[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-pam-ldapd 0.9.4-2: Please update debconf PO translation for the package nss-pam-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nss-pam-ldapd. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would
be grateful if you could take the time and update it. Please send the
updated file as a wishlist bug against nss-pam-ldapd.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 16 Jul 2014.

Thanks in advance,


-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
# Translation of nss-pam-ldapd debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2013
# This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.13-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-08 11:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-23 23:03+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "URI serwera LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" "
"or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Proszę podać Uniform Resource Identifier serwera LDAP. Format to: \"ldap://";
"<nazwa-hosta-lub-adres-IP>:<port>/\". Można również użyć protokołu \"ldaps://"
"\" lub \"ldapi://\". Numer portu jest opcjonalny."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Przy korzystaniu z ldap lub ldaps zaleca się użycie adresu IP, w celu "
"uniknięciu problemów w przypadku niedostępności usług nazw domenowych."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be separated by spaces."
msgstr "Poszczególne URI proszę oddzielić spacją."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Podstawa wyszukiwania serwera LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić unikalną nazwę (ang. distinguished name) jako podstawę "
"wyszukiwania LDAP. Wiele stron używa w tym celu części swoich nazw "
"domenowych. Przykładowo, domena \"example.net\" może używać \"dc=example,"
"dc=net\" jako unikalną nazwę podstawy wyszukiwania."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "none"
msgstr "brak"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "simple"
msgstr "proste"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "SASL"
msgstr "SASL"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid "LDAP authentication to use:"
msgstr "Uwierzytelnianie LDAP:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid ""
"Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
"(if any):"
msgstr "Proszę wybrać typ uwierzytelniania bazy danych LDAP:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid ""
" * none: no authentication;\n"
" * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
" * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
msgstr ""
" * brak: brak uwierzytelniania;\n"
" * proste: proste DN bind i hasło;\n"
" * SASL: dowolny mechanizm Simple Authentication and Security Layer."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "Użytkownik bazy danych LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid ""
"Please enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Proszę wybrać nazwę konta, która będzie używana do zalogowania się do bazy "
"danych LDAP. Wartość powinna być podana jako unikalna nazwa (DN - ang. "
"distinguished name)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "Hasło użytkownika LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid ""
"Please enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić hasło, które będzie używane do zalogowania się do bazy "
"danych LDAP."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "SASL mechanism to use:"
msgstr "Mechanizm SASL do użycia:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid ""
"Please choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the "
"LDAP database:"
msgstr ""
"Proszę wybrać mechanizm SASL, który będzie używany do uwierzytelnienia "
"dostępu do bazy danych LDAP:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid ""
" * auto: auto-negotiation;\n"
" * LOGIN: deprecated in favor of PLAIN;\n"
" * PLAIN: simple cleartext password mechanism;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager authentication mechanism;\n"
" * CRAM-MD5: challenge-response scheme based on HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatible challenge-response scheme;\n"
" * SCRAM: salted challenge-response mechanism;\n"
" * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
" * SKEY: S/KEY mechanism (obsoleted by OTP);\n"
" * OTP: One Time Password mechanism;\n"
" * EXTERNAL: authentication is implicit in the context."
msgstr ""
" * auto: automatyczna negocjacja;\n"
" * LOGIN: przestarzałe, proszę używać PLAIN;\n"
" * PLAIN: prosty mechanizm hasła w zwykłym tekście;\n"
" * NTLM: mechanizm uwierzytelniania NT LAN Manager;\n"
" * CRAM-MD5: wyzwanie-odpowiedź oparte na HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: wyzwanie-odpowiedź kompatybilne z HTTP Digest;\n"
" * SCRAM: posolony mechanizm wyzwanie-odpowiedź;\n"
" * GSSAPI: używane do Kerberosa;\n"
" * SKEY: mechanizm S/KEY (zastąpiony przez OTP);\n"
" * OTP: mechanizm jednorazowego hasła - One Time Password;\n"
" * EXTERNAL: uwierzytelnianie wynika z kontekstu."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "SASL realm:"
msgstr "Dziedzina SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP "
"database."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić dziedzinę SASL (ang. realm), która będzie używana do "
"uwierzytelnienia do bazy danych LDAP."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
msgstr ""
"Dziedzina jest dołączana do identyfikatorów uwierzytelniania i autoryzacji."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid ""
"For GSSAPI, this can be left blank to use information from the Kerberos "
"credentials cache."
msgstr ""
"W przypadku GSSAPI pole to można pozostawić puste, aby używać informacji z "
"bufora uwierzytelnień Kerberos."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "SASL authentication identity:"
msgstr "Identyfikator uwierzytelnienia SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the SASL authentication identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić identyfikator uwierzytelnienia SASL, który będzie używany "
"w celu uwierzytelnienia do bazy danych LDAP."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid ""
"This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
msgstr ""
"Jest to login używany w mechanizmach LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 i DIGEST-MD5."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "SASL proxy authorization identity:"
msgstr "Identyfikator pośrednika uwierzytelniania SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the proxy authorization identity that will be used to "
"authenticate to the LDAP database."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić identyfikator pośrednika uwierzytelniania, który będzie "
"używany w celu uwierzytelnienia dostępu do bazy danych LDAP."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid ""
"This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
"should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr ""
"Jest to obiekt w imieniu którego wykonywane jest żądanie LDAP. Wartość "
"powinna być podana jako unikalna nazwa (DN - ang. distinguished name)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Cyrus SASL security properties:"
msgstr "Właściwości związane z bezpieczeństwem Cyrus SASL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Please enter the Cyrus SASL security properties."
msgstr "Proszę wprowadzić cechy bezpieczeństwa Cyrus SASL."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid ""
"Allowed values are described in the ldap.conf(5) manual page in the SASL "
"OPTIONS section."
msgstr ""
"Dopuszczalne wartości są opisane w podręczniku systemowym ldap.conf(5) w "
"rozdziale SASL OPTIONS."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid "Kerberos credential cache file path:"
msgstr "Ścieżka bufora uwierzytelnień Kerberos:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid ""
"Please enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be "
"used."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę pliku bufora GSSAPI/Kerberos która ma być używana."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Używać StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Proszę zdecydować czy połączenia do serwera LDAP powinny wykorzystywać "
"StartTLS w celu szyfrowania połączenia."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "never"
msgstr "nigdy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "allow"
msgstr "dozwól"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "try"
msgstr "próbuj"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "demand"
msgstr "wymagaj"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Sprawdzanie certyfikatu SSL serwera:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
msgstr ""
"Gdy używane jest połączenie szyfrowane, certyfikat serwera może być żądany i "
"sprawdzany. Proszę zdecydować które wyszukiwania mają wymagać certyfikatu i "
"czy certyfikat ma być sprawdzany pod kątem prawidłowości:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid ""
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided, it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
msgstr ""
" * nigdy : certyfikaty nie będą żądane ani sprawdzane;\n"
" * dozwól: certyfikat będzie żądany, ale nie jest wymagany ani\n"
"      sprawdzany;\n"
" * próbuj: certyfikat będzie żądany i sprawdzany, jednak gdy nie\n"
"      zostanie on dostarczony zostanie to zignorowane;\n"
" * wymagaj: certyfikat będzie żądany, wymagany i sprawdzany."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:14001
msgid "Certificate authority certificate:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:14001
msgid ""
"When certificate checking is enabled this file contains the X.509 "
"certificate that is used to check the certificate provided by the server."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:15001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver i xlockmore muszą zostać zrestartowane przed aktualizacją"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
#| "detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
#| "upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
#| "these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
#| "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out "
#| "of their current sessions."
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of nslcd may leave you unable to authenticate to these programs. You "
"should arrange for these programs to be restarted or stopped before "
"continuing this upgrade, to avoid locking your users out of their current "
"sessions."
msgstr ""
"Wykryto jedną lub więcej działających kopii programu xscreensaver lub "
"xlockmore. Z powodu niekompatybilnych zmian biblioteki, aktualizacja "
"biblioteki GNU libc uniemożliwiłaby autoryzację użytkownika do tych "
"programów. Należy zrestartować lub zatrzymać te programy przed aktualizacją, "
"aby zapobiec utknięciu użytkowników poza ich aktualnymi sesjami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:16001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Zrestartować usługi podczas aktualizacji pakietu bez pytania?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:16001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Niektóre z zainstalowanych usług wymagają restartu, gdy są aktualizowane "
"określone biblioteki (np. libpam, libc i libss1). Ponieważ restarty mogą "
"spowodować przerwanie tych usług, użytkownik jest zwykle pytany podczas "
"każdej aktualizacji o listę usług, które chce zrestartować. Można wybrać tę "
"opcję, aby zapobiec takim pytaniom; wtedy wszystkie potrzebne restarty "
"odbędą się automatycznie, a użytkownik uniknie pytania przy każdej "
"aktualizacji biblioteki."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgid "Services to restart for nslcd upgrade:"
msgstr ""
"Usługi które mają być zrestartowane, w związku z aktualizacją biblioteki PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
#| "otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
#| "(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
#| "review the following space-separated list of init.d scripts for services "
#| "to be restarted now, and correct it if needed."
msgid ""
"Running services and programs that are using nslcd need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Uruchomione usługi i programy wykorzystujące NSS wymagają restartu. W "
"przeciwnym wypadku operacje związane z autoryzacją nie będą działały "
"prawidłowo. Przy usługach takich jak ssh będzie to oznaczało brak możliwości "
"zalogowania. \n"
"Zalecane jest przejrzenie listy skryptów startowych i jej ewentualne "
"poprawienie."

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgid "Failure restarting some services for nslcd upgrade"
msgstr "Nie udało się zrestartować niektórych usług w celu aktualizacji PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgid "The following services could not be restarted:"
msgstr ""
"Następujące usługi nie mogły zostać zrestartowane z celu aktualizacji PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:18001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Aby zrestartować te usługi ręcznie należy wywołać \"/etc/init.d/<service> "
"start\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:19001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Menedżer logowania musi być zrestartowany ręcznie"

#. Type: error
#. Description
#: ../nslcd.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
#| "libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
#| "be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
#| "services by hand before further X logins will be possible."
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"nslcd, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Menedżery logowania wdm i xdm wymagają restartu z powodu nowej wersji "
"libpam, ale występują aktywne sesje logowania X, które mogą być przerwane "
"przez ten restart. Będzie istniała potrzeba ręcznego restartu tych usług, "
"aby kolejne logowania X stały się możliwe."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Nazwy usług do skonfigurowania:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify the /etc/nsswitch.conf file to "
"use the ldap datasource."
msgstr ""
"Do działania tego pakietu konieczne jest zmodyfikowania pliku /etc/nsswitch."
"conf tak, aby używać źródła danych ldap."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Można wybrać usługi, które powinny mieć włączone wyszukiwanie LDAP. Nowe "
"wyszukiwania LDAP zostaną dodane jako ostatnie źródło danych. Proszę "
"koniecznie przejrzeć te zmiany."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Usunąć teraz LDAP z pliku nsswitch.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"Następujące usługi są wciąż skonfigurowane w celu używania LDAP do "
"wyszukiwań:\n"
" ${services}\n"
"lecz pakiet libnss-ldapd ma zostać usunięty."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Zaleca się usunąć te wpisy jeśli nie planuje się dalszego używania LDAP do "
"rozwiązywania nazw. Nieusunięcie ldap z nsswitch.conf nie powinno stwarzać "
"problemów dla większości usług, lecz mechanizm rozwiązywania nazw może nie "
"do końca działać poprawnie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Można dokonać ręcznej edycji pliku /etc/nsswitch.conf lub wybrać teraz "
"automatyczne usunięcie odpowiednich wpisów. W tym drugim przypadku proszę "
"pamiętać o przejrzeniu plik /etc/nsswitch.conf po zakończeniu konfiguracji."

#~ msgid ""
#~ "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
#~ "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Jeśli włączone jest sprawdzanie certyfikatu to w pliku /etc/nslcd.conf "
#~ "należy umieścić co najmniej jedną z opcji tls_cacertdir lub "
#~ "tls_cacertfile."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: