[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://galternativesDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van het programma galternatives.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of galternatives.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the galternatives package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: galternatives_1.0.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-11 15:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-20 14:43+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"

#: ../../galternatives/app.py:28
msgid "Enable debug output"
msgstr "Debug-uitvoer aanzetten"

#: ../../galternatives/app.py:31
msgid "Do not try to acquire root (as normal user)"
msgstr "Geen beheerdersrechten proberen te verwerven (als gewone gebruiker)"

#: ../../galternatives/app.py:34
msgid "Specify the alternatives directory"
msgstr "De alternatieven-map opgeven"

#: ../../galternatives/app.py:37
msgid "Specify the administrative directory"
msgstr "De beheersmap opgeven"

#: ../../galternatives/app.py:40
msgid "Specify the log file"
msgstr "Het logbestand opgeven"

#: ../../galternatives/app.py:48
msgid "Testing galternatives..."
msgstr "galternatives wordt getest..."

#: ../../galternatives/app.py:57
msgid "No root privileges detected, but continuing anyway"
msgstr "Geen beheerdersrechten gevonden, maar we gaan toch door"

#: ../../galternatives/app.py:64
msgid "<b><tt>pkexec</tt> required for privileged operations.</b>"
msgstr "<b><tt>pkexec</tt> is vereist voor bevoorrechte bewerkingen.</b>"

#: ../../galternatives/app.py:68
msgid ""
"The program needs pkexec to perform privileged alternatives system "
"modifications under normal user. Unless you have modified your system to "
"explicitly allow your normal user to do so, GAlternatives will not work."
msgstr ""
"Het programma heeft pkexec nodig om als gewone gebruiker geprivilegieerde "
"wijzigingen aan het alternatievensysteem uit te voeren. Tenzij u uw systeem "
"aanpaste om uw gewone gebruiker expliciet toe te staan om dit toch te doen, "
"zal GAlternatives niet werken."

#: ../../galternatives/app.py:98
msgid "Specifying more than one group not allowed"
msgstr "Meer dan één groep opgeven, wordt niet toegestaan"

#: ../../galternatives/app.py:103
msgid "No such group"
msgstr "Geen dergelijke groep"

#: ../../galternatives/description.py:25
msgid "No description"
msgstr "Geen beschrijving"

#: ../../galternatives/description.py:140
#, python-brace-format
msgid "Install option `{3}' for group `{2}'"
msgstr "Installatieoptie `{3}' voor groep `{2}'"

#: ../../galternatives/description.py:141
#, python-brace-format
msgid "Priority: {4}"
msgstr "Prioriteit: {4}"

#: ../../galternatives/description.py:142
msgid "Slave `{}': `{}'"
msgstr "Slaaf `{}': `{}'"

#: ../../galternatives/description.py:147
#, python-brace-format
msgid "Set group `{1}' to auto mode"
msgstr "Groep `{1}' instellen op auto-modus"

#: ../../galternatives/description.py:151
#, python-brace-format
msgid "Set group `{1}' to manual mode, pointed to `{2}'"
msgstr "Groep `{1}' instellen op handmatige modus, verwees naar `{2}'"

#: ../../galternatives/description.py:156
#, python-brace-format
msgid "Remove option `{2}' for group `{1}'"
msgstr "Optie `{2}' voor groep `{1}' verwijderen"

#: ../../galternatives/description.py:159
#, python-brace-format
msgid "Remove group `{1}'"
msgstr "Groep `{1}' verwijderen"

#: ../../galternatives/appdata.py:89
msgid "Logo missing. Is your installation correct?"
msgstr "Logo ontbreekt. Is uw installatie correct?"

#: ../../galternatives/__init__.py:44
msgid ""
"A tool to help the administrator select which programs provide specific "
"services for the user by default."
msgstr ""
"Een hulpmiddelen om de beheerder te helpen bij het selecteren welk programma "
"standaard welke specifieke diensten levert aan de gebruiker."

#: ../../galternatives/gui.py:61
msgid "Select File"
msgstr "Bestand selecteren"

#: ../../galternatives/gui.py:209 ../../galternatives/gui.py:276
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: ../../galternatives/gui.py:210
msgid "Link"
msgstr "Link"

#: ../../galternatives/gui.py:218
msgid "Edit group - {}"
msgstr "Groep - {} bewerken"

#: ../../galternatives/gui.py:225
msgid "Add group"
msgstr "Groep toevoegen"

#: ../../galternatives/gui.py:272 ../../galternatives/gui.py:277
msgid "Path"
msgstr "Pad"

#: ../../galternatives/gui.py:273 ../glade/galternatives.glade.h:16
msgid "Priority"
msgstr "Prioriteit"

#: ../../galternatives/gui.py:289
msgid "Edit option - {}"
msgstr "Optie - {} bewerken"

#: ../../galternatives/gui.py:296
msgid "Add option"
msgstr "Optie toevoegen"

#: ../../galternatives/gui.py:529
msgid "Run command: "
msgstr "Commando uitvoeren:"

#: ../../galternatives/gui.py:800
msgid "translator_credits"
msgstr "Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>"

#: ../org.debian.galternatives.desktop.in.h:1
msgid "Alternatives Configurator"
msgstr "Alternatievenconfigurator"

#: ../org.debian.galternatives.desktop.in.h:2
msgid "Configure the system default alternatives"
msgstr "De standaardalternatieven van het systeem configureren"

#: ../org.debian.galternatives.desktop.in.h:3
msgid "Alternatives;GAlternatives;Debian;"
msgstr "Alternatives;GAlternatives;Debian;"

#: ../descriptions/x-www-browser.desktop.in.h:1
msgid "X WWW Browser"
msgstr "X WWW-browser"

#: ../descriptions/x-www-browser.desktop.in.h:2
msgid "Default WWW Browser to launch URLs and browse the Internet."
msgstr ""
"Standaard WWW-browser om URL's op te vragen en te browsen op het internet."

#: ../descriptions/jar.desktop.in.h:1
msgid ""
"Creates an archive for classes and resources, and manipulate or restore "
"individual classes or resources from an archive."
msgstr ""
"Creëert een archief van klassen en hulpbronnen, en manipuleert of herstelt "
"individuele klassen of hulpbronnen vanuit een archief."

#: ../descriptions/cpp.desktop.in.h:1
msgid "C Preprocessor."
msgstr "C-preprocessor."

#: ../descriptions/wine.desktop.in.h:1
msgid "Compatibility layer for Microsoft Windows programs."
msgstr "Compatibiliteitslaag voor programma's van Microsoft Windows."

#: ../descriptions/desktop-theme.desktop.in.h:1
msgid "Desktop Theme"
msgstr "Bureaubladstijl"

#: ../descriptions/desktop-theme.desktop.in.h:2
msgid "Default desktop theme."
msgstr "Standaard bureaubladstijl."

#: ../descriptions/google-chrome.desktop.in.h:1
msgid "Google Chrome"
msgstr "Google Chrome"

#: ../descriptions/google-chrome.desktop.in.h:2
msgid "Default Release Channel of Google Chrome to use."
msgstr "Te gebruiken standaard releasekanaal van Google Chrome."

#: ../descriptions/x-terminal-emulator.desktop.in.h:1
msgid "X Terminal Emulator"
msgstr "X-terminalemulator"

#: ../descriptions/x-terminal-emulator.desktop.in.h:2
msgid ""
"Default Terminal Emulator to use when running text-based applications, e.g. "
"from desktop-neutral mailcap entries."
msgstr ""
"Standaard terminalemulator die gebruikt wordt bij het uitvoeren van "
"tekstgeoriënteerde applicaties, bijv. van desktopneutrale mailcap-elementen."

#: ../descriptions/desktop-background.desktop.in.h:1
msgid "Desktop Background"
msgstr "Bureaubladachtergrond"

#: ../descriptions/desktop-background.desktop.in.h:2
msgid "Default desktop wallpaper."
msgstr "Standaard bureaubladachtergrond."

#: ../descriptions/unrar.desktop.in.h:1
msgid "Extractor for RAR archives."
msgstr "Uitpakker van RAR-archieven."

#: ../descriptions/editor.desktop.in.h:1
msgid "Default command line editor, usually called by `editor` command."
msgstr ""
"Standaard editor voor de commandoregel, welke gewoonlijk met het commando "
"`editor` gestart wordt."

#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:1
msgid "X Cursor Theme"
msgstr "X cursor-stijl"

#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:2
msgid ""
"Default Cursor Theme that helps various aspects of GUI navigation and "
"manipulation."
msgstr ""
"Standaard cursor-stijl die ondersteunend werkt bij verschillende aspecten "
"van navigeren en manipuleren in de grafische gebruikersomgeving."

#: ../descriptions/gnome-www-browser.desktop.in.h:1
msgid "Gnome WWW Browser"
msgstr "Gnome WWW-browser"

#: ../descriptions/gnome-www-browser.desktop.in.h:2
msgid "Default WWW Browser for GNOME Desktop Environment."
msgstr "Standaard WWW-browser voor de grafische werkomgeving GNOME."

#: ../descriptions/java.desktop.in.h:1
msgid "Default Java Runtime."
msgstr "Standaard Java Runtime."

#: ../descriptions/convert.desktop.in.h:1
msgid "ImageMagick command-line processing tool."
msgstr "ImageMagick, hulpmiddel voor beeldbewerkingen aan de commandoregel."

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:1
#: ../glade/galternatives.glade.h:1
msgid "G Alternatives"
msgstr "G Alternatives"

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Graphical setup tool for the alternatives system"
msgstr "Grafisch hulpmiddel voor het instellen van het alternatievensysteem"

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:3
msgid ""
"<p> A GUI to help the system administrator to choose what program should "
"provide a given service. </p> <p> This is a graphical front-end to the "
"update-alternatives program shipped with dpkg. </p>"
msgstr ""
"<p> Een grafische gebruikersinterface om de systeembeheerder te helpen bij "
"het selecteren welk programma een bepaalde dienst moet leveren. </p> <p> Dit "
"is een grafische frontend voor het programma update-alternatives dat bij "
"dpkg hoort. </p>"

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:4
msgid "New maintenance release with AppStream Metadata added."
msgstr "Nieuwe onderhoudsrelease met toevoeging van AppStream Metadata."

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:5
msgid "New maintenance release."
msgstr "Nieuwe onderhoudsrelease."

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:6
msgid "New stable release."
msgstr "Nieuwe stabiele release."

#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:7
msgid "New stable release, add feature to search entries."
msgstr "Nieuwe stabiele release; functie om items te zoeken toegevoegd."

#: ../glade/edit_dialog.glade.h:1
msgid "Slaves"
msgstr "Slaven"

#: ../glade/edit_dialog.glade.h:2
msgid "No changes will be made until you add an option."
msgstr ""
"Er zullen geen veranderingen doorgevoerd worden totdat u een optie toevoegt."

#: ../glade/galternatives.glade.h:2
msgid "Create"
msgstr "Creëren"

#: ../glade/galternatives.glade.h:3
msgid "_Create"
msgstr "_Creëren"

#: ../glade/galternatives.glade.h:4
msgid "Edit"
msgstr "Bewerken"

#: ../glade/galternatives.glade.h:5
msgid "_Edit"
msgstr "_Bewerken"

#: ../glade/galternatives.glade.h:6
msgid "Remove"
msgstr "Verwijderen"

#: ../glade/galternatives.glade.h:7
msgid "_Remove"
msgstr "Ver_wijderen"

#: ../glade/galternatives.glade.h:8
msgid "Find"
msgstr "Zoeken"

#: ../glade/galternatives.glade.h:9
msgid "_Find"
msgstr "_Zoeken"

#: ../glade/galternatives.glade.h:10
msgid "Select an alternative group to edit"
msgstr "Een alternatievengroep selecteren om te bewerken"

#: ../glade/galternatives.glade.h:11
msgid "Groups"
msgstr "Groepen"

#: ../glade/galternatives.glade.h:12
msgid "Auto:"
msgstr "Auto:"

#: ../glade/galternatives.glade.h:13
msgid "Auto mode"
msgstr "Auto-modus"

#: ../glade/galternatives.glade.h:14
msgid "Alternative"
msgstr "Alternatief"

#: ../glade/galternatives.glade.h:15
msgid "Choose an alternative group"
msgstr "Een alternatievengroep kiezen"

#: ../glade/galternatives.glade.h:17
msgid "Package"
msgstr "Pakket"

#: ../glade/galternatives.glade.h:18
msgid "Some changes are not saved."
msgstr "Sommige veranderingen werden niet opgeslagen."

#: ../glade/galternatives.glade.h:19
msgid "Are you sure you want to quit now?"
msgstr "Bent u zeker dat u nu wilt afsluiten?"

#: ../glade/galternatives.glade.h:20
msgid "Alternative settings editing is advanced feature."
msgstr ""
"Het bewerken van instellingen voor alternatieven is een geavanceerde functie."

#: ../glade/galternatives.glade.h:21
msgid ""
"Those are meant to be managed by <tt>dpkg</tt> and provided by their "
"corresponding packages.\n"
"<b>Warning!</b> This feature is not stable and may contain bugs. Manual "
"editing may break your system."
msgstr ""
"Deze zijn bedoeld om beheerd te worden door <tt>dpkg</tt> en aangeleverd te "
"worden door hun overeenkomstige pakketten.\n"
"<b>Waarschuwing!</b> Deze functionaliteit is niet stabiel en kan bugs "
"bevatten. Handmatig bewerken kan uw systeem defect maken."

#: ../glade/galternatives.glade.h:23
msgid "Show this dialog next time."
msgstr "Dit dialoogvenster de volgende keer tonen."

#: ../glade/galternatives.glade.h:24
msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeuren"

#: ../glade/galternatives.glade.h:25
msgid "See update-alternatives(1) \"OPTIONS\" section for details"
msgstr "Zie update-alternatives(1) onder de sectie \"OPTIES\" voor details"

#: ../glade/galternatives.glade.h:26
msgid "Paths"
msgstr "Paden"

#: ../glade/galternatives.glade.h:27
msgid "Commit failed"
msgstr "Vastleggen is mislukt"

#: ../glade/galternatives.glade.h:28
msgid "An error has occurred. The results are:"
msgstr "Er trad een fout op. De resultaten zijn:"

#: ../glade/galternatives.glade.h:29
msgid "Be careful! Your system may be already in an unstable state."
msgstr ""
"Wees voorzichtig! Mogelijk bevindt uw systeem zich reeds in een onstabiele "
"toestand."

#: ../glade/menubar.glade.h:1
msgid "_Delay mode"
msgstr "_Vertragingsmodus"

#: ../glade/menubar.glade.h:2
msgid "Query _package (high I/O)"
msgstr "Pakket _doorzoeken (veel I/O)"

#: ../glade/menubar.glade.h:3
msgid "_Use polkit"
msgstr "_Polkit gebruiken"

#: ../glade/menubar.glade.h:4
msgid "_Working dir..."
msgstr "Werk_map..."

#: ../glade/menubar.glade.h:5
msgid "_About"
msgstr "_Over"

#: ../glade/menubar.glade.h:6
msgid "_Quit"
msgstr "_Afsluiten"
--- galternatives_1.0.3_nl.po	2019-01-31 20:15:04.878999709 +0100
+++ galternatives_1.0.6_nl.po	2020-02-20 14:43:00.234571891 +0100
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the galternatives package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: galternatives_1.0.3\n"
+"Project-Id-Version: galternatives_1.0.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-15 20:04+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-31 20:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-11 15:31-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-20 14:43+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #: ../../galternatives/app.py:28
 msgid "Enable debug output"
@@ -185,17 +185,13 @@
 msgstr ""
 "Standaard WWW-browser om URL's op te vragen en te browsen op het internet."
 
-#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:1
-msgid "X Cursor Theme"
-msgstr "X cursor-stijl"
-
-#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:2
+#: ../descriptions/jar.desktop.in.h:1
 msgid ""
-"Default Cursor Theme that helps various aspects of GUI navigation and "
-"manipulation."
+"Creates an archive for classes and resources, and manipulate or restore "
+"individual classes or resources from an archive."
 msgstr ""
-"Standaard cursor-stijl die ondersteunend werkt bij verschillende aspecten "
-"van navigeren en manipuleren in de grafische gebruikersomgeving."
+"Creëert een archief van klassen en hulpbronnen, en manipuleert of herstelt "
+"individuele klassen of hulpbronnen vanuit een archief."
 
 #: ../descriptions/cpp.desktop.in.h:1
 msgid "C Preprocessor."
@@ -251,6 +247,18 @@
 "Standaard editor voor de commandoregel, welke gewoonlijk met het commando "
 "`editor` gestart wordt."
 
+#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:1
+msgid "X Cursor Theme"
+msgstr "X cursor-stijl"
+
+#: ../descriptions/x-cursor-theme.desktop.in.h:2
+msgid ""
+"Default Cursor Theme that helps various aspects of GUI navigation and "
+"manipulation."
+msgstr ""
+"Standaard cursor-stijl die ondersteunend werkt bij verschillende aspecten "
+"van navigeren en manipuleren in de grafische gebruikersomgeving."
+
 #: ../descriptions/gnome-www-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Gnome WWW Browser"
 msgstr "Gnome WWW-browser"
@@ -263,18 +271,46 @@
 msgid "Default Java Runtime."
 msgstr "Standaard Java Runtime."
 
-#: ../descriptions/jar.desktop.in.h:1
-msgid ""
-"Creates an archive for classes and resources, and manipulate or restore "
-"individual classes or resources from an archive."
-msgstr ""
-"Creëert een archief van klassen en hulpbronnen, en manipuleert of herstelt "
-"individuele klassen of hulpbronnen vanuit een archief."
-
 #: ../descriptions/convert.desktop.in.h:1
 msgid "ImageMagick command-line processing tool."
 msgstr "ImageMagick, hulpmiddel voor beeldbewerkingen aan de commandoregel."
 
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../glade/galternatives.glade.h:1
+msgid "G Alternatives"
+msgstr "G Alternatives"
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Graphical setup tool for the alternatives system"
+msgstr "Grafisch hulpmiddel voor het instellen van het alternatievensysteem"
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:3
+msgid ""
+"<p> A GUI to help the system administrator to choose what program should "
+"provide a given service. </p> <p> This is a graphical front-end to the "
+"update-alternatives program shipped with dpkg. </p>"
+msgstr ""
+"<p> Een grafische gebruikersinterface om de systeembeheerder te helpen bij "
+"het selecteren welk programma een bepaalde dienst moet leveren. </p> <p> Dit "
+"is een grafische frontend voor het programma update-alternatives dat bij "
+"dpkg hoort. </p>"
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:4
+msgid "New maintenance release with AppStream Metadata added."
+msgstr "Nieuwe onderhoudsrelease met toevoeging van AppStream Metadata."
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:5
+msgid "New maintenance release."
+msgstr "Nieuwe onderhoudsrelease."
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:6
+msgid "New stable release."
+msgstr "Nieuwe stabiele release."
+
+#: ../org.debian.galternatives.metainfo.xml.in.h:7
+msgid "New stable release, add feature to search entries."
+msgstr "Nieuwe stabiele release; functie om items te zoeken toegevoegd."
+
 #: ../glade/edit_dialog.glade.h:1
 msgid "Slaves"
 msgstr "Slaven"
@@ -284,10 +320,6 @@
 msgstr ""
 "Er zullen geen veranderingen doorgevoerd worden totdat u een optie toevoegt."
 
-#: ../glade/galternatives.glade.h:1
-msgid "G Alternatives"
-msgstr "G Alternatives"
-
 #: ../glade/galternatives.glade.h:2
 msgid "Create"
 msgstr "Creëren"

Reply to: