[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

In bijlage een verschillenbestand met betrekking tot de vertaling van de
documentatie bij apt. Het volledige bestand is in bijlage niet toegevoegd
in het licht van de maximaal toegelaten grootte van e-mailberichten.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

--- apt_2.7.3_nl.po	2023-08-29 23:39:19.195233835 +0200
+++ apt_2.7.12_nl.po	2024-02-26 22:00:52.719024678 +0100
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Translation of apt-doc to Dutch
 # This file is distributed under the same license as the apt-doc package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015-2023.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015-2024.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-doc 2.7.3\n"
+"Project-Id-Version: apt-doc 2.7.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2023-07-26 17:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-08-29 23:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2024-02-20 18:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-02-26 22:00+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -883,6 +883,16 @@
 "<literal>edit-sources</literal> laat u toe uw &sources-list;-bestanden te bewerken met de teksteditor van uw "
 "voorkeur terwijl het ook basale foutcontroles uitvoert."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt.8.xml
+msgid "(summarised in &apt-cache;)"
+msgstr "(samengevat in &apt-cache;)"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt.8.xml
+msgid "(summarised in &apt-get;)"
+msgstr "(samengevat in &apt-get;)"
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt.8.xml
 msgid "Script Usage and Differences from Other APT Tools"
@@ -1321,6 +1331,23 @@
 "onbeheersbaar wordt. Door het uitzetten van de configuratieoptie <literal>APT::Clean-Installed</literal> kan het "
 "opruimen van pakketbestanden van geïnstalleerde pakketten verhinderd worden."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-get.8.xml
+msgid "alias)"
+msgstr "alias)"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-get.8.xml
+msgid ""
+"<literal>distclean</literal> removes all files under <filename>&statedir;/lists</filename> except Release, Release."
+"gpg, and InRelease.  It can be used for example, when finalizing images distributed to users.  The release files are "
+"kept for security reasons, to prevent various types of attacks."
+msgstr ""
+"<literal>distclean</literal> verwijdert alle bestanden onder <filename>&statedir;/lists</filename> behalve Release, "
+"Release.gpg en InRelease. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het afwerken van images die verspreid worden "
+"onder gebruikers. De bestanden release worden bewaard om veiligheidsredenen, om verschillende soorten aanvallen te "
+"voorkomen."
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
 msgid ""
@@ -1921,7 +1948,7 @@
 msgstr ""
 "Voer de opdracht <option>update</option> uit vóór de opgegeven opdracht. Dit wordt ondersteund voor commando's die "
 "pakketten installeren, verwijderen of opwaarderen, zoals <option>install</option>, <option>remove</option>, "
-"<option>safe-upgrade</option>, <option>full-upgrade< /optie>. Dit kan handig zijn om ervoor te zorgen dat een "
+"<option>safe-upgrade</option>, <option>full-upgrade</option>. Dit kan handig zijn om ervoor te zorgen dat een "
 "commando altijd de nieuwste versies installeert, of, in combinatie met de optie <option>--snapshot</option>, om "
 "ervoor te zorgen dat de momentopname aanwezig is wanneer install wordt uitgevoerd."
 
@@ -2536,8 +2563,8 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
 #: apt-key.8.xml
-msgid "apt-key(8) will last be available in Debian 12 and Ubuntu 23.10."
-msgstr "apt-key(8) zal voor het laatst beschikbaar zijn in Debian 12 en Ubuntu 23.10."
+msgid "apt-key(8) will last be available in Debian 12 and Ubuntu 24.04."
+msgstr "apt-key(8) zal voor het laatst beschikbaar zijn in Debian 12 en Ubuntu 24.04."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt-key.8.xml
@@ -4045,6 +4072,42 @@
 "De onderafdeling CDROM regelt het gereedschap &apt-cdrom; raadpleeg de documentatie daarover voor meer informatie "
 "over de opties in kwestie."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid "Never autoremove packages that match the regular expression(s)."
+msgstr "Pakketten waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie(s) nooit automatisch verwijderen."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
+"This option tells apt autoremove that kernels are protected and defaults to true. In case kernels are not protected "
+"they are treated as any other package."
+msgstr ""
+"Deze optie vertelt apt autoremove dat kernels beschermd zijn en staat standaard op true. In het geval dat kernels "
+"niet beschermd zijn, worden ze behandeld als elk ander pakket."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
+"Define the regular expression(s) for versioned kernel packages.  Based on these expressions a rule set is injected "
+"into apt similar to APT::NeverAutoRemove regular expressions."
+msgstr ""
+"De reguliere expressie(s) definiëren voor kernelpakketten met versiebeheer. Op basis van deze expressies wordt een "
+"regelset in apt geïnjecteerd, vergelijkbaar met de reguliere expressies van APT::NeverAutoRemove."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
+"Keep a custom amount of kernels when autoremoving and defaults to 2, meaning two kernels are kept. Apt will always "
+"keep the running kernel and the latest one. If the latest kernel is the same as the running kernel, the second "
+"latest kernel is kept.  Because of this, any value lower than 2 will be ignored. If you want only the latest kernel, "
+"you should set APT::Protect-Kernels to false."
+msgstr ""
+"Een aangepast aantal kernels behouden bij het automatisch verwijderen en is standaard ingesteld op 2, wat betekent "
+"dat er twee kernels behouden blijven. Apt zal altijd de actieve kernel en de laatste kernel behouden. Als de laatste "
+"kernel hetzelfde is als de actieve kernel, wordt de op één na laatste kernel behouden. Daarom wordt elke waarde "
+"lager dan 2 genegeerd. Als u alleen de laatste kernel wilt, moet u APT::Protect-Kernels op false instellen."
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt.conf.5.xml
 msgid "The Acquire Group"
@@ -9253,7 +9316,7 @@
 "identiteit van de server en die moet overeenkomen met de DNS-naam die gebruikt wordt om hem te benaderen. Zoals "
 "gevraagd wordt door RFC 2818 wordt de naam van de spiegelserver standaard getoetst aan de identiteit die in het "
 "certificaat gevonden wordt. Dit standaardgedrag is veilig en moet niet gewijzigd worden, maar indien u weet dat de "
-"server die u gebruikt, een DNS-naam heeft die niet overeenkomst met de identiteit in diens certificaat, kunt u de "
+"server die u gebruikt, een DNS-naam heeft die niet overeenkomt met de identiteit uit diens certificaat, kunt u de "
 "optie instellen op \"<literal>false</literal>\", hetgeen zal voorkomen dat de vergelijking uitgevoerd wordt."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
@@ -9940,7 +10003,7 @@
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-patterns.7.xml
 msgid "Selects packages where the name matches the given regular expression."
-msgstr "Selecteert pakketten waarvan de naam overeenkomst met de opgegeven reguliere expressie."
+msgstr "Selecteert pakketten waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
 #: apt-patterns.7.xml
@@ -9959,6 +10022,17 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
 #: apt-patterns.7.xml
+#| msgid "<code>?false</code>"
+msgid "<code>?phasing</code>"
+msgstr "<code>?phasing</code>"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-patterns.7.xml
+msgid "Selects packages that will be kept back in upgrades due to phasing."
+msgstr "Selecteert pakketten die bij upgrades vastgehouden worden vanwege fasering."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-patterns.7.xml
 msgid "<code>?upgradable</code>"
 msgstr "<code>?upgradable</code>"
 
@@ -10134,6 +10208,17 @@
 msgid "Selects versions where the Priority string equals the given name."
 msgstr "Selecteert versies waarvan de prioriteitstekenreeks gelijk is aan de opgegeven naam."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-patterns.7.xml
+#| msgid "<code>?false</code>"
+msgid "<code>?security</code>"
+msgstr "<code>?security</code>"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-patterns.7.xml
+msgid "Selects packages that are a security update or succeed a security update."
+msgstr "Selecteert pakketten die een beveiligingsupdate zijn of een opvolger zijn van een beveiligingsupdate."
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt-patterns.7.xml
 msgid "Package relationship patterns"

Reply to: