[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://openssh
sper să nu fi omis nimic :).


# Romanian translation of openssh.
# Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openssh
package.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-29 11:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-12 21:12+0200\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid "Generate new configuration file?"
msgstr "Să se genereze un fişier nou de configurare?"

« am preferat varianta cu "Să se" îmi pare mai impersonală (se
potriveşte mai bine cu template-ul - căsuţă de bifat + întrebarea ....
deşi mergea şi generează la fel de bine :p) »

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file
from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be
upgrading "
"from. This package can now generate a new configuration file
(/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not
contain "
"any customisations you made with the old version."
msgstr "Această versiune de OpenSSH are un fişier de configurare
considerabil modificat faţă de versiunea care vine cu Debian 'Potato',
pe care se pare că o actualizaţi. Acest pachet poate genera acum un nou
fişier de configurare (/etc/ssh/sshd.config), care va funcţiona cu noua
versiune de server, dar nu va conţine nici o personalizare făcută pentru
versiunea anterioară."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password
can "
"ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this
is "
"the correct default (see README.Debian for more details), but you can
always "
"edit sshd_config and set it to no if you wish."
msgstr "De notat faptul că acest fişier nou de configurare va stabili
valoarea opţiunii 'PermitRootLogin' la „yes”(da în engleză) (ceea ce
înseamnă că cine ştie parola de root se poate autentifica prin ssh
direct ca root). Părerea responsabilului de pachet este că aceasta
trebuie să fie valoarea implicită (a se vedea fişierul README.Debian
pentru detalii suplimentare), dar,dacă doriţi, puteţi edita oricând
fişierul sshd_config pentru a stabili valoarea opţiunii la „no” (nu în
engleză)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"It is strongly recommended that you let this package generate a new "
"configuration file now."
msgstr "Este indicat să permiteţi acestui pachet să genereze un fişier
nou de configurare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid "Do you want to continue (and risk killing active ssh sessions)?"
msgstr "Doriţi să continuaţi (riscând întreruperea sesiunilor ssh
active)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"The version of /etc/init.d/ssh that you have installed, is likely to
kill "
"all running sshd instances.  If you are doing this upgrade via an ssh "
"session, that would be a Bad Thing(tm)."
msgstr "Este foarte probabil ca această versiune de /etc/init.d/ssh pe
care o aveţi instalată să omoare toate instanţele sshd care rulează.
Dacă faceţi această actualizare printr-o sesiune ssh, atunci acest lucru
nu ar fi bun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"You can fix this by adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the
start-stop-"
"daemon line in the stop section of the file."
msgstr "Puteţi repara acest lucru adăugând „--pidfile /var/run/sshd.pid”
la linia start-stop-daemon în secţiunea stop a fişierului."

#. Type: error
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
msgstr "Avertizare: telnetd este instalat --- probabil că nu este o idee
bună"

#. Type: error
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid ""
"I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't
actually "
"need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that there is at
"
"least some chance that telnet sessions will not be sending unencrypted
login/"
"password and session information over the network."
msgstr "Un sfat bun este fie să ştergeţi pachetul telnetd (dacă
întradevăr nu-l utilizaţi) fie să instalaţi telnetd-ssl astfel încât să
existe posibilitatea ca sesiunile telnet să nu trimită informaţii de
autentificare/parole şi informaţii de sesiune prin reţea."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "Warning: you must create a new host key"
msgstr "Avertizare: trebuie să creaţi o nouă cheie pentru sistem"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid ""
"There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH
can "
"not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old
(non-"
"free) SSH installation does not appear to be available."
msgstr "Există o cheie veche în /etc/ssh/ssh_host_key, care este
criptată cu IDEA. OpenSSH nu suportă acest tip de cheie, iar utilitarul
ssh-keygen din versiunea SSH (non-liberă) anterior instalată nu pare să
fie disponibil."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "You will need to generate a new host key."
msgstr "Va trebui să generaţi o nouă cheie pentru sistem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Dezactivează modul de autentificare provocare-răspuns?"

« am preferat şi provocare-răspuns, îmi pare mai apropiată de înţelesul
din engleză »

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in your current OpenSSH
"
"server configuration. In order to prevent users from logging in using "
"passwords (perhaps using only public key authentication instead) with
recent "
"versions of OpenSSH, you must disable challenge-response
authentication, or "
"else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password
file "
"authentication."
msgstr "Autentificarea pe bază de parole pare dezactivată în
configuraţia curentă a serverului OpenSSH. Pentru a împiedica
utilizatorii să se autentifice folosind parole (probabil folosind doar
autentificarea cu chei publice) în versiunile recente OpenSSH trebuie să
dezactivaţi autentificarea tip provocare-răspuns, sau asiguraţi-vă că
configuraţia PAM nu permite autentificarea cu fişierul de parole Unix."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not
be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no
useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration
in /etc/pam.d/ssh."
msgstr "Dacă dezactivaţi autentificarea pe bază de provocare-răspuns,
utilizatorii nu vor mai putea să se autentifice folosind parolele. Dacă
nu o dezactivaţi (răspunsul implicit), aunci opţiunea
'PasswordAuthentification no' va fi utilizabilă doar dacă modificaţi şi
configuraţia PAM din /etc/pam.d/ssh."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: