[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba 2:4.0.10+dfsg-3: Please update debconf PO translation for the package sambaHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file as a wishlist bug
against samba.

There is no strict deadline for this as there will be many releases of
the package until jessie is released..:-)

Thanks in advance,

# Translation of samba4 debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the samba4 package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-19 21:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-11 19:28+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr "Zaktualizować z Samby 3? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""
"Można przenieść istniejące pliki konfiguracyjne z Samby 3 do Samby 4. "
"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie powiedzie się to w przypadku "
"skomplikowanej konfiguracji, ale powinno zapewnić dobry początek dla "
"większości istniejących instalacji."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "Server role"
msgstr "Rola serwera"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide "
"services such as identity management and domain logons. Each domain needs to "
"have a at least one domain controller."
msgstr ""
"Kontrolery domen zarządzają domenami w stylu NT4 lub Active Directory i "
"udostępniają usługi takie jak zarządzanie tożsamością i domeny logowania. "
"Każda domena musi mieć przynajmniej jeden kontroler domeny."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do "
"not provide any domain services. Workstations and file or print servers are "
"usually regular domain members."
msgstr ""
"Serwery członkowskie mogą być częścią domeny w stylu NT4 lub Active "
"Directory, ale nie zapewniają żadnych usług domenowych. Stacje robocze i "
"serwery plików lub druku są z reguły zwykłymi członkami domeny."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"A standalone server can not be used in a domain and only supports file "
"sharing and Windows for Workgroups-style logins."
msgstr ""
"Samodzielny serwer nie może być używany w domenie i obsługuje wyłącznie "
"dzielenie się plikami oraz loginy w stylu Windows for Workgroups."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
"this can be done manually by the user."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Realm name:"
msgstr "Nazwa dziedziny:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm for the domain that this domain controller "
"controls."
msgstr ""
"Proszę podać dziedzinę Kerberos (ang. realm) do domeny którą kontroluje ten "
"kontroler domen."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
msgstr "Z reguły jest to pisana dużymi literami nazwa DNS komputera."

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "A password can be set later by running, as root:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid " $ samba-tool user setpassword administrator"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:5001
msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr "Serwer i narzędzia Samba"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Czy zmienić smb.conf tak, by używał ustawień WINS z DHCP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Jeżeli ten komputer pobiera informacje o adresie IP z serwera DHCP przez "
"sieć, serwer DHCP może również dostarczać informacji na temat serwerów WINS "
"(\"serwerów nazw NetBIOS\") obecnych w sieci. Wymaga to zmiany w pliku smb."
"conf, aby dostarczone przez DHCP ustawienia WINS były automatycznie "
"odczytywane z /etc/samba/dhcp.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, musi być zainstalowany pakiet "
"dhcp3-client."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Czy automatycznie skonfigurować smb.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Pozostała część konfiguracji Samby związana jest z pytaniami wpływającymi na "
"parametry w /etc/samba/smb.conf, który jest plikiem używanym do konfiguracji "
"programów Samby (nmbd i smbd). Obecny smb.conf zawiera wiersz \"include\", "
"bądź opcję obejmującą wiele wierszy, co może przeszkodzić procesowi "
"zautomatyzowanej konfiguracji i wymagać od użytkownika ręcznej edycji pliku "
"smb.conf, by mógł znowu być używany."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, konieczne będzie samodzielnie "
"zajmowanie się przez użytkownika wszelkimi zmianami konfiguracji i nie "
"będzie można korzystać z okresowych jej ulepszeń."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Nazwa grupy roboczej/domeny:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Proszę określić grupę roboczą systemu. To ustawienie określa grupę roboczą, "
"w której pojawi się system, jeśli będzie użyty w roli serwera; domyślną "
"grupę roboczą, która będzie użyta podczas przeglądania z poziomu różnych "
"interfejsów oraz nazwę domeny używaną w ustawieniu \"security=domain\"."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Czy używać szyfrowania haseł?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using "
#~ "encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will "
#~ "need to change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Wszystkie współczesne klienty Windows komunikują się z serwerami SMB/CIFS "
#~ "używając zaszyfrowanych haseł. Aby używać haseł w postaci otwartego "
#~ "tekstu, konieczna będzie zmiana odpowiedniego parametru w rejestrze "
#~ "Windows."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
#~ "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you "
#~ "do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
#~ "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Włączenie tej opcji jest wysoce zalecane, ponieważ obsługa haseł w "
#~ "otwartym tekście nie jest dłużej zapewniana przez systemy Microsoft "
#~ "Windows. W takim przypadku należy upewnić się, że plik /etc/samba/"
#~ "smbpasswd jest poprawny i że zostaną w nim ustawione hasła dla każdego "
#~ "użytkownika korzystającego z polecenia smbpasswd."

#~ msgid "Samba server"
#~ msgstr "Serwer Samba"

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "demon"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "W jaki sposób Samba ma być uruchamiana?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Demon Samby smbd może działać jako zwykły demon, albo z poziomu inetd. "
#~ "Zalecane jest uruchomienie demona."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Utworzyć bazę haseł samby, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords.  This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Aby zachować zgodność z domyślnymi ustawieniami większości wersji "
#~ "Windows, Samba musi korzystać z szyfrowanych haseł. W związku z tym, "
#~ "hasła użytkowników muszą być przechowywane w innym pliku niż /etc/passwd. "
#~ "Ten plik może zostać utworzony automatycznie, ale hasła muszą być "
#~ "dodawane ręcznie za pomocą polecenia smbpasswd, a w przyszłości na "
#~ "bieżąco uaktualniane."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Jeżeli plik nie zostanie utworzony, konieczne będzie przekonfigurowanie "
#~ "Samby (i prawdopodobnie komputerów klienckich) do używania haseł w "
#~ "postaci otwartego tekstu."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt."
#~ "html from the samba-doc package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Proszę zapoznać się z plikiem /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-"
#~ "Developers-Guide/pwencrypt.html z pakietu samba-doc, aby poznać więcej "
#~ "szczegółów."

Reply to: