[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/constitution.1.1.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd dutch/devel/constitution.1.1.wml
als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Historische statuten van Debian v 1.1" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="ba01cfdc529712e3626bdf15fd37d39e94126794"

<h1>Historische versie van de statuten van het Debian-project (v1.1)</h1>

<p>Version 1.1 bekrachtigd op 21 jun1 2003. Vervangt
<a href="constitution.1.0">Version 1.0</a> bekrachtigd op 2 december
1998. Vervangen door <a href="constitution.1.2">versie 1.2</a>, bekrachtigd op
29 oktober 2003, welke zelf vervangen werd door
<a href="constitution.1.3">versie 1.3</a>, bekrachtigd op 24 september 2006.
Versie 1.3 werd op zijn beurt vervangen door
<a href="constitution.1.4">versie 1.4</a>, bekrachtigd op 7 oktober 2007.
Die werd vervangen door <a href="constitution.1.5">versie 1.5</a>,
bekrachtigd op 9 januari 2015, en opnieuw vervangen door
<a href="constitution.1.6">versie 1.6</a>, bekrachtigd op 13 december 2015.
Die werd vervangen door de <a href="constitution">huidige versie 1.7</a>,
bekrachtigd op 14 augustus 2016.
</p>


<h2>1. Inleiding</h2>

<p><cite>Het Debian-project is een vereniging van individuen die zich
samen tot doel gesteld hebben een vrij besturingssysteem te ontwikkelen.</cite></p>

<p>Dit document beschrijft de organisatiestructuur in functie van het
nemen van formele beslissingen in het project. Het is geen beschrijving
van de doelstellingen van het project of hoe het deze bereikt,
en het bevat geen beleidsrichtlijnen, behalve die welke rechtstreeks
verband houden met het beslissingsproces.</p>

<h2>2. Organen en individuen met beslissingsbevoegdheid</h2>

<p>Elk besluit binnen het project wordt door een of meer van de volgende instanties genomen:</p>

<ol>
 <li>De ontwikkelaars, via een algemene resolutie of een verkiezing;</li>

 <li>De projectleider;</li>

 <li>Het technisch comité en/of zijn voorzitter;</li>

 <li>De individuele ontwikkelaar die aan een specifieke taak werkt;</li>

 <li>Gemachtigden die door de projectleider aangesteld zijn voor specifieke taken;</li>

 <li>De secretaris van het project.</li>
</ol>

<p>Het grootste deel van de rest van dit document beschrijft de
bevoegdheden van deze instanties, hun samenstelling en aanstelling en
hun besluitvormingsprocedure. De bevoegdheden van een persoon of een
instantie kunnen onderhevig zijn aan het toezicht of de inperking door
anderen; in dat geval zal het item dat handelt over het/de
toezichthoudende orgaan of persoon, hiervan melding maken. <cite>>In
bovenstaande lijst staat een persoon of orgaan doorgaans vermeld
voorafgaand aan de personen of organen van wie zij de besluiten kunnen
verwerpen of welke zij (mee) aanstellen - maar niet iedereen die eerder
vermeld staat, kan ingaan tegen iedereen die nadien vermeld wordt.</cite></p>

<h3>2.1. Algemene regels</h3>

<ol>
 <li>
  <p>Niets uit deze statuten legt aan iemand een verplichting op om
  werk te verrichten voor het project. Een persoon die een aan hem/haar
  gedelegeerde of toegewezen taak niet wenst te verrichten, moet die
  ook niet verrichten. Men mag echter deze regels en de besluiten die
  op een correcte wijze volgens deze regels genomen werden, niet actief
  tegenwerken.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een persoon kan verschillende functies bekleden, behalve dat
  de projectleider, de projectsecretaris en de voorzitter van het
  technisch comité verschillende personen moeten zijn en dat de
  leider zichzelf niet als zijn eigen gemachtigde kan aanstellen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een persoon kan op elk moment het project verlaten of ontslag
  nemen uit een specifieke functie welke deze bekleedt, door dit in
  het openbaar mee te delen.</p>
 </li>
</ol>

<h2>3. Individuele ontwikkelaars</h2>

<h3>3.1. Bevoegdheden</h3>

<p>Een individuele ontwikkelaar kan</p>

<ol>
 <li>elke technische of niet-technische beslissing nemen in verband
 met de eigen werkzaamheden;</li>

 <li>een ontwerp van algemene resolutie voorstellen of steunen;</li>

 <li>zichzelf kandidaat stellen voor de verkiezing van projectleider;</li>

 <li>een stem uitbrengen over een algemene resolutie en bij de verkiezing
 van de projectleider.</li>
</ol>

<h3>3.2. Samenstelling en aanstelling</h3>

<ol>
 <li>
  <p>Ontwikkelaars zijn vrijwilligers die ermee instemmen de
  doelstellingen van het project te bevorderen voor zover zij
  eraan deelnemen, en die voor het project pakketten onderhouden
  of ander werk verrichten dat door de gemachtigde(n) van de
  projectleider waardevol geacht wordt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>De gemachtigde(n) van de projectleider kan/kunnen nieuwe
  ontwikkelaars weren of bestaande ontwikkelaars uitsluiten. <cite>
  Indien de ontwikkelaars van mening zijn dat de gemachtigden
  hun gezag misbruiken, kunnen zij de beslissing natuurlijk via
  een algemene resolutie vernietigen - zie
  &sect;4.1(3), &sect;4.2.</cite></p>
 </li>
</ol>

<h3>3.3. Procedure</h3>

<p>Ontwikkelaars kunnen deze beslissingen naar eigen goeddunken nemen.</p>

<h2>4. De ontwikkelaars via algemene resolutie of verkiezingen</h2>

<h3>4.1. Bevoegdheden</h3>

<p>Samen kunnen de ontwikkelaars:</p>

<ol>
 <li>
  <p>De projectleider aanstellen of afzetten.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Deze statuten wijzigen op voorwaarde dat een meerderheid van 3:1
    ermee instemt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Elke beslissing van de projectleider of een gemachtigde opheffen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Elke beslissing van het technisch comité opheffen op voorwaarde dat een
    meerderheid van 2:1 ermee instemt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Niet-technische beleidsdocumenten en verklaringen uitgeven.</p>

  <p>Daaronder vallen documenten over de doelstellingen van het
    project, de relaties van het project met andere entiteiten van de
    vrije-softwaregemeenschap, en niet-technische beleidsrichtlijnen,
    zoals de licentievoorwaarden voor gratis software waaraan
    Debian-software moet voldoen.</p>

  <p>Daaronder vallen ook standpuntbepalingen inzake actuele
    onderwerpen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Samen met de projectleider en SPI beslissingen nemen over eigendom die
  in beheer gehouden wordt voor doeleinden die met Debian verband houden.
  (Zie &sect;9.1.)</p>
 </li>
</ol>

<h3>4.2. Procedure</h3>

<ol>
 <li>
  <p>De ontwikkelaars volgen de onderstaande standaard
  resolutieprocedure. Een resolutie of amendement wordt ingediend
  wanneer deze door een ontwikkelaar voorgesteld wordt en minstens
  door K andere ontwikkelaars gesteund wordt, of wanneer deze door
  de projectleider of het technisch comité voorgesteld wordt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een beslissing van de projectleider of diens gemachtigde
   verdagen:</p>

  <ol>
   <li>Indien de projectleider of diens gemachtigde of het technisch
   comité een besluit genomen heeft, kunnen ontwikkelaars dat
   annuleren door hierover een resolutie aan te nemen;
   zie &sect;4.1(3).</li>

   <li>Indien een dergelijke resolutie minstens door 2K ontwikkelaars
   gesteund wordt, of indien ze door het technisch comité voorgesteld
   wordt, schort deze resolutie de beslissing onmiddellijk op
   (op voorwaarde dat de resolutie zelf dit zo bepaalt).</li>

   <li>Indien de originele beslissing een wijziging van een discussie-
   of stemmingsperiode betreft of indien de resolutie het herroepen
   van een beslissing van het technisch comité beoogt, dan moeten
   slechts K ontwikkelaars deze steunen om de beslissing onmiddellijk
   op te schorten.</li>

   <li>Indien de beslissing opgeschort werd, wordt
   onmiddellijk een stemming gehouden om te bepalen of de beslissing
   van kracht blijft tot er ten gronde over de beslissing gestemd werd
   ofwel of de toepassing van de originele beslissing tot dan verdaagd
   wordt. Voor deze onmiddellijke procedurele stemming is geen
   quorum vereist.</li>

   <li>Indien de projectleider (of de gemachtigde) de originele
   beslissing intrekt, wordt de stemming irrelevant en niet langer
   voortgezet.</li>
  </ol>
 </li>

 <li>
  <p>
    Stemmen worden door de projectsecretaris verzameld. Stemmen,
    tellingen en resultaten worden tijdens de stemperiode niet kenbaar
    gemaakt. Na de stemming deelt de projectsecretaris alle
    uitgebrachte stemmen mee. De stemperiode duurt 2 weken, maar de
    projectleider kan deze tot maximaal 1 week laten variëren.
  </p>
 </li>

 <li>
  <p>De minimale discussieperiode is 2 weken, maar de
    projectleider kan deze tot maximaal 1 week laten variëren. De
    projectleider heeft een beslissende stem. Het quorum bedraagt 3Q.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Voorstellen, steunbetuigingen, amendementen, oproepen tot het
  uitbrengen van een stem en andere formele acties gebeuren via een
  aankondiging op een publiek leesbare elektronische mailinglijst die
  door de gemachtigde(n) van de projectleider aangewezen wordt. Elke
  ontwikkelaar kan er op posten.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Stemmen worden per e-mail uitgebracht op een manier die passend
  is voor de secretaris. Voor elke stemming bepaalt de secretaris of
  stemmers hun uitgebrachte stem kunnen wijzigen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Q is de helft van de vierkantswortel van het huidige aantal
  ontwikkelaars. K is Q of 5, welk van beide het kleinst is. Q en K
  moeten geen gehele getallen zijn en worden niet afgerond.</p>
 </li>
</ol>

<h2>5. Projectleider</h2>

<h3>5.1. Bevoegdheden</h3>

<p>De <a href="leader">projectleider</a> kan:</p>

<ol>
 <li>
  <p>Gemachtigden aanstellen of besluitvormingen delegeren aan
  het technisch comité.</p>

  <p>De leider kan een domein van permanente verantwoordelijkheid of
  een specifieke beslissing definiëren en deze delegeren aan een andere
  ontwikkelaar of aan het technisch comité.</p>

  <p>Eens een specifieke beslissing gedelegeerd werd en een besluit
  genomen werd, kan de projectleider deze delegatie niet meer
  terugtrekken. Deze kan wel een lopende delegering van een specifiek
  verantwoordelijkheidsgebied intrekken.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Andere ontwikkelaars autoriteit verlenen.</p>

  <p>De projectleider kan zijn steun uitspreken voor standpunten of
  voor andere projectleden, op vraag of anderszins; deze uitspraken
  worden enkel van kracht indien de projectleider gemachtigd zou zijn
  om de beslissing in kwestie te nemen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Elke beslissing nemen die dringende actie vereist.</p>

  <p>Dit is niet van toepassing op beslissingen die slechts stilaan
  dringend geworden zijn wegens een gebrek aan relevante actie, tenzij
  er een vaste deadline is.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Elke beslissing nemen waarvoor niemand anders verantwoordelijk
  is.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Ontwerpen van algemene resolutie en amendementen voorstellen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Samen met het technisch comité nieuwe leden van dat comité
  aanstellen. (Zie &sect;6.2.)</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een beslissende stem uitbrengen wanneer ontwikkelaars stemmen.</p>

  <p>De projectleider heeft ook een normale stem in dergelijke
  stemmingen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>De discussieperiode in verband met stemmingen van ontwikkelaars
  aanpassen (zoals hierboven).</p>
 </li>

 <li>
  <p>Discussies onder ontwikkelaars leiden.</p>

  <p>De projectleider behoort te proberen op een helpende wijze te
  participeren in discussies tussen ontwikkelaars in een poging de
  discussie toe te spitsen op de belangrijkste kwesties. De
  projectleider behoort geen gebruik te maken van zijn/haar
  leiderschapspositie om zijn/haar eigen persoonlijke meningen naar voor te
  schuiven.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Samen met SPI beslissingen nemen die van invloed
   zijn op eigendommen die in beheer worden gehouden voor met Debian
   verband houdende doeleinden (zie &sect;9.)</p>
 </li>
</ol>

<h3>5.2. Aanstelling</h3>

<ol>
 <li>De projectleider wordt door de ontwikkelaars verkozen.</li>

 <li>De verkiezing begint negen weken voordat de functie van leider vacant
 wordt, of onmiddellijk (indien het reeds te laat is).</li>

 <li>Tijdens de volgende drie weken kan elke ontwikkelaar zichzelf nomineren
 als kandidaat projectleider.</li>

 <li>Tijdens de drie daaropvolgende weken kunnen geen kandidaten meer
  genomineerd worden; kandidaten behoren deze periode te gebruiken
  voor het voeren van campagne (om hun identiteit en positie kenbaar
  te maken). Indien er op het einde van de nominatieperiode geen kandidaten
  zijn, wordt de nominatieperiode verlengd met drie weken extra, en dit zo
  nodig meermaals.</li>

 <li>De volgende drie weken is de stemperiode waarin ontwikkelaars hun
  stem uitbrengen. Bij de verkiezing van de projectleider wordt de stemming
  geheim gehouden, ook na het einde van de stemming.</li>

 <li>Op het stembiljet bestaan de keuzemogelijkheden uit die kandidaten
  welke zichzelf genomineerd hebben en zich nog niet hebben
  teruggetrokken, plus "None Of The Above" (geen van bovenstaande).
  Indien "None Of The Above" de verkiezing wint, wordt de
  verkiezingsprocedure herhaald, zo nodig meermaals.</li>

 <li>De beslissing wordt genomen volgens de in &sect;A.6 van de
   standaard resolutieprocedure gespecificeerde methode. Het quorum
   is hetzelfde als bij een algemene resolutie (&sect;4.2) en de
   standaardoptie is <q>None Of The Above</q>.
 </li>

 <li>De ambtsperiode van de projectleider bedraagt een jaar vanaf diens
  verkiezing.</li>
</ol>

<h3>5.3. Procedure</h3>

<p>De projectleider behoort te proberen beslissingen te nemen die
  verenigbaar zijn met de consensus tussen de verschillende meningen van
  de ontwikkelaars.</p>

<p>Waar praktisch mogelijk behoort de projectleider op informele wijze
  te informeren naar de opvattingen van de ontwikkelaars.</p>

<p>De projectleider behoort te vermijden het eigen standpunt te zeer te
  beklemtonen bij het nemen van beslissingen in hoofde van zijn/haar functie
  als projectleider.</p>

<h2>6. Technisch comité</h2>

<h3>6.1. Bevoegdheden</h3>

<p>Het <a href="tech-ctte">technisch comité</a> kan:</p>

<ol>
 <li>
  <p>Beslissingen nemen in elke zaak met betrekking tot het technisch
  beleid.</p>

  <p>Dit betreft onder meer de inhoud van de handleidingen over het
  technische beleid, referentiemateriaal voor ontwikkelaars,
  voorbeeldpakketten en het gedrag van niet-experimentele hulpmiddelen
  voor het bouwen van pakketten. (In elk van deze zaken neemt de
  gebruikelijke onderhouder van de betreffende software of documentatie
  initieel de beslissingen; zie echter 6.3(5).)</p>
 </li>

 <li>
  <p>Beslissen in technische materies waarbij de bevoegdheden van
  ontwikkelaars elkaar overlappen.</p>

  <p>Het technisch comité kan een zaak beslechten in gevallen waarin
  ontwikkelaars compatibele technische beleidslijnen of standpunten
  moeten implementeren (bijvoorbeeld indien zij het oneens zijn over de
  prioriteit van conflicterende pakketten, of over het bezit van een
  commandonaam, of over welk pakket verantwoordelijk is voor een bug
  waarover beide akkoord gaan dat het een bug is, of over wie de
  onderhouder van een pakket behoort te zijn).</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een beslissing nemen wanneer daarom gevraagd wordt.</p>

  <p>Elke persoon of instantie kan een eigen beslissing delegeren naar
  het technisch comité of er advies aan vragen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Een beslissing van een ontwikkelaar afwijzen (vereist een 3:1
  meerderheid).</p>

  <p>Het technisch comité kan een ontwikkelaar vragen een specifieke
  technische werkwijze te gebruiken, zelfs als de ontwikkelaar dit niet
  wenst; dit vereist een 3:1 meerderheid. Bijvoorbeeld kan het comité
  bepalen dat een klacht van een indiener van een bugrapport
  gerechtvaardigd is en dat de door de indiener voorgestelde oplossing
  behoort te worden geïmplementeerd.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Advies geven.</p>

  <p>Het technisch comité kan formele uitspraken doen over zijn visie
  op gelijk welke zaak. <cite>Individuele leden kunnen uiteraard
  informele uitspraken doen over hun visie en over de vermoedelijke
  visie van het comité.</cite></p>
 </li>

 <li>
  <p>Samen met de projectleider nieuwe leden aanstellen bij het eigen
  comité of bestaande leden eruit verwijderen. (Zie &sect;6.2.)</p>
 </li>

 <li>
  <p>De voorzitter van het technisch comité aanstellen.</p>

  <p>
    De voorzitter wordt door het comité uit zijn leden verkozen. Alle
    leden van het comité zijn automatisch genomineerd. Het comité
    begint te stemmen, een week voor de functie vacant wordt (of
    onmiddellijk als het al te laat is). De leden kunnen bij openbare
    acclamatie stemmen voor gelijk welk collega-lid, ook voor
    zichzelf; er is geen standaardoptie. De stemming eindigt wanneer
    alle leden gestemd hebben of wanneer de stemperiode eindigt. Het
    resultaat wordt bepaald via de methode die gespecificeerd wordt in
    sectie A.6 van de standaard resolutieprocedure.
  </p>
 </li>

 <li>
  <p>De voorzitter kan samen met de secretaris de projectleider
  vervangen</p>

  <p>Zoals bepaald in &sect;7.1(2) kunnen de voorzitter van het
  technisch comité en de projectsecretaris samen de projectleider
  vervangen als er geen projectleider is.</p>
 </li>
</ol>

<h3>6.2. Samenstelling</h3>

<ol>
 <li>
  <p>Het technisch comité bestaat uit maximaal 8 ontwikkelaars en
  behoort gewoonlijk minstens 4 leden te hebben.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Als het technisch comité minder dan 8 leden telt, kan het comité
  nieuwe leden aanbevelen bij de projectleider, die (individueel) kan
  beslissen om deze al dan niet aan te stellen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Wanneer het technisch comité 5 of minder leden telt, kan het
  nieuwe leden aanstellen tot het ledenaantal 6 bedraagt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Wanner er voor minstens een week 5 of minder leden waren, kan de
  projectleider nieuwe leden aanstellen met een interval van minstens een
  week per aanstelling, tot het aantal leden 6 bedraagt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Als het technisch comité en de projectleider ermee akkoord gaan,
  kunnen ze een bestaand lid van het technisch comité verwijderen of
  vervangen.</p>
 </li>
</ol>

<h3>6.3. Procedure</h3>

<ol>
 <li>
  <p>Het technisch comité gebruikt de standaard resolutieprocedure.</p>

  <p>Elk lid van het technisch comité kan een ontwerpresolutie of een
  amendement voorstellen. Er is geen minimale discussieperiode. De
  stemperiode duurt hoogstens een week of tot er geen twijfel meer
  bestaat over het resultaat. Leden kunnen hun stem wijzigen. Het
  quorum bedraagt twee.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Details in verband met de stemming</p>

  <p>De voorzitter heeft een beslissende stem. Wanneer het technisch
  comité stemt over het al dan niet opheffen van een beslissing van een
  ontwikkelaar die toevallig ook lid is van het comité, mag dat lid
  niet stemmen (tenzij het de voorzitter betreft en in dat geval mag
  deze enkel gebruik maken van zijn/haar beslissende stem).</p>
 </li>

 <li>
  <p>Openbare discussie en besluitvorming.</p>

  <p>Discussies, ontwerpresoluties en amendementen, en de door leden
  van het comité uitgebrachte stemmen, worden openbaar gemaakt op de
  publieke discussielijst van het technisch comité. Het comité heeft
  geen aparte secretaris.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Vertrouwelijk karakter van aanstellingen.</p>

  <p>Het technisch comité kan bij het voeren van een discussie over
  aanstellingen bij het comité vertrouwelijke besprekingen hebben via
  private e-mail of een private mailinglijst of via andere middelen.
  Stemmingen over aanstellingen moeten evenwel openbaar zijn.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Geen gedetailleerde ontwerpwerkzaamheden.</p>

  <p>Het technisch comité houdt zich niet bezig met het ontwerpen van
  nieuwe voorstellen en beleidsmaatregelen. Zulke ontwerpwerkzaamheden
  behoren persoonlijk of samen te worden uitgevoerd door particulieren
  en te worden besproken in gewone forums voor ontwerp en uitvoering
  van technisch beleid.</p>

  <p>Het technisch comité beperkt zich tot het kiezen uit of het
  aannemen van compromissen tussen oplossingen die elders voorgesteld
  en redelijkerwijs grondig besproken werden.</p>

  <p><cite>Individuele leden van het technisch comité kunnen uiteraard
  in eigen naam deelnemen aan elk aspect van ontwerp- en beleidswerk.</cite></p>
 </li>

 <li>
  <p>Het technisch comité neemt enkel beslissingen als laatste
  redmiddel.</p>

  <p>Het technisch comité neemt geen technische beslissing totdat
  inspanningen om via consensus tot een oplossing te komen geleverd
  werden en mislukt zijn, tenzij het gevraagd werd om een beslissing
  te nemen door de persoon of de instantie die daarvoor normaal
  verantwoordelijk is.</p>
 </li>
</ol>

<h2>7. De projectsecretaris</h2>

<h3>7.1. Bevoegdheden</h3>

<p>De <a href="secretary">secretaris</a>:</p>

<ol>
 <li>
  <p>Houdt stemmingen onder de ontwikkelaars en bepaalt het aantal en
  de identiteit van ontwikkelaars, telkens dit door de statuten vereist
  wordt.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Kan samen met de voorzitter van het technisch comité de
  projectleider vervangen.</p>

  <p>Indien er geen projectleider is, kunnen de voorzitter van het
  technisch comité en de secretaris in gemeenschappelijk akkoord
  beslissingen nemen indien ze het noodzakelijk achten om dit te doen.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Beslecht alle geschillen over de interpretatie van de statuten.</p>
 </li>

 <li>
  <p>Kan zijn/haar bevoegdheden gedeeltelijk of volledig delegeren naar
  iemand anders en een dergelijke delegatie op elk ogenblik intrekken.</p>
 </li>
</ol>

<h3>7.2. Aanstelling</h3>

<p>De projectsecretaris wordt aangesteld door de projectleider en de
huidige projectsecretaris.</p>

<p>Indien de projectleider en de huidige projectsecretaris het niet eens
kunnen worden over een nieuwe aanstelling, moeten ze het bestuur van SPI
(zie &sect;9.1.) vragen een secretaris aan te stellen.</p>

<p>Indien er geen projectsecretaris is of de projectsecretaris momenteel
onbeschikbaar is en de bevoegdheid in verband met het nemen van een
bepaalde beslissing niet gedelegeerd heeft, dan kan die beslissing
genomen of gedelegeerd worden door de voorzitter van het technisch
comité als waarnemend secretaris.</p>

<p>De ambtstermijn van de projectsecretaris bedraagt 1 jaar, waarna deze
of een andere secretaris (her)aangesteld moet worden.</p>

<h3>7.3. Procedure</h3>

<p>De projectsecretaris behoort eerlijke en redelijke beslissingen te
nemen, welke bij voorkeur verenigbaar zijn met de consensus onder de
ontwikkelaars.</p>

<p>Wanneer zij samen optreden als plaatsvervangers van een afwezige
projectleider, behoren de voorzitter van het technisch comité en de
projectsecretaris enkel beslissingen te nemen wanneer dit absoluut
noodzakelijk is en enkel wanneer deze verenigbaar zijn met de consensus
onder de ontwikkelaars.</p>

<h2>8. De gemachtigden van de projectleider</h2>

<h3>8.1. Bevoegdheden</h3>

<p>De gemachtigden van de projectleider:</p>

<ol>
 <li>hebben de bevoegdheden die aan hen gedelegeerd werden door de
 projectleider;</li>

 <li>mogen bepaalde beslissingen nemen die de projectleider niet
 rechtstreeks kan nemen, waaronder het aanvaarden of uitsluiten van
 ontwikkelaars of het aanstellen tot ontwikkelaar van personen die geen
 pakketten onderhouden. <cite>Dit is om een concentratie van macht in de
 handen van de projectleider te vermijden, in het bijzonder met
 betrekking tot het lidmaatschap van ontwikkelaars.</cite></li>
</ol>

<h3>8.2. Aanstelling</h3>

<p>De gemachtigden worden door de projectleider aangesteld en kunnen door
 de projectleider naar goeddunken vervangen worden. De projectleider mag
 de functie van gemachtigde niet voorwaardelijk maken aan specifieke
 beslissingen van de gemachtigde, en mag evenmin een door een gemachtigde
 genomen beslissing ongedaan maken.</p>

<h3>8.3. Procedure</h3>

<p>Gemachtigden mogen naar eigen goeddunken beslissingen nemen, maar
 behoren ernaar te streven technisch goede beslissingen toe te passen en/of
 te handelen volgens consensusopvattingen.</p>

<h2>9. Software in the Public Interest (Software in het algemeen belang)</h2>

<p><a href="https://www.spi-inc.org/";>SPI</a> en Debian zijn aparte
organisaties die bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen hebben. Debian is
dankbaar voor het ondersteunend juridisch kader dat door SPI geboden wordt.
<cite>De ontwikkelaars van Debian zijn momenteel lid van SPI op grond van hun
status als ontwikkelaar.</cite></p>

<h3>9.1. Bevoegdheid</h3>

<ol>
 <li>SPI heeft geen bevoegdheid met betrekking tot de technische of
 niet-technische beslissingen van Debian, behalve dat geen enkele beslissing
 van Debian met betrekking tot eigendom die in het bezit is van SPI zal
 vereisen dat SPI buiten zijn wettelijke bevoegdheid handelt, en dat de
 statuten van Debian SPI af en toe kan gebruiken als een beslissingsorgaan in
 laatste instantie.</li>

 <li>Debian eist geen andere bevoegdheid over SPI op dan die over het gebruik
 van bepaalde eigendommen van SPI, zoals hieronder beschreven, hoewel
 ontwikkelaars van Debian door de reglementen van SPI bevoegdheden binnen SPI
 kunnen krijgen.</li>

 <li>Ontwikkelaars van Debian zijn geen agenten of werknemers van SPI, of van
 elkaar of van personen met autoriteit in het Debian-project. Een persoon die
 optreedt als ontwikkelaar doet dit als individu, in eigen naam.</li>
</ol>

<h3>9.2. Beheer van eigendom voor doeleinden die verband houden met Debian</h3>

<p>Aangezien Debian niet de bevoegdheid heeft om geld of bezittingen te hebben,
 moeten alle donaties voor het Debian-project worden gedaan aan SPI, dat
 dergelijke zaken beheert.</p>

<p>SPI heeft de volgende toezeggingen gedaan:</p>

<ol>
 <li>SPI zal geld, handelsmerken en andere materiële en immateriële
 eigendommen bezitten en andere zaken beheren voor doeleinden die verband
 houden met Debian.</li>

 <li>Dergelijke eigendommen zullen afzonderlijk worden geboekt en voor deze
 doeleinden in bewaring worden gehouden, waarover Debian en SPI overeenkomstig
 deze sectie zullen beslissen.</li>

 <li>SPI zal geen eigendom van Debian verkopen of gebruiken zonder toestemming
 van Debian, die kan worden verleend door de projectleider of door een
 algemene resolutie van de ontwikkelaars.</li>

 <li>SPI zal er rekening mee houden om eigendommen die in beheer gehouden
 worden voor Debian, te gebruiken of te verkopen wanneer de projectleider
 daarom vraagt.</li>

 <li>SPI zal eigendommen die in beheer zijn voor Debian gebruiken of van de
 hand doen wanneer daarom wordt gevraagd door een algemene resolutie van de
 ontwikkelaars, op voorwaarde dat dit verenigbaar is met de wettelijke
 bevoegdheid van SPI.</li>

 <li>SPI zal de ontwikkelaars via een e-mail gericht aan een mailinglijst van
 het Debian-project, op de hoogte brengen wanneer het eigendommen die voor
 Debian in beheer zijn, gebruikt of van de hand doet.</li>
</ol>

<h2>A. Standaard resolutieprocedure</h2>

<p>Deze regels zijn van toepassing op de algemene besluitvorming door comité's
en ontwikkelaarsraadplegingen, zoals hierboven vermeld.</p>

<h3>A.1. Voorstel</h3>

<p>De formele procedure start wanneer een ontwerpresolutie volgens de
  vereisten voorgesteld en gesteund wordt.</p>

<h3>A.1. Discussie en amendering</h3>

<ol>
 <li>Na het voorstel kan de resolutie bediscussieerd worden.
 Amenderingen kunnen formeel gemaakt worden doordat ze voorgesteld en
 gesteund worden volgens de vereisten voor een nieuwe resolutie, of
 onmiddellijk door de indiener van de originele resolutie.</li>

 <li>De indiener van een resolutie kan een formeel amendement aanvaarden
 en in dat geval wordt de formele ontwerpresolutie daaraan onmiddellijk
 aangepast.</li>

 <li>Indien een formeel amendement niet aanvaard wordt, of indien een
 van de ondersteuners van de resolutie niet akkoord gaat met de
 aanvaarding van een formeel amendement door de indiener, dan blijft het
 amendement als amendement bestaan en zal daarover gestemd worden.</li>

 <li>Indien een door de originele indiener van de resolutie aanvaard
 amendement niet naar de zin is van anderen, kunnen deze een nieuw
 amendement indienen om de eerdere aanpassing ongedaan te maken (ook dan
 moet voldaan worden aan de vereisten inzake indienen en ondersteunen).</li>

 <li>De indiener van een resolutie kan wijzigingen aan de formulering
 van een amendement voorstellen; deze worden van kracht indien de
 indiener van het amendement ermee akkoord gaat en geen van de
 ondersteuners ervan bezwaar aantekent. In dat geval zal gestemd worden
 over het gewijzigd amendement in plaats van over het origineel.</li>

 <li>De indiener van een resolutie kan wijzigingen aanbrengen om kleine
 fouten te corrigeren (bijvoorbeeld typefouten of inconsistenties), of
 aanpassingen zonder dat de betekenis verandert, op voorwaarde dat
 niemand binnen de 24 uur bezwaar aantekent. In dit geval begint de
 minimale discussieperiode niet opnieuw.</li>
</ol>

<h3>A.2. Oproep tot de stemming</h3>

<ol>
 <li>De indiener of een ondersteuner van een motie of een amendement
 kunnen oproepen tot een stemming, op voorwaarde dat de minimale
 discussieperiode (indien van toepassing) is verstreken.</li>

 <li>De indiener en elke ondersteuner van een resolutie kunnen oproepen
 tot de stemming over deze resolutie en over alle ermee verband
 houdende amendementen.</li>

 <li>Degene die om stemming vraagt, geeft aan wat volgens hem/haar de
 verwoording van de resolutie en de eventuele relevante amendementen is,
 en bijgevolg in welke vorm de stemming behoort plaats te vinden.
 Nochtans berust de eindbeslissing over de vorm van de stemming(en) bij
 de secretaris - zie 7.1(1), 7.1(3) en A.3(4).</li>

 <li>De minimale discussieperiode wordt berekend vanaf het moment
 waarop het laatste formele amendement werd aanvaard, of vanaf het moment
 waarop de hele resolutie werd voorgesteld
 indien er geen amendementen werden voorgesteld en geaccepteerd.</li>
</ol>

<h3>A.3. Voting procedure</h3>

<ol>
 <li>
    Over elke resolutie en de bijbehorende amendementen wordt gestemd
    in één enkele stemming die een optie bevat voor de oorspronkelijke
    resolutie, voor elk amendement en voor de standaardoptie (indien
    van toepassing).
  </li>

 <li>
    De standaardoptie mag geen bijzondere meerderheidseisen hebben.
    Opties waarvoor geen expliciete bijzondere meerderheidsvereiste
    geldt, hebben een meerderheidsvereiste van 1:1.
 </li>

 <li>
    De stemmen worden geteld volgens de regels in A.6. De
    standaardoptie is <q>Further Discussion</q> (de discussie
    voortzetten), tenzij anders bepaald.
 </li>

 <li>In twijfelgevallen beslecht de projectsecretaris procedurele
 zaken.</li>
</ol>

<h3>A.4. Intrekken van resoluties en niet-aanvaarde amendementen</h3>

<p>De indiener van een resolutie of een niet-aanvaard amendement kan dit
 intrekken. In dat geval kunnen nieuwe indieners zich melden om het
 in leven te houden en in dat geval wordt de eerste persoon die dit doet
 de nieuwe indiener en eventuele anderen worden ondersteuners indien ze
 niet reeds ondersteuner waren.</p>

<p>Een ondersteuner van een resolutie of amendement kan zich terugtrekken
 (tenzij het geaccepteerd werd).</p>

<p>Indien de terugtrekking van de indiener en/of van ondersteuners tot
 gevolg heeft dat een resolutie geen indiener of onvoldoende
 ondersteuners heeft, zal er niet over gestemd worden, tenzij dit
 rechtgezet wordt voordat de resolutie verloopt.</p>

<h3>A.5. Verval</h3>

<p>
  Indien een voorgestelde resolutie gedurende 4 weken niet
 bediscussieerd of geamendeerd werd, er niet over gestemd werd of deze
 niet op een andere wijze afgehandeld werd, kan de secretaris een
 verklaring uitgeven dat de zaak ingetrokken wordt. Indien niemand van de
 ondersteuners van een voorstel binnen de week bezwaar aantekent, is de
 zaak ingetrokken.
</p>

<p>
  De secretaris kan ook suggesties geven over hoe het verder moet, als
  dat passend is.
</p>

<h3>A.6. Tellen van de stemmen</h3>

<ol>
  <li> Elke stemmer rangschikt de opties die ter stemming voorliggen.
  Niet alle opties dienen gerangschikt te worden. Gerangschikte opties
  worden aanzien als verkozen boven alle niet-gerangschikte opties.
  Stemmers kunnen opties gelijk rangschikken. Niet-gerangschikte opties
  worden onderling als gelijk gerangschikt beschouwd. Details over hoe
  stembiljetten kunnen worden ingevuld, worden opgenomen in de oproep
  tot de stemming.
  </li>
  <li> Indien bij de stemming een vereist quorum R geldt, wordt elke
  optie, op de standaardoptie na, die niet minstens R stemmen behaalt,
  buiten beschouwing gelaten.
  </li>
  <li> Elke (niet-standaard) optie die de standaardoptie niet verslaat
  met de vereiste meerderheidsverhouding, wordt buiten beschouwing
  gelaten.
    <ol>
       <li>
         Gegeven twee opties A en B, dan is V(A,B) het aantal
         stemmers dat optie A verkiest boven optie B.
       </li>
       <li>
         Een optie A verslaat de standaardoptie D met een
         meerderheidsverhouding N, indien V(A,D) strikt groter
         is dan N * V(D,A).
       </li>
       <li>
         Indien voor A een bijzondere meerderheid van S:1
         vereist is, is zijn meerderheidsverhouding S; anders is
         zijn meerderheidsverhouding 1.
       </li>
    </ol>
  </li>
  <li> Uit de lijst van opties die niet buiten beschouwing gelaten
    worden, genereren we een lijst met paarsgewijze nederlagen.
    <ol>
       <li>
         Een optie A verslaat een optie B indien V(A,B) strikt
         groter is dan V(B,A).
       </li>
    </ol>
  </li>
  <li> Uit de lijst van [niet buiten beschouwing gelaten] paarsgewijze
    nederlagen genereren we een verzameling transitieve nederlagen.
    <ol>
       <li>
         Een optie A verslaat transitief een optie C indien A C
         verslaat of indien er een bepaalde andere optie B is
         waarbij A B verslaat EN B C transitief verslaat.
       </li>
    </ol>
  </li>
  <li> We stellen de Schwartz-verzameling samen uit de verzameling
    transitieve nederlagen.
    <ol>
       <li>
         Een optie A zit in de Schwartz-verzameling indien voor
         alle opties B, A ofwel B transitief verslaat of B A
         niet transitief verslaat.
       </li>
    </ol>
  </li>
  <li> Indien er in de Schwartz-verzameling nederlagen zijn tussen
    opties, dan laten we de zwakste van dergelijke nederlagen weg uit
    de lijst van paarsgewijze nederlagen en keren we terug naar stap
    5.
    <ol>
       <li>
         Een nederlaag (A,X) is zwakker dan een nederlaag (B,Y),
         indien V(A,X) kleiner is dan V(B,Y). Eveneens is (A,X)
         zwakker dan (B,Y), indien V(A,X) gelijk is aan V(B,Y)
         en V(X,A) groter is dan V(Y,B).
       </li>
       <li>
         Een zwakste nederlaag is een nederlaag die geen enkele
         nog zwakkere nederlaag kent. Er kan meer dan één
         dergelijke nederlaag zijn.
       </li>
    </ol>
  </li>
  <li> Indien er in de Schwartz-verzameling geen nederlagen zijn, dan
  wordt de winnaar gekozen uit de opties die de Schwartz-verzameling
  bevat. Indien er slechts één dergelijke optie is, dan is deze de
  winnaar. Indien er meerdere opties zijn, bepaalt de kiezer met de
  beslissende stem welke van deze opties wint.
  </li>
</ol>

<p>
 <strong>Opmerking:</strong> Opties welke de stemmers rangschikken boven
 de standaardoptie, zijn opties welke zij aanvaardbaar achten. Opties die
 gerangschikt werden onder de standaardoptie zijn opties welke zij
 onaanvaardbaar achten.
</p>

<p><cite>Wanneer de standaard resolutieprocedure gebruikt moet worden,
 moet de tekst die ernaar verwijst specificeren wat volstaat voor een
 ontwerpresolutie om ingediend en/of ondersteund te zijn, welke de
 minimale discussieperiode is en wat de stemperiode is. Deze moet ook een
 eventuele bijzondere meerderheid specificeren en/of het te gebruiken
 quorum (en de standaardoptie).</cite></p>

<h2>B. Taalgebruik en typografie</h2>

<p>De aantonende wijs (<q>is</q>, bijvoorbeeld) betekent dat de uitspraak
 in deze statuten als regel geldt. <q>Mag</q> of <q>kan</q> geven aan
 dat de persoon of de instantie discretionaire bevoegdheid heeft.
 <q>Behoort te</q> betekent dat het als een goede zaak beschouwd wordt
 mocht aan de uitspraak gevolg gegeven worden, maar dat dit niet
 dwingend is. <cite>Tekst welke als een citaat, zoals dit, weergegeven
 wordt is toelichting en maakt geen deel uit van de statuten. Er kan
 enkel gebruik van gemaakt worden om te helpen bij de interpretatie van
 twijfelgevallen.</cite></p>

Reply to: