[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pam 1.4.0-6: Please update debconf PO translation for the package pamHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
pam. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I realize this is late in the bullseye process for new translations, but we discovered a couple of cases where upgrades need user attention and we need debconf templates to warn about those.
I'm sorry we discovered this so late.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against pam.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 10 Mar 2021 11:36:18 -0500.
Although translations are still very welcome after that point.

Thanks in advance,

# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 10:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-26 12:07+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Usługi które mają być zrestartowane, w związku z aktualizacją biblioteki PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
#| "this new version of libpam. Please review the following space-separated "
#| "list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it "
#| "if needed."
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of services to be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Większość usług używających PAM musi być zrestartowana, aby używać modułów "
"zbudowanych do tej nowej wersji libpam. Proszę przeglądnąć poniższą listę "
"skryptów init.d (oddzieloną spacjami), pod kątem usług które mają być teraz "
"zrestartowane, i poprawić ją jeśli zachodzi taka potrzeba."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Menedżer logowania musi być zrestartowany ręcznie"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Menedżery logowania wdm i xdm wymagają restartu z powodu nowej wersji "
"libpam, ale występują aktywne sesje logowania X, które mogą być przerwane "
"przez ten restart. Będzie istniała potrzeba ręcznego restartu tych usług, "
"aby kolejne logowania X stały się możliwe."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Nie udało się zrestartować niektórych usług w celu aktualizacji PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Następujące usługi nie mogły zostać zrestartowane z celu aktualizacji PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Należy zrestartować te usługi ręcznie, przez wykonanie \"/etc/init.d/"
"<usługa> start\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Zrestartować usługi podczas aktualizacji pakietu bez pytania?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Niektóre z zainstalowanych usług wymagają restartu, gdy są aktualizowane "
"określone biblioteki (np. libpam, libc i libss1). Ponieważ restarty mogą "
"spowodować przerwanie tych usług, użytkownik jest zwykle pytany podczas "
"każdej aktualizacji o listę usług, które chce zrestartować. Można wybrać tę "
"opcję, aby zapobiec takim pytaniom; wtedy wszystkie potrzebne restarty "
"odbędą się automatycznie, a użytkownik uniknie pytania przy każdej "
"aktualizacji biblioteki."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "Konfiguracja PAM"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Profile PAM do włączenia:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) określa, jak obsługiwane jest przez "
"system uwierzytelnienie, autoryzacja i zmiana hasła, jak również pozwala na "
"konfigurację dodatkowych akcji do podjęcia podczas uruchamiania sesji "
"użytkownika."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Niektóre moduły PAM dostarczają profile, które mogą być użyte do "
"automatycznego dostosowania zachowania wszystkich aplikacji używających PAM "
"w systemie. Proszę określić, które z tych zachowań mają być włączone."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Wybrano niezgodne profile PAM."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Następujące profile PAM nie mogą być używane razem:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Proszę wybrać inny zestaw modułów do włączenia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Nadpisać lokalne zmiany w /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Jeden lub więcej plików /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session}, "
"zostało lokalnie zmodyfikowanych. Proszę określić, czy zmiany te powinny "
"zostać nadpisane przez konfigurację dostarczaną z systemem. W przypadku "
"braku zgody użytkownika, konieczne będzie ręczne zarządzanie systemową "
"konfiguracją uwierzytelniania."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Nie wybrano żadnych profili PAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Nie wybrano żadnych profili PAM, które mają być używane przez system. Dałoby "
"to dostęp wszystkim użytkownikom bez uwierzytelniania, co nie jest "
"dozwolone. Proszę wybrać przynajmniej jeden profil PAM z dostępnej listy."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver i xlockmore muszą zostać zrestartowane przed aktualizacją"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Wykryto jedną lub więcej działających kopii programu xscreensaver lub "
"xlockmore. Z powodu niekompatybilnych zmian biblioteki, aktualizacja pakietu "
"libpam-modules uniemożliwiła by autoryzację użytkownika do tych programów. "
"Należy zrestartować lub zatrzymać te programy przed aktualizacją, aby "
"zapobiec utknięciu użytkowników poza ich aktualnymi sesjami."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid "PAM Profiles with Deprecated Modules Disabled"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid ""
"Your system had PAM profiles enabled with the ${modules} PAM modules. These "
"modules have been removed from PAM. Leaving these PAM profiles enabled would "
"prevent users from accessing your system. As a result, these profiles have "
"been disabled."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "you are using pam_Tally or pam_tally2 in your configuration"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid ""
"The pam_tally and pam_tally2 modules have been removed from PAM. You are "
"using one of these modules in your PAM configuration in /etc/pam.d. You must "
"remove the uses of these modules before PAM can be upgraded; including these "
"modules in your PAM configuration after the upgrade will stop users from "
"being able to log into the system."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "Consider the pam_faillock module as a replacement for pam_tally."
msgstr ""

Reply to: