[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

courier 1.0.5-2: Please update debconf PO translation for the package courierHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
courier. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against courier.

The deadline for receiving the updated translation is
2018-02-03. I apologize for the short notice.

Thanks in advance,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier 0.57.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-09 21:09+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: Finland\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "Luodaanko hakemistot verkkopohjaista ylläpitoa varten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier käyttää useampia asetustiedostoja hakemistossa /etc/courier. Jotkin "
"näistä tiedostoista voidaan korvata alihakemistolla, jonka sisältämät "
"tiedostot liitetään peräkkäin ja käsitellään yhtenä asetustiedostona."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files.  If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"Paketin courier-webadmin tarjoama verkkopohjainen ylläpito käyttää "
"asetushakemistoja asetustiedostojen sijaan. Jos hyväksyt tämän, kaikki "
"verkkopohjaisen ylläpitotyökalun vaatimat hakemistot luodaan, ellei niiden "
"tilalla ole jo tavallista tiedostoa."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Maildir-hakemiston polku:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Courier-palvelimet tallentavat kunkin käyttäjän sähköpostit omaan Maildir-"
"hakemistoon. Anna hakemiston suhteellinen polku käyttäjän kotihakemistosta "
"alkaen. man-ohjesivusta maildir.courier(5) voi olla apua, jos et tunne "
"Courierin käyttämää viestientallennusmuotoa."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid "Obsolete setting of MAILDIR"
msgstr "Vanhentunut MAILDIR-asetus"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid ""
"The name of the Maildir directory is now recognized through the variable "
"MAILDIRPATH in Courier configuration files. The MAILDIR setting in /etc/"
"default/courier is therefore obsolete and will be not recognized."
msgstr ""
"Maildir-hakemiston nimi haetaan nykyään Courierin asetustiedostojen "
"muuttujasta MAILDIRPATH. Tiedostossa /etc/default/courier oleva MAILDIR-"
"asetus on tästä syystä vanhentunut, eikä sitä huomioida."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "SSL-varmenne vaadittu"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop or courier-imap, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP ja IMAP over SSL (SSL-salattu IMAP) vaativat validin, allekirjoitetun "
"X.509-varmenteen. Pakettien courier-pop tai courier-imap asennuksen aikana "
"luodaan itseallekirjoitettu varmenne, jos tarpeen."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"Tuotantokäytössä X.509-varmenteen tulee olla tunnetun varmentajan "
"allekirjoittama, jotta sähköpostiasiakkaat hyväksyvät varmenteen. Varmenteen "
"oletussijainti on /etc/courier/pop3d.pem tai /etc/courier/imapd.pem."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid "Courier MTA under courier user"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The Courier MTA packaging has been extensively rewritten and major changes "
"had been done to the default setup of Courier MTA."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The default user and group for Courier MTA has been changed to courier:"
"courier.  The package tries hard to make all files belong to correct user:"
"group and the permissions on those files are correct, but if you have a non-"
"default setup, you will have to make sure that:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
" + All file owners and file in /etc/courier and /var/lib/courier\n"
"   are correctly set.\n"
" + MAILUSER and MAILGROUP settings in /etc/courier/esmtpd is set to\n"
"   correct user and group, both has to be set to `courier'."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Since Courier MTA version 1.0, Courier-IMAP 5.0, and SqWebmail 6.0, Courier "
"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs.  This will require a manual "
"conversion of existing directories"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Updating from pre-unicode versions involves:\n"
" + Renaming the actual maildir folders into unicode names (using UTF8).\n"
" + Updating the $HOME/Maildir/courierimapsubscribed file, which is a\n"
"   list of subscribed IMAP folders, if it exists.\n"
" + Updating any maildrop mail filtering recipes, $HOME/.mailfilter,\n"
"   if it exists, to reference the unicode maildir folders; or\n"
"   updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
"   maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
"unicode format maildirs."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid "Default domain:"
msgstr "Oletusverkkotunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Anna validi sähköpostiverkkotunnus. Useimmat otsaketietoja päivittävät "
"funktiot lisäävät tämän verkkotunnuksen kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, "
"joissa ei ole määritelty verkkotunnusta, esimerkiksi paikallisiin tunnuksiin."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "Viestien toimitusilmoitusten ”From”-otsake:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Anna validi arvo viestien toimitusilmoituksissa käytettävään ”From”-"
"otsakkeeseen. Näitä ilmoituksia ei voida lähettää ilman tätä asetusta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "Aktivoidaanko CGI-ohjelma?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"Jotta courier-webadmin toimisi suoraan, CGI-ohjelma /usr/lib/courier/courier/"
"webmail/webadmin tulee asentaa sijaintiin /usr/lib/cgi-bin/courierwebadmin "
"SUID-bitti asetettuna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"Tästä saattaa aiheutua merkittäviä turvariskejä, koska courierwebadmin "
"ajetaan pääkäyttäjänä. Lisäksi ratkaisu ei välttämättä toimi, riippuen "
"verkkopalvelinohjelmasta ja sen asetuksista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend through http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon ja verkkopalvelimen asetukset ovat säännösten "
"mukaisia, voit käyttää ylläpitokäyttöliittymää osoitteessa http://localhost/";
"cgi-bin/courierwebadmin."

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Courier-ylläpidon salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""
"Verkkopohjaisen Courier-ylläpitokäyttöliittymän käytön suojaamiseksi "
"tarvitaan salasana. Valitse sellainen nyt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr "paikallinen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr "verkko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr "passivoitu"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Kalenteritila:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"Valitse haluatko aktivoida kalenteritilan ”paikallinen”, groupware tai "
"”verkko”, vai passivoida sen. groupware-tilan käyttö vaatii paketin courier-"
"pcp."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"Paikallinen tila käyttää resursseja vain hieman enemmän kuin passivointi. "
"Toisaalta groupware-tila käyttää enemmän resursseja ja vaatii toimiakseen "
"erillisen taustaprosessin."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr ""
"Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/sqwebmail/PCP."
"html."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Ispell-sanakirja:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail mahdollistaa sähköpostien oikeinkirjoituksen tarkistamisen. "
"Valitse sopiva ispellin sanakirja."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink"
msgstr "symboliset linkit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "copy"
msgstr "kopiot"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "custom"
msgstr "mukautettu"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr "HTML-dokumenttien ja kuvien asennusmenetelmä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""
"Hakemistossa /usr/share/sqwebmail olevat HTML-dokumentit ja kuvat voidaan "
"laittaa saataville hakemistoon /var/www/sqwebmail symbolisilla linkeillä tai "
"kopioimalla, tai niitä voidaan olla laittamatta saataville."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""
"Vaihtoehtoa ”kopiot” suositellaan turvallisuussyistä. Jos Apachen "
"asetuksissa ovat kuitenkin jo asetukset ”FollowSymLinks” ja "
"”SymLinksIfOwnerMatch” aktivoituina, ensimmäistä vaihtoehtoa voidaan "
"harkita. Viimeinen vaihtoehto vaatii verkkopalvelimen asetusten tekemistä "
"käsin."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"Hakemisto /var/www/sqwebmail poistetaan, jos tämä paketti siivotaan, ellei "
"vaihtoehtoa ”mukautettu” ole valittu."

#~ msgid "symlink, copy, custom"
#~ msgstr "symboliset linkit, kopiot, mukautettu"

Reply to: