[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

po-debconf://sambaSubject: po-debconf template translation into Romanian
Package: samba
Severity: wishlist

Please include the attached translation of the po-debconf template
into Romanian, in the next samba package release.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
# translation of samba_po_ro.po to RomânÄ?
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Eddy PetriÅ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba_po_ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-03 20:39-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-10 17:49+0300\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÅ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: RomânÄ? <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1))\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Character Set for Unix filesystem"
msgstr "Setul de caractere pentru sisteme de fiÅ?iere Unix"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The \"character set\" option is currently configured in smb.conf. In Samba "
"3.0, this option is replaced by a new option, \"unix charset\". Please "
"specify the character set you wish to use for this new option, which "
"controls how Samba interprets filenames on the file system."
msgstr ""
"OpÅ£iunea â??character setâ?? (setul de caractere) se configureazÄ? acum în smb."
"conf. Ã?n Samba 3.0, aceastÄ? opÅ£iune este înlocuitÄ? de una nouÄ?, â??unix "
"charsetâ?? (setul de caractere unix). VÄ? rugÄ?m sÄ? specificaÅ£i setul de "
"caractere pe care-l doriÅ£i pentru aceastÄ? nouÄ? opÅ£iune ce controleazÄ? felul "
"în care Samba interpreteazÄ? numele de fiÅ?iere în sistemul de fiÅ?iere."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001 ../samba-common.templates:2001
msgid "If you leave this option blank, the smb.conf file will not be changed."
msgstr "DacÄ? lÄ?saÅ£i aceastÄ? opÅ£iune vidÄ?, fiÅ?ierul smb.conf nu va fi schimbat."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Character Set for DOS clients"
msgstr "Setul de caractere pentru clienţii DOS"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The \"client code page\" option is currently configured in smb.conf. In "
"Samba 3.0, this option is replaced by the option \"dos charset\". Please "
"specify the character set you wish to use for this new option. In most "
"cases, the default chosen for you will be sufficient. Note that this option "
"is not needed to support Windows clients, it is only for DOS clients."
msgstr ""
"OpÅ£iunea â??client code pageâ?? (pagina de coduri a clientului) se configureazÄ? "
"acum în smb.conf. Ã?n Samba 3.0, aceastÄ? opÅ£iune este înlocuitÄ? de opÅ£iunea "
"â??dos charsetâ?? (setul de caractere DOS). VÄ? rugÄ?m sÄ? specificaÅ£i setul de "
"caractere pe care-l doriÅ£i pentru aceastÄ? nouÄ? opÅ£iune. Ã?n cele mai multe "
"cazuri valoarea implicitÄ? aleasÄ? deja pentru dvs. va fi suficientÄ?. A se "
"reÅ£ine cÄ? aceastÄ? opÅ£iune nu este necesarÄ? pentru a ofri suport pentru "
"clienÅ£ii Windows, este necesarÄ? doar pentru clienÅ£ii DOS."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Se modificÄ? smb.conf pentru a folosi configuraÅ£iile WINS din DHCP?"

# RO: prefer sÄ? nu folosesc termeni de genul â??calculatorul dvs.â??; de multe ori nu e cazul Å?i sunÄ? mai puÅ£in profesional.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"DacÄ? acest calculator primeÅ?te informaÅ£iile IP (de configurare a reÅ£elei) de "
"la un server DHCP din reÅ£ea, acel server ar putea sÄ? ofere informaÅ£ii Å?i "
"despre serverele WINS (â??Serverele NetBIOS de numeâ??) prezente în reÅ£ea. Acest "
"lucru necesitÄ? o schimbare a fiÅ?ierului smb.conf astfel încât configuraÅ£iile "
"WINS oferite prin DHCP vor fi citite automat din /etc/samba/dhcp.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Pachetul dhcp3-client trebuie sÄ? fie instalat pentru a beneficia de aceastÄ? "
"facilitate."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Se configurÄ? smb.conf automat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Restul configuraÅ£iei Samba trateazÄ? întrebÄ?rile care afecteazÄ? parametrii "
"din /etc/samba/smb.conf, fiÅ?ierul utilizat pentru a configura programele "
"Samba (nmbd Å?i smbd). Actualul fiÅ?ier smb.conf conÅ£ine o linie â??includeâ?? sau "
"o opÅ£iune care se desfÄ?Å?oarÄ? de-a lungul a mai multor linii, lucru care ar "
"putea sÄ? creeze confuzie în procesul de configurare automatÄ? Å?i ar putea "
"duce la necesitatea editÄ?rii manuale a fiÅ?ierului smb.conf pentru a-l face "
"din nou funcţional."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"DacÄ? nu selectaÅ£i aceasta opÅ£iune, va trebui sÄ? gestionaÅ£i personal orice "
"schimbare a configuraÅ£iei Å?i nu veÅ£i putea beneficia de îmbunÄ?tÄ?Å£irile "
"periodice ale configuraţiei."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Grupul de lucru/Numele de domeniu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"Please specify the workgroup this server will appear to be in when queried "
"by clients. Note that this parameter also controls the Domain name used with "
"the security=domain setting."
msgstr ""
"VÄ? rugÄ?m sÄ? specificaÅ£i grupul de lucru de care acest server va aparÅ£ine "
"când va fi chestionat de clienÅ£i. A se reÅ£ine cÄ? acest parametru controleazÄ? "
"Å?i numele de domeniu folosit cu opÅ£iunea security=domain."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:6001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Se folosc parole criptate? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:6001
msgid ""
"Most Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. "
"If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter "
"in your Windows registry."
msgstr ""
"Cei mai mulÅ£i clienÅ£i Windows comunicÄ? cu serverele SMB folosind parole "
"criptate. DacÄ? doriÅ£i sÄ? folosiÅ£i parole necriptate, va trebui sÄ? schimbaÅ£i "
"un parametru în registrul Windows."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:6001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
"user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Activarea acestei opÅ£iuni este puternic recomandatÄ?. DacÄ? o activaÅ£i, "
"asiguraÅ£i-vÄ? cÄ? fiÅ?ierul /etc/samba/smbpasswd este valid Å?i cÄ? aÅ£i pus acolo "
"o parolÄ? pentru fiecare utillizator folosind comanda smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Se creeazÄ? baza de date cu parole /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Pentru compatibilitate cu majoritatea versiunilor de Windows, Samba trebuie "
"sÄ? fie configuratÄ? sÄ? foloseascÄ? parole criptate. Acest lucru necesitÄ? ca "
"parolele utilizatorilor sÄ? fie stocate în alt fiÅ?ier decât /etc/passwd. Acest fiÅ?ier poate fi creat automat, dar parolele trebuie sÄ? fie adÄ?ugate manual prin rularea comenzii smbpasswd Å?i prin pÄ?strarea la zi a acestuia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"DacÄ? nu-l creaÅ£i, va trebui sÄ? reconfiguraÅ£i Samba (probabil Å?i calculatoarele client) "
"sÄ? foloseascÄ? parole necriptate."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
"package for more details."
msgstr ""
"A se vedea /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html din pachetul "
"samba-doc pentru mai multe detalii."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "Samba's log files moved"
msgstr "Jurnalele lui Samba au fost mutate"

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"The log files for both Samba daemons (nmbd and smbd) are now stored in /var/"
"log/samba/. The names of the files are log.nmbd and log.smbd, for nmbd and "
"smbd respectively."
msgstr ""
"Jurnalele atât pentru demonii Samba (nmbd Å?i smbd) sunt stocate acum în var/"
"log/samba/. Numele fiÅ?ierelor sunt log.nmbd Å?i log.smbd, pentru nmbd Å?i "
"respectiv smbd."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"The old log files from /var/log/ will automatically be moved to the new "
"location."
msgstr "Vechile fiÅ?iere jurnal din /var/log/ vor fi mutate automat în noul loc."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid "Running nmbd from inetd no longer supported"
msgstr "Rularea nmbd din inetd nu mai este posibilÄ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"This system was previously configured to start nmbd and smbd from inetd. In "
"recent Samba versions, nmbd cannot be started from inetd. If you have "
"modified your /etc/init.d/samba startup script, you may need to adjust it "
"now so that nmbd will start."
msgstr ""
"Acest sistem a fost anterior configurat sÄ? porneascÄ? nmbd Å?i smbd din inetd. "
"Ã?n versiunile recente de Samba nmbd nu mai poate fi pornit din inetd. DacÄ? "
"aÅ£i modificat fiÅ?ierul-script de pornire /etc/init.d/samba, probabil cÄ? va "
"trebui sÄ?-l modificaÅ£i ca nmbd sÄ? porneascÄ?."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:4001
msgid "daemons, inetd"
msgstr "demoni, inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:4002
msgid "Samba run method:"
msgstr "Metoda de rulare a Samba:"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:4002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Demonul Samba smbd poate rula ca un demon normal sau din inetd. Rularea ca "
"demon este abordarea recomandatÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:5001
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Se mutÄ? /etc/samba/smbpasswd în /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:5001
msgid ""
"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
"the /etc/samba/smbpasswd file."
msgstr ""
"Samba 3.0 a introdus o interfaÅ£Ä? pentru baza de date SAM mai completÄ? care "
"înlocuieÅ?te fiÅ?ierul /etc/samba/smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:5001
msgid ""
"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
msgstr ""
"VÄ? rugÄ?m sÄ? confirmaÅ£i dacÄ? doriÅ£i ca fiÅ?ierul smbpasswd existent sÄ? fie "
"migrat automat în /var/lib/samba/passdb.tdb. Nu alegeÅ£i aceastÄ? opÅ£iune dacÄ? "
"plÄ?nuiÅ£i sÄ? folosiÅ£i un alt suport pentru pdb (ex. LDAP)."


Reply to: