[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#533599: libnss-ldap: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: libnss-ldap
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAko7RycACgkQejjRZhTfFSz5pgCeOEWW/5eI07P3rdqb7eV+cKK0
rkwAnj8Ravphnx1IDzzwa4h5Jh5NTWIw
=uETR
-----END PGP SIGNATURE-----
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libnss-ldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-12 07:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-19 10:55+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Make the configuration file readable/writeable by its owner only?"
msgstr ""
"Tulisiko asetustiedoston olla vain sen omistajan luettavissa ja "
"kirjoitettavissa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you use passwords in your libnss-ldap configuration, it is usually a good "
"idea to have the configuration set with mode 0600 (readable and writable "
"only by the file's owner)."
msgstr ""
"Jos libnss-ldapin asetuksissa käytetään salasanoja, on yleensä hyvä idea "
"asettaa tiedostolle oikeudet 0600 (vain tiedoston omistaja voi lukea sitä ja "
"kirjoittaa siihen)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Note: As a sanity check, libnss-ldap will check if you have nscd installed "
"and will only set the mode to 0600 if nscd is present."
msgstr ""
"Oikeudet 0600 asetetaan vain, jos paketti nscd on asetettuna, koska muussa "
"tapauksessa tästä ei ole hyötyä."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "nsswitch.conf not managed automatically"
msgstr "Tiedostoa nsswitch.conf ei hallinnoida automaattisesti"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For the libnss-ldap package to work, you need to modify your /etc/nsswitch."
"conf to use the \"ldap\" datasource. There is an example file at /usr/share/"
"doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap which can be used as an example for "
"your nsswitch setup, or it can be copied over your current setup."
msgstr ""
"Tiedostoon /etc/nsswitch.conf tulee määritellä ”ldap” käytettäväksi "
"tietolähteeksi, jotta paketti libnss-ldap toimisi. Voit käyttää "
"esimerkkitiedostoa /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap mallina "
"omille nsswitch-asetuksillesi tai voit kopioida sen nykyisten "
"asetusten päälle."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Also, before removing this package, it is wise to remove the \"ldap\" "
"entries from nsswitch.conf to keep basic services functioning."
msgstr ""
"On myös suositeltavaa poistaa ”ldap”-rivit tiedostosta nsswitch.conf ennen "
"tämän paketin poistamista, jotta peruspalvelut toimivat edelleen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Hakukannan erittelevä nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Anna LDAP-hakukannan erittelevä nimi (Distinguished Name, DN). Useilla "
"sivustoilla käytetään verkkonimen osia tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi "
"verkkotunnus ”esimerkki.fi” käyttäisi nimeä ”dc=esimerkki,dc=fi” hakukannan "
"erittelevänä nimenä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "Vaatiiko LDAP-tietokanta kirjautumisen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Choose this option if you can't retrieve entries from the database without "
"logging in."
msgstr ""
"Valitse tämä, jos tietokannan tietueita ei voida hakea ilman kirjautumista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Note: Under a normal setup, this is not needed."
msgstr "Yleensä tätä ei tarvita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Automatically update libnss-ldap's configuration file?"
msgstr "Päivitetäänkö libnss-ldapin asetustiedostoa automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The libnss-ldap package may use debconf for its configuration."
msgstr "Paketti libnss-ldap voi käyttää debconfia asetuksien tekoon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, the configuration file will be prepended with "
"\"###DEBCONF###\"; you can disable the debconf updates by removing that line."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, asetustiedoston alkuun lisätään rivi "
"”###DEBCONF###”. Voit lopettaa debconfin avulla tehtävät päivitykset "
"poistamalla tämän rivin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "All new installations will use this option by default."
msgstr "Kaikissa uusissa asennuksissa tämä asetus on päällä oletuksena."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Unprivileged database user:"
msgstr "Tavallinen tietokantatunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"database."
msgstr "Anna tunnus, jota käytetään LDAP-tietokantaan kirjautumiseen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password for database login account:"
msgstr "Tietokantatunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään kirjauduttaessa LDAP-tietokantaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "LDAP version to use:"
msgstr "Käytettävä LDAPin versio:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please enter which version of the LDAP protocol should be used by ldapns. "
"It is usually a good idea to set this to the highest available version "
"number."
msgstr ""
"Anna LDAP-protokollan versio, jota ldapns:n tulisi käyttää. On yleensä "
"suositeltavaa käyttää suurinta käytettävissä olevaa versionumeroa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
msgstr "LDAP-palvelimen URI (Uniform Resource Identifier):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the form "
"ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be used. The "
"port number is optional."
msgstr ""
"Anna käytetyn LDAP-palvelimen URI. Tämä merkkijono on muotoa: ”ldap://<"
"verkkonimi tai IP-osoite>:<portti>/”. ldaps:// tai ldapi:// ovat myös "
"käytettävissä. Porttinumero ei ole pakollinen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Note: It is usually a good idea to use an IP address; this reduces risks of "
"failure in the event name service is unavailable."
msgstr ""
"Huomautus: On yleensä suositeltavaa käyttää IP-osoitetta, koska tällöin "
"nimipalvelun toimimattomuus ei aiheuta toimintahäiriötä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Special LDAP privileges for root?"
msgstr "Annetaanko pääkäyttäjälle erityisoikeuksia LDAPin käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This option will allow tools that perform requests to the nss system with "
"libnss-ldap as backend to return more information when called as root."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, libnss-ldapin avulla nss-järjestelmään "
"pyyntöjä tekevät työkalut palauttavat enemmän tietoja, jos niitä käytetään "
"pääkäyttäjänä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should "
"disable this."
msgstr ""
"Jos hakemisto /etc on liitetty NFS:n avulla tai käytetään muita mukautettuja "
"asetuksia, tätä ei tulisi valita."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "LDAP account for root:"
msgstr "Pääkäyttäjän LDAP-tunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Please choose which account will be used for nss requests with root "
"privileges."
msgstr ""
"Valitse mitä tunnusta käytetään tehtäessä nss-pyyntöjä "
"pääkäyttäjäoikeuksilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Note: For this to work the account needs permission to access the attributes "
"in the LDAP directory that are related to the users' shadow entries as well "
"as users' and groups' passwords."
msgstr ""
"Jotta tämä toimisi, tunnuksella tulee olla pääsy LDAP-hakemistossa oleviin "
"käyttäjien shadow-tietueisiin liittyviin attribuutteihin, samoin kuin "
"käyttäjien ja ryhmien salasanoihin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "LDAP root account password:"
msgstr "Pääkäyttäjän LDAP-tunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please enter the password to use when libnss-ldap tries to login to the LDAP "
"directory using the LDAP account for root."
msgstr ""
"Anna salasana, jota käytetään, kun paketti libnss-ldap yrittää kirjautua "
"LDAP-hakemistoon käyttäen pääkäyttäjän LDAP-tunnusta."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The password will be stored in a separate file /etc/libnss-ldap.secret which "
"will be made readable to root only."
msgstr ""
"Salasana tallennetaan erilliseen tiedostoon /etc/libnss-ldap, joka on vain "
"pääkäyttäjän luettavissa."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Entering an empty password will re-use the old password."
msgstr "Tyhjän salasanan syöttäminen jättää vanhan salasanan voimaan."

Reply to: