[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pluxml 5.5-1: Please update debconf PO translation for the package pluxmlHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for pluxml. One
single-word string was added to the English template, and is now missing in
your translation.  I would be grateful if you could take the time and update
it.  Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against
pluxml.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 08 Aug 2016 23:36:50 +0200.

Thanks in advance,

# Translation of pluxml debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2013
# This file is distributed under the same license as the pluxml package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pluxml\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pluxml@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-08 18:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-23 21:00+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Web servers to configure:"
msgstr "Serwery WWW do skonfigurowania:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"PluXml can run on any web server supporting PHP, but only listed web servers "
"can be configured automatically by this package."
msgstr ""
"PluXml może działać na dowolnym serwerze obsługującym PHP, lecz jedynie "
"wymienione serwery mogą być skonfigurowane automatycznie przez ten pakiet."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Please select the web servers that should be configured for PluXml."
msgstr ""
"Proszę wybrać serwery WWW, które mają być skonfigurowane do współpracy z "
"PluXml."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Note that you will have to make sure a PHP interpreter is enabled for the "
"web server."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że trzeba będzie się upewnić, czy interpreter PHP jest "
"włączony na danym serwerze WWW."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should the web server(s) be reloaded?"
msgstr "Czy serwer(y) mają być przeładowane?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"To activate the configuration for PluXml, the web server(s) have to be "
"reloaded."
msgstr ""
"Aby aktywować konfigurację PluXml konieczne jest przeładowanie wybranych "
"serwerów WWW."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accepting this option will reload the web server(s) when the installation is "
"complete, otherwise you will have to do that yourself."
msgstr ""
"Zaakceptowanie tej opcji spowoduje przeładowanie serwerów WWW po zakończeniu "
"instalacji, odmowa będzie wymagała wykonania tego samodzielnie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Purge blog data on package removal?"
msgstr "Wyczyścić dane bloga przy usuwaniu pakietu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "PluXml will store all blog data in /var/lib/pluxml."
msgstr "PluXml przechowuje wszystkie dane bloga w /var/lib/pluxml."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Accepting this option will remove all blog data when this package is purged, "
"which will leave you with a tidy system but may cause data loss if you purge "
"an operational blog."
msgstr ""
"Zaakceptowanie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich danych bloga przy "
"czyszczeniu tego pakietu, co wprawdzie pozostawi porządek w systemie, lecz "
"może spowodować utratę danych, jeśli czyszczony będzie działający blog."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Allow editing the configuration files from the web interface?"
msgstr "Zezwolić na edytowanie plików konfiguracyjnych z interfejsu WWW?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"PluXml includes a web-based configuration interface that allows the user to "
"change blog settings, including the list of registered users. To be usable, "
"it requires the web server to have write permission to the configuration "
"files."
msgstr ""
"PluXml zawiera interfejs WWW służący do konfiguracji, w którym można zmienić "
"ustawienia bloga, w tym listę zarejestrowanych użytkowników. Aby działał "
"poprawnie, wymagane są prawa zapisu do plików konfiguracyjnych przez serwer "
"WWW."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions to the "
"configuration files. These files will still be readable and editable by hand "
"regardless of whether or not you accept this option."
msgstr ""
"Zaakceptowanie tej opcji spowoduje nadanie serwerowi WWW uprawnień do zapisu "
"plików konfiguracyjnych. Pliki te będą wciąż odczytywalne i edytowalne "
"ręcznie, niezależnie od wybranej teraz opcji."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "German"
msgstr "niemiecki"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "English"
msgstr "angielski"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Spanish"
msgstr "hiszpański"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "French"
msgstr "francuski"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Italian"
msgstr "włoski"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Dutch"
msgstr "niderlandzki"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Occitan"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Polish"
msgstr "polski"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Portuguese"
msgstr "portugalski"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Romanian"
msgstr "rumuński"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Russian"
msgstr "rosyjski"

#. Type: select
#. Default
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.  You should
#. put your language two-letter code (if it is among the possible choices, see
#. Choices-C from the templates file if in doubt) so that it becomes the default
#. for users of that language
#. DO NOT TRANSLATE what is inside brackets!
#: ../templates:6002
msgid "en[ translators, please see comment in PO files]"
msgstr "pl"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid "Blog default language:"
msgstr "Domyślny język bloga:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid ""
"Please choose the default language of this blog, which will be used for the "
"public pages."
msgstr ""
"Proszę wybrać domyślny język bloga, który będzie używany do stron dostępnych "
"publicznie."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid ""
"Registered blog contributors will be able to choose their language for the "
"administration pages."
msgstr ""
"Zarejestrowani użytkownicy bloga będą mogli wybrać swój język do stron "
"związanych z administracją."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Blog title:"
msgstr "Tytuł bloga:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose a title for this blog. It will be displayed at the top of each "
"page and in the browser window title."
msgstr ""
"Proszę wybrać tytuł tego bloga. Będzie wyświetlany na górze każdej strony i "
"w pasku tytułowym przeglądarki."

#. Type: string
#. Default
#. This is the default blog description (subtitle); official translations of
#. this string are available at
#. <https://github.com/pluxml/PluXml/tree/master/core/lang/$LANG/install.php>
#. (replace $LANG by your language code), under the name "L_SITE_DESCRIPTION".
#: ../templates:8001
msgid "Blog or CMS, XML powered!"
msgstr "Blog or CMS, XML powered!"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Blog description or subtitle:"
msgstr "Opis lub podtytuł bloga:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Please choose a short description for this blog. It will be displayed as a "
"subtitle at the top of each page and in the browser window title."
msgstr ""
"Proszę wybrać krótki opis tego bloga. Będzie wyświetlany na górze każdej "
"strony jako podtytuł i w pasku tytułowym przeglądarki."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Administrator real name:"
msgstr "Wyświetlana nazwa administratora:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please enter the real name associated with the blog administrator account."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić wyświetlaną nazwę związaną z kontem administratora bloga."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This name will be displayed for articles written with the administrator "
"account."
msgstr ""
"Ta nazwa będzie wyświetlana przy artykułach napisanych z konta "
"administratora."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Nazwa użytkownika administrator:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please enter a name for the administrator account, which will be used to "
"manage PluXml's configuration, users, and content. The username should only "
"contain lowercase ASCII letters."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę konta administratora, która będzie używana do "
"zarządzania konfiguracją, użytkownikami i zawartością PluXml. Nazwa powinna "
"składać się wyłącznie z małych liter ASCII."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Hasło administratora:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please choose a password for the blog administrator account."
msgstr "Proszę wybrać hasło dla konta administratora bloga."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Proszę potwierdzić hasło:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić to samo hasło ponownie, aby sprawdzić, czy zostało wpisane "
"poprawnie."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Password input error"
msgstr "Błąd wprowadzania hasła"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"Dwa hasła, które zostały wprowadzone, nie są identyczne. Proszę spróbować "
"ponownie."

Reply to: