[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tpconfig 3.1.3-9.3: Please update debconf PO translation for the package tpconfigOn Mon, 22 Dec 2008 06:36:18 +0100
Christian Perrier <bubulle@debian.org> wrote:
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Monday, January 05, 2009.

Замечания?


-- 
Regards,
Yuri Kozlov

# translation of ru.po to Russian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tpconfig 3.1.3-9.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tpconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-22 06:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-22 20:30+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Manage tpconfig configuration file with debconf?"
msgid "Manage tpconfig configuration file automatically?"
msgstr "УпÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлом наÑ?Ñ?Ñ?ойки tpconfig авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "The tpconfig configuration file, \"/etc/default/tpconfig\", can be "
#| "handled automatically by debconf, or manually by you."
msgid ""
"Please choose whether the tpconfig configuration file (/etc/default/"
"tpconfig) should be handled automatically or manually."
msgstr ""
"Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е, как бÑ?деÑ? изменÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл наÑ?Ñ?Ñ?ойки tpconfig (/etc/default/tpconfig), "
"авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки или вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Reset the touchpad when booting?"
msgstr "Ð?Ñ?полнÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?едÑ?Ñ?Ñ? Ñ?бÑ?оÑ?а длÑ? Ñ?енÑ?оÑ?ной панели пÑ?и загÑ?Ñ?зке маÑ?инÑ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "Some machines do not reset the touchpad hardware when they are booted and/"
#| "or resumed.  On these machines, it is necessary to manually reset the "
#| "touchpad.  Accept here to do a manual reset when the system is started or "
#| "resumed.  Refuse if you don't want this."
msgid ""
"Some machines do not reset the touchpad hardware when they are booted and/or "
"resumed. On these machines, it is necessary to manually reset the touchpad."
msgstr ""
"Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? не пÑ?иводÑ?Ñ? аппаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?енÑ?оÑ?ной панели (touchpad) "
"в иÑ?Ñ?одное Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние пÑ?и загÑ?Ñ?зке и/или вÑ?Ñ?оде из Ñ?ежима Ñ?на. Ð?а Ñ?акиÑ? маÑ?инаÑ? "
"Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?едÑ?Ñ?Ñ? Ñ?бÑ?оÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, a manual reset will be performed when the system "
"is started or resumed."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?ном оÑ?веÑ?е бÑ?деÑ? вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?иведение в иÑ?Ñ?одное Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние "
"пÑ?и загÑ?Ñ?зке маÑ?инÑ? или пÑ?и вÑ?Ñ?оде из Ñ?ежима Ñ?на."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Options to pass to tpconfig when booting:"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? длÑ? пеÑ?едаÑ?и tpconfig пÑ?и загÑ?Ñ?зке маÑ?инÑ?:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please specify any command-line options you want passed to tpconfig at boot "
"or resume time."
msgstr ""
"УкажиÑ?е лÑ?бÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? командной Ñ?Ñ?Ñ?оки, коÑ?оÑ?Ñ?е нÑ?жно пеÑ?едаÑ?Ñ? "
"tpconfig во вÑ?емÑ? загÑ?Ñ?зки маÑ?инÑ? или вÑ?Ñ?оде из Ñ?ежима Ñ?на."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"These options will be passed after the touchpad reset if you chose that "
"option."
msgstr ""
"ЭÑ?и паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? пеÑ?еданÑ? поÑ?ле Ñ?ого, как Ñ?енÑ?оÑ?наÑ? панелÑ? бÑ?деÑ? "
"пÑ?иведена в иÑ?Ñ?одное Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"A common option is '--tapmode=0' which is meant to disable 'tapping' so that "
"accidentally brushing the touchpad doesn't cause spurious mouse events."
msgstr ""
"ЧаÑ?Ñ?о иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ? '--tapmode=0', коÑ?оÑ?Ñ?й оÑ?клÑ?Ñ?аеÑ? Ñ?еакÑ?иÑ? на "
"'поÑ?Ñ?Ñ?кивание' (tapping), Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?едоÑ?вÑ?аÑ?иÑ?Ñ? возникновение Ñ?икÑ?ивнÑ?Ñ? "
"Ñ?обÑ?Ñ?ий оÑ? мÑ?Ñ?и, коÑ?оÑ?Ñ?е возникаÑ?Ñ? оÑ? Ñ?лÑ?Ñ?айного задеваниÑ? Ñ?енÑ?оÑ?ной панели."


Reply to: