[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: перевод debian-faqIndex: ru/debian-faq.sgml
===================================================================
--- ru/debian-faq.sgml	(revision 5364)
+++ ru/debian-faq.sgml	(working copy)
@@ -15,7 +15,7 @@
  <title>The &debian; FAQ
  <author><ref id="authors"></author>
  <version>веÑ?Ñ?иÑ? &docversion;, &docdate;</version>
- <abstract>ЭÑ?оÑ? докÑ?менÑ? Ñ?одеÑ?жиÑ? оÑ?веÑ?Ñ? на оÑ?енÑ? Ñ?аÑ?Ñ?о задаваемÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ? о &debian;.</abstract>
+ <abstract>ЭÑ?оÑ? докÑ?менÑ? Ñ?одеÑ?жиÑ? оÑ?веÑ?Ñ? на Ñ?аÑ?Ñ?о задаваемÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ? о &debian;.</abstract>
 
  <copyright>
  <copyrightsummary>
Index: ru/basic_defs.sgml
===================================================================
--- ru/basic_defs.sgml	(revision 5364)
+++ ru/basic_defs.sgml	(working copy)
@@ -1,16 +1,51 @@
-<!-- Subversion revision of original English document "1063" -->
-<!--
-  russian version: $Id: basic_defs.sgml,v 1.1 2002-04-21 15:42:25 joy Exp $
-  --> 
+<!-- Subversion revision of original English document "4675" -->
 
 <chapt id="basic_defs">ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ É ËÒÁÔËÉÊ ÏÂÚÏÒ
 
+<sect id="whatisfaq">þÔÏ ÜÔÏ ÚÁ FAQ? 
+<p>üÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÞÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ (Ó ÏÔ×ÅÔÁÍÉ ÎÁ ÎÉÈ)
+Ï ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Å Debian (&debian; É ÄÒÕÇÉÈ) É Ï ÐÒÏÅËÔÅ Debian. ðÒÉ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÍ
+ÓÌÕÞÁÅ, ÂÕÄÕÔ ÄÁÎÙ ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÐÒÏÞÕÀ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÀ, ÍÙ ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÐÒÉ×ÏÄÉÔØ ÂÏÌØÛÉÅ
+ÃÉÔÁÔÙ ÉÚ ÎÅ£ × ÜÔÏÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ. ÷Ù ÏÂÎÁÒÕÖÉÔÅ, ÞÔÏ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÏÔ×ÅÔÙ ÐÒÅÄÐÏÌÁÇÁÀÔ
+ÏÐÒÅÄÅÌ£ÎÎÏÅ ÚÎÁÎÉÅ Unix-ÐÏÄÏÂÎÙÈ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÈ ÓÉÓÔÅÍ. íÙ ÂÕÄÅÍ ÐÙÔÁÔØÓÑ
+ÐÏÄÒÁÚÕÍÅ×ÁÔØ ËÁË ÍÏÖÎÏ ÍÅÎØÛÅ ÎÁÞÁÌØÎÙÈ ÚÎÁÎÉÊ, ËÁË ÔÏÌØËÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏ: ÎÁ ÏÂÝÉÅ
+×ÏÐÒÏÓÙ ÎÏ×ÉÞËÏ× ÂÕÄÕÔ ÄÁ×ÁÔØÓÑ ÐÒÏÓÔÙÅ ÏÔ×ÅÔÙ.
+
+<p>åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÊÔÉ ÔÏÇÏ ÞÔÏ ÉÝÉÔÅ × ÜÔÏÍ FAQ, ÓÍ.
+<ref id="debiandocs">. åÓÌÉ ÄÁÖÅ ÜÔÏ ÎÅ ÐÏÍÏÖÅÔ, ÔÏ ÓÍ. <ref id="feedback">.
+
 <sect id="whatisdebian">þÔÏ ÔÁËÏÅ &debian;? 
 
-<p>&debian; - ÜÔÏ ÏÓÏÂÙÊ <em>ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×</em> ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ Linux, 
+<p>&debian; - ÜÔÏ ÏÓÏÂÙÊ <em>ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×</em> ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ Linux
 É ÎÁÂÏÒ ÐÁËÅÔÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ × ÎÅÍ ÒÁÂÏÔÁÀÔ.
 
-<p>÷ ÐÒÉÎÃÉÐÅ, ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÍÏÇÕÔ ×ÚÑÔØ ÑÄÒÏ Linux × Internet ÉÌÉ ÅÝÅ 
+<p>&debian; - ÜÔÏ ÓÉÓÔÅÍÁ:
+<list>
+<item><strong>ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÁÑ</strong>: ÓÅÊÞÁÓ Debian ×ËÌÀÞÁÅÔ × ÓÅÂÑ ÂÏÌÅÅ 
+&all-pkgs; ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×. ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÍÏÇÕÔ ÓÁÍÉ ×ÙÂÉÒÁÔØ ÐÁËÅÔÙ ÄÌÑ
+ÉÎÓÔÁÌÌÑÃÉÉ; ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Debian ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÊ ÕÔÉÌÉÔÏÊ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ
+ÎÁÊÔÉ ÓÐÉÓÏË É ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ × Debian ÐÁËÅÔÏ× ÎÁ ÌÀÂÏÍ ÉÚ
+<url id="http://www.debian.org/distrib/ftplist"; name="ÚÅÒËÁÌ"> Debian.
+
+<item><strong>Ó×ÏÂÏÄÎÁÑ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ É ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ</strong>:
+ÄÌÑ ÕÞÁÓÔÉÑ × Å£ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÉ É ÒÁÚÒÁÂÏÔËÅ ÎÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÞÌÅÎÓÔ×Á 
+ÉÌÉ ÏÐÌÁÔÙ. ÷ÓÅ ÐÁËÅÔÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÆÏÒÍÁÌØÎÏ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÞÁÓÔØÀ &debian; Ó×ÏÂÏÄÎÙ
+ÄÌÑ ÐÅÒÅÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ, ÏÂÙÞÎÏ, ÓÏÇÌÁÓÎÏ ÐÏÌÏÖÅÎÉÑÍ GNU General
+Public License.
+
+<p>FTP ÁÒÈÉ×Ù Debian ÔÁËÖÅ ÓÏÄÅÒÖÁÔ ÐÒÉÂÌÉÚÉÔÅÌØÎÏ &contrib-nonfree-pkgs;
+ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ× (× ÒÁÚÄÅÌÁÈ <tt>non-free</tt> É <tt>contrib</tt>),
+ËÏÔÏÒÙÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÀÔÓÑ ÐÏ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÍ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ ÐÒÁ×ÉÌÁÍ.
+
+<item><strong>ÄÉÎÁÍÉÞÅÓËÁÑ</strong>: ÕÓÉÌÉÑÍÉ ÐÒÉÍÅÒÎÏ &developers; 
+ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÅ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÔ ÎÁÄ ÎÏ×ÙÍ ËÏÄÏÍ É ÕÌÕÞÛÅÎÉÅÍ 
+ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ËÏÄÁ, Debian ÂÙÓÔÒÏ ÒÁÚ×É×ÁÅÔÓÑ. FTP-ÁÒÈÉ×Ù ÏÂÎÏ×ÌÑÀÔÓÑ Ä×ÁÖÄÙ
+× ÄÅÎØ.
+</list>
+
+<p>âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ Linux ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ÏÓÏÂÙÊ <em>ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×</em>
+Linux, ÎÁÐÒÉÍÅÒ, &debian;. îÏ, × ÐÒÉÎÃÉÐÅ, ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÍÏÇÕÔ ×ÚÑÔØ ÑÄÒÏ Linux
+× Internet ÉÌÉ ÅÝ£ 
 ÇÄÅ-ÎÉÂÕÄØ É ÓÏÂÒÁÔØ ÅÇÏ ÓÁÍÉ. ôÁËÉÍ ÖÅ ÏÂÒÁÚÏÍ ÏÎÉ ÍÏÇÕÔ ÎÁÊÔÉ ÉÓÈÏÄÎÙÅ ÔÅËÓÔÙ
 ÄÌÑ ÍÎÏÇÉÈ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ, ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÉÈ × ÓÉÓÔÅÍÅ.
 äÌÑ ÓÌÏÖÎÙÈ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ ÜÔÏ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÍÏÖÅÔ ÏÔÎÑÔØ ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ, ÎÏ É ÞÒÅ×ÁÔÏ
@@ -39,47 +74,18 @@
 ÐÒÏÅËÔÁ GNU Free Software Foundation. óÅÇÏÄÎÑ, ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ Debian ÓÞÉÔÁÀÔÓÑ
 ÐÒÑÍÙÍÉ ÎÁÓÌÅÄÎÉËÁÍÉ ÐÒÏÅËÔÁ GNU.
 
-<p>&debian; - ÜÔÏ ÓÉÓÔÅÍÁ:
-<list>
-<item><strong>ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÁÑ</strong>: ÓÅÊÞÁÓ Debian ×ËÌÀÞÁÅÔ × ÓÅÂÑ ÂÏÌÅÅ 
-&all-pkgs; ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×. ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÍÏÇÕÔ ÓÁÍÉ ×ÙÂÉÒÁÔØ ÐÁËÅÔÙ ÄÌÑ
-ÉÎÓÔÁÌÌÑÃÉÉ; ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Debian ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÊ ÕÔÉÌÉÔÏÊ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ
-ÎÁÊÔÉ ÓÐÉÓÏË É ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ × Debian ÐÁËÅÔÏ× ÎÁ ÌÀÂÏÍ ÉÚ
-<url id="http://www.debian.org/distrib/ftplist"; name="ÚÅÒËÁÌ"> Debian.
-
-<item><strong>Ó×ÏÂÏÄÎÁÑ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ É ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ</strong>:
-þÔÏÂÙ ÕÞÁÓÔ×Ï×ÁÔØ × ÅÇÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÉ É ÒÁÚÒÁÂÏÔËÅ ÎÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÞÌÅÎÓÔ×Á 
-ÉÌÉ ÏÐÌÁÔÙ. ÷ÓÅ ÐÁËÅÔÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÆÏÒÍÁÌØÎÏ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÞÁÓÔØÀ &debian; Ó×ÏÂÏÄÎÙ
-ÄÌÑ ÐÅÒÅÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ, ÏÂÙÞÎÏ ÓÏÇÌÁÓÎÏ ÐÏÌÏÖÅÎÉÑÍ GNU General
-Public License.
-
-<p>FTP ÁÒÈÉ×Ù Debian ÔÁËÖÅ ÓÏÄÅÒÖÁÔ ÐÒÉÂÌÉÚÉÔÅÌØÎÏ &contrib-nonfree-pkgs;
-ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ× (× ÒÁÚÄÅÌÁÈ <tt>non-free</tt> É <tt>contrib</tt>),
-ËÏÔÏÒÙÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÀÔÓÑ ÐÏ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÍ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ ÐÒÁ×ÉÌÁÍ.
-
-<item><strong>ÄÉÎÁÍÉÞÅÓËÁÑ</strong>: õÓÉÌÉÑÍÉ ÐÒÉÍÅÒÎÏ &developers; 
-ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÅ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÔ ÎÁÄ ÎÏ×ÙÍ ËÏÄÏÍ É ÕÌÕÞÛÅÎÉÅÍ 
-ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ËÏÄÁ, Debian ÂÙÓÔÒÏ ÒÁÚ×É×ÁÅÔÓÑ. îÏ×ÙÅ ×ÙÐÕÓËÉ ÐÌÁÎÉÒÕÅÔÓÑ 
-ÏÂßÑ×ÌÑÔØ ËÁÖÄÙÅ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÍÅÓÑÃÅ×, Á FTP ÁÒÈÉ×Ù ÏÂÎÏ×ÌÑÀÔÓÑ ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ.
-</list>
-
 <p>èÏÔÑ &debian; ÓÁÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ ðï, ÎÁ ÅÇÏ ÏÓÎÏ×Å ÍÏÖÎÏ ÓÔÒÏÉÔØ
-ÄÒÕÇÉÅ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ù Linux. ðÒÅÄÌÁÇÁÑ ÎÁÄÅÖÎÕÀ, ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÕÀ ÂÁÚÏ×ÕÀ 
-<<<<<<< basic_defs.ru.sgml
-ÓÉÓÔÅÍÕ, Debian ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ Linux ÕÌÕÞÛÅÎÎÕÀ ÓÏÍÅÓÔÉÍÏÓÔØ,
-É ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÉÔÅÌÑÍ Linux ÎÅ ÄÅÌÁÔØ Ä×ÏÊÎÕÀ ÒÁÂÏÔÕ É ÓÆÏËÕÓÉÒÏ×ÁÔØÓÑ
-=======
+ÄÒÕÇÉÅ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ù Linux. ðÒÅÄÌÁÇÁÑ ÎÁÄ£ÖÎÕÀ, ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÕÀ ÂÁÚÏ×ÕÀ 
 ÓÉÓÔÅÍÕ, Debian ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ Linux ÕÌÕÞÛÅÎÎÕÀ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔØ,
 É ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÉÔÅÌÑÍ Linux ÎÅ ÄÅÌÁÔØ Ä×ÏÊÎÕÀ ÒÁÂÏÔÕ É ÓÆÏËÕÓÉÒÏ×ÁÔØÓÑ
->>>>>>> 1.4
 ÎÁ ×ÅÝÁÈ, ÓÐÅÃÉÆÉÞÎÙÈ ÄÌÑ ÉÈ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï×. óÍ. 
 <ref id="childistro">.
 
 <sect id="linux">ñ ÐÏÎÑÌ, ÞÔÏ ÔÁËÏÅ Debian... Á ÞÔÏ ÔÁËÏÅ Linux?!
 
 <p>åÓÌÉ ÇÏ×ÏÒÉÔØ ËÒÁÔËÏ, Linux - ÜÔÏ ÑÄÒÏ Unix-ÐÏÄÏÂÎÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.
-óÎÁÞÁÌÁ ÏÎÏ ÂÙÌÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÏ ÄÌÑ ÍÁÛÉÎ Ó ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÏÍ 386 (É ×ÙÛÅ); Á ÓÅÊÞÁÓ
-ÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎÏ É ÎÁ ÄÒÕÇÉÅ ÓÉÓÔÅÍÙ, ×ËÌÀÞÁÑ ÍÕÌØÔÉÐÒÏÃÅÓÓÏÒÎÙÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ.
+óÎÁÞÁÌÁ ÏÎÏ ÂÙÌÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÏ ÄÌÑ ÍÁÛÉÎ Ó ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÏÍ 386 (É ×ÙÛÅ); ÓÅÊÞÁÓ
+Linux ÔÁËÖÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÎÁ ÄÀÖÉÎÅ ÄÒÕÇÉÈ ÓÉÓÔÅÍ.
 Linux ÂÙÌ ÎÁÐÉÓÁÎ Linus Torvalds É ÍÎÏÇÉÍÉ ËÏÍÐØÀÔÅÒÝÉËÁÍÉ ÓÏ ×ÓÅÇÏ ÍÉÒÁ.
 
 <p>âÕÄÕÞÉ ÑÄÒÏÍ, ÓÉÓÔÅÍÁ "Linux" ÏÂÙÞÎÏ ÉÍÅÅÔ:
@@ -94,43 +100,59 @@
 ÕÔÉÌÉÔÙ, ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÁ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ ÓÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÏÍ POSIX (IEEE 1003.1); 
 ÓÍ. <ref id="otherunices">.
 
-<p>âÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÙÅ Ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï Linux ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × ÄÏËÕÍÅÎÔÁÈ Michael K. Johnson
-<url id="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/INFO-SHEET"; name="INFO-SHEET">
-É <url id="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/META-FAQ"; name="META-FAQ">.
+<p>äÌÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÙÈ Ó×ÅÄÅÎÉÊ Ï Linux ÓÍ.
+<url id="http://www.linux.org/info/"; name="þÔÏ ÔÁËÏÅ Linux"> ÏÔ
+<url id="http://www.linux.org/"; name="Linux Online">.
+
+<sect id="non-linux">Debian ÜÔÏ ÔÏÌØËÏ GNU/Linux?
+<p>óÅÊÞÁÓ Debian ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ Linux, ÎÏ Ó Debian GNU/Hurd É
+Debian ÎÁ BSD-ÑÄÒÅ, ÍÙ ÎÁÞÁÌÉ ÐÒÅÄÌÁÇÁÔØ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ ÎÅ ÏÓÎÏ×ÁÎÎÙÅ
+ÎÁ Linux ËÁË ÐÌÁÔÆÏÒÍÕ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ, ÓÅÒ×ÅÒ É ÒÁÂÏÞÕÀ ÓÔÁÎÃÉÀ.
+îÏ ÜÔÉ ÎÅ-Linux ÐÏÒÔÙ <em>ÅÝ£ ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÎÅ ×ÙÐÕÝÅÎÙ</em>.
 
-<sect id="hurd">þÔÏ ÔÁËÏÅ "Hurd"?
+<p>ðÅÒ×ÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÂÙÌÁ ÐÒÅÄÐÒÉÎÑÔÁ × Debian GNU/Hurd.
 
 <p>Hurd - ÜÔÏ ÎÁÂÏÒ ÓÅÒ×ÅÒÏ×, ÚÁÐÕÝÅÎÎÙÈ ÐÏ×ÅÒÈ ÍÉËÒÏÑÄÒÁ GNU Mach.
 üÔÁ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÑ × ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÓÎÏ×ÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ GNU.
 
-<p>óÅÊÞÁÓ Debian ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÔÏÌØËÏ Ó Linux, ÎÏ × ÒÁÍËÁÈ ÐÒÏÅËÔÁ Debian GNU/Hurd
-Hurd ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÔÓÑ ËÁË ÐÌÁÔÆÏÒÍÁ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁ, ÓÅÒ×ÅÒ É ÒÁÂÏÞÁÑ ÓÔÁÎÃÉÑ. 
-ïÄÎÁËÏ, Debian GNU/Hurd ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÐÏËÁ ÎÅ ×ÙÐÕÝÅÎ, É ÎÅ ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÕÝÅÎ ÅÝÅ
-ËÁËÏÅ-ÔÏ ×ÒÅÍÑ.
-
 <p>éÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï GNU/Hurd ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÎÁ 
 <url id="http://www.gnu.org/software/hurd/";> É
 <url id="http://www.debian.org/ports/hurd/";>.
 
+<p>óÌÅÄÕÀÝÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÂÙÌÁ ÄÌÑ BSD-ÑÄÒÁ. ÷ÅÄÕÔÓÑ ÒÁÂÏÔÙ
+Ó ÑÄÒÁÍÉ NetBSD É FreeBSD.
+
+<p>óÍ. <url id="http://www.debian.org/ports/#nonlinux";> ÄÌÑ ÄÁÌØÎÅÊÛÅÊ
+ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÏÂ ÜÔÉÈ ÎÅ-Linux ÐÏÒÔÁÈ.
+
 <sect id="difference">ëÁËÏ×Ù ÒÁÚÌÉÞÉÑ ÍÅÖÄÕ &debian; É ÄÒÕÇÉÍÉ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×ÁÍÉ
- Linux?
+ Linux? ðÏÞÅÍÕ ÍÎÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ×ÙÂÒÁÔØ Debian ÉÚ ÄÒÕÇÉÈ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï×?
 
 <p>üÔÉ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÉ ÏÔÌÉÞÁÀÔ Debian ÏÔ ÄÒÕÇÉÈ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï× Linux:
 
 <taglist>
+<tag/ó×ÏÂÏÄÁ:/
+ <item>ëÁË ÓËÁÚÁÎÏ × <url id="http://www.debian.org/social_contract";
+ name="Debian Social Contract">, Debian ÂÕÄÅÔ ÏÓÔÁ×ÁÔØÓÑ 100% Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ.
+ Debian ÏÞÅÎØ ÓÔÒÏÇ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÐÏ-ÎÁÓÔÏÑÝÅÍÕ Ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÇÏ
+ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ. ðÒÉÎÃÉÐÙ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÅ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÂÏÔÁ
+ "Ó×ÏÂÏÄÎÏÊ" ÐÒÉ×ÅÄÅÎÙ ×
+ <url id="http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
+ name="The Debian Free Software">.
+
 <tag/óÉÓÔÅÍÁ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÐÁËÅÔÁÍÉ Debian:/
- <item>óÉÓÔÅÍÁ × ÃÅÌÏÍ, ÉÌÉ ÌÀÂÁÑ ÅÇÏ ÞÁÓÔØ, ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÙ ÐÒÑÍÏ ÎÁ
+ <item>óÉÓÔÅÍÁ × ÃÅÌÏÍ, ÉÌÉ ÌÀÂÁÑ Å£ ÞÁÓÔØ, ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÙ ÐÒÑÍÏ ÎÁ
  ÍÅÓÔÅ ÂÅÚ ÐÅÒÅÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ÂÅÚ ÐÏÔÅÒÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÈ ÕÓÔÁÎÏ×ÏË É
  (× ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ×) ÂÅÚ ÐÅÒÅÚÁÇÒÕÚËÉ ÓÉÓÔÅÍÙ. âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ
  ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï× Linux ÔÁËÖÅ ÉÍÅÀÔ Ó×ÏÉ ÓÉÓÔÅÍÙ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÐÁËÅÔÁÍÉ; ÏÄÎÁËÏ
- ÓÉÓÔÅÍÁ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÐÁËÅÔÁÍÉ Debian ÕÎÉËÁÌØÎÁ É ÞÅÔËÏ ÐÒÏÄÕÍÁÎÁ.
- (óÍ. <ref id="pkg_basics">)
+ ÓÉÓÔÅÍÁ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÐÁËÅÔÁÍÉ Debian ÕÎÉËÁÌØÎÁ É ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÎÁÄ£ÖÎÁ
+ (ÓÍ. <ref id="pkg_basics">).
  <!-- üÔÏ ÎÅÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏ ÂÅÚ ÆÁËÔÏ× ÉÌÉ ÁÎÁÌÉÔÉÞÅÓËÉÈ ÄÁÎÎÙÈ. SGK -->
 
 <tag/ïÔËÒÙÔÁÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÁ:/
  <item>÷ ÔÏ ×ÒÅÍÑ, ËÁË ÄÒÕÇÉÅ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ù Linux ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÀÔÓÑ 
  ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÏ, ÍÁÌÅÎØËÉÍÉ, ÚÁËÒÙÔÙÍÉ ÇÒÕÐÐÁÍÉ ÉÌÉ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÍÉ ÆÉÒÍÁÍÉ,
- Debian - ÜÔÏ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÙÊ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ× Linux, ËÏÔÏÒÙÊ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÔÓÑ
+ Debian - ÜÔÏ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÙÊ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÊ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ× Linux, ËÏÔÏÒÙÊ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÔÓÑ
  ÓÏ×ÍÅÓÔÎÏ ÍÎÏÇÉÍÉ ÌÀÄØÍÉ ÐÏ ×ÓÅÍÕ Internet, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÄÕÈÕ 
  Linux É ÄÒÕÇÏÍÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÍÕ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÀ.
 
@@ -142,6 +164,15 @@
  ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅÍ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ. ëÁË ÂÙÔØ ÔÁËÉÍ ÓÏÔÒÕÄÎÉËÏÍ
  ÎÁÐÉÓÁÎÏ × <ref id="contrib">.
 
+<tag/õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ:/
+ <item>Debian ÐÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ
+ <url id="http://packages.debian.org/stable/"; name="Ó ÂÏÌÅÅ ÞÅÍ &all-pkgs; ÐÁËÅÔÏ×">
+ É ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÎÁ
+ <url id="http://www.debian.org/ports/"; name="&archs; ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÁÈ">.
+ üÔÏ ÇÏÒÁÚÄÏ ÂÏÌØÛÅ, ÞÅÍ × ÌÀÂÏÍ ÄÒÕÇÏÍ GNU/Linux ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Å. óÍ.
+ <ref id="apps"> ÄÌÑ ÏÂÚÏÒÁ ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÍÏÇÏ ðï É <ref id="arches"> ÄÌÑ
+ ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÈ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÈ ÐÌÁÔÆÏÒÍ.
+
 <tag/óÉÓÔÅÍÁ ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÎÉÑ ÏÛÉÂÏË:/
  <item>òÁÚÌÉÞÉÑ × ÇÅÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÏÍ ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× Debian ÔÒÅÂÕÅÔ
  ÄÌÑ ÂÙÓÔÒÏÇÏ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÏÛÉÂËÁÈ É ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ ÏÛÉÂÏË
@@ -160,16 +191,20 @@
 
 <tag/Debian Policy:/
  <item>Debian ÉÍÅÅÔ ÏÂÛÉÒÎÕÀ ÓÐÅÃÉÆÉËÁÃÉÀ ÓÔÁÎÄÁÒÔÏ× ËÁÞÅÓÔ×Á, Debian Policy. 
- üÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ËÁÞÅÓÔ×Á É ÓÔÁÎÄÁÒÔÙ, ÓÏÇÌÁÓÎÏ ËÏÔÏÒÙÈ ÍÙ
+ üÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ËÁÞÅÓÔ×Á É ÓÔÁÎÄÁÒÔÙ, ÓÏÇÌÁÓÎÏ ËÏÔÏÒÙÍ ÍÙ
  ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍ ÐÁËÅÔÙ Debian.
 </taglist>
 
+<p>äÌÑ ÄÁÌØÎÅÊÛÅÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÓÍ.
+<url name="ÐÒÉÞÉÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ Debian" id="http://www.debian.org/intro/why_debian";>.
+
 <sect id="gnu">ëÁË ÓÏÏÔÎÏÓÑÔÓÑ ÐÒÏÅËÔ Debian É ÐÒÏÅËÔ GNU
  Free Software Foundation?
 
 <p>óÉÓÔÅÍÁ Debian ÐÏÓÔÒÏÅÎÁ ÎÁ ÉÄÅÁÌÁÈ Ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ðï, ×ÐÅÒ×ÙÅ ×ÙÄ×ÉÎÕÔÙÈ
-Free Software Foundation <url id="http://www.gnu.org/";> É × ÞÁÓÔÎÏÓÔÉ
-Richard Stallman. íÏÝÎÙÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÓÉÓÔÅÍÎÏÊ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ, ÕÔÉÌÉÔÙ É ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ
+<url name="Free Software Foundation " id="http://www.gnu.org/";> É × ÞÁÓÔÎÏÓÔÉ
+<url name="Richard Stallman" id="http://www.stallman.org/";>.
+íÏÝÎÙÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÓÉÓÔÅÍÎÏÊ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ, ÕÔÉÌÉÔÙ É ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ
 FSF ÔÁËÖÅ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÞÁÓÔØÀ ÓÉÓÔÅÍÙ Debian.
 
 <p>ðÒÏÅËÔ Debian - ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÞÁÓÔØÀ FSF, ÏÄÎÁËÏ ÍÙ ÒÅÇÕÌÑÒÎÏ ÏÂÝÁÅÍÓÑ É
@@ -177,11 +212,14 @@
 ÓÉÓÔÅÍÕ "&debian;", É ÍÙ ÓÞÁÓÔÌÉ×Ù ÂÙÌÉ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ÉÈ ÐÒÏÓØÂÕ.
 
 <p>äÁ×ÎÉÛÎÑÑ ÃÅÌØ FSF - ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÔØ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ, ÎÁÚÙ×ÁÅÍÕÀ
-GNU, ÏÓÎÏ×ÁÎÎÕÀ ÎÁ HURD (<url id="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html";>),
+GNU, ÏÓÎÏ×ÁÎÎÕÀ ÎÁ <url name="Hurd" id="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html";>.
+Debian ÒÁÂÏÔÁÅÔ Ó FSF ÎÁÄ ÜÔÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ, ÎÁÚÙ×ÁÅÍÏÊ <url name="Debian GNU/Hurd"
+id="http://www.debian.org/ports/hurd/";>.
 
 <sect id="pronunciation">ëÁË ÐÒÏÉÚÎÏÓÉÔÓÑ ÓÌÏ×Ï Debian É ÞÔÏ ÏÎÏ ÏÚÎÁÞÁÅÔ?
 	
-<p>éÍÑ ÐÒÏÅËÔÁ ÐÒÏÉÚÎÏÓÉÔÓÑ ËÁË Deb'-ian, Ó ÍÑÇËÉÍ e É ÕÄÁÒÅÎÉÅÍ ÎÁ ÐÅÒ×ÏÍ 
-ÓÌÏÇÅ. üÔÏ ÓÌÏ×Ï ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÏ ÉÚ ÓÏÞÅÔÁÎÉÊ Debra É Ian Murdock, ËÏÔÏÒÙÅ ÏÓÎÏ×ÁÌÉ
+<p>éÍÑ ÐÒÏÅËÔÁ ÐÒÏÉÚÎÏÓÉÔÓÑ ËÁË Deb'-ee-en, Ó ËÏÒÏÔËÉÍ e × Deb É ÕÄÁÒÅÎÉÅÍ
+ÎÁ ÐÅÒ×ÏÍ ÓÌÏÇÅ.
+üÔÏ ÓÌÏ×Ï ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÏ ÉÚ ÓÏÞÅÔÁÎÉÊ Debra É Ian Murdock, ËÏÔÏÒÙÅ ÏÓÎÏ×ÁÌÉ
 ÐÒÏÅËÔ. (ëÁÖÅÔÓÑ, ÓÌÏ×ÁÒÉ ÄÁÀÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ Ä×ÕÓÍÙÓÌÅÎÎÕÀ ÔÒÁÎÓËÒÉÐÃÉÀ ÓÌÏ×Á
-Ian (!), ÎÏ Ian ÐÒÅÄÐÏÞÉÔÁÅÔ ÔÒÁÎÓËÒÉÐÃÉÀ ee'-an.)
+Ian (!), ÎÏ Ian ÐÒÅÄÐÏÞÉÔÁÅÔ ÔÒÁÎÓËÒÉÐÃÉÀ ee'-en.)

Reply to: