[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In de git-opslagplaats release-notes werd de vertaling van
nl/issues.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index efeb6f49..fd76c873 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Dutch translation of the Debian release notes.
 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021-2022.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-09-24 20:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-24 20:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-03-10 18:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-03-10 20:51+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -182,11 +182,11 @@ msgstr "APT::Default-Release \"/^bullseye(|-security|-updates)$/\";"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:93
 msgid ""
-"which takes advantage of the undocumented feature of APT that it supports "
-"regular expressions (inside <literal>/</literal>)."
+"which takes advantage of APT's support for regular expressions (inside "
+"<literal>/</literal>)."
 msgstr ""
-"Deze regel maakt gebruik van de niet-gedocumenteerde eigenschap van APT dat het "
-"reguliere expressies ondersteunt (binnen <literal>/</literal>)."
+"Deze regel maakt gebruik van het feit dat APT reguliere expressies ondersteunt "
+"(binnen <literal>/</literal>)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:100
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021-2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-03-10 18:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-10 20:51+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering van "
"&oldreleasename; naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:28
msgid "Something"
msgstr "Iets"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:30
msgid "With text"
msgstr "Met tekst"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:36
msgid "New VA-API default driver for Intel GPUs"
msgstr "Nieuw VA-API-standaardstuurprogramma voor Intel GPU's"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:38
msgid ""
"For Intel GPUs available with Broadwell and newer, the Video Acceleration API "
"(VA-API) implementation now defaults to <systemitem role=\"package\">intel-"
"media-va-driver</systemitem> for hardware accelerated video decoding. Systems "
"which have <systemitem role=\"package\">va-driver-all</systemitem> installed "
"will automatically be upgraded to the new driver."
msgstr ""
"Voor Intel GPU's die beschikbaar zijn vanaf Broadwell en recenter, is de "
"implementatie van de API voor Video-Acceleratie (VA-API) nu standaard ingesteld "
"op <systemitem role=\"package\">intel-media-va-driver</systemitem> voor "
"hardwareversnelde videodecodering. Systemen waarop <systemitem role=\"package"
"\">va-driver-all</systemitem> geïnstalleerd is zullen automatisch naar het "
"nieuwe stuurprogramma opgewaardeerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:46
msgid ""
"The legacy driver package <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is still available and offers support up to the Cannon Lake micro "
"architecture. To prefer the legacy driver over the new default one, set the "
"environment variable <literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> to <literal>i965</"
"literal>, for instance by setting the variable in <filename>/etc/environment</"
"filename>. For more information, please see the Wiki's page on <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."
msgstr ""
"Het oudere stuurprogrammapakket <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is nog steeds beschikbaar en biedt ondersteuning tot aan de Cannon "
"Lake-microarchitectuur. Om het oude stuurprogramma te verkiezen boven het "
"nieuwe standaard stuurprogramma, stelt u de omgevingsvariabele "
"<literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> in op <literal>i965</literal>, door "
"bijvoorbeeld deze variabele in te stellen in <filename>/etc/environment</"
"filename>. Raadpleeg voor meer informatie de Wiki-pagina's over <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:59
msgid "The XFS file system no longer supports barrier/nobarrier option"
msgstr ""
"Het XFS-bestandssysteem ondersteunt niet langer de optie barrier/nobarrier"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:62
msgid ""
"Support for the <literal>barrier</literal> and <literal>nobarrier</literal> "
"mount options has been removed from the XFS file system. It is recommended to "
"check <filename>/etc/fstab</filename> for the presence of either keyword and "
"remove it. Partitions using these options will fail to mount."
msgstr ""
"Bij het XFS-bestandssysteem werd ondersteuning voor de aankoppelopties "
"<literal>barrier</literal> en <literal>nobarrier</literal> verwijderd. Het "
"wordt aanbevolen om <filename>/etc/fstab</filename> te controleren op de "
"aanwezigheid van een van beide sleutelwoorden en deze te verwijderen. Partities "
"die deze opties gebruiken zullen niet aangekoppeld worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:73
msgid "Changed security archive layout"
msgstr "Gewijzigde indeling van het beveiligingsarchief"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:75
msgid ""
"For bullseye, the security suite is now named <literal>bullseye-security</"
"literal> instead of <literal><replaceable>codename</replaceable>/updates</"
"literal> and users should adapt their APT source-list files accordingly when "
"upgrading."
msgstr ""
"In bullseye heet de beveiligingssuite nu <literal>bullseye-security</literal> "
"in plaats van <literal><replaceable>codename</replaceable>/updates</literal> en "
"gebruikers moeten hun sources.list-bestanden voor APT dienovereenkomstig "
"aanpassen bij het upgraden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:82
msgid "The security line in your APT configuration may look like:"
msgstr "De beveiligingsregel in uw APT-configuratie kan er zo uitzien:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:83
#, no-wrap
msgid "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"
msgstr "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:86
msgid ""
"If your APT configuration also involves pinning or <literal>APT::Default-"
"Release</literal>, it is likely to require adjustments as the codename of the "
"security archive no longer matches that of the regular archive. An example of a "
"working <literal>APT::Default-Release</literal> line for bullseye looks like:"
msgstr ""
"Als uw APT-configuratie ook pinning of <literal>APT::Default-Release</literal> "
"omvat, zijn er waarschijnlijk aanpassingen nodig omdat de codenaam van het "
"beveiligingsarchief niet langer overeenkomt met die van het reguliere archief. "
"Een voorbeeld van een werkende <literal>APT::Default-Release</literal>-regel "
"voor bullseye ziet er als volgt uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:92
#, no-wrap
msgid "APT::Default-Release \"/^bullseye(|-security|-updates)$/\";"
msgstr "APT::Default-Release \"/^bullseye(|-security|-updates)$/\";"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:93
msgid ""
"which takes advantage of APT's support for regular expressions (inside "
"<literal>/</literal>)."
msgstr ""
"Deze regel maakt gebruik van het feit dat APT reguliere expressies ondersteunt "
"(binnen <literal>/</literal>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:100
msgid "Password hashing uses yescrypt by default"
msgstr "Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:102
msgid ""
"The default password hash for local system accounts <ulink url=\"https://";
"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> has "
"been changed</ulink> from SHA-512 to <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). This is expected to provide improved "
"security against dictionary-based password guessing attacks, in terms of both "
"the space and time complexity of the attack."
msgstr ""
"De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts <ulink url=\"https://";
"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> is "
"veranderd</ulink> van SHA-512 naar <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (zie <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). Dit zal naar verwachting een verbeterde "
"beveiliging bieden tegen op woordenboek gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te "
"raden, zowel wat betreft de ruimte- als de tijdcomplexiteit van de aanval."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:112
msgid ""
"To take advantage of this improved security, change local passwords; for "
"example use the <command>passwd</command> command."
msgstr ""
"Wijzig lokale wachtwoorden om van deze verbeterde beveiliging te profiteren; "
"gebruik bijvoorbeeld heet commando <command>passwd</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:117
msgid ""
"Old passwords will continue to work using whatever password hash was used to "
"create them."
msgstr ""
"Oude wachtwoorden blijven werken, ongeacht de wachtwoord-hash die is gebruikt "
"om ze te maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:121
msgid ""
"Yescrypt is not supported by Debian 10 (buster). As a result, shadow password "
"files (<filename>/etc/shadow</filename>) cannot be copied from a bullseye "
"system back to a buster system. If these files are copied, passwords that have "
"been changed on the bullseye system will not work on the buster system. "
"Similarly, password hashes cannot be cut&amp;pasted from a bullseye to a buster "
"system."
msgstr ""
"Yescrypt wordt niet ondersteund in Debian 10 (buster). Als gevolg hiervan "
"kunnen shadow-wachtwoordbestanden (<filename>/etc/shadow</filename>) niet van "
"een bullseye-systeem terug naar een buster-systeem worden gekopieerd. Als deze "
"bestanden worden gekopieerd, zullen wachtwoorden die zijn gewijzigd op het "
"bullseye-systeem niet werken op het buster-systeem. Evenzo kunnen wachtwoord-"
"hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:129
msgid ""
"If compatibility is required for password hashes between bullseye and buster, "
"modify <filename>/etc/pam.d/common-password</filename>. Find the line that "
"looks like:"
msgstr ""
"Als compatibiliteit vereist is voor wachtwoord-hashes tussen bullseye en "
"buster, pas dan <filename>/etc/pam.d/common-password</filename> aan. Zoek de "
"regel die er als volgt uitziet:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:134
#, no-wrap
msgid ""
"password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"\t"
msgstr ""
"password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:136
msgid "and replace <literal>yescrypt</literal> with <literal>sha512</literal>."
msgstr "en vervang <literal>yescrypt</literal> door <literal>sha512</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:142
msgid "NSS NIS and NIS+ support require new packages"
msgstr "Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:144
msgid ""
"<acronym>NSS NIS</acronym> and <acronym>NIS+</acronym> support has been moved "
"to separate packages called <systemitem role=\"package\">libnss-nis</"
"systemitem> and <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</systemitem>. "
"Unfortunately, <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> can't depend on "
"those packages, so they are now only recommended."
msgstr ""
"De ondersteuning voor <acronym>NSS NIS</acronym> en <acronym>NIS+</acronym> "
"werd verplaatst naar aparte pakketten, genaamd <systemitem role=\"package"
"\">libnss-nis</systemitem> en <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</"
"systemitem>. Helaas kan <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> deze "
"pakketten niet vereisen en daarom worden deze nu slechts aanbevolen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:152
msgid ""
"On systems using <acronym>NIS</acronym> or <acronym>NIS+</acronym>, it is "
"therefore recommended to check that those packages are correctly installed "
"after the upgrade."
msgstr ""
"Op systemen die <acronym>NIS</acronym> of <acronym>NIS+</acronym> gebruiken, is "
"het daarom aangeraden om te controleren of die pakketten correct geïnstalleerd "
"zijn na de upgrade."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:159
msgid "Config file fragment handling in unbound"
msgstr "Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:161
msgid ""
"The DNS resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> has changed "
"the way it handles configuration file fragments. If you are relying on an "
"<literal>include:</literal> directive to merge several fragments into a valid "
"configuration, you should read <ulink url=\"https://sources.debian.org/src/";
"unbound/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</ulink>."
msgstr ""
"De DNS-resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> heeft de "
"manier veranderd waarop het configuratiebestandsfragmenten verwerkt. Als u "
"vertrouwt op een <literal>include:</literal>-richtlijn om verschillende "
"fragmenten samen te voegen tot een geldige configuratie, moet u <ulink url="
"\"https://sources.debian.org/src/unbound/bullseye/debian/NEWS/\";>het NEWS-"
"bestand</ulink> lezen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:172
msgid "rsync parameter deprecation"
msgstr "Verouderde rsync-parameters"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:174
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> and <literal>--noatime</literal> have been renamed to "
"<literal>--write-devices</literal> and <literal>--open-noatime</literal>. The "
"old forms are no longer supported; if you are using them you should see <ulink "
"url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/\";>the "
"NEWS file</ulink>. Transfer processes between systems running different Debian "
"releases may require the buster side to be upgraded to a version of <systemitem "
"role=\"package\">rsync</systemitem> from the <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org/\">backports</ulink> repository."
msgstr ""
"De <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem>-parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> en <literal>--noatime</literal> werden hernoemd naar "
"<literal>--write-devices</literal> en <literal>--open-noatime</literal>. De "
"oude vormen worden niet langer ondersteund. Indien u ze gebruikt, moet u het "
"<ulink url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/";
"\">NEWS-bestand</ulink> bekijken. Voor overdrachtsprocessen tussen systemen met "
"verschillende Debian-releases kan het nodig zijn om de buster-kant te upgraden "
"naar een versie van <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> uit de "
"<ulink url=\"https://backports.debian.org\";>backports</ulink>-pakketbron."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:189
msgid "Vim addons handling"
msgstr "Afhandeling van vim-uitbreidingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:191
msgid ""
"The addons for <systemitem role=\"package\">vim</systemitem> historically "
"provided by <systemitem role=\"package\">vim-scripts</systemitem> are now "
"managed by Vim's native <quote>package</quote> functionality rather than by "
"<systemitem role=\"package\">vim-addon-manager</systemitem>. Vim users should "
"prepare before upgrading by following the instructions in <ulink url=\"https://";
"sources.debian.org/src/vim-scripts/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</"
"ulink>."
msgstr ""
"De uitbreidingen voor <systemitem role=\"package\">vim</systemitem> welke "
"voorheen werden geleverd door <systemitem role=\"package\">vim-scripts</"
"systemitem>, worden nu beheerd door vim's eigen <quote>pakket</quote>-"
"functionaliteit in plaats van door <systemitem role=\"package\">vim-addon-"
"manager</systemitem>. Gebruikers van vim moeten zich voor de opwaardering "
"hierop voorbereiden door de instructies uit het <ulink url=\"https://sources.";
"debian.org/src/vim-scripts/bullseye/debian/NEWS/\">bestand NEWS</ulink> te "
"volgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:205
msgid "OpenStack and cgroups v1"
msgstr "OpenStack en cgroups v1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:207
msgid ""
"OpenStack Victoria (released in bullseye) requires cgroup v1 for block device "
"QoS. Since bullseye also changes to using cgroupv2 by default (see <xref "
"linkend=\"cgroupv2\"/>), the sysfs tree in <filename>/sys/fs/cgroup</filename> "
"will not include cgroup v1 features such as <filename>/sys/fs/cgroup/blkio</"
"filename>, and as a result <command>cgcreate -g blkio:foo</command> will fail. "
"For OpenStack nodes running <systemitem role=\"package\">nova-compute</"
"systemitem> or <systemitem role=\"package\">cinder-volume</systemitem>, it is "
"strongly advised to add the parameters <literal>systemd."
"unified_cgroup_hierarchy=false</literal> and <literal>systemd."
"legacy_systemd_cgroup_controller=false</literal> to the kernel command line in "
"order to override the default and restore the old cgroup hierarchy."
msgstr ""
"OpenStack Victoria (uitgebracht in bullseye) vereist cgroup v1 voor "
"blokapparaat QoS. Omdat in bullseye ook overgeschakeld wordt op het gebruik van "
"cgroup v2 als standaard (zie <xref linkend=\"cgroupv2\"/>), zal de sysfs-boom "
"in <filename>/sys/fs/cgroup</filename> geen cgroup-functies voor v1 bevatten "
"zoals <filename>/sys/fs/cgroup/blkio</filename>, met als gevolg dat "
"<command>cgcreate -g blkio:foo</command> zal mislukken. Voor OpenStack-nodes "
"die <systemitem role=\"package\">nova-compute</systemitem> of <systemitem role="
"\"package\">cinder-volume</systemitem> gebruiken, wordt sterk aanbevolen om de "
"standaardinstelling te overschrijven en de oude cgroup-hiërarchie te herstellen "
"door aan de kernel-commandoregel de parameters <literal>systemd."
"unified_cgroup_hierarchy=false</literal> en <literal>systemd."
"legacy_systemd_cgroup_controller=false</literal> toe te voegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:226
msgid "OpenStack API policy files"
msgstr "OpenStack API-beleidsbestanden"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:228
msgid ""
"Following upstream's recommendations, OpenStack Victoria as released in "
"bullseye switches the OpenStack API to use the new YAML format. As a result, "
"most OpenStack services, including Nova, Glance, and Keystone, appear broken "
"with all of the API policies written explicitly in the <filename>policy.json</"
"filename> files. Therefore, packages now come with a folder <filename>/etc/"
"PROJECT/policy.d</filename> containing a file <filename>00_default_policy.yaml</"
"filename>, with all of the policies commented out by default."
msgstr ""
"In navolging van de bovenstroomse aanbevelingen, schakelt OpenStack Victoria, "
"zoals het in bullseye uitgebracht wordt, voor de OpenStack API over op het "
"gebruik van het nieuwe YAML-formaat. Als gevolg hiervan blijken de meeste "
"OpenStack-diensten, waaronder Nova, Glance en Keystone, defect te zijn met al "
"de API-beleidsregels die expliciet in de bestanden <filename>policy.json</"
"filename> beschreven zijn. Daarom worden pakketten nu standaard geleverd met "
"een map <filename>/etc/PROJECT/policy.d</filename> met daarin het bestand "
"<filename>00_default_policy.yaml</filename> waarin alle beleidsregels zijn "
"uitgecommentarieerd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:239
msgid ""
"To avoid the old <filename>policy.json</filename> file staying active, the "
"Debian OpenStack packages now rename that file as <filename>disabled.policy."
"json.old</filename>. In some cases where nothing better could be done in time "
"for the release the <filename>policy.json</filename> is even simply deleted. So "
"before upgrading, it is strongly advised to back up the <filename>policy.json</"
"filename> files of your deployments."
msgstr ""
"Om te vermijden dat het oude bestand <filename>policy.json</filename> actief "
"blijft, hernoemen de OpenStack-pakketten in Debian dat bestand nu naar "
"<filename>disabled.policy.json.old</filename>. In sommige gevallen, waarin voor "
"de release tijdig niets beters kon worden gedaan, wordt het bestand "
"<filename>policy.json</filename> zelfs gewoon verwijderd. Dus voordat u een "
"opwaardering uitvoert, wordt het ten zeerste aangeraden om een back-up te maken "
"van de bestanden <filename>policy.json</filename> uit uw implementaties."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:248
msgid ""
"More details are available in the <ulink url=\"https://governance.openstack.org/";
"tc/goals/selected/wallaby/migrate-policy-format-from-json-to-yaml.html\"> "
"upstream documentation</ulink>."
msgstr ""
"Meer details zijn te vinden in de <ulink url=\"https://governance.openstack.org/";
"tc/goals/selected/wallaby/migrate-policy-format-from-json-to-yaml.html\"> "
"bovenstroomse documentatie</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:255
msgid "sendmail downtime during upgrade"
msgstr "onbeschikbaarheid van sendmail tijdens de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:257
msgid ""
"In contrast to normal upgrades of <systemitem role=\"package\">sendmail</"
"systemitem>, during the upgrade of buster to bullseye the sendmail service will "
"be stopped, causing more downtime than usual. For generic advice on reducing "
"downtime see <xref linkend=\"services-downtime\"/>."
msgstr ""
"In tegenstelling tot normale opwaarderingen van <systemitem role=\"package"
"\">sendmail</systemitem>, zal de dienst sendmail gestopt worden tijdens de "
"opwaardering van buster naar bullseye, met een langere onderbreking dan "
"gewoonlijk tot gevolg. Voor algemeen advies over het beperken van de "
"onbeschikbaarheid kunt u <xref linkend=\"services-downtime\"/> raadplegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:267
msgid "FUSE 3"
msgstr "FUSE 3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:269
msgid ""
"Some packages including <systemitem role=\"package\">gvfs-fuse</systemitem>, "
"<systemitem role=\"package\">kio-fuse</systemitem>, and <systemitem role="
"\"package\">sshfs</systemitem> have switched to FUSE 3. During upgrades, this "
"will cause <systemitem role=\"package\">fuse3 </systemitem> to be installed and "
"<systemitem role=\"package\">fuse </systemitem> to be removed."
msgstr ""
"Sommige pakketten, waaronder <systemitem role=\"package\">gvfs-fuse</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">kio-fuse</systemitem> en <systemitem "
"role=\"package\">sshfs</systemitem> zijn overgeschakeld op FUSE 3. Daardoor zal "
"tijdens opwaarderingen <systemitem role=\"package\">fuse3 </systemitem> "
"geïnstalleerd worden en zal <systemitem role=\"package\">fuse </systemitem> "
"verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:277
msgid ""
"In some exceptional circumstances, e.g., when performing the upgrade by only "
"running <command>apt-get dist-upgrade</command> instead of the recommended "
"upgrade steps from <xref linkend=\"ch-upgrading\"/>, packages depending on "
"<systemitem role=\"package\">fuse3</systemitem> might be kept back during "
"upgrades. Running the steps discussed in <xref linkend=\"upgrading-full\"/> "
"again with bullseye's <systemitem role=\"package\"> apt</systemitem> or "
"upgrading them manually will resolve the situation."
msgstr ""
"In sommige uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer men de "
"opwaardering enkel met het commando <command>apt-get dist-upgrade</command> "
"uitvoert in plaats van met de in <xref linkend=\"ch-upgrading\"/> aanbevolen "
"opwaarderingsstappen, kunnen pakketten die <systemitem role=\"package\">fuse3</"
"systemitem> vereisen, achtergehouden worden tijdens de opwaardering. De in "
"<xref linkend=\"upgrading-full\"/> besproken opwaarderingsstappen opnieuw "
"uitvoeren met <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> uit bullseye of de "
"betrokken pakketten handmatig opwaarderen zal het probleem oplossen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:289
msgid "GnuPG options file"
msgstr "Het GnuPG options-bestand"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:291
msgid ""
"Starting with version 2.2.27-1, per-user configuration of the <literal>GnuPG</"
"literal> suite has completely moved to <filename>~/.gnupg/gpg.conf</filename>, "
"and <filename>~/.gnupg/options</filename> is no longer in use. Please rename "
"the file if necessary, or move its contents to the new location."
msgstr ""
"Vanaf versie 2.2.27-1 is de per-gebruiker-configuratie van de <literal>GnuPG</"
"literal>-suite volledig verplaatst naar <filename>~/.gnupg/gpg.conf</filename> "
"en is <filename>~/.gnupg/options</filename> niet langer in gebruik. Hernoem het "
"bestand indien nodig, of verplaats de inhoud naar de nieuwe locatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:301
msgid "Linux enables user namespaces by default"
msgstr "In Linux worden gebruikersnaamruimten standaard geactiveerd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:303
msgid ""
"From <literal>Linux</literal> 5.10, all users are allowed to create user "
"namespaces by default. This will allow programs such as web browsers and "
"container managers to create more restricted sandboxes for untrusted or less-"
"trusted code, without the need to run as root or to use a setuid-root helper."
msgstr ""
"Vanaf <literal>Linux</literal> 5.10 is het standaard alle gebruikers toegestaan "
"om gebruikersnaamruimten te creëren. Hierdoor kunnen programma's zoals "
"webbrowsers en containerbeheerders sandboxen met meer beperkingen maken voor "
"niet-vertrouwde of minder vertrouwde code, zonder dat deze als root moeten "
"worden uitgevoerd of dat er een setuid-root-hulpmiddel moet gebruikt worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:311
msgid ""
"The previous Debian default was to restrict this feature to processes running "
"as root, because it exposed more security issues in the kernel. However, as the "
"implementation of this feature has matured, we are now confident that the risk "
"of enabling it is outweighed by the security benefits it provides."
msgstr ""
"De vorige standaard in Debian was om deze functie te beperken tot processen die "
"als root werden uitgevoerd, omdat dit een grotere blootstelling aan "
"beveiligingsproblemen in de kernel opleverde. Naarmate de implementatie van "
"deze functie meer voldragen werd, zijn wij nu echter de overtuiging toegedaan "
"dat het risico van het inschakelen ervan niet opweegt tegen de "
"veiligheidsvoordelen ervan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:319
msgid "If you prefer to keep this feature restricted, set the sysctl:"
msgstr "Als u deze functie liever beperkt houdt, stel dan de volgende sysctl in:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:322
#, no-wrap
msgid ""
"user.max_user_namespaces = 0\n"
"   "
msgstr ""
"user.max_user_namespaces = 0\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:325
msgid ""
"Note that various desktop and container features will not work with this "
"restriction in place, including web browsers, <literal>WebKitGTK</literal>, "
"<literal>Flatpak</literal> and <literal>GNOME</literal> thumbnailing."
msgstr ""
"Merk op dat verschillende desktop- en containerfuncties niet zullen werken met "
"deze beperking, inclusief webbrowsers, <literal>WebKitGTK</literal>, "
"<literal>Flatpak</literal> en miniatuurvoorbeelden in <literal>GNOME</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:331
msgid ""
"The Debian-specific sysctl <literal>kernel.unprivileged_userns_clone=0</"
"literal> has a similar effect, but is deprecated."
msgstr ""
"Het Debian-specifieke sysctl <literal>kernel.unprivileged_userns_clone=0</"
"literal> heeft een gelijkaardig effect, maar is verouderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:338
msgid "Linux disables unprivileged calls to bpf() by default"
msgstr ""
"In Linux worden standaard niet-geprivilegieerde aanroepen naar bpf() "
"uitgeschakeld"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:340
msgid ""
"From <literal>Linux</literal> 5.10, Debian disables unprivileged calls to bpf() "
"by default. However, an admin can still change this setting later on, if "
"needed, by writing 0 or 1 to the <literal>kernel.unprivileged_bpf_disabled</"
"literal> sysctl."
msgstr ""
"Vanaf <literal>Linux</literal> 5.10 worden in Debian standaard niet-"
"geprivilegieerde aanroepen naar bpf() uitgeschakeld. Zo nodig kan een beheerder "
"deze instelling echter later nog wijzigen door 0 of 1 naar de sysctl "
"<literal>kernel.unprivileged_bpf_disabled</literal> te schrijven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:346
msgid "If you prefer to keep unprivileged calls to bpf() enabled, set the sysctl:"
msgstr ""
"Als u liever niet-geprivilegieerde aanroepen naar bpf() ingeschakeld wilt "
"houden, stel dan de volgende sysctl in:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:350
#, no-wrap
msgid ""
"kernel.unprivileged_bpf_disabled = 0\n"
"   "
msgstr ""
"kernel.unprivileged_bpf_disabled = 0\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:353
msgid ""
"For background on the change as default in Debian see <ulink url=\"&url-"
"bts;990411\">bug 990411</ulink> for the change request."
msgstr ""
"Zie <ulink url=\"&url-bts;990411\">bug 990411</ulink> waarin om de wijziging "
"verzocht wordt, voor achtergrondinformatie over deze wijziging van de "
"standaardinstelling in Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:361
msgid "redmine missing in bullseye"
msgstr "redmine ontbreekt in bullseye"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:363
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">redmine</systemitem> is not provided "
"in bullseye, as it was too late migrating over from the old version of "
"<systemitem role=\"package\">rails</systemitem> which is at the end of upstream "
"support (receiving fixes for severe security bugs only) to the version which is "
"in bullseye. The <literal>Ruby Extras</literal> Maintainers are following "
"upstream closely and will be releasing a version via <ulink url=\"https://";
"backports.debian.org/\">backports</ulink> as soon as it is released and they "
"have working packages. If you can't wait for this to happen before upgrading, "
"you can use a VM or container running buster to isolate this specific "
"application."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">redmine</systemitem> wordt niet "
"aangeboden in bullseye, omdat het te laat was met de overschakeling van de oude "
"versie van <systemitem role=\"package\">rails</systemitem>, die aan het einde "
"is van de bovenstroomse ondersteuning (en alleen reparaties voor ernstige "
"beveiligingsfouten ontvangt), naar de versie die in bullseye zit. De "
"onderhouders van <literal>Ruby Extras</literal> volgen van nabij de "
"bovenstroomse ontwikkelingen en zullen via <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org\">backports</ulink> een versie uitbrengen van zodra deze uitgebracht "
"werd en ze over werkende pakketten beschikken. Indien u niet kunt wachten met "
"opwaarderen totdat dit gebeurd is, kunt u gebruik maken van een VM of een "
"container waarin buster draait, om deze specifieke toepassing af te zonderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:380
msgid "Exim 4.94"
msgstr "Exim 4.94"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:382
msgid ""
"Please consider the version of Exim in bullseye a <emphasis>major</emphasis> "
"Exim upgrade. It introduces the concept of tainted data read from untrusted "
"sources, like e.g. message sender or recipient. This tainted data (e.g. "
"<literal>$local_part</literal> or <literal>$domain</literal>) cannot be used "
"among other things as a file or directory name or command name."
msgstr ""
"Beschouw de versie van Exim in bullseye als een <emphasis>belangrijke</"
"emphasis> opwaardering van Exim. Ze introduceert het concept van besmette "
"gegevens die worden gelezen uit niet-vertrouwde bronnen, zoals bijv. de "
"afzender of de ontvanger van het bericht. Deze besmette gegevens (bijv. "
"<literal>$local_part</literal> of <literal>$domain</literal>) kunnen onder "
"andere niet worden gebruikt als bestands- of mapnaam of als commandonaam."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:391
msgid ""
"This <emphasis>will break</emphasis> configurations which are not updated "
"accordingly. Old Debian Exim configuration files also will not work unmodified; "
"the new configuration needs to be installed with local modifications merged in."
msgstr ""
"Dit zal configuraties welke niet dienovereenkomstig worden bijgewerkt "
"<emphasis>onbruikbaar</emphasis> maken. Ongewijzigde oude Debian "
"configuratiebestanden van Exim zullen in ongewijzigde toestand ook niet werken. "
"Men moet de nieuwe configuratie installeren en de lokale aanpassingen daarin "
"invoegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:397
msgid "Typical nonworking examples include:"
msgstr "Typische voorbeelden van zaken welke niet werken zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:402
msgid ""
"Delivery to <filename>/var/mail/$local_part</filename>. Use <literal>"
"$local_part_data</literal> in combination with <literal>check_local_user</"
"literal>."
msgstr ""
"Afleveren aan <filename>/var/mail/$local_part</filename>. Gebruik <literal>"
"$local_part_data</literal> in combinatie met <literal>check_local_user</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:409
msgid "Using"
msgstr "Het gebruik van"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><programlisting>
#: en/issues.dbk:412
#, no-wrap
msgid "data = ${lookup{$local_part}lsearch{/some/path/$domain/aliases}}\n"
msgstr "data = ${lookup{$local_part}lsearch{/bepaald/pad/$domain/aliases}}\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:415
msgid "instead of"
msgstr "in plaats van"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><programlisting>
#: en/issues.dbk:418
#, no-wrap
msgid "data = ${lookup{$local_part}lsearch{/some/path/$domain_data/aliases}}\n"
msgstr "data = ${lookup{$local_part}lsearch{/bepaald/pad/$domain_data/aliases}}\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:421
msgid "for a virtual domain alias file."
msgstr "voor een virtueel domeinaliasbestand."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:426
msgid ""
"The basic strategy for dealing with this change is to use the result of a "
"lookup in further processing instead of the original (remote provided) value."
msgstr ""
"De basisstrategie om met deze verandering om te gaan is om bij verdere "
"verwerking het resultaat van een opzoekingsactie te gebruiken in plaats van de "
"oorspronkelijke (extern verstrekte) waarde."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:431
msgid ""
"To ease upgrading there is a new main configuration option to temporarily "
"downgrade taint errors to warnings, letting the old configuration work with the "
"newer Exim. To make use of this feature add"
msgstr ""
"Om het opwaarderen te vergemakkelijken, bestaat er een nieuwe "
"hoofdconfiguratieoptie om fouten gemaakt tegen dit concept van besmetting "
"tijdelijk af te waarderen naar waarschuwingen, waardoor de oude configuratie "
"kan blijven werken met de nieuwere Exim. Om van deze functionaliteit gebruik te "
"maken, voegt u"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:437
#, no-wrap
msgid ""
".ifdef _OPT_MAIN_ALLOW_INSECURE_TAINTED_DATA\n"
" allow_insecure_tainted_data = yes\n"
".endif\n"
msgstr ""
".ifdef _OPT_MAIN_ALLOW_INSECURE_TAINTED_DATA\n"
" allow_insecure_tainted_data = yes\n"
".endif\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:442
msgid ""
"to the Exim configuration (e.g. to <filename>/etc/exim4/exim4.conf.localmacros</"
"filename>) <emphasis>before</emphasis> upgrading and check the logfile for "
"taint warnings. This is a temporary workaround which is already marked for "
"removal on introduction."
msgstr ""
"toe aan de configuratie van Exim (bijv. in <filename>/etc/exim4/exim4.conf."
"localmacros</filename>) <emphasis>voor</emphasis> u opwaardeert. Dan kunt u het "
"logbestand nakijken op waarschuwingen in verband met besmettingen. Dit is een "
"tijdelijke oplossing die bij introductie al gemarkeerd staat om verwijderd te "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:451
msgid "SCSI device probing is non-deterministic"
msgstr "Het onderzoek van SCSI-apparaten is niet sluitend"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:453
msgid ""
"Due to changes in the Linux kernel, the probing of SCSI devices is no longer "
"deterministic. This could be an issue for installations that rely on the disk "
"probing order. Two possible alternatives using links in <filename>/dev/disk/by-"
"path</filename> or a <systemitem role=\"package\">udev</systemitem> rule are "
"suggested in <ulink url=\"https://lore.kernel.org/";
"lkml/59eedd28-25d4-7899-7c3c-89fe7fdd4b43@acm.org/\">this mailing list post</"
"ulink>."
msgstr ""
"Door veranderingen in de Linux-kernel is het aftasten van SCSI-apparaten niet "
"langer sluitend. Dit kan een probleem zijn voor installaties die afhankelijk "
"zijn van de volgorde waarin de schijven onderzocht worden. In <ulink url="
"\"https://lore.kernel.org/lkml/59eedd28-25d4-7899-7c3c-89fe7fdd4b43@acm.org/";
"\">dit bericht in de mailinglijst</ulink>. worden twee alternatieve "
"mogelijkheden gesuggereerd om hiermee om te gaan: links gebruiken in <filename>/"
"dev/disk/by-path</filename> of een <systemitem role=\"package\">udev</"
"systemitem>-regel gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:465
msgid "rdiff-backup require lockstep upgrade of server and client"
msgstr "rdiff-backup vereist een lockstep-upgrade van server en client"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:467
msgid ""
"The network protocol of versions 1 and 2 of <systemitem role=\"package\">rdiff-"
"backup</systemitem> are incompatible. This means that you must be running the "
"same version (either 1 or 2) of <systemitem role=\"package\">rdiff-backup</"
"systemitem> locally and remotely. Since buster ships version 1.2.8 and bullseye "
"ships version 2.0.5, upgrading only the local system or only the remote system "
"from buster to bullseye will break <systemitem role=\"package\">rdiff-backup</"
"systemitem> runs between the two."
msgstr ""
"Het netwerkprotocol van versie 1 en 2 van <systemitem role=\"package\">rdiff-"
"backup</systemitem> is niet compatibel. Dit betekent dat u lokaal en op het "
"externe systeem dezelfde versie (ofwel 1 ofwel 2) van <systemitem role=\"package"
"\">rdiff-backup</systemitem> moet gebruiken. Aangezien buster versie 1.2.8 "
"bevat en bullseye versie 2.0.5, zal het upgraden van buster naar bullseye van "
"alleen het lokale systeem of alleen het externe systeem de <systemitem role="
"\"package\">rdiff-backup</systemitem>-doorloop tussen de twee verbreken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:477
msgid ""
"Version 2.0.5 of <systemitem role=\"package\">rdiff-backup</systemitem> is "
"available in the buster-backports archive, see <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org/\">backports</ulink>. This enables users to first upgrade only the "
"<systemitem role=\"package\">rdiff-backup</systemitem> package on their buster "
"systems, and then independently upgrade systems to bullseye at their "
"convenience."
msgstr ""
"Versie 2.0.5 van <systemitem role=\"package\">rdiff-backup</systemitem> is "
"beschikbaar in het archief buster-backports; zie <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org/\">backports</ulink>. Dit stelt gebruikers in staat om eerst alleen "
"het pakket <systemitem role=\"package\">rdiff-backup</systemitem> op hun buster-"
"systemen op te waarderen, en vervolgens onafhankelijk daarvan de systemen te "
"upgraden naar bullseye wanneer het hen best past."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:490
msgid "Intel CPU microcode issues"
msgstr "Problemen met microcode voor Intel CPU's"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:492
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">intel-microcode</systemitem> package currently "
"in bullseye and buster-security (see <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"security/2021/dsa-4934\">DSA-4934-1</ulink>) is known to contain two "
"significant bugs. For some CoffeeLake CPUs this update <ulink url=\"https://";
"github.com/intel/Intel-Linux-Processor-Microcode-Data-Files/issues/56\">may "
"break network interfaces</ulink> that use <systemitem role=\"package\">firmware-"
"iwlwifi</systemitem>, and for some Skylake R0/D0 CPUs on systems using a very "
"outdated firmware/BIOS, <ulink url=\"https://github.com/intel/Intel-Linux-";
"Processor-Microcode-Data-Files/issues/31\">the system may hang on boot</ulink>."
msgstr ""
"Van het momenteel in bullseye en buster-security (zie <ulink url=\"https://www.";
"debian.org/security/2021/dsa-4934\">DSA-4934-1</ulink>) aanwezige pakket "
"<systemitem role=\"package\">intel-microcode</systemitem> is bekend dat het "
"twee significante bugs bevat. Ernaartoe updaten kan bij sommige CoffeeLake "
"CPU's die gebruik maken van <systemitem role=\"package\">firmware-iwlwifi</"
"systemitem>, <ulink url=\"https://github.com/intel/Intel-Linux-Processor-";
"Microcode-Data-Files/issues/56\">de netwerkinterfaces onklaar maken</ulink> en "
"kan bij sommige Skylake R0/D0 CPU's op systemen met een zeer verouderde "
"firmware/BIOS, <ulink url=\"https://github.com/intel/Intel-Linux-Processor-";
"Microcode-Data-Files/issues/31\">het systeem bij het opstarten doen vastlopen</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:505
msgid ""
"If you held back the update from DSA-4934-1 due to either of these issues, or "
"do not have the security archive enabled, be aware that upgrading to the "
"<systemitem role=\"package\">intel-microcode</systemitem> package in bullseye "
"may cause your system to hang on boot or break iwlwifi. In that case, you can "
"recover by disabling microcode loading on boot; see the instructions in the "
"DSA, which are also in the <systemitem role=\"package\">intel-microcode</"
"systemitem> <filename>README.Debian</filename>."
msgstr ""
"Als u de update van DSA-4934-1 hebt tegengehouden vanwege een van deze "
"problemen, of als u het beveiligingsarchief niet hebt ingeschakeld, moet u er "
"rekening mee houden dat opwaarderen naar het pakket <systemitem role=\"package"
"\">intel-microcode</systemitem> in bullseye ervoor kan zorgen dat uw systeem "
"vastloopt bij het opstarten of dat iwlwifi onklaar raakt. In dat geval kunt u "
"de zaak herstellen door het laden van microcode bij het opstarten uit te "
"schakelen; zie de richtlijnen in het DSA, welke ook te vinden zijn in het "
"bestand <filename>README.Debian</filename> van het pakket <systemitem role="
"\"package\">intel-microcode</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:518
msgid "Upgrades involving libgc1c2 need two runs"
msgstr "Opwaarderingen waarbij libgc1c2 betrokken is, hebben twee doorlopen nodig"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:520
msgid ""
"Packages that depend on <systemitem role=\"package\">libgc1c2</systemitem> in "
"buster (e.g. <systemitem role=\"package\">guile-2.2-libs</systemitem>) may be "
"held back during the first full upgrade run to bullseye. Doing a second upgrade "
"normally solves the issue. The background of the issue can be found in <ulink "
"url=\"&url-bts;988963\">bug #988963</ulink>."
msgstr ""
"Pakketten die in buster <systemitem role=\"package\">libgc1c2</systemitem> "
"vereisen (bijv. <systemitem role=\"package\">guile-2.2-libs</systemitem>) "
"kunnen vastgehouden worden bij de eerste doorloop van een volledige "
"opwaardering (full-upgrade) naar bullseye. Een tweede upgrade uitvoeren lost "
"het probleem gewoonlijk op. Achtergrondinformatie bij dit probleem is te vinden "
"in <ulink url=\"&url-bts;988963\">bug #988963</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:531
msgid "fail2ban can't send e-mail using mail from bsd-mailx"
msgstr "fail2ban kan met mail van bsd-mailx geen e-mail verzenden"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:533
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">fail2ban</systemitem> package can be "
"configured to send out e-mail notifications. It does that using <command>mail</"
"command>, which is provided by multiple packages in Debian. A security update "
"(needed on systems that use <command>mail</command> from <systemitem role="
"\"package\">mailutils</systemitem>) just before the release of bullseye broke "
"this functionality for systems that have <command>mail</command> provided by "
"<systemitem role=\"package\">bsd-mailx</systemitem>. Users of "
"<systemitem>fail2ban</systemitem> in combination with <systemitem>bsd-mailx</"
"systemitem> who wish <systemitem>fail2ban</systemitem> to send out e-mail "
"should either switch to a different provider for <command>mail</command> or "
"manually unapply <ulink url=\"https://github.com/fail2ban/fail2ban/";
"commit/410a6ce5c80dd981c22752da034f2529b5eee844\">the upstream commit</ulink> "
"(which inserted the string \"<literal>-E 'set escape'</literal>\" in multiple "
"places under <filename>/etc/fail2ban/action.d/</filename>)."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">fail2ban</systemitem> kan "
"geconfigureerd worden om e-mailmeldingen te verzenden. Het doet dit met "
"<command>mail</command>, dat door verschillende pakketten in Debian aangeboden "
"wordt. Een beveiligingsupdate (nodig op systemen die <command>mail</command> "
"van <systemitem role=\"package\">mailutils</systemitem> gebruiken) net voor de "
"release van bullseye maakte deze functionaliteit onklaar voor systemen die "
"<command>mail</command> gebruiken dat geleverd wordt door <systemitem role="
"\"package\">bsd-mailx</systemitem>. Gebruikers van <systemitem>fail2ban</"
"systemitem> in combinatie met <systemitem>bsd-mailx</systemitem> die willen dat "
"<systemitem>fail2ban</systemitem> e-mail verstuurt, moeten ofwel overschakelen "
"naar een andere aanbieder van <command>mail</command>, ofwel handmatig <ulink "
"url=\"https://github. com/fail2ban/fail2ban/"
"commit/410a6ce5c80dd981c22752da034f2529b5eee844\">de bovenstroomse commit</"
"ulink> ongedaan maken (welke de tekenreeks \"<literal>-E 'set escape'</literal>"
"\" invoegde op meerdere plaatsen onder <filename>/etc/fail2ban/action.d/</"
"filename>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:555
msgid "No new SSH connections possible during upgrade"
msgstr "Tijdens de opwaardering zijn geen nieuwe SSH-verbindingen mogelijk"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:557
msgid ""
"Although existing Secure Shell (SSH) connections should continue to work "
"through the upgrade as usual, due to unfortunate circumstances the period when "
"new SSH connections cannot be established is longer than usual. If the upgrade "
"is being carried out over an SSH connection which might be interrupted, it's "
"recommended to upgrade <systemitem role=\"package\">openssh-server</systemitem> "
"before upgrading the full system."
msgstr ""
"Hoewel bestaande SSH-verbindingen (Secure Shell) tijdens de opwaardering gewoon "
"zouden moeten blijven werken, is door ongelukkige omstandigheden de periode "
"waarin geen nieuwe SSH-verbindingen tot stand kunnen worden gebracht, langer "
"dan normaal. Als de opwaardering wordt uitgevoerd over een SSH-verbinding die "
"onderbroken kan worden, is het aangewezen om eerst <systemitem role=\"package"
"\">openssh-server</systemitem> op te waarderen voordat het volledige systeem "
"opgewaardeerd wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:568
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:571
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn er "
"geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:578
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen waarvoor "
"gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart van de "
"computer."

#
#. itemizedlist>
#. <listitem>
#. <para>
#. bla bla blah
#. </para>
#. </listitem>
#. </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:584
#, no-wrap
msgid ""
"\tadd list of items here\n"
"\t\n"
"   "
msgstr ""
"\thier een lijst met items toevoegen\n"
"\t\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:597
msgid "Items not limited to the upgrade process"
msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:599
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:601
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen de "
"volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:607
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:615
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Beveiligingstoestand van webbrowsers en hun weergavemechanismen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:624
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to web "
"rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"webkit2gtk and the new wpewebkit."
msgstr ""
"Deze mechanismen worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze beschikbaar "
"stellen. De bezorgdheid betreft ook de weergavemechanismen die hier niet "
"expliciet vermeld worden, met uitzondering van webkit2gtk eb het nieuwe "
"wpewebkit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:617
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities and "
"partial lack of upstream support in the form of long term branches make it very "
"difficult to support these browsers and engines with backported security "
"fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely difficult to "
"update to newer upstream releases. Therefore, browsers built upon e.g. the "
"webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> are included "
"in &releasename;, but not covered by security support. These browsers should "
"not be used against untrusted websites. The webkit2gtk and wpewebkit engines "
"<emphasis>are</emphasis> covered by security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browsermechanismen die te maken hebben met "
"een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning in "
"de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en hun "
"mechanismen te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op "
"te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop de "
"mechanismen webkit en khtml<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel "
"opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. "
"Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare websites moeten bezoeken. De "
"mechanismen webkit2gtk en wpewebkit worden <emphasis>wel</emphasis> gedekt door "
"de beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:635
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren voor "
"de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:644
msgid "OpenJDK 17"
msgstr "OpenJDK 17"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:646
msgid ""
"Debian bullseye comes with an early access version of <literal>OpenJDK 17</"
"literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
"<literal>OpenJDK 11</literal>), to avoid the rather tedious bootstrap process. "
"The plan is for <literal>OpenJDK 17</literal> to receive an update in bullseye "
"to the final upstream release announced for October 2021, followed by security "
"updates on a best effort basis, but users should not expect to see updates for "
"every quarterly upstream security update."
msgstr ""
"Debian bullseye bevat de vroegtijdige toegansversie van <literal>OpenJDK 17</"
"literal> (de verwachte toekomstige <literal>LTS</literal>-versie van "
"<literal>OpenJDK</literal> na <literal>OpenJDK 11</literal>), om het nogal "
"omslachtige bootstrapproces te vermijden. Voor <literal>OpenJDK 17</literal> "
"wordt in bullseye een opwaardering voorzien naar de uiteindelijke bovenstroomse "
"uitgave die aangekondigd is voor oktober 2021, gevolgd door beveiligingsupdates "
"naar best vermogen, maar gebruikers mogen niet verwachten dat er een update "
"komt bij elke bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:659
msgid "Go-based packages"
msgstr "OP Go gebaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:661
msgid ""
"The Debian infrastructure currently has problems with rebuilding packages of "
"types that systematically use static linking. Before buster this wasn't a "
"problem in practice, but with the growth of the Go ecosystem it means that Go-"
"based packages will be covered by limited security support until the "
"infrastructure is improved to deal with them maintainably."
msgstr ""
"De infrastructuur van Debian heeft momenteel problemen met het opnieuw opbouwen "
"van pakketten die systematisch gebruik maken van statische koppelingen. In de "
"praktijk was dit voor buster geen probleem, maar met de groei van het Go-"
"ecosysteem betekent dit dat op Go gebaseerde pakketten een beperkte "
"beveiligingsondersteuning zullen krijgen, totdat de infrastructuur verbeterd is "
"om ze te kunnen behandelen op een wijze die te onderhouden valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:670
msgid ""
"If updates are warranted for Go development libraries, they can only come via "
"regular point releases, which may be slow in arriving."
msgstr ""
"Als updates voor Go-ontwikkelingsbibliotheken gerechtvaardigd zijn, zullen deze "
"enkel via reguliere tussenreleases kunnen gebeuren en deze kunnen op zich laten "
"wachten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:679
msgid "Accessing GNOME Settings app without mouse"
msgstr "Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:681
msgid ""
"Without a pointing device, there is no direct way to change settings in the "
"GNOME Settings app provided by <systemitem role=\"package\">gnome-control-"
"center</systemitem>. As a work-around, you can navigate from the sidebar to the "
"main content by pressing the <keycap>Right Arrow</keycap> twice. To get back to "
"the sidebar, you can start a search with <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, type something, then hit <keycap>Esc</"
"keycap> to cancel the search. Now you can use the <keycap>Up Arrow</keycap> and "
"<keycap>Down Arrow</keycap> to navigate the sidebar. It is not possible to "
"select search results with the keyboard."
msgstr ""
"Zonder muis is er geen rechtstreekse manier om instellingen te wijzigen in de "
"app GNOME-Instellingen (GNOME Settings) die beschikbaar gesteld wordt door "
"<systemitem role=\"package\">gnome-control-center</systemitem>. Als mogelijke "
"oplossing kunt u navigeren van de zijbalk naar de hoofdinhoud door tweemaal op "
"de <keycap>Rechterpijltoets</keycap> te drukken. Om naar de zijbalk terug te "
"keren, kunt u een zoekbewerking starten met <keycombo "
"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, iets intypen "
"en dan op <keycap>Esc</keycap> drukken om de zoekbewerking af te breken. Nu "
"kunt u gebruik maken van <keycap>Pijl omhoog</keycap> en <keycap>Pijl omlaag</"
"keycap> om in de zijbalk te navigeren. Het is niet mogelijk om met het "
"toetsenbord zoekresultaten te selecteren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:697
msgid ""
"The <literal>rescue</literal> boot option is unusable without a root password"
msgstr ""
"De <literal>rescue</literal>-opstartoptie (noodopstart) is zonder een "
"systeembeheerderswachtwoord niet bruikbaar"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:701
msgid ""
"With the implementation of <literal>sulogin</literal> used since buster, "
"booting with the <literal>rescue</literal> option always requires the root "
"password. If one has not been set, this makes the rescue mode effectively "
"unusable. However it is still possible to boot using the kernel parameter "
"<literal>init=/sbin/sulogin --force</literal>"
msgstr ""
"Met de toepassing van <literal>sulogin</literal> dat sinds buster gebruikt "
"wordt, vereist het opstarten met de optie <literal>rescue</literal> altijd het "
"wachtwoord van de systeembeheerder. Indien een dergelijk wachtwoord niet "
"ingesteld werd, is de noodmodus effectief onbruikbaar. Het is echter nog steeds "
"mogelijk om op te starten met de kernelparameter <literal>init=/sbin/sulogin --"
"force</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:709
msgid ""
"To configure systemd to do the equivalent of this whenever it boots into rescue "
"mode (also known as single mode: see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/"
"systemd.1.html\">systemd(1)</ulink>), run <command>sudo systemctl edit rescue."
"service</command> and create a file saying just:"
msgstr ""
"Om systemd te configureren om het equivalent hiervan te doen telkens het "
"opstart in de noodmodus (ook wel bekend als enkelvoudige modus: zie <ulink url="
"\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd.1.html\">systemd(1)</ulink>), moet u het "
"commando <command>sudo systemctl edit rescue.service</command> uitvoeren en een "
"bestand maken met daarin enkel:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:716
#, no-wrap
msgid ""
"[Service]\n"
"Environment=SYSTEMD_SULOGIN_FORCE=1\n"
"   "
msgstr ""
"[Service]\n"
"Environment=SYSTEMD_SULOGIN_FORCE=1\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:720
msgid ""
"It might also (or instead) be useful to do this for the <literal>emergency."
"service</literal> unit, which is started <emphasis>automatically</emphasis> in "
"the case of certain errors (see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd."
"special.7.html\">systemd.special(7)</ulink>), or if <literal>emergency</"
"literal> is added to the kernel command line (e.g. if the system can't be "
"recovered by using the rescue mode)."
msgstr ""
"Het kan ook (of in plaats daarvan) nuttig zijn om dit te doen voor de unit "
"<literal>emergency.service</literal>, welke <emphasis>automatisch</emphasis> "
"opgestart wordt in het geval van bepaalde fouten (zie <ulink url=\"&url-man;/"
"bullseye/systemd/systemd.special.7.html\">systemd.special(7)</ulink>), of "
"indien <literal>emergency</literal> toegevoegd wordt aan de commandoregel van "
"de kernel (bijv. als het systeem niet met behulp van de noodmodus hersteld kan "
"worden)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:730
msgid ""
"For background and a discussion on the security implications see <ulink url="
"\"&url-bts;/802211\">#802211</ulink>."
msgstr ""
"Zie <ulink url=\"&url-bts;/802211\">#802211</ulink> voor achtergrondinformatie "
"en voor een bespreking van de veiligheidsimplicaties."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:737
msgid "Obsolescence and deprecation"
msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:739
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:741
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten "
"(zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:744
#, no-wrap
msgid ""
"     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"
msgstr ""
"     TODO: De informatie uit change-release gebruiken en ordenen op basis van popcon\n"
"\n"
"     Dit moet worden nagekenen op basis van echte upgrade-logboeken (jfs)\n"
"\n"
"     Een variant: een andere informatiebron is de UDD-pagina\n"
"     'not-in-testing':\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:754
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:758
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> package has been removed "
"from bullseye. The successor of lilo as boot loader is <systemitem role="
"\"package\">grub2</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> werd verwijderd uit "
"bullseye. De opvolger van lilo als bootloader is <systemitem role=\"package"
"\">grub2</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:766
msgid ""
"The Mailman mailing list manager suite version 3 is the only available version "
"of Mailman in this release. Mailman has been split up into various components; "
"the core is available in the package <systemitem role=\"package\">mailman3</"
"systemitem> and the full suite can be obtained via the <systemitem role="
"\"package\">mailman3-full</systemitem> metapackage."
msgstr ""
"Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is de enige versie van Mailman "
"die beschikbaar is in deze release. Mailman werd in verschillende componenten "
"opgesplitst. De kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem role="
"\"package\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd "
"worden met het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:774
msgid ""
"The legacy Mailman version 2.1 is no longer available (this used to be the "
"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch depends "
"on Python 2 which is no longer available in Debian."
msgstr ""
"De oude Mailman-versie 2.1 is niet langer beschikbaar (dit was vroeger het "
"pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). Deze tak vereist "
"Python 2, dat niet langer beschikbaar is in Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:779
msgid ""
"For upgrading instructions, please see <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/";
"en/latest/migration.html\">the project's migration documentation.</ulink>"
msgstr ""
"Voor upgrade-instructies moet u de <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/en/";
"latest/migration.html\">documentatie van het project over de omschakeling</"
"ulink> raadplegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:786
msgid ""
"The Linux kernel no longer provides <literal>isdn4linux</literal> (i4l) "
"support. Consequently, the related userland packages <systemitem role=\"package"
"\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package\">isdnactivecards</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</systemitem> and <systemitem "
"role=\"package\">ibod</systemitem> have been removed from the archives."
msgstr ""
"De Linux-kernel biedt niet langer ondersteuning voor <literal>isdn4linux</"
"literal> (i4l). Bijgevolg zijn de gerelateerde userland-pakketten <systemitem "
"role=\"package\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">isdnactivecards</systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</"
"systemitem> en <systemitem role=\"package\">ibod</systemitem> uit de archieven "
"verwijderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:798
msgid ""
"The deprecated libappindicator libraries are no longer provided. As a result, "
"the related packages <systemitem role=\"package\">libappindicator1</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">libappindicator3-1</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">libappindicator-dev</systemitem> are no longer "
"available. This is expected to cause dependency errors for third-party software "
"that still depends on libappindicator to provide system tray and indicator "
"support."
msgstr ""
"De verouderde libappindicator-bibliotheken worden niet langer aangeboden. Als "
"gevolg hiervan zijn de gerelateerde pakketten <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator1</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator3-1</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator-dev</systemitem> niet langer beschikbaar. Dit zal naar "
"verwachting vereistenfouten veroorzaken voor software van derden die nog steeds "
"libappindicator vereist voor de ondersteuning van de taakbalk en "
"toepassingsaanwijzers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:810
msgid ""
"Debian is using <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> as the successor of libappindicator. For technical background see "
"<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.html\";>this "
"announcement</ulink>."
msgstr ""
"Debian gebruikt <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> als opvolger voor libappindicator. Raadpleeg voor technische "
"achtergrond <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.";
"html\">deze aankondiging</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:820
msgid ""
"Debian no longer provides <systemitem role=\"package\">chef</systemitem>. If "
"you use Chef for configuration management, the best upgrade path is probably to "
"switch to using the packages provided by <ulink url=\"https://www.chef.io/";
"\">Chef Inc</ulink>."
msgstr ""
"Debian biedt <systemitem role=\"package\">chef</systemitem> niet langer aan. "
"Indien u gebruikt maakt van Chef voor configuratiebeheer is overschakelen op "
"het gebruik van de pakketten die aangeboden worden door <ulink url=\"https://";
"www.chef.io/\">Chef Inc</ulink> waarschijnlijk het beste opwaarderingspad."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:827
msgid ""
"For background on the removal, see <ulink url=\"https://bugs.debian.org/cgi-bin/";
"bugreport.cgi?bug=963750\"> the removal request</ulink>."
msgstr ""
"Raadpleeg <ulink url=\"https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?";
"bug=963750\"> de vraag voor verwijdering</ulink> voor achtergrondinformatie "
"over het verwijderen van het pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:834
msgid ""
"Python 2 is already beyond its End Of Life, and will receive no security "
"updates. It is not supported for running applications, and packages relying on "
"it have either been switched to Python 3 or removed. However, Debian bullseye "
"does still include a version of Python 2.7, as well as a small number of Python "
"2 build tools such as <systemitem role=\"package\">python-setuptools</"
"systemitem>. These are present only because they are required for a few "
"application build processes that have not yet been converted to Python 3."
msgstr ""
"Python 2 is al voorbij het einde van zijn levensduur en zal geen "
"beveiligingsupdates ontvangen. Het wordt niet ondersteund om toepassingen uit "
"te voeren en pakketten die hierop steunden, zijn overgeschakeld naar Python 3 "
"of werden verwijderd. Debian bullseye bevat echter nog steeds een versie van "
"Python 2.7, evenals een klein aantal Python 2-bouwgereedschappen zoals "
"<systemitem role=\"package\">python-setuptools</systemitem>. Deze zijn alleen "
"aanwezig omdat ze nodig zijn voor een paar applicatie-bouwprocessen die nog "
"niet zijn omgezet naar Python 3."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:848
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> package is not part of "
"bullseye. Most <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> users should "
"be able to switch to <literal>overlayfs</literal>, which provides similar "
"functionality with kernel support. However, it's possible to have a Debian "
"installation on a filesystem that is not compatible with <literal>overlayfs</"
"literal>, e.g. <literal>xfs</literal> without <literal>d_type</literal>. Users "
"of <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> are advised to migrate "
"away from <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> before upgrading "
"to bullseye."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> maakt geen deel "
"uit van bullseye. De meeste gebruikers van <systemitem role=\"package\">aufs-"
"dkms</systemitem> zouden in staat moeten zijn om over te schakelen op "
"<literal>overlayfs</literal>, dat vergelijkbare functionaliteit biedt met "
"kernelondersteuning. Het is echter mogelijk dat men een Debian-installatie "
"heeft op een bestandssysteem dat niet compatibel is met <literal>overlayfs</"
"literal>, bijv. <literal>xfs</literal> zonder <literal>d_type</literal>. "
"Gebruikers van <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</systemitem> wordt "
"aanbevolen om af te stappen van <systemitem role=\"package\">aufs-dkms</"
"systemitem> voor de opwaardering naar bullseye."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:866
msgid ""
"The network connection manager <systemitem role=\"package\">wicd</systemitem> "
"will no longer be available after the upgrade, so to avoid the danger of losing "
"connectivity users are recommended to switch before the upgrade to an "
"alternative such as <systemitem role=\"package\">network-manager</systemitem> "
"or <systemitem role=\"package\">connman</systemitem>."
msgstr ""
"Het programma voor het beheer van netwerkverbindingen <systemitem role=\"package"
"\">wicd</systemitem> zal na het uitvoeren van de opwaardering niet langer "
"beschikbaar zijn. Om het gevaar op het uitvallen van de verbinding te "
"vermijden, wordt gebruikers aangeraden om voor de opwaardering over te "
"schakelen naar een alternatief, zoals <systemitem role=\"package\">network-"
"manager</systemitem> of <systemitem role=\"package\">connman</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:881
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:883
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed &nextreleasename;) "
"some features will be deprecated. Users will need to migrate to other "
"alternatives to prevent trouble when updating to &debian; &nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam &nextreleasename;) "
"zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers zullen moeten "
"overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij de opwaardering "
"naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:889
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:895
msgid ""
"The historical justifications for the filesystem layout with <filename>/bin</"
"filename>, <filename>/sbin</filename>, and <filename>/lib</filename> "
"directories separate from their equivalents under <filename>/usr</filename> no "
"longer apply today; see the <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/";
"Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">Freedesktop.org summary</ulink>. "
"Debian bullseye will be the last Debian release that supports the non-merged-"
"usr layout; for systems with a legacy layout that have been upgraded without a "
"reinstall, the <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> package "
"exists to do the conversion if desired."
msgstr ""
"De historische rechtvaardigingen voor de indeling van het bestandssysteem met "
"de mappen <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</filename> en <filename>/"
"lib</filename> gescheiden van hun equivalenten onder <filename>/usr</filename>, "
"zijn vandaag niet langer van toepassing; zie de <ulink url=\"https://www.";
"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">samenvatting van "
"Freedesktop.org</ulink>. Debian bullseye zal de laatste Debian release zijn met "
"ondersteuning voor de indeling met een niet-samengevoegde /usr; voor systemen "
"met een oude indeling welke opgewaardeerd werden zonder opnieuw geïnstalleerd "
"te zijn, bestaat het pakket <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> "
"om desgewenst de omzetting te doen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:912
msgid ""
"bullseye is the final Debian release to ship <command>apt-key</command>. Keys "
"should be managed by dropping files into <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</"
"filename> instead, in binary format as created by <command>gpg --export</"
"command> with a <literal>.gpg</literal> extension, or ASCII armored with a "
"<literal>.asc</literal> extension."
msgstr ""
"bullseye is de laatste release van Debian die <command>apt-key</command> zal "
"bevatten. In de plaats daarvan zouden sleutels beheerd moeten worden door "
"plaatsen van bestanden in <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</filename>, in "
"binaire indeling, aangemaakt door <command>gpg --export</command> met de "
"extensie <literal>.gpg</literal>, of in de ASCII-armor indeling met een "
"extensie <literal>.asc</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:921
msgid ""
"A replacement for <command>apt-key list</command> to manually investigate the "
"keyring is planned, but work has not started yet."
msgstr ""
"Er is een vervanging voorzien voor <command>apt-key list</command> om de "
"sleutelbos handmatig te onderzoeken, maar het werk eraan is nog niet begonnen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:929
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">slapd</systemitem> database backends <ulink "
"url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-bdb.5.html\">slapd-bdb(5)</ulink>, "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-hdb.5.html\">slapd-hdb(5)</"
"ulink>, and <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-shell.5.html"
"\">slapd-shell(5)</ulink> are being retired and will not be included in "
"&debian; &nextrelease;. LDAP databases using the <literal>bdb</literal> or "
"<literal>hdb</literal> backends should be migrated to the <ulink url=\"&url-"
"man;/&releasename;/slapd/slapd-mdb.5.html\">slapd-mdb(5)</ulink> backend."
msgstr ""
"De backends <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-bdb.5.html\">slapd-"
"bdb(5)</ulink>, <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-hdb.5.html"
"\">slapd-hdb(5)</ulink> en <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-"
"shell.5.html\">slapd-shell(5)</ulink> van de database <systemitem role=\"package"
"\">slapd</systemitem> worden met pensioen gestuurd en zullen niet opgenomen "
"worden in &debian; &nextrelease;. LDAP-databases die gebruik maken van de "
"backends <literal>bdb</literal> en <literal>hdb</literal> zouden moeten "
"overschakelen naar de backend <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-"
"mdb.5.html\">slapd-mdb(5)</ulink>,"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:940
msgid ""
"Additionally, the <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-perl.5.html"
"\">slapd-perl(5)</ulink> and <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-"
"sql.5.html\">slapd-sql(5)</ulink> backends are deprecated and may be removed in "
"a future release."
msgstr ""
"Bovendien zijn de backends <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/slapd/slapd-"
"perl.5.html\">slapd-perl(5)</ulink> en <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/"
"slapd/slapd-sql.5.html\">slapd-sql(5)</ulink> verouderd en deze kunnen uit een "
"toekomstige uitgave verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:946
msgid ""
"The OpenLDAP Project does not support retired or deprecated backends. Support "
"for these backends in &debian; &release; is on a best effort basis."
msgstr ""
"Het project OpenLDAP ondersteunt geen op pensioen gestuurde of verouderde "
"backends. Ondersteuning voor deze backends zal in &debian; &release; naar best "
"vermogen gebeuren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:955
msgid "No-longer-supported hardware"
msgstr "Niet langer ondersteunde hardware"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:957
msgid ""
"For a number of armel-based devices that were supported in buster, it is no "
"longer viable for Debian to build the required <literal>Linux</literal> kernel, "
"due to hardware limitations. The unsupported devices are:"
msgstr ""
"Voor een aantal op armel gebaseerde apparaten die in buster werden ondersteund, "
"is het vanwege hardwarebeperkingen niet langer haalbaar voor Debian om de "
"vereiste <literal>Linux</literal>-kernel te bouwen. De niet-ondersteunde "
"apparaten zijn: "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:965
msgid "QNAP Turbo Station (TS-xxx)"
msgstr "QNAP Turbo Station (TS-xxx)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:970
msgid "HP Media Vault mv2120"
msgstr "HP Media Vault mv2120"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:975
msgid ""
"Users of these platforms who wish to upgrade to bullseye nevertheless should "
"keep the buster APT sources enabled. Before upgrading they should add an APT "
"preferences file containing:"
msgstr ""
"Gebruikers van deze platforms die toch willen upgraden naar bullseye moeten de "
"APT sources van buster ingeschakeld laten. Voordat ze upgraden moeten ze een "
"APT preferences-bestand toevoegen dat het volgende bevat:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:980
#, no-wrap
msgid ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=buster\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"
msgstr ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=buster\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:984
msgid ""
"The security support for this configuration will only last until buster's End "
"Of Life."
msgstr ""
"De beveiligingsondersteuning voor deze configuratie duurt slechts tot het einde "
"van de levensduur van buster."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:990
msgid "Known severe bugs"
msgstr "Bekende ernstige bugs"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:992
msgid ""
"Although Debian releases when it's ready, that unfortunately doesn't mean there "
"are no known bugs. As part of the release process all the bugs of severity "
"serious or higher are actively tracked by the Release Team, so an <ulink url="
"\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?users=release.debian.org@packages.debian.org;"
"tag=bullseye-can-defer\">overview of those bugs</ulink> that were tagged to be "
"ignored in the last part of releasing &releasename; can be found in the <ulink "
"url=\"&url-bts;\">Debian Bug Tracking System</ulink>. The following bugs were "
"affecting &releasename; at the time of the release and worth mentioning in this "
"document:"
msgstr ""
"Hoewel Debian een release uitbrengt wanneer het er klaar voor is, betekent dat "
"helaas niet dat er geen bekende bugs zijn. Als onderdeel van het releaseproces "
"worden alle bugs met een ernstigheidsgraad ernstig of hoger actief gevolgd door "
"het releaseteam en dus kan een <ulink url=\"&url-bts;tag:bullseye-ignore"
"\">overzicht van de bugs</ulink> die werden gemarkeerd om te worden genegeerd "
"in het laatste deel van het vrijgeven van &releasename;, gevonden worden in het "
"<ulink url=\"&url-bts;\">Debian bugvolgsysteem</ulink>. De volgende bugs "
"troffen &releasename; op het moment van vrijgeven en zijn het vermelden waard "
"in dit document:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:1010
msgid "Bug number"
msgstr "Bugnummer"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:1011
msgid "Package (source or binary)"
msgstr "Pakket (broncode of binair)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:1012
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1017
msgid "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1018
msgid "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1019
msgid ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't "
"update /etc/ssl/certs/java/cacerts"
msgstr ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore werkt /etc/ssl/"
"certs/java/cacerts niet bij"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1022
msgid "<ulink url=\"&url-bts;990026\">990026</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;990026\">990026</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1023
msgid "<systemitem role=\"package\">cron</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">cron</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1024
msgid "cron: Reduced charset in MAILTO causes breakage"
msgstr "cron: gereduceerde tekenset in MAILTO veroorzaakt een defect"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1027
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991081\">991081</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991081\">991081</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1028
msgid "<systemitem role=\"package\">gir1.2-diodon-1.0</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">gir1.2-diodon-1.0</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1029
msgid "gir1.2-diodon-1.0 lacks dependencies"
msgstr "vereisten voor gir1.2-diodon-1.0 ontbreken"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1032
msgid "<ulink url=\"&url-bts;990318\">990318</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;990318\">990318</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1033
msgid "<systemitem role=\"package\">python-pkg-resources</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">python-pkg-resources</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1034
msgid ""
"python-pkg-resources: please add Breaks against the unversioned python packages"
msgstr ""
"python-pkg-resources: voeg a.u.b. Breaks toe tegen de python-pakketten zonder "
"versienummer"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1037
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991449\">991449</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991449\">991449</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1038
msgid "<systemitem role=\"package\">fail2ban</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">fail2ban</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1039
msgid "fix for CVE-2021-32749 breaks systems with mail from bsd-mailx"
msgstr ""
"de oplossing voor CVE-2021-32749 maakt systemen met mail van bsd-mailx onklaar"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1042
msgid "<ulink url=\"&url-bts;982794\">982794</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;982794\">982794</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1043
msgid "<systemitem role=\"package\">firefox-esr</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">firefox-esr</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1044
msgid "firefox-esr/armhf: fails on non-NEON systems"
msgstr "firefox-esr/armhf: faalt op non-NEON-systemen"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1047
msgid "<ulink url=\"&url-bts;990708\">990708</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;990708\">990708</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1048
msgid "<systemitem role=\"package\">mariadb-server-10.5,galera-4</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">mariadb-server-10.5,galera-4</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1049
msgid ""
"mariadb-server-10.5: upgrade problems due to galera-3 -&gt; galera-4 switch"
msgstr ""
"mariadb-server-10.5: opwaarderingsproblemen door de overgang van galera-3 -&gt; "
"galera-4"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1052
msgid "<ulink url=\"&url-bts;980429\">980429</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;980429\">980429</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1053 en/issues.dbk:1058
msgid "<systemitem role=\"package\">src:gcc-10</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:gcc-10</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1054
msgid ""
"g++-10: spurious c++17 mode segmentation fault in append_to_statement_list_1 "
"(tree-iterator.c:65)"
msgstr ""
"g++-10: valse c++17-modus-segmentatiefout in append_to_statement_list_1 (tree-"
"iterator.c:65)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1057
msgid "<ulink url=\"&url-bts;980609\">980609</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;980609\">980609</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1059
msgid "missing i386-cpuinfo.h"
msgstr "ontbrekende i386-cpuinfo.h"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1062
msgid "<ulink url=\"&url-bts;984574\">984574</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;984574\">984574</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1063
msgid "<systemitem role=\"package\">gcc-10-base</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">gcc-10-base</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1064
msgid "gcc-10-base: please add Breaks: gcc-8-base (&lt;&lt; 8.4)"
msgstr "gcc-10-base: voeg a.u.b. toe: Breaks gcc-8-base (&lt;&lt; 8.4)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1067
msgid "<ulink url=\"&url-bts;984931\">984931</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;984931\">984931</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1068 en/issues.dbk:1073
msgid "<systemitem role=\"package\">git-el</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">git-el</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1069
msgid ""
"git-el,elpa-magit: fails to install: /usr/lib/emacsen-common/packages/install/"
"git emacs failed at /usr/lib/emacsen-common/lib.pl line 19, &lt;TSORT&gt; line "
"7."
msgstr ""
"git-el,elpa-magit: installatie mislukt: /usr/lib/emacsen-common/packages/"
"install/git emacs mislukte bij /usr/lib/emacsen-common/lib.pl line 19, &lt;"
"TSORT&gt; line 7."

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1072
msgid "<ulink url=\"&url-bts;987264\">987264</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;987264\">987264</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1074
msgid "git-el: fails to install with xemacs21"
msgstr "git-el: installatie mislukt met xemacs21"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1077
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991082\">991082</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991082\">991082</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1078
msgid "<systemitem role=\"package\">gir1.2-gtd-1.0</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">gir1.2-gtd-1.0</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1079
msgid "gir1.2-gtd-1.0 has empty Depends"
msgstr "gir1.2-gtd-1.0 heeft een lege Depends"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1082
msgid "<ulink url=\"&url-bts;948739\">948739</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;948739\">948739</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1083 en/issues.dbk:1088
msgid "<systemitem role=\"package\">gparted</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">gparted</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1084
msgid "gparted should not mask .mount units"
msgstr "gparted zou geen .mount-units mogen maskeren"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1087
msgid "<ulink url=\"&url-bts;984714\">984714</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;984714\">984714</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1089
msgid ""
"gparted should suggest exfatprogs and backport the commit that rejects exfat-"
"utils"
msgstr ""
"gparted zou exfatprogs moeten suggereren en er zou een backport moten gebeuren "
"van de commit die exfat-utils verwerpt"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1092
msgid "<ulink url=\"&url-bts;984760\">984760</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;984760\">984760</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1093
msgid "<systemitem role=\"package\">grub-efi-amd64</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">grub-efi-amd64</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1094
msgid ""
"grub-efi-amd64: upgrade works, boot fails (error: symbol `grub_is_lockdown` not "
"found)"
msgstr ""
"grub-efi-amd64: opwaarderen werkt, opstarten mislukt (fout: symbool "
"`grub_is_lockdown` niet gevonden)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1097
msgid "<ulink url=\"&url-bts;968368\">968368</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;968368\">968368</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1098 en/issues.dbk:1103
msgid "<systemitem role=\"package\">ifenslave</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">ifenslave</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1099
msgid "ifenslave: Option bond-master fails to add interface to bond"
msgstr ""
"ifenslave: optie bond-master slaagt er niet in interface toe te voegen aan bond"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1102
msgid "<ulink url=\"&url-bts;990428\">990428</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;990428\">990428</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1104
msgid "ifenslave: Bonding not working on bullseye (using bond-slaves config)"
msgstr ""
"ifenslave: bonding werkt niet op bullseye (met de bond-slaves configuratie)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1107
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991113\">991113</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991113\">991113</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1108
msgid "<systemitem role=\"package\">libpam-chroot</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">libpam-chroot</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1109
msgid "libpam-chroot installs pam_chroot.so into the wrong directory"
msgstr "libpam-chroot installeert pam_chroot.so in de verkeerde map"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1112
msgid "<ulink url=\"&url-bts;989545\">989545</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;989545\">989545</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1113
msgid "<systemitem role=\"package\">src:llvm-toolchain-11</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:llvm-toolchain-11</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1114
msgid ""
"libgl1-mesa-dri: si_texture.c:1727 si_texture_transfer_map - failed to create "
"temporary texture to hold untiled copy"
msgstr ""
"libgl1-mesa-dri: si_texture.c:1727 si_texture_transfer_map - tijdelijke "
"structuur maken om kopie zonder tegel vast te houden mislukte"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1117
msgid "<ulink url=\"&url-bts;982459\">982459</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;982459\">982459</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1118
msgid "<systemitem role=\"package\">mdadm</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">mdadm</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1119
msgid ""
"mdadm --examine in chroot without /proc,/dev,/sys mounted corrupts host's "
"filesystem"
msgstr ""
"mdadm --examine in een chroot zonder dat /proc,/dev,/sys aangekoppeld zijn, "
"maakt het bestandssysteem van de hostcomputer defect"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1122
msgid "<ulink url=\"&url-bts;981054\">981054</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;981054\">981054</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1123
msgid "<systemitem role=\"package\">openipmi</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">openipmi</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1124
msgid "openipmi: Missing dependency on kmod"
msgstr "openipmi: het feit dat kmod vereist wordt, werd over het hoofd gezien"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1127
msgid "<ulink url=\"&url-bts;948318\">948318</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;948318\">948318</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1128
msgid "<systemitem role=\"package\">openssh-server</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">openssh-server</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1129
msgid ""
"openssh-server: Unable to restart sshd restart after upgrade to version 8.1p1-2"
msgstr ""
"openssh-server: sshd restart is niet in staat om te herstarten na een "
"opwaardering naar versie 8.1p1-2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1132
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991151\">991151</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991151\">991151</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1133
msgid "<systemitem role=\"package\">procps</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">procps</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1134
msgid ""
"procps: dropped the reload option from the init script, breaking corekeeper"
msgstr ""
"procps: de optie reload werd uit het init-script weggehaald, waardoor "
"corekeeper niet meer werkt"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1137
msgid "<ulink url=\"&url-bts;989103\">989103</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;989103\">989103</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1138
msgid "<systemitem role=\"package\">pulseaudio</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">pulseaudio</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1139
msgid "pulseaudio regressed on control=Wave configuration"
msgstr "pulseaudio: er is een regressie bij de configuratie control=Wave"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1142
msgid "<ulink url=\"&url-bts;984580\">984580</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;984580\">984580</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1143
msgid "<systemitem role=\"package\">libpython3.9-dev</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">libpython3.9-dev</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1144
msgid "libpython3.9-dev: missing dependency on zlib1g-dev"
msgstr ""
"libpython3.9-dev: het feit dat zlib1g-dev vereist wordt, werd over het hoofd "
"gezien"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1147
msgid "<ulink url=\"&url-bts;990417\">990417</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;990417\">990417</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1148
msgid "<systemitem role=\"package\">src:qemu</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:qemu</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1149
msgid ""
"openjdk-11-jre-headless: running java in qemu s390 gives a SIGILL at C [linux-"
"vdso64.so.1+0x6f8] __kernel_getcpu+0x8"
msgstr ""
"openjdk-11-jre-headless: java uitvoeren in qemu s390 geeft een SIGILL bij C "
"[linux-vdso64.so.1+0x6f8] __kernel_getcpu+0x8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1152
msgid "<ulink url=\"&url-bts;859926\">859926</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;859926\">859926</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1153
msgid "<systemitem role=\"package\">speech-dispatcher</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">speech-dispatcher</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1154
msgid ""
"breaks with pulse-audio as output when spawned by speechd-up from init system"
msgstr ""
"raakt defect met pulse-audio als uitvoer wanneer het wordt voortgebracht door "
"speechd-up uit het init-systeem"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1157
msgid "<ulink url=\"&url-bts;932501\">932501</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;932501\">932501</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1158
msgid "<systemitem role=\"package\">src:squid-deb-proxy</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:squid-deb-proxy</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1159
msgid ""
"squid-deb-proxy: daemon does not start due to the conf file not being allowed "
"by apparmor"
msgstr ""
"squid-deb-proxy: achtergronddienst start niet omdat het conf-bestand niet "
"toegestaan wordt door apparmor"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1162
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991588\">991588</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991588\">991588</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1163
msgid "<systemitem role=\"package\">tpm2-abrmd</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">tpm2-abrmd</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1164
msgid "tpm2-abrmd should not use Requires=systemd-udev-settle.service in its unit"
msgstr ""
"tpm2-abrmd zou in zijn unit niet Requires=systemd-udev-settle.service mogen "
"gebruiken"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1167
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991939\">991939</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991939\">991939</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1168
msgid "<systemitem role=\"package\">libjs-bootstrap4</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">libjs-bootstrap4</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1169
msgid ""
"libjs-bootstrap4: broken symlinks: /usr/share/javascript/bootstrap4/css/"
"bootstrap*.css.map -&gt; ../../../nodejs/bootstrap/dist/css/bootstrap*.css.map"
msgstr ""
"libjs-bootstrap4: defecte symbolische koppelingen: /usr/share/javascript/"
"bootstrap4/css/bootstrap*.css.map -&gt; ../../../nodejs/bootstrap/dist/css/"
"bootstrap*.css.map"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1172
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991822\">991822</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991822\">991822</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1173
msgid "<systemitem role=\"package\">src:wine</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:wine</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1174
msgid "src:wine: dh_auto_clean deletes unrelated files outside of package source"
msgstr ""
"src:wine: dh_auto_clean verwijdert niet-gerelateerde bestanden buiten de "
"broncode van het pakket"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1177
msgid "<ulink url=\"&url-bts;988477\">988477</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;988477\">988477</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1178
msgid "<systemitem role=\"package\">src:xen</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">src:xen</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1179
msgid ""
"xen-hypervisor-4.14-amd64: xen dmesg shows (XEN) AMD-Vi: IO_PAGE_FAULT on sata "
"pci device"
msgstr ""
"xen-hypervisor-4.14-amd64: xen dmesg toont (XEN) AMD-Vi: IO_PAGE_FAULT op sata "
"pci-apparaat"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1182
msgid "<ulink url=\"&url-bts;991788\">991788</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;991788\">991788</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1183
msgid "<systemitem role=\"package\">xfce4-settings</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">xfce4-settings</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:1184
msgid ""
"xfce4-settings: black screen after suspend when laptop lid is closed and re-"
"opened"
msgstr ""
"xfce4-settings: zwart scherm na slaapstand wanneer laptopdeksel wordt gesloten "
"en opnieuw wordt geopend"

Reply to: