[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package ppp 2.4.4rel-10Для проверки
# Translation of ppp PO templates to Russian
# Copyright (C) 1984-2004
# This file is distributed under the same license as the ppp package.
#
# Mikhail Gusarov <dottedmag@dottedmag.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ppp_2.4.4rel-10_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-24 07:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-24 22:19+0400\n"
"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../ppp-udeb.templates:2001
msgid "Configure and start a PPPoE connection"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка и Ñ?Ñ?Ñ?ановка PPPoE-Ñ?оединениÑ?"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
#| msgid "No concentrator was found"
msgid "No PPPoE concentrator"
msgstr "Ð?еÑ? PPPoE-конÑ?енÑ?Ñ?аÑ?оÑ?а."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid ""
"All network interfaces have been probed, but a PPPoE concentrator was not "
"detected."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ла вÑ?полнена пÑ?овеÑ?ка вÑ?еÑ? Ñ?еÑ?евÑ?Ñ? инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?ов, но PPPoE-конÑ?енÑ?Ñ?аÑ?оÑ? не "
"бÑ?л обнаÑ?Ñ?жен."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001 ../ppp-udeb.templates:7001
#: ../ppp-udeb.templates:9001 ../ppp-udeb.templates:10001
#| msgid ""
#| "The configuration of PPPoE is aborted. It can be attempted again by "
#| "selecting the relevant menu entry."
msgid ""
"The configuration of PPPoE has been aborted. It can be attempted again by "
"selecting the relevant menu entry."
msgstr ""
"Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка PPPoE бÑ?ла пÑ?еÑ?вана. Ð?на можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? повÑ?оÑ?ена "
"вÑ?боÑ?ом Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?его пÑ?нкÑ?а менÑ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "ISP account username:"
msgstr "Ð?мÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?и ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "Please enter the username for the PPP connection."
msgstr "Ð?ведиÑ?е имÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ? длÑ? PPP-Ñ?оединениÑ?."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
#| msgid ""
#| "This information should have been provided to you by your Internet "
#| "Service Provider."
msgid ""
"This information should have been provided by your Internet Service Provider."
msgstr "ЭÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? должен бÑ?л пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? ваÑ? Ð?нÑ?еÑ?неÑ?-пÑ?овайдеÑ? (ISP)."

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
#| msgid "PPP password:"
msgid "ISP account password:"
msgstr "Ð?аÑ?олÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?и ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "Please enter the password for the PPP connection."
msgstr "Ð?ведиÑ?е паÑ?олÑ? длÑ? PPP-Ñ?оединениÑ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
#| msgid "No Ethernet interface found"
msgid "No Ethernet interface"
msgstr "Ð?еÑ? Ethernet-инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?а."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid ""
"PPPoE networking cannot be configured because no Ethernet interface was "
"detected."
msgstr ""
"Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка Ñ?оединениÑ? PPPoE невозможна, Ñ?ак как не бÑ?л обнаÑ?Ñ?жен ни один "
"Ethernet-инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:8001
msgid "Searching for concentrators on ${IFACE}..."
msgstr "Ð?оиÑ?к PPPoE-конÑ?енÑ?Ñ?аÑ?оÑ?ов инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?а ${IFACE}..."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Failed authentication"
msgstr "Ð?Ñ?ибка аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
#| msgid ""
#| "A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
#| "incorrect. Because of this the authentication failed."
msgid ""
"A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
"probably incorrect."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ла пÑ?едпÑ?инÑ?Ñ?а попÑ?Ñ?ка PPPoE-Ñ?оединениÑ?, но Ñ?казаннаÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ионнаÑ? "
"инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?, веÑ?оÑ?Ñ?но, оÑ?ибоÑ?на."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
#| msgid "Please make sure you type the correct username and password."
msgid "Please check the username and password you provided."
msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?казаннÑ?е имÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ? и паÑ?олÑ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "Unhandled error"
msgstr "Ð?еобÑ?абоÑ?аннаÑ? оÑ?ибка."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "An unidentified error happened while attempting to create a connection."
msgstr "Ð?Ñ?и попÑ?Ñ?ке Ñ?оединениÑ? пÑ?оизоÑ?ла неизвеÑ?Ñ?наÑ? оÑ?ибка."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:11001
msgid "Please wait..."
msgstr "Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а подождиÑ?е..."

#~ msgid "PPP login:"
#~ msgstr "Ð?огин длÑ? PPP-Ñ?оединениÑ?:"

#~ msgid ""
#~ "It seems that the attempt to create a connection resulted in an unhandled "
#~ "error. Probably there is some exceptional situation which prevents "
#~ "establishing the connection."
#~ msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановлении Ñ?оединениÑ? пÑ?оизоÑ?ла оÑ?ибка."

Reply to: