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойкÑ? Ñ?Ñ?ого пакеÑ?а. Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"повÑ?оÑ?иÑ?Ñ?\", "
"Ñ?о Ñ?можеÑ?е Ñ?казаÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гие оÑ?веÑ?Ñ? (еÑ?ли Ñ?лÑ?Ñ?айно вÑ?бÑ?али не Ñ?оÑ? Ñ?ип базÑ? даннÑ?Ñ?). "
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?еÑ?е \"игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?\", Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?ановка пÑ?одолжиÑ?Ñ?Ñ? как обÑ?Ñ?но."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Ð?мÑ? маÑ?инÑ? Ñ?еÑ?веÑ?а базÑ? даннÑ?Ñ? ${dbvendor} длÑ? ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е имÑ? Ñ?далÑ?нной маÑ?инÑ?, или \"new host\", Ñ?Ñ?обÑ? задаÑ?Ñ? новое имÑ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Ð?омеÑ? поÑ?Ñ?а Ñ?лÑ?жбÑ? ${dbvendor}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#| msgid ""
#| "If the ${dbvendor} database on the remote host is running on a non-"
#| "standard port, this is your opportunity to specify what it is. To use "
#| "the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"УкажиÑ?е поÑ?Ñ?, на коÑ?оÑ?ом Ñ?далÑ?ннаÑ? маÑ?ина ожидаеÑ? запÑ?оÑ?ов к базе даннÑ?Ñ? ${dbvendor}. "
"ЧÑ?обÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? поÑ?Ñ? по Ñ?молÑ?аниÑ?, оÑ?Ñ?авÑ?Ñ?е поле пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Ð?аÑ?ина, на коÑ?оÑ?ом запÑ?Ñ?ен Ñ?еÑ?веÑ? ${dbvendor} длÑ? ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "УкажиÑ?е имÑ? маÑ?инÑ? Ñ?далÑ?нного Ñ?еÑ?веÑ?а ${dbvendor}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
#| msgid ""
#| "Note: you must have already arranged for the administrative account to be "
#| "able to remotely create databases and grant privileges."
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"У ваÑ? Ñ?же должна бÑ?Ñ?Ñ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивнаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?наÑ? запиÑ?Ñ?, позволÑ?Ñ?Ñ?аÑ? "
"Ñ?далÑ?нно Ñ?оздаваÑ?Ñ? базÑ? даннÑ?Ñ? и назнаÑ?аÑ?Ñ? пÑ?ава."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "Ð?мÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? ${dbvendor} длÑ? ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "УкажиÑ?е имÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? ${dbvendor} длÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ? в ${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "Ð?мÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ? в ${dbvendor} длÑ? ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"УкажиÑ?е имÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ? в ${dbvendor} длÑ? ${pkg}, Ñ?Ñ?обÑ? заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на "
"Ñ?еÑ?веÑ?е базÑ? даннÑ?Ñ?. Ð?олÑ?зоваÑ?елÑ? в ${dbvendor} необÑ?заÑ?елÑ?но должен Ñ?овпадаÑ?Ñ? "
"Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме, оÑ?обенно еÑ?ли база Ñ?аÑ?положена на Ñ?далÑ?нном Ñ?еÑ?веÑ?е."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables and other objects to be "
"created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change or delete data in the database."
msgstr ""
"ЭÑ?о полÑ?зоваÑ?елÑ? бÑ?деÑ? владелÑ?Ñ?ем базÑ? даннÑ?Ñ?, Ñ?аблиÑ?ами и "
"дÑ?Ñ?гими обÑ?екÑ?ами, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?озданÑ? данной Ñ?Ñ?Ñ?ановкой. "
"У Ñ?Ñ?ого полÑ?зоваÑ?елÑ? бÑ?деÑ? полнаÑ? Ñ?вобода по добавлениÑ?, "
"изменениÑ? или Ñ?далениÑ? даннÑ?Ñ? в базе."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "Ð?аÑ?алог Ñ?Ñ?анениÑ? ${dbvendor} длÑ? ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"УкажиÑ?е пÑ?Ñ?Ñ?, кÑ?да должен бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановлен Ñ?айл базÑ? даннÑ?Ñ? ${dbvendor} длÑ? "
"${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ава доÑ?Ñ?Ñ?па на Ñ?Ñ?оÑ? каÑ?алог бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?акие же, как и длÑ? Ñ?озданного Ñ?айла "
"базÑ? даннÑ?Ñ?."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "unix socket"
msgstr "Ñ?океÑ? unix"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip"
msgstr "tcp/ip"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Ð?еÑ?од подклÑ?Ñ?ениÑ? к базе даннÑ?Ñ? MySQL длÑ? ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"unix socket (this provides the best performance). However, if you would like "
"to connect with a different method, or to a different server entirely, "
"select an option from the choices below."
msgstr ""
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?, ${pkg} бÑ?деÑ? наÑ?Ñ?Ñ?оен на иÑ?полÑ?зование Ñ?еÑ?веÑ?а MySQL Ñ?еÑ?ез "
"локалÑ?нÑ?й Ñ?океÑ? unix (Ñ?Ñ?о обеÑ?пеÑ?иваеÑ? наилÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?). "
"Ð?днако, еÑ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е подклÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гим меÑ?одом, или к дÑ?Ñ?гомÑ? Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?, "
"вÑ?беÑ?иÑ?е ваÑ?ианÑ? из пÑ?едлагаемÑ?Ñ? ниже."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "MySQL паÑ?олÑ? пÑ?иложениÑ? длÑ? ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated for you."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Ð?адайÑ?е паÑ?олÑ? длÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии ${pkg} длÑ? Ñ?еÑ?веÑ?е баз даннÑ?Ñ?. "
"Ð?Ñ?ли оÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м, Ñ?о бÑ?деÑ? Ñ?генеÑ?иÑ?ован Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?й паÑ?олÑ?."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Ð?мÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивного полÑ?зоваÑ?елÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid ""
#| "What is the name of the account with which this package should perform "
#| "administrative actions? This user is the one which is able to create new "
#| "database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one which is able to "
"create new database users."
msgstr ""
"УкажиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? запиÑ?Ñ?, Ñ? коÑ?оÑ?ой Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ? должен вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? "
"админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е дейÑ?Ñ?виÑ?. ЭÑ?о полÑ?зоваÑ?елÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й можеÑ? "
"Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? новÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей базÑ? даннÑ?Ñ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login 'root'."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the same "
"as the UNIX login \"root\"."
msgstr ""
"Ð?лÑ? MySQL, Ñ?Ñ?о поÑ?Ñ?и вÑ?егда \"root\". Ð?бÑ?аÑ?иÑ?е внимание, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о Ð?Ð? Ñ?о же, "
"Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?наÑ? запиÑ?Ñ? UNIX 'root'."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid "Password of your database's administrative user:"
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Ð?аÑ?олÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивного полÑ?зоваÑ?елÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account with which this "
"package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е паÑ?олÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивной Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?и, Ñ? коÑ?оÑ?ой Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ? должен "
"Ñ?оздаÑ?Ñ? его базÑ? даннÑ?Ñ? MySQL и полÑ?зоваÑ?елÑ??"

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip + ssl"
msgstr "tcp/ip + ssl"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Ð?еÑ?од подклÑ?Ñ?ениÑ? к базе даннÑ?Ñ? PostgreSQL длÑ? ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
"local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
"would like to connect with a different method, or to a different server "
"entirely, select an option from the choices below."
msgstr ""
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?, ${pkg} бÑ?деÑ? наÑ?Ñ?Ñ?оен на иÑ?полÑ?зование Ñ?еÑ?веÑ?а PostgreSQL "
"Ñ?еÑ?ез локалÑ?нÑ?й Ñ?океÑ? unix (Ñ?Ñ?о обеÑ?пеÑ?иваеÑ? наилÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?). "
"Ð?днако, еÑ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е подклÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гим меÑ?одом, или к дÑ?Ñ?гомÑ? Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?, "
"вÑ?беÑ?иÑ?е ваÑ?ианÑ? из пÑ?едлагаемÑ?Ñ? ниже."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "PostgreSQL паÑ?олÑ? пÑ?иложениÑ? длÑ? ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password will "
"not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to "
"be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?иÑ? \"ident\", Ñ?о пÑ?едоÑ?Ñ?авленнÑ?й паÑ?олÑ? не "
"бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?авлен пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м. Ð?наÑ?е, доÑ?Ñ?Ñ?п к "
"PostgreSQL, возможно, надо бÑ?деÑ? пеÑ?енаÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?азÑ?еÑ?иÑ?Ñ? аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?иÑ? "
"по паÑ?олÑ?."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Ð?аÑ?олÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивного полÑ?зоваÑ?елÑ? базÑ? даннÑ?Ñ?:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the account with which this package should "
"perform administrative actions."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е паÑ?олÑ? к админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивной Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?и, Ñ? коÑ?оÑ?ой Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ? должен "
"вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е дейÑ?Ñ?виÑ?."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "What is the password for the account with which this package should "
#| "perform administrative actions? (For a normal Debian PostgreSQL "
#| "installation, a database password is not required, since authentication "
#| "is done at the system level.)"
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not "
"required, since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Ð?лÑ? обÑ?Ñ?ной Ñ?Ñ?Ñ?ановки PostgreSQL паÑ?олÑ? к базе даннÑ?Ñ? не Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, "
"поÑ?колÑ?кÑ? аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?иÑ? вÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?овне Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "password"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#| msgid "Method for authenticating PostgreSQL administrator:"
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Ð?еÑ?од аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"СеÑ?веÑ?Ñ? PostgreSQL пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? неÑ?колÑ?ко Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? меÑ?анизмов длÑ? "
"аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии подклÑ?Ñ?ений. Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е, какой меÑ?од должен иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? "
"админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ивнÑ?й полÑ?зоваÑ?елÑ? длÑ? подклÑ?Ñ?ениÑ? к Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии \"ident\" на локалÑ?ной маÑ?ине, Ñ?еÑ?веÑ? пÑ?овеÑ?иÑ?, Ñ?Ñ?о "
"владелÑ?Ñ?Ñ? Ñ?океÑ?а unix Ñ?азÑ?еÑ?ено подклÑ?Ñ?ение."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is used "
"(note this can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии \"ident\" на Ñ?далÑ?ннÑ?Ñ? маÑ?инаÑ?, иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? ident на "
"оÑ?нове RFC 1413 (обÑ?аÑ?иÑ?е внимание, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? небезопаÑ?но)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network-based "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии \"password\", на Ñ?еÑ?веÑ? бÑ?деÑ? пеÑ?едан паÑ?олÑ? длÑ? "
"иÑ?полÑ?зованиÑ? в каком-Ñ?о Ñ?поÑ?обе аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии (напÑ?имеÑ?, \"md5\" или \"pam"
"\"). Ð?бÑ?аÑ?иÑ?е внимание, Ñ?Ñ?о паÑ?олÑ? пеÑ?едаеÑ?Ñ?Ñ? в оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ом виде по "
"Ñ?еÑ?евомÑ? Ñ?оединениÑ?, еÑ?ли ваÑ?е Ñ?оединение не наÑ?Ñ?Ñ?оено на иÑ?полÑ?зование SSL."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
"\"ident\" is recommended."
msgstr ""
"Ð?лÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?его на Ñ?Ñ?ой же маÑ?ине и Ñ?Ñ?Ñ?ановленного по Ñ?молÑ?аниÑ? пакеÑ?а "
"PostgreSQL, Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? \"ident\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Ð?еÑ?од аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии полÑ?зоваÑ?елÑ? PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"СеÑ?веÑ?Ñ? PostgreSQL пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? неÑ?колÑ?ко Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? меÑ?анизмов длÑ? "
"аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии подклÑ?Ñ?ений. Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е, какой меÑ?од должен иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? "
"полÑ?зоваÑ?елÑ? базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? подклÑ?Ñ?ениÑ? к Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
#| msgid "Choose a different PostgreSQL connection method?"
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Ð?Ñ?ибка меÑ?ода подклÑ?Ñ?ениÑ? к PostgreSQL"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Ð? Ñ?ожалениÑ?, вÑ?бÑ?аннÑ?й вами длÑ? ${pkg} меÑ?од подклÑ?Ñ?ениÑ? не бÑ?деÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?, "
"поÑ?колÑ?кÑ? он Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вованиÑ? локалÑ?ного полÑ?зоваÑ?елÑ?, коÑ?оÑ?ого не "
"Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Ð?змениÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки PostgreSQL авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to your PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when your package is installed. If you would prefer that this be "
#| "done manually (or not at all), please add the following line to your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} can not be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer it done manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ло опÑ?еделено, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?ановка базÑ? даннÑ?Ñ? длÑ? ${pkg} не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? "
"вÑ?полнена авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки без внеÑ?ениÑ? изменений в Ñ?пÑ?авление доÑ?Ñ?Ñ?пом к "
"Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? PostgreSQL. Ð?Ñ?едлагаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? "
"dbconfig-common пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке пакеÑ?а. Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аеÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? вÑ?Ñ? "
"вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, добавÑ?Ñ?е Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? в pg_hba.conf:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Ð?озвÑ?аÑ?иÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки PostgreSQL авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in your PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on your system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when your package is removed. If you would "
#| "prefer that this be done manually (or not at all), please remove the "
#| "following line from your pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer it done "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Ð?оÑ?колÑ?кÑ? ${pkg} Ñ?ейÑ?аÑ? бÑ?деÑ? Ñ?далÑ?н, запиÑ?Ñ? длÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пом в наÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ? "
"Ñ?еÑ?веÑ?а PostgreSQL болÑ?Ñ?е ненÑ?жна. ХоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вование Ñ?Ñ?ой запиÑ?и и не наÑ?Ñ?Ñ?иÑ? "
"Ñ?абоÑ?оÑ?поÑ?обноÑ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амм в Ñ?иÑ?Ñ?еме, еÑ? можно Ñ?аÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваÑ?Ñ? "
"как поÑ?енÑ?иалÑ?ное наÑ?Ñ?Ñ?ение безопаÑ?ноÑ?Ñ?и. Ð?Ñ?едлагаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?далиÑ?Ñ? еÑ? Ñ?"
"помоÑ?Ñ?Ñ? dbconfig-common поÑ?ле Ñ?далениÑ? пакеÑ?а. Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аеÑ?е "
"Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, Ñ?далиÑ?е Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? из pg_hba.conf:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#| msgid "Please change /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "ТÑ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? изменениÑ? в /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#| msgid ""
#| "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
#| "configuration of your PostgreSQL server. You may be able to find help in "
#| "the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"ЧÑ?обÑ? база даннÑ?Ñ? длÑ? пакеÑ?а ${pkg} авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки запÑ?Ñ?калаÑ?Ñ?, вÑ? должнÑ? "
"оÑ?Ñ?едакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?еÑ?веÑ?а PostgreSQL. Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? "
"можно найÑ?и в Ñ?айле /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Ð? PostgreSQL не поддеÑ?живаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е паÑ?оли"


Reply to: