[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: calamaris 2.99.4.0-4: Please update debconf PO translation for the package calamarisДля проверки
# Translation of calamaris_ru.po to Russian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Yuriy Talakan' <yt@amur.elektra.ru>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: calamaris_2.99.4.0-4_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: calamaris@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-02 08:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-02 18:19+0300\n"
"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "auto"
msgstr "авÑ?о"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "squid"
msgstr "squid"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "oops"
msgstr "oops"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#| msgid "What type of proxy log files do you want to analyse?"
msgid "Type of proxy log files to analyze:"
msgstr "Ð?нализиÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?ип Ñ?айлов жÑ?Ñ?нала пÑ?окÑ?и:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Calamaris is able to process log files from Squid or Oops. If you choose "
"'auto' it will look first for Squid log files and then for Oops log files."
msgstr ""
"Calamaris Ñ?мееÑ? обÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? жÑ?Ñ?нала оÑ? Squid или Oops. Ð?Ñ?ли вÑ? "
"вÑ?беÑ?еÑ?е 'авÑ?о', Ñ?о Ñ?наÑ?ала бÑ?деÑ? вÑ?полнен поиÑ?к жÑ?Ñ?налÑ?нÑ?Ñ? Ñ?айлов Squid, "
"а заÑ?ем Oops."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Choosing 'auto' is recommended when only one proxy is installed. Otherwise, "
"the appropriate setting can be enforced here."
msgstr ""
"Ð?наÑ?ение 'авÑ?о' Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, еÑ?ли Ñ?Ñ?Ñ?ановлен Ñ?олÑ?ко один пÑ?окÑ?и. Ð? пÑ?оÑ?ивном "
"Ñ?лÑ?Ñ?ае, здеÑ?Ñ? можно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? подÑ?одÑ?Ñ?ее знаÑ?ение."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:7001 ../templates:11001
msgid "nothing"
msgstr "неÑ?"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:7001 ../templates:11001
msgid "mail"
msgstr "поÑ?Ñ?а"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:7001 ../templates:11001
msgid "web"
msgstr "web"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:7001 ../templates:11001
msgid "both"
msgstr "оба"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Output method for Calamaris daily analysis reports:"
msgstr "Ð?еÑ?од вÑ?вода ежедневнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris:"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:7002 ../templates:11002
msgid ""
"The result of the Calamaris analysis can be sent as an email to a specified "
"address or stored as a web page."
msgstr ""
"СÑ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? оÑ?пÑ?авлен Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?ой по "
"Ñ?казанномÑ? адÑ?еÑ?Ñ? или Ñ?оÑ?Ñ?анен как web-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:7002 ../templates:11002
msgid "Please choose which of these methods you want to use."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е желаемÑ?й меÑ?од."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Recipient for daily analysis reports by mail:"
msgstr "Ð?дÑ?еÑ?аÑ?Ñ? ежедневнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose the address that should receive daily Calamaris analysis "
"reports."
msgstr ""
"УкажиÑ?е адÑ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?Ñ?е должнÑ? доÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ежедневнÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:8001 ../templates:12001
msgid "This setting is only needed if the reports are to be sent by email."
msgstr ""
"ЭÑ?а наÑ?Ñ?Ñ?ойка нÑ?жна Ñ?олÑ?ко в Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае, еÑ?ли оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? "
"по Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?е."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Directory for storing HTML daily analysis reports:"
msgstr "Ð?аÑ?алог длÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? ежедневнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов в HTML-Ñ?оÑ?маÑ?е:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please choose the directory where daily Calamaris analysis reports should be "
"stored."
msgstr ""
"УкажиÑ?е каÑ?алог, в коÑ?оÑ?ом должнÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ежедневнÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? "
"Calamaris."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:9001 ../templates:13001
msgid "This setting is only needed if the reports are to be generated as HTML."
msgstr ""
"ЭÑ?а наÑ?Ñ?Ñ?ойка нÑ?жна Ñ?олÑ?ко в Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае, еÑ?ли оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?оздаваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в "
"HTML-Ñ?оÑ?маÑ?е (длÑ? Web)."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:6001
msgid "Squid daily"
msgstr "Squid за денÑ?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6002
#| msgid "Title of the daily analysis"
msgid "Title of the daily analysis reports:"
msgstr "Ð?азвание ежедневнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
"Please choose the text that will be used as a prefix to the title for the "
"daily Calamaris analysis reports."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? как пÑ?еÑ?икÑ? в названии ежедневнÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7002
msgid "Output method for Calamaris weekly analysis reports:"
msgstr "Ð?еÑ?од вÑ?вода длÑ? еженеделÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Recipient for weekly analysis reports by mail:"
msgstr "Ð?дÑ?еÑ?аÑ?Ñ? еженеделÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose the address that should receive weekly Calamaris analysis "
"reports."
msgstr ""
"УкажиÑ?е адÑ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?Ñ?е должнÑ? доÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? еженеделÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Directory for storing HTML weekly analysis reports:"
msgstr "Ð?аÑ?алог длÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? еженеделÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов в HTML-Ñ?оÑ?маÑ?е:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please choose the directory where weekly Calamaris analysis reports should "
"be stored."
msgstr ""
"УкажиÑ?е каÑ?алог, в коÑ?оÑ?ом должнÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? еженеделÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:10001
msgid "Squid weekly"
msgstr "Squid за неделÑ?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10002
#| msgid "Title of the weekly analysis"
msgid "Title of the weekly analysis reports:"
msgstr "Ð?азвание еженеделÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"Please choose the text that will be used as a prefix to the title for the "
"weekly Calamaris analysis reports."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? как пÑ?еÑ?икÑ? в названии еженеделÑ?нÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:11002
msgid "Output method for Calamaris monthly analysis reports:"
msgstr "Ð?еÑ?од вÑ?вода длÑ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Recipient for monthly analysis reports by mail:"
msgstr "Ð?дÑ?еÑ?аÑ?Ñ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please choose the address that should receive monthly Calamaris analysis "
"reports."
msgstr ""
"УкажиÑ?е адÑ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?Ñ?е должнÑ? доÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Directory for storing HTML monthly analysis reports:"
msgstr "Ð?аÑ?алог длÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов в HTML-Ñ?оÑ?маÑ?е:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Please choose the directory where monthly Calamaris analysis reports should "
"be stored."
msgstr ""
"УкажиÑ?е каÑ?алог, в коÑ?оÑ?ом должнÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кие "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Calamaris."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:14001
msgid "Squid monthly"
msgstr "Squid за меÑ?Ñ?Ñ?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14002
#| msgid "Title of the monthly analysis"
msgid "Title of the monthly analysis reports:"
msgstr "Ð?азвание ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
"Please choose the text that will be used as a prefix to the title for the "
"monthly Calamaris analysis reports."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? как пÑ?еÑ?икÑ? в названии ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов Calamaris."


Reply to: