[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap2.3 2.4.7-3: Please update debconf PO translation for the package openldap2.3Dear translator,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap2.3. Thank you for your work on making this package available to  
users in your language!

Following a final review of the English templates and the addition of a new
debconf question, some of your translations are now marked \"fuzzy\" and
three strings are untranslated. I would be grateful if you could take the
time to update this translation. Please submit any updated translations as 
a minor bug against openldap2.3. The deadline for including the updated
translation in the next package upload to unstable is Friday, February 1.

Thanks,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-19 00:20-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-14 17:31+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ohitetaanko OpenLDAP-palvelimen asetus?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr "Jos valitset tämän, asetuksia ja tietokantaa ei luoda."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "aina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "tarvittaessa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "ei koskaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Vedosta tietokannat tiedostoon päivitettäessä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Ennen päivitystä OpenLDAP-palvelimen uuteen versioon, LDAP-hakemistoista "
"voidaan tallentaa vedos LDIF-tekstitiedostoiksi (standardoidussa LDAP-"
"tiedonsiirtomuodossa)."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Valinta ”aina” merkitsee, että tietokannat vedostetaan tilanteesta "
"riippumatta ennen päivitystä. Valinta ”tarvittaessa” merkitsee, että "
"tietokannoista otetaan vedos vain, jos uusi versio ei ole yhteensopiva "
"vanhan tietokantamuodon kanssa ja tiedot tulee tuoda kantaan uudelleen. "
"Valittaessa ”ei koskaan” vedostusta ei tehdä."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Tietokantavedosten hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Anna hakemisto, johon viennit LDAP-tietokannoista tehdään. Hakemistoon "
"luodaan useita LDIF-tiedostoja, joiden sisältö vastaa palvelimen "
"hakukantoja. Varmista, että valitulla levyosiolla on tarpeeksi vapaata "
"tilaa. Merkkijonon ”VERSION” ensimmäinen esiintymä korvataan päivitettävän "
"palvelimen versionumerolla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Siirretäänkö vanha tietokanta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Hakemistossa /var/lib/ldap on vielä tiedostoja ja ne luultavasti hajoavat "
"asetusprosessissa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, vanhat "
"tietokantatiedostot siirretään syrjään ennen uuden tietokannan luomista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yritetäänkö asetusten tekoa uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the organization is not left empty and the admin "
"passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP "
"server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry "
"later."
msgstr ""
"Antamasi asetukset ovat epäkelpoja. Varmista, että DNS-aluenimi on oikea, "
"organisaatiokenttä ei ole tyhjä ja että ylläpitosalasanat täsmäävät. Jos "
"päätät olla yrittämättä asetusten tekemistä uudelleen, LDAP-palvelimen "
"asetukset eivät ole valmiit. Voit tehdä asetukset myöhemmin ajamalla "
"komennon ”dpkg-reconfigure slapd”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-aluenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS-aluenimeä käytetään perus-DN:n (erittelevä nimi) luomisessa LDAP-"
"hakemistolle. Esimerkiksi ”foo.esimerkki.fi” luo hakemiston, jonka perus-DN "
"on ”dc=foo, dc=esimerkki, dc=fi”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
#, fuzzy
msgid "Organization name:"
msgstr "Organisaatio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston perus-DN:ssä käytettävä organisaation nimi."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitosalasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
#, fuzzy
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston ylläpitosalasana."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Vahvista salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Syötäthän saman LDAP-hakemiston salasanan uudelleen varmistaaksesi, että "
"kirjoitit sen oikein."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Syöttämäsi kaksi salasanaa eivät olleet sama. Yritä uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
#, fuzzy
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr ""
"Haluatko, että LDAP-tietokanta poistetaan poistettaessa paketti ja sen "
"asetustiedostot?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Sallitaanko LDAPv2-yhteyskäytäntö?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
#, fuzzy
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Vanhentunut LDAPv2-yhteyskäytäntö on oletuksena poissa käytöstä. Ohjelmien "
"ja käyttäjien tulisi päivittää versioon LDAPv3. Jos jotkut vanhat ohjelmat "
"eivät voi käyttää LDAPv3-yhteyskäytäntöä, valitse tämä, jolloin ”allow "
"bind_v2” lisätään tiedostoon slapd.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr "Tehdäänkö nykyisestä tietokannasta varmuuskopio ja luodaanko uusi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently "
"in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside "
"the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you "
"want to back up and abandon the current database."
msgstr ""
"Annettu hakemistopääte (verkkotunnus) ei täsmää tiedostossa /etc/ldap/slapd."
"conf olevaan. Hakemistopäätteen muuttaminen vaatii nykyisen LDAP-tietokannan "
"siirtämistä syrjään ja uuden luomista. Vahvista haluatko tehdä tehdä "
"varmuuskopion nykyisestä tietokannasta ja hylätä sen."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Toimintahäiriö ohjelmassa slapcat päivityksen aikana"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Yritettäessä päivittää LDAP-hakemistoa tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"LDAP-hakemiston tuottavassa ohjelmassa ”slapcat” tapahtui toimintahäiriö. "
"Tämä saattaa johtua virheellisestä asetustiedostosta (esimerkiksi "
"puuttuvista, taustatietokannan tuen lisäävistä ”moduleload”-riveistä)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Tämän toimintahäiriön takia ohjelmassa ”slapadd” tulee myöhemmin ilmenemään "
"toimintahäiriö. Vanhat tietokantatiedostot tullaan siirtämään hakemistoon /"
"var/backups. Jos haluat yrittää päivittämistä uudelleen, vanhat "
"tietokantatiedostot tulisi siirtää takaisin paikoilleen, korjata "
"toimintahäiriön aiheuttanut virhe ja ajaa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from $location."
msgstr ""
"Siirrä tämän jälkeen tietokantatiedostot takaisin varmuuskopiohakemistoon ja "
"aja slapadd sijainnista $location."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Vaihdetaanko taustatietokannan tyyppi LDBM:stä BDB:hen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated "
"by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages."
msgstr ""
"LDBM-taustatietokannalla on suuria vakausongelmia ja se on poistumassa "
"käytöstä OpenLDAPin version 2.2 myötä. Sitä ei enää tueta OpenLDAP-pakettien "
"toimesta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more "
"information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr ""
"Käytettäessä BDB-taustatietokantaa, se tulee asettaa asianmukaisesti. "
"Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README."
"DB_CONFIG.gz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"If you enable this option, an attempt will be made to update the "
"configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you "
"do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, yritetään päivittää asetukset käyttämään BDB:tä LDBM:n "
"sijaan ja muuntaa tietokanta. Jos et valitse tätä, päivitys keskeytetään."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Käytettävä taustatietokanta:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""
"HDB-taustatietokantaa suositellaan. HDB ja BDB käyttävät samantapaisia "
"tallennusmuotoja, mutta HDB tukee lisäksi puun osien uudelleennimeämistä. "
"Molemmat tukevat samoja asetusvalintoja."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Joka tapauksessa tulisi tarkistaa, että tuloksena olevat tietokanta-"
"asetukset vastaavat tarpeita. Tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README."
"DB_CONFIG.gz löytyy lisätietoja (englanniksi)."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config when "
"upgrading. Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, you "
"will need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol instead."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
"done automatically and you will need to configure your replica servers by "
"hand. Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
"details."
msgstr ""

Reply to: