[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package xorg 1:7.1.0-15Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
xorg. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file to me as a wishlist bug against xorg.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, April 20, 2007.

Thanks,

# Debian Installer xserver-xorg.
# Translation to Finnish.
# Copyright (C) 2006 Tapio Lehtonen
# This file is distributed under the same license as the xserver-xorg package.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Installer xserver-xorg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-06 09:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-27 11:15+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid "Video modes to be used by the X server:"
msgstr "Näyttötilat joita X-palvelimen halutaan käyttävän:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
"Removing all of them is the same as removing none, since in both cases the X "
"server will attempt to use the highest possible resolution."
msgstr ""
"Säilytä vain ne näyttötarkkuudet joita X-palvelimen halutaan käyttävän. "
"Kaikkien poistaminen ja ei yhtään poistamista johtaa samaan lopputulokseen: "
"X-palvelin yrittää käyttää suurinta mahdollista tarkkuutta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
msgstr "Yritetäänkö tunnistaa näyttölaitteisto automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"You should choose this option if you would like to attempt to autodetect the "
"recommended X server and driver module for your video card. If the "
"autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server and/"
"or driver module. If it succeeds, further configuration questions about "
"your video hardware will be pre-answered."
msgstr ""
"Valitse tämä toiminto, jos haluat laitetunnistuksen automaattisesti "
"valitsevan suositellun X-palvelimen ja näyttökortin ajurimoduulin. Jos "
"automaattinen laitetunnistus epäonnistuu, pitää haluttu X-palvelin ja/tai "
"ajurimoduuli valita itse. Jos se onnistuu, on näyttölaitteistoa koskeviin "
"jatkokysymyksiin valmis vastaus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"If you would rather select the X server and driver module yourself, do not "
"choose this option. You will not be asked to select the X server if there "
"is only one available."
msgstr ""
"Jos mieluummin valitaan X-palvelin ja ajurimoduuli itse, tulee tämä kohta "
"jättää valitsematta. X-palvelinta ei tarvitse valita, jos niitä on "
"käytettävissä vain yksi."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "No X server known for your video hardware"
msgstr "Koneen näyttölaitteistolle sopivaa X-palvelinta ei ole tiedossa"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"There is either no video hardware installed on this machine (e.g. serial "
"console only), or the \"discover\" program was unable to determine which X "
"server is appropriate for the video hardware. This could be due to "
"incomplete information in discover's hardware database, or because your "
"video hardware is not supported by the available X servers."
msgstr ""
"Tässä tietokoneessa joko ei ole mitään näytönohjainta asennettuna (esim. "
"vain pääte sarjaportissa) tai ohjelma \"discover\" ei pystynyt päättämään "
"mikä X-palvelin sopisi näyttölaitteistolle. Tämä voi johtua discoverin "
"laitetietokannan vajavaisuudesta tai koneen näyttölaitteisto ei ole tuettu "
"käytettävissä olevissa X-palvelimissa."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001
msgid "Multiple potential default X servers for your hardware"
msgstr "Laitteistoon sopivaksi X-palvelimeksi on useita mahdollisia oletuksia"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
"required to support the various devices. It is thus not possible to "
"automatically select a default X server."
msgstr ""
"Havaittiin useita näytönohjaimia, ja tarvitaan eri X-palvelimet tukemaan eri "
"laitteita. Niinpä ei ole mahdollista valita oletusta X-palvelimeksi "
"automaattisesti."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Please configure the device that will serve as this computer's \"primary head"
"\"; this is generally the video card and monitor used for display when the "
"computer is booted up."
msgstr ""
"Tee asetukset laitteelle, joka on tämän tietokoneen \"ensisijainen näyttö\"; "
"tavallisesti se näytönohjain ja näyttö, jota käytetään kun tietokone "
"käynnistyy."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"The configuration process currently only supports single-headed setups; "
"however, the X server configuration files can be edited later to support a "
"multi-head configuration."
msgstr ""
"Asetusprosessi ymmärtää tällä hetkellä vain yhden näytön käytön; X-"
"palvelimen asetustiedotoja voi kuitenkin myöhemmin muokata jos halutaan "
"tukea usean näytön käytöä."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "Desired default X server:"
msgstr "Haluttu X-oletuspalvelin:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"The X server is the hardware interface of the X Window System. It "
"communicates with the video display and input devices, providing a "
"foundation for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
msgstr ""
"X-palvelin on X-ikkunointijärjestelmän laiterajapinta. Se keskustelee näytön "
"ja syöttölaitteiden kanssa, muodostaen perustan valitulle graafiselle "
"käyttöliittymälle (GUI)."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/X11/"
"X symbolic link. Some X servers may not work with some particular graphics "
"hardware."
msgstr ""
"Käytettävissä saattaa olla useita X-palvelimia; oletuspalvelin valitaan "
"symbolisella linkillä /etc/X11/X. Jotkin X-palvelimet eivät ehkä toimi "
"jonkin nimenomaisen näytönohjaimen kanssa. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid "Write default Files section to configuration file?"
msgstr "Kirjoitetaanko Files-osan oletusarvo asetustiedostoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"The Files section of the X server configuration file tells the X server "
"where to find server modules, the RGB color database, and font files. This "
"option is recommended to experienced users only. In most cases, it should "
"be enabled."
msgstr ""
"X-palvelimen asetustiedoston Files-osa kertoo X-palvelimelle mistä löytyvät "
"palvelimen moduulit, RGB-väritietokanta ja kirjasintiedostot. Tätä valintaa "
"suositellaan vain kokeneille käyttäjille. Useimmissa tapauksissa tämän "
"pitäisi olla valittuna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Disable this option if you want to maintain a custom Files section into the "
"X.Org server configuration file. This may be needed to remove the reference "
"to the local font server, add a reference to a different font server, or "
"rearrange the default set of local font paths."
msgstr ""
"Tämä valinta otetaan pois päältä jos halutaan itse ylläpitää muokattua Files-"
"osaa X.Org-palvelimen asetustiedostossa. Tätä saatetaan tarvita jotta "
"viittaus paikalliseen kirjasinpalvelimeen saadaan pois, lisättäessä viittaus "
"johonkin muuhun kirjasinpalvelimeen tai järjestettäessä paikallisten "
"kirjasinpolkujen oletusjoukko."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid "X.Org server modules that should be loaded by default:"
msgstr "Oletuksena ladattavat X.Org-palvelimen moduulit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"This option is recommended to experienced users only. In most cases, all of "
"these modules should be enabled."
msgstr ""
"Tätä valintaa suositellaan vain kokeneille käyttäjille. Useimmissa "
"tapauksissa olisi valittava kaikki nämä moduulit."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
#, fuzzy
msgid ""
" - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
" - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
"Infrastructure);\n"
" - vbe  : support for VESA BIOS Extensions. Allows to query\n"
"      the monitor capabilities via the video card;\n"
" - ddc  : support for Data Display Channel. Allows to query\n"
"      the monitor capabilities via the video card;\n"
" - int10 : real-mode x86 emulator used to softboot secondary VGA cards.\n"
"      Should be enabled if vbe is enabled;\n"
" - dbe  : enables the double-buffering extension in the server.\n"
"      Useful for animation and video operations;\n"
" - extmod: enables many traditional and commonly used extensions, such as\n"
"      shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and "
"Xv;\n"
" - record: implements the RECORD extension, often used in server testing;\n"
" - bitmap: font rasterizer (so are freetype, and type1 modules)."
msgstr ""
" - glx  : tuki OpenGL-hahmonnukselle;\n"
" - dri  : tuki X-palvelimessa DRI:lle (Direct Rendering Infrastructure);\n"
" - vbe  : tuki VESA BIOS -laajennoksille. Sallii näytön\n"
"      ominaisuuksien kyselyn näytönohjaimen kautta;\n"
" - ddc  : tuki Data Display Channelille. Sallii näytön\n"
"      ominaisuuksien kyselyn näytönohjaimen kautta;\n"
" - int10 : reaalitilan x86-emulaattori toissijaisten VGA-näytönohjainten\n"
"      käynnistämiseen. Olisi valittava, jos vbe on valittuna;\n"
" - dbe  : valitsee kaksoispuskuroinnin käytön palvelimessa.\n"
"      Hyödyllinen animaatioissa ja videotoiminnoissa;\n"
" - extmod: valitsee useita perinteisiä ja usein käytettyjä laajennoksia,\n"
"      kuten muotoillut ikkunat, jaetun muistin, näyttötilan vaihdon, \n"
"      DGA ja Xv;\n"
" - record: toteuttaa RECORD-laajennoksen, jota käytetään usein palvelimen "
"testauksessa;\n"
" - bitmap: kirjasinten rasteroija (kuten freetype, ja type1-moduulit)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"For further information about these modules, please consult the X.Org "
"documentation."
msgstr "Lisätietoja näistä moduleista löytyy X.Orgin ohjeista."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
msgstr ""
"Laitteistoon sopivaksi X.Org-palvelimen ajuriksi on useita mahdollisia "
"oletuksia"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "Identifier for your video card:"
msgstr "Näytönohjaimen tunniste:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"The X server configuration file associates your video card with a name that "
"you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the "
"model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA GeForce "
"6600\"."
msgstr ""
"X-palvelimen asetustiedostossa voidaan näytönohjaimelle antaa nimi. Nimi on "
"tavallisesti valmistajan tai merkin nimi, jonka jälkeen tulee mallinimi, "
"esim. \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", tai \"NVIDIA GeForce 6600\"."

#. Type: text
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "Generic Video Card"
msgstr "Tyypillinen näytönohjain"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "X server driver:"
msgstr "X-palvelimen ajuri:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
"necessary to select a video card driver for the X server."
msgstr ""
"Jotta X-ikkunointijärjestelmän graafinen käyttöliittymä toimisi oikein, on "
"valittava X-palvelimen käyttämä näytönohjaimen ajuri."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid ""
"Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, or "
"for a specific model or family of chipsets."
msgstr ""
"Ajurit tavataan nimetä näytönohjaimen tai piirisarjan valmistajan mukaan, "
"tai piirisarjan tietyn mallin tai malliperheen mukaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
msgstr "Käytetäänkö ytimen ruutupuskuroitua (framebuffer) laiterajapintaa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid ""
"Rather than communicating directly with the video hardware, the X server may "
"be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
"the kernel's framebuffer driver."
msgstr ""
"Näyttölaitteiston suoran käytön sijaan X-palvelimen asetukset voidaan tehdä "
"siten, että se tekee jotkin toimenpiteet, kuten näyttötilan vaihdon, ytimen "
"kehyspuskuroidun ajurin kautta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid ""
"In theory, either approach should work, but in practice, sometimes one does "
"and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
"to turn it off if it appears to cause problems."
msgstr ""
"Periaatteessa kummankin tavan pitäisi toimia, mutta käytännössä joskus "
"toinen toimii ja toinen ei. Tämän valitseminen on turvallinen vaihtoehto, "
"mutta sen voi halutessaan ottaa pois, jos siitä näyttäisi olevan harmia."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Video card's bus identifier:"
msgstr "Näytönohjaimen tunniste väylällä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
"devices, should specify the BusID of the video card in an accepted bus-"
"specific format."
msgstr ""
"PowerPC-koneiden käyttäjien ja kaikkien, joiden on tietokoneessa enemmän "
"kuin yksi näytönohjain olisi annettava näytönohjaimen BusID kelvollisessa "
"väyläkohtaisessa muodossa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Examples:"
msgstr "Esimerkkejä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"For users of multi-head setups, this option will configure only one of the "
"heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
"configuration file, /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Monen näytön käyttäjien kannattaa huomata tämän tekevän asetukset vain "
"yhdelle näytölle. Enemmät asetukset on tehtävä itse X-palvelimen "
"asetustiedostossa /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location of "
"your PCI, AGP, or PCI-Express video card."
msgstr ""
"Komennolla \"lspci\" voidaan katsoa PCI-, AGP- tai PCI-Express-"
"näytönohjaimen väylätunniste."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
"accept the default unless you know it doesn't work."
msgstr ""
"Jos mahdollista, on tähän kysymykseen täytetty valmis vastaus ja tämä oletus "
"olisi hyväksyttävä, paitsi jos tiedetään ettei se toimi."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:15001
msgid "Incorrect format for the bus identifier"
msgstr "Väärän muotoinen arvo näytönohjaimen tunnisteelle väylällä"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid "Amount of memory (kB) to be used by the video card:"
msgstr "Näytönohjaimen käyttämän muistin määrä (kt):"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid ""
"Typically, the amount of dedicated memory used by the video card is "
"autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as the "
"Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead borrow "
"main system memory for their needs."
msgstr ""
"Tavallisesti X-palvelin tunnistaa automaattisesti näytönohjaimen käyttöön "
"varatun muistin määrän, mutta joillain yhdysrakenteisilla "
"näytönohjainpiireillä (kuten Intel i810) on vähän tai ei ollenkaan omaa "
"muistia, ja ne lainaavat keskusmuistia omaan käyttöönsä."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid ""
"This parameter should usually be left blank and specified only if the video "
"card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the RAM size."
msgstr ""
"Tämä parametri olisi yleensä jätettävä tyhjäksi. Arvo annetaan vain, jos "
"näytönohjaimella ei ole muistia, tai X-palvelin ei osaa tunnistaa muistin "
"kokoa automaattisesti."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid "XKB rule set to use:"
msgstr "Käytettävä XKB-näppäinasettelu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, an XKB rule set must be "
"chosen."
msgstr ""
"Jokin XKB-näppäinasettelu on valittava, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and Type "
"5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
msgstr ""
"Useimmille näppäimistöille pitäisi valita \"xorg\". Sun Type 4 ja Type 5 -"
"näppäimistöille pitäisi kuitenkin valita \"sun\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"Experienced users can use any defined XKB rule set. If the xkb-data package "
"has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules directory for available "
"rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa määriteltyä XKB-"
"näppäinasettelua. Jos paketti xkb-data on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid "When in doubt, this value should be set to \"xorg\"."
msgstr "Jos et ole varma, tähän kannattaa asettaa arvoksi \"xorg\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Näppäimistön malli:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard model must be "
"entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
msgstr ""
"On annettava jokin näppäimistön malli, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein. Käytettävissä olevat näppäimistömallit riippuvat "
"käytössä olevasta XKB-näppäinasettelusta."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
" With the \"xorg\" rule set:\n"
" - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
"     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
" - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
"     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
" - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
"       keycodes;\n"
" - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer.\n"
" With the \"sun\" rule set:\n"
" - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
" - type5: Sun Type5 keyboards."
msgstr ""
"Käytössä on \"xorg\" näppäinasettelu:\n"
" - pc101: perinteinen IBM PC/AT -tyylinen 101-näppäiminen näppäimistö,\n"
"     yleinen Yhdysvalloissa. Ei ole \"logo\"- tai \"valikko\"-"
"näppäimiä;\n"
" - pc104: samantapainen kuin pc101-malli, mutta lisänäppäimiä, joissa\n"
"     tavallisesti \"logo\"- ja \"valikko\"-symbolit;\n"
" - pc102: samantapainen kuin pc101, yleinen Euroopassa. Mukana \"< >\" -"
"näppäin;\n"
" - pc105: samantapainen kuin pc104, yleinen Euroopassa. Mukana \"< >\" -"
"näppäin;\n"
" - macintosh: Macintosh-näppäimistö, joka käyttää uutta syöttökerrosta\n"
"       Linuxin näppäinkoodeilla;\n"
" - macintosh_old: Macintosh-näppäimistö, joka ei käytä uutta "
"syöttökerrosta.\n"
" Käytössä \"sun\" näppäinasettelu:\n"
" - type4: Sun Type4 -näppäimistöt;\n"
" - type5: Sun Type5 -näppäimistöt."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Laptop keyboards often do not have as many keys as standalone models; laptop "
"users should select the keyboard model most closely approximated by the "
"above."
msgstr ""
"Kannettavien näppäimistöissä ei useinkaan ole yhtä paljon näppäimiä kuin "
"ulkoisissa näppäimistöissä; kannettavissa tulisi valita lähinnä vastaava "
"yllä olevista."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Experienced users can use any model defined by the selected XKB rule set. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules "
"directory for available rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat valita minkä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"määrittämistä malleista. Jos paketti xkb on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\". Users of "
"most other keyboards should generally enter \"pc105\"."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English, pitäisi yleensä kirjoittaa \"pc104\". Jos "
"näppäimistö on jokin muu, pitäisi useimmiten kirjoittaa \"pc105\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Näppäinasettelu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard layout must be "
"entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard model "
"were previously selected."
msgstr ""
"On annettava jokin näppäinasettelu, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein. Aiemmit valittu XKB-näppäinasettelu ja näppäimistön "
"malli määräävät käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"Experienced users can use any layout supported by the selected XKB rule "
"set. If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"rules directory for available rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"tukemaa näppäinasettelua. Jos paketti xkb-data on purettu, katso "
"hakemistosta /usr/share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
"localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
"code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English pitäisi kirjoittaa \"us\". Muiden maiden "
"kotoistettujen näppäimistöjen käyttäjien olisi yleensä kirjoitettava ISO "
"3166 mukainen maakoodi. Esim. Suomi on \"fi\" ja Saksa on \"de\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Näppäimistön muunnelma:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, a keyboard variant may "
"be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, and "
"layout were previously selected."
msgstr ""
"Jotta X-palvelin käsittelisi näppäimistöä halutulla tavalla, voidaan antaa "
"näppäimistön muunnelma. Käytettävissä olevat muunnelmat riippuvat valitusta "
"XKB-näppäinasettelusta, mallista ja näppäinasettelusta."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Many keyboard layouts support an option to treat \"dead\" keys such as non-"
"spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
"the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
msgstr ""
"Useissa näppäinasetteluissa on valinnaisesti tuki tarkenäppäimien (dead "
"keys) kuten korkomerkkien ja sirkumfleksin käytölle tavallisina merkin "
"tuottavina näppäiminä, ja jos tätä halutaan kirjoitetaan \"nodeadkeys\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Experienced users can use any variant supported by the selected XKB layout. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"symbols directory for the file corresponding to your selected layout for "
"available variants."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"tukemaa muunnelmaa. Jos paketti xkb-data on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/symbols/ valittua näppäinasettelua vastaavasta tiedostosta "
"käytettävissä olevat muunnelmat."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English, olisi tämä kohta yleensä jätettävä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid "Keyboard options:"
msgstr "Näppäimistön valitsimia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, keyboard options may be "
"entered. Available options depend on which XKB rule set was previously "
"selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
msgstr ""
"Näppäimistölle voidaan käyttää valitsimia, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä halutulla tavalla. Käytettävissä olevat valitsimet riippuvat "
"aiemmin valitusta XKB-näppäinasettelusta. Kaikki valitsimet eivät toimi "
"jokaisen näppäimistömallin ja näppäinasettelun kanssa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"For example, if you wish the Caps Lock key to behave as an additional "
"Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
"Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
msgstr ""
"Jos esimerkiksi halutaan Caps Lock -näppäimen toimivan toisena Control-"
"näppäimenä, kirjoitetaan \"ctrl:nocaps\"; haluttaessa vaihtaa Caps Lock ja "
"vasen Control keskenään kirjoitetaan \"ctrl:swapcaps\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"As another example, some people prefer having the Meta keys available on "
"their keyboard's Alt keys (this is the default), while other people prefer "
"having the Meta keys on the Windows or \"logo\" keys instead. If you prefer "
"to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
"meta_win\"."
msgstr ""
"Toinen esimerkki: jotkut haluavat Meta-näppäimet näppäimistön Alt-näppäimiin "
"(tämä on oletusarvo), kun taas muut haluavat Meta-näppäimet Windows- tai "
"\"logo\"-näppäimiin. Haluttaessa Windows- tai logo-näppäimien toimivan Meta-"
"näppäiminä, kirjoitetaan \"altwin:meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"You can combine options by separating them with a comma, for instance \"ctrl:"
"nocaps,altwin:meta_win\"."
msgstr ""
"Valitsimia voi yhdistellä erottamalla ne pilkulla, esimerkiksi \"ctrl:nocaps,"
"altwin:meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"Experienced users can use any options compatible with the selected XKB "
"model, layout and variant."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-asettelun, "
"näppäinasettelun ja muunnelman kanssa yhteensopivia valitsimia."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid "When in doubt, this value should be left blank."
msgstr "Jos on epävarma, olisi tämä arvo jätettävä tyhjäksi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid "Attempt mouse device autodetection?"
msgstr "Yritetäänkö tunnistaa hiiri automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid ""
"If a mouse is attached to the computer, autodetection can be attempted; it "
"may help to move the mouse while detection is attempted (the gpm program "
"should be stopped if it is used). Plugging a PS/2 or bus/inport mouse now "
"requires rebooting."
msgstr ""
"Jos hiiri on kytkettynä tietokoneesseen, voidaan yrittää automaattista "
"laitetunnistusta; voi olla eduksi liikutella hiirtä tunnistuksen aikana "
"(ohjelma gpm olisi sammutettava jos se on käytössä). Jos PS/2- tai "
"väylähiiri kytketään nyt, tarvitaan tietokoneen uudelleenkäynnistys."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid "Do not choose this option if you wish to select a mouse type manually."
msgstr "Tätä ei pidä valita jos hiiren tyyppi halutaan antaa itse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid ""
"If you choose it and autodetection fails, you will be asked this question "
"again. Autodetection can be attempted as many times as desired. If it "
"succeeds, further configuration questions about the mouse will be pre-"
"answered."
msgstr ""
"Jos tämä valittiin ja automaattinen laitetunnistus epäonnistuu, kysytään "
"tämä kysymys uudestaan. Automaattista laitetunnistusta voidaan yrittää "
"kuinka monta kertaa vaan. Jos se onnistuu, enemmät hiirtä koskevat "
"kysymykset saavat valmiin vastauksen."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid "Mouse port:"
msgstr "Hiiren portti:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
"certain characteristics of the mouse (or other pointing device, such as a "
"trackball) must be known."
msgstr ""
"Tietyt hiiren (tai muun osoitinlaitteen, kuten paikannuspallon) ominaisuudet "
"on tunntettava, jotta X-ikkunointijärjestelmän graafinen käyttöliittymä "
"toimisi oikein."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid ""
"It is necessary to determine which port (connection type) is used by the "
"mouse. Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-9 "
"or DB-25); the mouse connector is female (has holes) and the computer "
"connector is male (has pins). PS/2 ports are small round connectors (DIN) "
"with 6 pins; the mouse connector is male and the computer side female. You "
"may alternatively use a USB mouse, a bus/inport (very old) mouse, or be "
"using the gpm program as a repeater. If you need to attach or remove PS/2 "
"or bus/inport devices from your computer, please do so with the computer's "
"power off."
msgstr ""
"On selvitettävä mitä porttia (liitintyyppiä) hiiri käyttää. Sarjaporteissa "
"on D:n muotoinen 9- tai 25-piikkinen liitin (eli DB-9 tai DB-25); hiiren "
"töpseli on naaras (siinä on reiät) ja tietokoneen liitin on uros (siinä on "
"piikit). PS/2-portti on pieni pyöreä (DIN) kuusipiikkinen; hiiren töpseli on "
"uros ja tietokoneen liitin naaras. Mahdollista on myös käyttää USB-hiirtä, "
"väylähiirtä (hyvin vanha malli) tai ohjelmaa gpm toistimena. Jos PS/2- tai "
"väylähiiri on irrotettava tai kytkettävä tietokoneeseen, se olisi tehtävä "
"kun tietokoneen virta ei ole kytkettynä."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:24001
msgid "Mouse protocol:"
msgstr "Hiiren protokolla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid "Emulate 3 button mouse?"
msgstr "Emuloidaanko 3-näppäimistä hiirtä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"Most programs in the X Window System expect the mouse to have 3 buttons "
"(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
"presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of the "
"left and right buttons as middle button events."
msgstr ""
"Useimmat X-ikkunointijärjestelmän ohjelmat edellyttävät hiiressä olevan 3 "
"nappulaa (vasen, oikea ja keskimmäinen). Hiiret joissa on vain 2 nappulaa "
"voivat emuloida keskimmäisen nappulan tulkitsemalla molempien nappuloiden "
"napsautus tai painaminen keskimmäisen nappulan toiminnoiksi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
"button will continue to work normally."
msgstr ""
"Tätä valintaa voi käyttää myös hiirille joissa on 3 nappulaa tai enemmän; "
"keskimmäinen nappula toimii normaalisti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
"buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel \"clicks"
"\") are not yet supported with this configuration tool."
msgstr ""
"Huomaa ettei tämä asetustyökalu vielä tue hiiriä joissa on enemmän kuin "
"viisi nappulaa (rulla on kaksi nappulaa, \"ylös\" ja \"alas\" ja kolme jos "
"rullalla voi \"napsauttaakin\")."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid "Attempt monitor autodetection?"
msgstr "Yritetäänkö tunnistaa näyttö automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid ""
"Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
"protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
"communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
"this protocol, further configuration questions about the monitor will be pre-"
"answered."
msgstr ""
"Useat näytöt (mukaan lukien nestekidenäytöt) ja näytönohjaimet tukevat "
"yhteyskäytäntöä jonka avulla näytön tekniset tiedot voidaan välittää "
"tietokoneelle. Jos näyttö ja näytönohjain tukevat tätä yhteyskäytäntöä, on "
"näyttöä koskeviin jatkokysymyksiin valmis vastaus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid ""
"If autodetection fails, you will be asked for information about the monitor."
msgstr "Näytön tiedot kysytään jos automaattinen laitetunnistus epäonnistuu."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
msgstr "Tapa jolla näytön ominaisuudet kysytään:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
"certain characteristics of the monitor must be known."
msgstr ""
"Jotkin näytön ominaisuudet on tunnettava, jotta X-ikkunointijärjestelmän "
"graafinen käyttöliittymä toimisi oikein."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
"will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
"corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
msgstr ""
"\"Yksinkertainen\" kysyy näytön läpimitan; tämän perusteella tehdään "
"asetukset sopiviksi tyypilliselle sen kokoiselle kuvaputkinäytölle. "
"Asetukset eivät ehkä ole parhaat mahdolliset laatunäytölle."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
"refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best mode "
"you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
msgstr ""
"\"Keskitaso\" näyttää luettelon näytön tarkkuuksista ja "
"virkistystaajuuksista, kuten \"800x600 @ 85Hz\"; olisi valittava paras "
"näyttötila jota halutaan käyttää (ja joka tiedetään toimivaksi näytön "
"kanssa)."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal sync "
"and vertical refresh tolerances directly."
msgstr ""
"\"Hankalampi\" valinta tarkoittaa näytön vaaka- ja "
"pystypoikkeutustaajuusaalueiden kirjoittamista."

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
msgstr "Enintään 14 tuumaa (355 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "15 inches (380 mm)"
msgstr "Enintään 15 tuumaa (380 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "17 inches (430 mm)"
msgstr "Enintään 17 tuumaa (430 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
msgstr "19 - 20 tuumaa (480 - 510 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "21 inches (530 mm) or more"
msgstr "Yli 21 tuumaa (530 mm)"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:28002
msgid "Approximate monitor size:"
msgstr "Näytön koko suunnilleen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:28002
msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
msgstr ""
"Laadukas kuvaputkinäyttö saattaa pystyä käyttämään seuraavaksi paremman "
"kokoluokan asetuksia."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:29001
msgid "Monitor's best video mode:"
msgstr "Näytön paras näyttötila:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:29001
msgid ""
"Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable of. "
"Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT monitor, it is "
"perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than the monitor's "
"best if you wish. Users of LCD displays may also be able to do this, but "
"only if both the video chipset and the driver support it; if in doubt, use "
"the video mode recommended by the manufacturer of your LCD."
msgstr ""
"Valitse \"paras\" tarkkuus ja virkistystaajuus johon näyttö pystyy. Isommat "
"tarkkuudet ja virkistystaajuudet ovat parempia. Kuvaputkinäytölle voi "
"haluttaessa aivan hyvin valita \"huonomman\" näyttötilan. Littunäyttöillekin "
"voi ehkä valita huonomman näyttötilan, mutta vain jos sekä näytönohjaimen "
"piirisarja että ajuri tukevat sitä; jos ei ole varma, käytetään littunäytön "
"valmistajan suosittelemaa näyttötilaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:30001
msgid "Identifier for the monitor:"
msgstr "Näytön tunniste:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:30001
msgid ""
"The X server configuration file associates the monitor with a name that you "
"may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the model "
"name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
msgstr ""
"X-palvelimen asetustiedostoissa voidaan näytölle antaa nimi. Nimi on "
"tavallisesti valmistajan tai merkin nimi jonka jälkeen tulee mallinimi, "
"esim. \"Sony E200\" tai \"Dell E770s\"."

#. Type: text
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:31001
msgid "Generic Monitor"
msgstr "Tyypillinen näyttö"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:32001
msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
msgstr ""
"Kirjoitetaanko näytön vaaka- ja pystypoikkeutustaajuusalueet "
"asetustiedostoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:32001
msgid ""
"The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server in "
"most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for experienced "
"users, and should be left at its default."
msgstr ""
"X-palvelimen pitäisi useimmissa tapauksissa pystyä tunnistamaan näytön "
"vaaka- ja pystypoikkeutustaajuusalueet automaattisesti, mutta joskus "
"tarvitaan vihjeitä. Tämä valinta on kokeneille käyttäjille, ja pitäisi "
"jättää oletusarvoonsa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:33001
msgid "Monitor's horizontal sync range:"
msgstr "Näytön vaakapoikkeutustaajuusalue:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:33001
msgid ""
"Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
"frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
"CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
"Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
msgstr ""
"Kirjoita joko pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja "
"(kiinteätaajuuksisille näytöille) tai tavuviivalla eroteltu arvopari (kaikki "
"nykyaikaiset kuvaputkinäytöt). Tarvittavat tiedot pitäisi löytymän näytön "
"ohjekirjasta. Arvot alle 30 tai yli 130 ovat hyvin harvinaisia."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:34001
msgid "Monitor's vertical refresh range:"
msgstr "Näytön pystypoikkeutustaajuusalue:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:34001
msgid ""
"Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
"frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
"CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
"Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
msgstr ""
"Kirjoita joko pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja "
"(kiinteätaajuuksisille näytöille) tai tavuviivalla eroteltu arvopari (kaikki "
"nykyaikaiset kuvaputkinäytöt). Tarvittavat tiedot pitäisi löytymän näytön "
"ohjekirjasta. Arvot alle 50 tai yli 160 ovat hyvin harvinaisia."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:35001
msgid "Incorrect values entered"
msgstr "Annetut arvot olivat väärin"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:35001
msgid ""
"The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair of "
"values separated by a dash."
msgstr ""
"Kelvollinen muoto on pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja tai "
"tavuviivalla eroteltu arvopari."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid "Desired default color depth in bits:"
msgstr "Haluttu oletus värisyvyydelle bitteinä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid ""
"Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
"amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
"expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
"acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
"more information."
msgstr ""
"Kannattaa käyttää 24-bittistä värisyvyyttä, mutta jos näytönohjaimella ei "
"ole tarpeeksi näyttömuistia, saattaa olla mahdollista käyttää parempia "
"tarkkuuksia pienentämällä värisyvyyttä. Lisäksi joissain näytönohjaimissa "
"laitetason 3D-kiihdytys toimii vain tietyillä värisyvyyksillä. Etsi "
"lisätietoja näytönohjaimen ohjekirjasta."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid ""
"So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus 8 "
"bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can handle "
"both. If you want either, select 24 bits."
msgstr ""
"Niin sanottu \"32-bittinen väri\" on oikeastaan 24-bittiä väritietoa ja 8 "
"bittiä alfakanavaa tai nollaa; X-ikkunointijärjestelmä osaa molemmat. "
"Haluttaessa jompi kumpi valitaan 24 bittiä."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:37001
msgid "Empty value"
msgstr "Tyhjä arvo"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:37001
msgid "A null entry is not permitted for this value."
msgstr "Tämä arvo ei saa olla tyhjä."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:38001
msgid "Invalid double-quote characters"
msgstr "Ei saa kirjoittaa lainausmerkkejä"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:38001
msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
msgstr "Lainausmerkit (\") eivät ole sallittuja arvossa."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:39001
msgid "Numerical value needed"
msgstr "Tarvitaan numero"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:39001
msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
msgstr "Arvossa saa olla vain numeromerkkejä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid "Autodetect keyboard layout?"
msgstr "Tunnistetaanko näppäinasettelu automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid ""
"The default keyboard layout selection for the Xorg server will be based on a "
"combination of the language and the keyboard layout selected in the "
"installer."
msgstr ""
"Xorg-palvelimen valitsee oletuksen näppäinasettelulle asentimessa valitun "
"kielen ja näppäinasettelun perusteella."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid ""
"Choose this option if you want the keyboard layout to be redetected. Do not "
"choose it if you want to keep your current layout."
msgstr ""
"Valitse tämä jos näppäinasettelu halutaan tunnistaa automaattisesti "
"uudestaan. Älä valitse jos nykyinen näppäinasettelu halutaan säilyttää."

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Root Only"
msgstr "Vain pääkäyttäjä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Console Users Only"
msgstr "Vain konsolikäyttäjät"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Anybody"
msgstr "Kaikki"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid "Users allowed to start the X server:"
msgstr "Käyttäjät jotka saavat käynnistää X-palvelimen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid ""
"Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
"permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
"even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which is "
"what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
"compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
"to one of the virtual consoles."
msgstr ""
"Tietoturvasyistä saattaa olla huono ajatus sallia kenen tahansa käynnistää X-"
"palvelin, koska se toimii pääkäyttäjän oikeuksilla. Toisaalta on vielä "
"huonompi ajatus suorittaa yleiskäyttöisiä X:n asiakasohjelmia pääkäyttäjänä, "
"mikä saattaa olla tilanne jos vain pääkäyttäjä saa käynnistää X-palvelimen. "
"Hyvä sovitteluratkaisu on sallia X-palvelimen käynnistys ainoastaan "
"käyttäjille jotka ovat kirjautuneet sisään jollekin virtuaalikonsolille."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid "Nice value for the X server:"
msgstr "X-palvelimen nice-arvo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
"it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
"run at a higher process priority than the default; a process's priority is "
"known as its \"nice\" value. These values range from -20 (extremely high "
"priority, or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low "
"priority). The default nice value for ordinary processes is 0, and this is "
"also the recommend value for the X server."
msgstr ""
"Käytettäessä erilaisia skeduloijia käyttöjärjestelmän ytimessä on havaittu X-"
"palvelimen suorituskyvyn paranevan kun sen prioriteetti on suurempi kuin "
"prosessien oletusarvo; prosessin prioriteetti ilmaistaan sen \"nice\"-"
"arvolla. Mahdolliset arvot ovat -20:stä (hyvin korkea prioriteetti) arvoon "
"19 (hyvin alhainen prioriteetti). Tavallisten prosessien oletusarvo nicelle "
"on 0, ja tämä on myös X-palvelimelle suositeltu arvo."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, and "
"the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
"the X server will be sluggish and unresponsive."
msgstr ""
"Välin -10 - 0 ulkopuolella olevia arvoja ei suositella; liian negatiivinen "
"arvo saa X-palvelimen häiritsemään järjestelmän tärkeitä prosesseja. Liian "
"suuri positiivinen arvo tekee X-palvelimesta jähmeän ja hitaan reagoimaan."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Incorrect nice value"
msgstr "Nice-arvo ei kelpaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
msgstr "Kirjoita kokonaisluku väliltä -20 - 19."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid "Major possible upgrade issues"
msgstr "Mahdollisesti vakavia päivityspulmia"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid ""
"Some users have reported that upon upgrade to the current package set, their "
"xserver package was no longer installed. Because there is no easy way around "
"this problem, you should be sure to check that the xserver-xorg package is "
"installed after upgrade. If it is not installed and you require it, it is "
"recommended that you install the xorg package to make sure you have a fully "
"functional X setup."
msgstr ""
"Jotkut käyttäjät ovat ilmoittaneet ettei paketti xserver ole enää "
"asennettuna kun on päivitetty tämänhetkiseen pakettijoukkoon. Koska tämän "
"ongelman kiertämiseen ei ole helppoa keinoa, olisi varmistettava että "
"paketti xserver-xorg on asennettuna päivityksen jälkeen. Jos se ei ole ja "
"sitä tarvitaan, suositellaan asennettavaksi paketti xorg, jotta varmasti "
"olisi asennettuna toimiva X-järjestelmä."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid "Cannot remove /usr/X11R6/bin directory"
msgstr "Hakemistoa /usr/X11R6/bin ei voi poistaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This upgrade requires that the /usr/X11R6/bin directory be removed and "
"replaced with a symlink. An attempt was made to do so, but it failed, most "
"likely because the directory is not yet empty. You must move the files that "
"are currently in the directory out of the way so that the installation can "
"complete. If you like, you may move them back after the symlink is in place."
msgstr ""
"Tämä asennus vaatii hakemiston /usr/X11R6/bin poistettavaksi ja "
"korvattavaksi symbolisella linkillä. Tätä yritettiin, mutta se epäonnistui, "
"luultavimmin koska hakemisto ei ole vielä tyhjä. Hakemistossa nyt olevat "
"tiedostot on siirrettävä pois tieltä, jotta asennus pääsee loppuun. "
"Haluttaessa ne voidaan siirtää takaisin, kun symbolinen linkki on paikallaan."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This package installation will now fail and exit so that you can do this. "
"Please re-run your upgrade procedure after you have cleaned out the "
"directory."
msgstr ""
"Tämän paketin asennus päättyy nyt virheeseen, jotta tuo voidaan tehdä. "
"Käynnistä päivitys uudestaan, kun hakemisto on siivottu."

Reply to: