[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uswsusp 1.0+20110509-2.1: Please update debconf PO translation for the package uswsuspHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uswsusp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uswsusp.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 06 Sep 2012 13:44:08 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-01 13:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-07 09:53+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Keskeytyksessä käytettävä näennäismuistialue:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"Voidakseen keskeyttää järjestelmän, uswsusp tarvitsee näennäismuistiosion "
"tai -tiedoston, johon järjestelmän tilannevedos tallennetaan. Valitse "
"käytettävä laite koon mukaan järjestetystä sopivien näennäismuistialueiden "
"listasta (suurin ensin)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "Offset of swap file's header:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid ""
"When using a swap file for storing the snapshot during suspend, the location "
"of the swap file's header must be specified. This will be stored in "
"<PAGE_SIZE> units, as the offset from the beginning of the partition that "
"contains the swap file."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr ""
"Sopivaa näennäismuistialuetta ohjelmallista keskeytystä varten ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"Voidakseen keskeyttää järjestelmän, uswsusp tarvitsee näennäismuistiosion "
"tai -tiedoston, johon järjestelmän tilannevedos kirjoitetaan. Tällaista "
"muistialuetta ei näytä olevan käytettävissä."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"Sinun tulisi luoda näennäismuistiosio tai -tiedosto, mieluiten kaksi kertaa "
"järjestelmän fyysisen RAM-muistin kokoinen. "

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Aja sen jälkeen ”dpkg-reconfigure uswsusp” tai muokkaa asetustiedostoa käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr "Ydin ei tue käyttäjätilan ohjelmallista keskeytystä"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr ""
"Käytössä oleva ydin ei tue käyttäjätilan ohjelmallista keskeytystä. Käännä "
"ydin uudelleen valitsimen ”CONFIG_HIBERNATION=y” kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Jatketaanko ilman käytössä olevaa näennäismuistialuetta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Ohjelman uswsusp asetustiedostosta löytynyt näennäismuistitiedosto tai -osio "
"ei ole käytössä. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"Useimmissa tapauksissa tämä merkitsee, ettei käyttäjätilan ohjelmallinen "
"keskeytys tule toimimaan odotetusti. Sinun tulisi valita toinen "
"näennäismuistialue."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr ""
"Joissain harvinaisissa tapauksissa tällainen asetus saattaa kuitenkin olla "
"tarkoituksellinen."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Laitetiedosto, jonka kautta uswsusp voi puhua ytimelle:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Jos kenttä on tyhjä, käytetään järjestelmään koodattua oletusta /dev/"
"snapshot. Tämä toimii lähes kaikissa tapauksissa. Älä muuta tätä ilman hyvää "
"syytä."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Toivottu kuvan enimmäiskoko:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr "Anna järjestelmän vedoskuvan enimmäiskoko (tavuina)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Tämä raja ei ole tiukka; uswsusp yrittää parhaansa mukaan kunnioittaa sitä, "
"mutta ylittää sen, jos keskeytys vaatii suuremman kuvan."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"Arvo 0 pakottaa ohjelman käyttämään pienintä mahdollista vedoskuvaa. Jos "
"kenttä on tyhjä, käytetään järjestelmään koodattua oletusta, joka on 500 MB. "
"Oletusarvo on 45% järjestelmän muistista. Tämä ei ole suurin mahdollinen "
"koko, mutta vapaa lisämuisti nopeuttaa keskeytys- ja jatkamisprosesseja."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr "Ohjelmallisen keskeytyksen kirjaustaso:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Anna kirjaustaso, jota työkalut s2disk/s2both ja resume käyttävät "
"raportoidessaan keskeytys- ja jatkamisprosesseista ydinkonsolille. Ytimien "
"perusversioissa tasoa 7 korkeampia viestejä ei yleensä näytetä."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Korkein kirjaustaso:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Anna kirjaustaso, jota resume-työkalu käyttää raportoidessaan "
"ydinkonsolille, jos jatkaminen epäonnistuu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Lasketaanko kuvan tarkistussumma?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Kuvan eheyden tarkistaminen laskemalla tarkistussumma MD5-algoritmilla on "
"hieman turvallisempaa, mutta kestää myös kauemmin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Pakataanko kuva?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Jos kuva pakataan LZF-pakkausalgoritmilla, tuloksena on pienempi kuva, "
"jolloin keskeytys voidaan tehdä pienemmälle näennäismuistiosiolle. Yleensä "
"kuvan lukeminen ja kirjoittaminen on myös nopeampaa, koska kirjoitettavaa ja "
"luettavaa on vähemmän."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Aloitetaanko kirjoittaminen aikaisin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"Jatkamislaitteen synkronisointi voidaan aloittaa kuvankirjoitusprosessin "
"aikaisessa vaiheessa. Tämän on raportoitu nopeuttavan keskeytystä joissain "
"järjestelmissä ja poistavan ilmiön, jossa prosessi näyttää edistyvän "
"nopeasti, mutta odottaa sitten fsynciä pitkään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Näytetäänkö odotusnäyttö?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"Informatiivisen tulosteen sijaan voidaan keskeytys- ja jatkamisprosessien "
"aikana näyttää odotusnäyttö, jossa on prosessin edistymistä kuvaava palkki. "
"Tämä vaatii, että splashy-paketti on asennettuna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Salataanko tilannevedos?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"Turvallisuuden lisäämiseksi keskeytyksen aikana levylle kirjoitettava "
"tilannevedos on mahdollista salata. Jatkettaessa (ja keskeytettäessä, jos et "
"käytä RSA-avainta) sinulta kysytään salalausetta. Salaus pidentää "
"huomattavasti keskeytys-ja jatkamisprosesseja."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "RSA-avaintiedoston polku:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"Kuvan salaamiseen voidaan käyttää RSA-avainta, jotta jokaisen keskeytyksen "
"yhteydessä ei tarvita salalausekehotetta."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Anna RSA-avaintiedoston polku. Jätä kenttä tyhjäksi, jos et käytä RSA-"
"avainta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Luodaanko RSA-avain?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"RSA-salauksessa tarvittava avain voidaan luoda nyt. Sinulta kysytään "
"salalausetta."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "RSA-avaimen koko:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Anna RSA-avaimen koko (bittien määrä väliltä 1024-4096). Suurempi avaimen "
"koko vahvistaa salausta, mutta hidastaa salausprosessia."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "RSA-salalause:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Valitse salalause, jota käytetään kuvan salauksen purussa aina jatkettaessa."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "RSA-salalauseen vahvistus:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "käynnistä uudelleen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "laitteisto"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr "sammuta"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Sulkemistapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Jos tämän parametrin arvo on ”uudelleenkäynnistys”, s2disk-työkalu "
"käynnistää tietokoneen uudelleen sammuttamisen sijaan. Tämä voi olla "
"hyödyllistä testikäytössä. "

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Jos parametrin arvo on ”laitteisto”, laitteistokohtaista optimointia "
"käytetään, jos mahdollista."

#~ msgid "poweroff"
#~ msgstr "sammutus"

Reply to: