[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja pliku using_cvs.wmlWitam

W załączniku zaktualizowany plik devel/website/using_cvs.pl.html.


Pozdrawiam
Mirek
#use wml::debian::template title="Korzystanie z CVS"
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"

<p>CVS jest programem, który pomaga w zarzÄ?dzaniu pracÄ? ekipy osób pracujÄ?cych
równoczeÅ?nie nad tym samym materiaÅ?em. Każdy z użytkowników tworzy lokalnÄ?
kopiÄ? repozytorium dokumentów. Kopie mogÄ? byÄ? tworzone na tej samej maszynie,
albo rozsiane po caÅ?ym Å?wiecie. Użytkownicy mogÄ? modyfikowaÄ? lokalne kopie plików,
a gdy zmiany sÄ? gotowe, wysÅ?aÄ? je z powrotem na serwer.</p>

<p>DostÄ?p tylko do odczytu jest możliwy przez
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/";>stronÄ? www</a>.
Istnieje również wiele graficznych klientów CVS, takich jak
<a href="http://packages.debian.org/cervisia";>cervisia</a>, pochodzÄ?ca
z KDE. Ten dokument opisuje sposób pracy poleceniem wiersza poleceÅ?
<code>cvs</code>, inne programy funkcjonujÄ? analogicznie.</p>

<p>CVS nie pozwoli Ci wysÅ?aÄ? pliku, jeÅ?li kopia w gÅ?ównym repozytorium
zostaÅ?a zmodyfikowana od czasu Twojej ostatniej aktualizacji (update).
Przeważnie nie jest to problem i możesz nadal aktualizowaÄ? swojÄ? lokalnÄ? kopiÄ?.
JeÅ?li zmiany dotyczÄ? innej czÄ?Å?ci pliku niż ta, nad którÄ? pracowaÅ?eÅ?,
zmiany sÄ? po cichu Å?Ä?czone. Jeżeli zaÅ? zmiany dotyczÄ? tego samego obszaru,
zostaniesz ostrzeżony o konflikcie. W takim przypadku musisz przeedytowaÄ?
plik, aby naprawiÄ? problem przed wysyÅ?kÄ?.</p>

<p>W poniższym przypadku konto anonymous bÄ?dzie użyte dla przykÅ?adu. JeÅ?li masz dostÄ?p 
do innego konta, które Ci daje prawo do zapisu, to powinieneÅ? korzystaÄ? z tamtego konta. 
Jeżeli planujesz coÅ? zmieniaÄ?, powinieneÅ? zdobyÄ? konto z prawami do zapisu. 
KorzystajÄ?c z konta anonymous użytkownicy nie mogÄ? wysyÅ?aÄ? zmian. 
Zobacz <a href="#write-access">rozdziaÅ? o dostÄ?pie z prawem do zapisu</a>, aby 
uzyskaÄ? wiÄ?cej informacji.</p>

<p>Aby rozpoczÄ?Ä? pracÄ? z CVS, musisz najpierw siÄ? <code>zalogowaÄ?</code> do serwera CVS</p>

<pre>
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml login
</pre>

<p>(naciÅ?nij Enter, gdy zapyta o hasÅ?o)</p>

<p>Aby pobraÄ? kopiÄ? plików na swój komputer, użyj polecenia:</p>

<pre>
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml
</pre>

<p>Możesz pobraÄ? jedynie podzbiór stron przy pomocy:</p>

<pre>
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout -l \\
     webwml webwml/&lt;<var>kod jÄ?zyka</var>&gt;
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \\
     webwml/Perl webwml/english/template webwml/&lt;<var>kod jÄ?zyka</var>&gt;/Pics
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \\
     webwml/&lt;<var>jÄ?zyk</var>&gt;/&lt;<var>Å?cieżka do plików</var>&gt;
</pre>

<p>Polecenia powtarzaj dla wszystkich katalogów lub plików, które chcesz 
pobraÄ?. Druga linia pobiera wszystkie pliki, które bÄ?dziesz potrzebowaÅ?, aby
stworzyÄ? pliki HTML z WML. Tego typu pobieranie czÄ?Å?ciowe nie jest tak na
prawdÄ? wspierane, wiÄ?c powyższe instrukcje mogÄ? nie zadziaÅ?aÄ?.</p>

<p>JeÅ?li posiadasz konto Alioth z powiÄ?zanym <a
href="https://alioth.debian.org/account/editsshkeys.php";>kluczem publicznym
SSH</a>, możesz go użyÄ? zamiast konta anonymous w nastÄ?pujÄ?cy sposób:</p>

<pre>
  cvs -d :ext:użytkownik@cvs.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml/english/doc
</pre>

<p>Od tego momentu nie jest konieczne dopisywanie za każdym razem do polecenia czÄ?Å?ci 
<code>'-d :ext:...'</code>. Co kilka dni powinieneÅ? wykonaÄ? aktualizacjÄ?</p>

<pre>
  cvs update -d
</pre>

<p>aby pobraÄ? zmienione pliki z serwera. Opcja <code>-d</code> sprawdza również, czy na 
serwerze nie zostaÅ?y utworzone nowe katalogi; jeÅ?li zostaÅ?y utworzone - tworzy je również
w lokalnej kopii.
Z tÄ? opcjÄ? nowe katalogi zostanÄ? także utworzone jeÅ?li wykonaÅ?eÅ? czÄ?Å?ciowe
pobieranie &mdash; w takim przypadku może przydaÄ? Ci siÄ? skrypt
<code>cvsup.py</code>.</p>

<p>
Można również utworzyÄ? plik <code>~/.cvsrc</code> , który zawiera opcje dla programu CVS.
Wtedy nie bÄ?dzie trzeba wypisywaÄ? opcji za każdym razem. PrzykÅ?adowo plik ten może
zawieraÄ?:</p>

<pre>
cvs -z9
update -d -P
diff -u
</pre>

<p>Powyższe opcje sÄ? dla osób, które majÄ? prawo zapisu do gÅ?ównego magazynu.
Gdy skoÅ?czyÅ?eÅ? zmieniaÄ? stronÄ?, możesz wysÅ?aÄ? swoje zmiany na serwer korzystajÄ?c 
z polecenia:</p>

<pre>
  cvs commit &lt;plik&gt;.wml
</pre>

<p>lub</p>

<pre>
  cvs commit &lt;katalog&gt;  (aby wysÅ?aÄ? wszystkie zmiany z katalogu &lt;katalog&gt;)
</pre>

<p>lub</p>

<pre>
  cvs commit     (aby wysÅ?aÄ? wszystkie zmiany z katalogu, w którym aktualnie jesteÅ?)
</pre>

<p>JeÅ?li jesteÅ? pierwszÄ? osobÄ? tÅ?umaczÄ?cÄ? stronÄ?, powinieneÅ? wykonaÄ? polecenie</p>

<pre>
  cvs add &lt;plik&gt;.wml
</pre>

<p>przed jego wysÅ?aniem. Zauważ, że polecenie <code>cvs add</code> nie dziaÅ?a rekursywnie.
Musisz najpierw dodaÄ? katalog, a dopiero potem jego zawartoÅ?Ä?.</p>

<p>Aby uzyskaÄ? wiÄ?cej informacji na temat programu CVS, skorzystaj z polecenia <code>info cvs</code>.</p>

<p>
Jeżeli doÅ?Ä?czysz <code>Closes: #</code><var>nnnnnn</var> w wysÅ?anym opisie zmian
wtedy automatycznie zostanie zamkniÄ?ty bÅ?Ä?d o numerze <code>#</code><var>nnnnnn</var>. 
DokÅ?adny format numeru jest taki sam jak <a href="$(DOC)/debian-policy/footnotes.html#f17">w polityce Debiana</a>.
</p>
 
<p>
ProszÄ? nie doÅ?Ä?czaÄ? linków HTTPS do stron Debiana, DebConf lub SPI. 
Obecnie certyfikaty SSL do tych stron sÄ? podpisane przez Centrum Autoryzacji SPI,
które jest zaufane dla maszyn uruchmionych pod Debianem, ale 
nie dla przeglÄ?darek na innych platformach. Używanie linków HTTPS na stronach 
Debiana może powodowaÄ?, że odwiedzajÄ?cy mogÄ? mieÄ? obawy widzÄ?c bÅ?Ä?dy certyfikatów SSL
w przeglÄ?darce i obwiniaÄ? o to Debiana. Repozytorium CVS bÄ?dzie odrzucaÄ? wysyÅ?ki zawierajÄ?ce 
linki HTTPS do tych stron Debiana, o których wiadomo, że nie potrzebujÄ? SSL.</p>

<h3><a name="write-access">DostÄ?p do CVS z prawem do zapisu</a></h3>

<p>JeÅ?li już wiesz <a href="$(DEVEL)/website/desc#help">jak pomóc</a> i
przygotowaÅ?eÅ? wystarczajÄ?cÄ? iloÅ?Ä? zaakceptowanych Å?atek, możesz uzyskaÄ? dostÄ?p
do zapisu w repozytorium: <a
href="https://alioth.debian.org/project/request.php?group_id=1135";>poproÅ? o
czÅ?onkostwo w projekcie <code>webwml</code> na Alioth</a> (konieczne bÄ?dzie <a
href="https://alioth.debian.org/account/register.php";>utworzenie konta
Alioth</a> jeÅ?li jeszcze go nie posiadasz).
Prosimy napisaÄ? coÅ? użytecznego w swej proÅ?bie: nad którym jÄ?zykiem lub czÄ?Å?ciÄ?
witryny planujesz pracowaÄ?, i kto może za Ciebie porÄ?czyÄ?.</p>

Reply to: