[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/partitioning.poDag iedereen, 


In het git-archief installation-guide werd de vertaling van
po/nl/partitioning.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/po/nl/partitioning.po b/po/nl/partitioning.po
index b0cf3aa0c..aa32a5697 100644
--- a/po/nl/partitioning.po
+++ b/po/nl/partitioning.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Dutch translation of d-i-manual_partitioning.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_partitioning\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-08-29 14:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-06 12:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-06 20:39+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: partitioning.xml:5
@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr "Aanbevolen schijfindelingsschema"
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:236
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "For new users, personal &debian; boxes, home systems, and other single-"
 #| "user setups, a single <filename>/</filename> partition (plus swap) is "
@@ -533,10 +533,7 @@ msgstr ""
 "thuiscomputer en andere situaties waarin de computer hoofdzakelijk slechts "
 "voor één persoon bestemd is, is een opstelling met één enkele <filename>/</"
 "filename>-partitie (plus swap) wellicht de makkelijkste en eenvoudigste "
-"oplossing. Als uw partitie echter groter is dan ongeveer 6GB, kies dan voor "
-"ext3 als partitietype. Ext2-partities hebben periodiek een "
-"integriteitscontrole nodig en dit kan tijdens het opstarten voor vertraging "
-"zorgen als de partitie redelijk groot is."
+"oplossing. Het aanbevolen partitietype is ext4."
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:243
@@ -554,7 +551,7 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:251
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "You might need a separate <filename>/usr/local</filename> partition if "
 #| "you plan to install many programs that are not part of the &debian; "
@@ -578,12 +575,10 @@ msgstr ""
 "als u veel programma's denkt te installeren die geen deel uitmaken van de "
 "&debian;-distributie. Als uw computer dienst zal doen als een e-mailserver, "
 "moet u misschien een aparte partitie voorzien voor <filename>/var/mail</"
-"filename>. Vaak is het een goede zaak om <filename>/tmp</filename> op een "
-"eigen partitie van bijvoorbeeld 20&ndash;50MB te plaatsen. Indien u een "
-"server met veel gebruikersaccounts installeert, is het over het algemeen "
-"aangewezen om een ruime aparte partitie voor te behouden voor <filename>/"
-"home</filename>. Over het algemeen verschilt de toegepaste schijfindeling "
-"per computer naargelang het gebruik dat er van gemaakt wordt."
+"filename>. Indien u een server met veel gebruikersaccounts installeert, is "
+"het over het algemeen aangewezen om een ruime aparte partitie te hebben voor "
+"<filename>/home</filename>. Over het algemeen verschilt de toegepaste "
+"schijfindeling per computer naargelang het gebruik dat er van gemaakt wordt."
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:262
@@ -600,7 +595,7 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:269
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "With respect to the issue of swap partition size, there are many views. "
 #| "One rule of thumb which works well is to use as much swap as you have "
@@ -617,14 +612,12 @@ msgstr ""
 "Er bestaan verschillende opvattingen over de grootte van de "
 "wisselgeheugenpartitie (swap). Een goede vuistregel is om evenveel swap te "
 "gebruiken als het werkgeheugen waarover uw computer beschikt. In de meeste "
-"gevallen zou die partitie ook niet kleiner dan 16MB mogen zijn. Natuurlijk "
-"zijn er uitzonderingen op deze algemene regel. Indien u op een machine met "
-"256MB werkgeheugen tegelijkertijd meer dan 10000 complexe rekenbewerkingen "
-"gaat uitvoeren, heeft u misschien wel een gigabyte (of meer) swap nodig."
+"gevallen zou die partitie ook niet kleiner dan 512MB mogen zijn. Natuurlijk "
+"zijn er uitzonderingen op deze algemene regel."
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:276
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "As an example, an older home machine might have 32MB of RAM and a 1.7GB "
 #| "IDE drive on <filename>/dev/sda</filename>. There might be a 500MB "
@@ -638,12 +631,12 @@ msgid ""
 "partition on <filename>/dev/sda3</filename> and about 11.4GB on <filename>/"
 "dev/sda2</filename> as the Linux partition."
 msgstr ""
-"Een mogelijk voorbeeld is een oudere thuiscomputer met 32MB RAM-geheugen en "
-"een IDE harde schijf van 1.7GB op <filename>/dev/sda</filename>. Deze zou "
-"een partitie kunnen hebben van 500MB op <filename>/dev/sda1</filename> met "
-"daarop een ander besturingssysteem, een swap-partitie van 32MB op <filename>/"
-"dev/sda3</filename> en een Linux-partitie van ongeveer 1.2GB op <filename>/"
-"dev/sda2</filename>."
+"Een mogelijk voorbeeld is een oudere thuiscomputer met 512MB RAM-geheugen en "
+"een SATA harde schijf van 20GB op <filename>/dev/sda</filename>. Deze zou "
+"een partitie kunnen hebben van 8GB op <filename>/dev/sda1</filename> met "
+"daarop een ander besturingssysteem, een swap-partitie van 512MB op "
+"<filename>/dev/sda3</filename> en een Linux-partitie van ongeveer 11.4GB op "
+"<filename>/dev/sda2</filename>."
 
 #. Tag: para
 #: partitioning.xml:285
# Dutch translation of d-i-manual_partitioning.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_partitioning\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-29 14:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-06 20:39+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Tag: title
#: partitioning.xml:5
#, no-c-format
msgid "Partitioning for &debian;"
msgstr "Schijven indelen voor &debian;"

#. Tag: title
#: partitioning.xml:13
#, no-c-format
msgid "Deciding on &debian; Partitions and Sizes"
msgstr "Keuzes maken in verband met &debian; partities en hun grootte"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:14
#, no-c-format
msgid ""
"At a bare minimum, GNU/&arch-kernel; needs one partition for itself. You can "
"have a single partition containing the entire operating system, "
"applications, and your personal files. Most people feel that a separate swap "
"partition is also a necessity, although it's not strictly true. <quote>Swap</"
"quote> is scratch space for an operating system, which allows the system to "
"use disk storage as <quote>virtual memory</quote>. By putting swap on a "
"separate partition, &arch-kernel; can make much more efficient use of it. It "
"is possible to force &arch-kernel; to use a regular file as swap, but it is "
"not recommended."
msgstr ""
"Als absolute minimum heeft GNU/&arch-kernel; zelf één partitie nodig. U kunt "
"één enkele partitie hebben met daarop zowel het volledige besturingssysteem "
"als de toepassingen en uw persoonlijke bestanden. De meeste mensen vinden "
"dat een aparte swap-partitie (wisselgeheugenpartitie) ook noodzakelijk is, "
"al is dat strikt genomen niet het geval. <quote>Swap</quote> is kladruimte "
"voor een besturingssysteem, wat het systeem toelaat om schijfopslagruimte te "
"gebruiken als <quote>virtueel geheugen</quote>. Door wisselgeheugen op een "
"aparte partitie te plaatsen, kan &arch-kernel; er veel efficiënter gebruik "
"van maken. Het is mogelijk om &arch-kernel; te dwingen een gewoon bestand "
"als wisselgeheugen te gebruiken, maar dit wordt niet aanbevolen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:26
#, no-c-format
msgid ""
"Most people choose to give GNU/&arch-kernel; more than the minimum number of "
"partitions, however. There are two reasons you might want to break up the "
"file system into a number of smaller partitions. The first is for safety. If "
"something happens to corrupt the file system, generally only one partition "
"is affected. Thus, you only have to replace (from the backups you've been "
"carefully keeping) a portion of your system. At a bare minimum, you should "
"consider creating what is commonly called a <quote>root partition</quote>. "
"This contains the most essential components of the system. If any other "
"partitions get corrupted, you can still boot into GNU/&arch-kernel; to fix "
"the system. This can save you the trouble of having to reinstall the system "
"from scratch."
msgstr ""
"De meeste mensen kiezen er evenwel voor om GNU/&arch-kernel; meer dan het "
"minimum aantal partities te geven. Er zijn twee redenen waarom u het "
"bestandssysteem wellicht zult willen opsplitsen in een aantal kleinere "
"partities. De eerste reden is veiligheid. Indien er iets gebeurt dat het "
"bestandssysteem beschadigt, wordt meestal slechts één partitie getroffen. En "
"dus moet u slechts een deel van uw systeem vervangen (met behulp van de "
"reservekopieën die u zorgvuldig bijgehouden heeft). Als absolute minimum zou "
"u moeten overwegen om wat men gewoonlijk een <quote>root-partitie</quote> "
"noemt, aan te maken. Deze bevat de meest essentiële componenten van het "
"systeem. Als een van de andere partities beschadigd raakt, kunt u toch nog "
"altijd GNU/&arch-kernel; opstarten om het systeem te repareren. Dit kan u de "
"moeite besparen om het hele systeem helemaal opnieuw te moeten installeren."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:40
#, no-c-format
msgid ""
"The second reason is generally more important in a business setting, but it "
"really depends on your use of the machine. For example, a mail server "
"getting spammed with e-mail can easily fill a partition. If you made "
"<filename>/var/mail</filename> a separate partition on the mail server, most "
"of the system will remain working even if you get spammed."
msgstr ""
"De tweede reden heeft over het algemeen meer belang in een bedrijfscontext, "
"hoewel het echt afhankelijk is van het gebruik dat u van de machine maakt. "
"Bij een e-mailserver bijvoorbeeld, die overspoeld wordt met spamberichten, "
"kan een partitie gemakkelijk vollopen. Indien u op de e-mailserver een "
"aparte partitie aanmaakte voor <filename>/var/mail</filename>, zal het "
"systeem grotendeels blijven functioneren, zelfs als u af te rekenen krijgt "
"met een spamtoevloed."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:48
#, no-c-format
msgid ""
"The only real drawback to using more partitions is that it is often "
"difficult to know in advance what your needs will be. If you make a "
"partition too small then you will either have to reinstall the system or you "
"will be constantly moving things around to make room in the undersized "
"partition. On the other hand, if you make the partition too big, you will be "
"wasting space that could be used elsewhere. Disk space is cheap nowadays, "
"but why throw your money away?"
msgstr ""
"Het enige nadeel van het gebruik van meerdere partities is, dat het dikwijls "
"moeilijk vooraf in te schatten valt welke uw behoeften zullen zijn. Indien u "
"een bepaalde partitie te klein maakt, zult u ofwel het systeem opnieuw "
"moeten installeren of voortdurend zaken moeten verplaatsen om in de te "
"kleine partitie vrije ruimte te creëren. Als u daarentegen de partitie te "
"groot maakt, verspilt u ruimte die wellicht elders nuttig gebruikt kon "
"worden. Tegenwoordig is schijfruimte wel goedkoop, maar toch kunt u zich "
"blijven afvragen of u geen geld aan het verspillen bent."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:67
#, no-c-format
msgid "The Directory Tree"
msgstr "De mappenboom"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:68
#, no-c-format
msgid ""
"&debian-gnu; adheres to the <ulink url=\"&url-fhs-home;\">Filesystem "
"Hierarchy Standard</ulink> for directory and file naming. This standard "
"allows users and software programs to predict the location of files and "
"directories. The root level directory is represented simply by the slash "
"<filename>/</filename>. At the root level, all &debian; systems include "
"these directories:"
msgstr ""
"&debian-gnu; volgt voor het benoemen van mappen en bestanden de <ulink url="
"\"&url-fhs-home;\">Filesystem Hierarchy Standard</ulink> (de standaard die "
"de hiërarchische opbouw van het bestandssysteem bepaalt). Deze standaard "
"maakt het mogelijk voor gebruikers en softwareprogramma's om vooraf te weten "
"op welke plaats bestanden en mappen te vinden zullen zijn. De map op het "
"basisniveau wordt gewoon voorgesteld door een slash <filename>/</filename>. "
"In deze basismap bevinden zich op alle &debian; systemen de volgende mappen:"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:82
#, no-c-format
msgid "Directory"
msgstr "Map"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:82
#, no-c-format
msgid "Content"
msgstr "Inhoud"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:88
#, no-c-format
msgid "<filename>bin</filename>"
msgstr "<filename>bin</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:89
#, no-c-format
msgid "Essential command binaries"
msgstr "Essentiële commando's in binaire vorm"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:91
#, no-c-format
msgid "boot"
msgstr "boot"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:92
#, no-c-format
msgid "Static files of the boot loader"
msgstr "Statische bestanden van de opstartlader"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:94
#, no-c-format
msgid "<filename>dev</filename>"
msgstr "<filename>dev</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:95
#, no-c-format
msgid "Device files"
msgstr "Apparaat-bestanden"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:97
#, no-c-format
msgid "<filename>etc</filename>"
msgstr "<filename>etc</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:98
#, no-c-format
msgid "Host-specific system configuration"
msgstr "Computerspecifieke systeemconfiguratie"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:100
#, no-c-format
msgid "home"
msgstr "home"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:101
#, no-c-format
msgid "User home directories"
msgstr "Persoonlijke mappen van gebruikers"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:103
#, no-c-format
msgid "<filename>lib</filename>"
msgstr "<filename>lib</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:104
#, no-c-format
msgid "Essential shared libraries and kernel modules"
msgstr "Essentiële gedeelde bibliotheken en kernelmodules"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:106
#, no-c-format
msgid "media"
msgstr "media"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:107
#, no-c-format
msgid "Contains mount points for replaceable media"
msgstr "Bevat aankoppelpunten voor verwijderbare media"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:109
#, no-c-format
msgid "<filename>mnt</filename>"
msgstr "<filename>mnt</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:110
#, no-c-format
msgid "Mount point for mounting a file system temporarily"
msgstr "Aankoppelpunt om tijdelijk een bestandssysteem op aan te koppelen"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:112
#, no-c-format
msgid "proc"
msgstr "proc"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:113 partitioning.xml:125
#, no-c-format
msgid "Virtual directory for system information"
msgstr "Virtuele map voor systeeminformatie"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:115
#, no-c-format
msgid "root"
msgstr "root"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:116
#, no-c-format
msgid "Home directory for the root user"
msgstr "Persoonlijke map van gebruiker root, de systeembeheerder"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:118
#, no-c-format
msgid "<filename>run</filename>"
msgstr "<filename>run</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:119
#, no-c-format
msgid "Run-time variable data"
msgstr "Variabele gegevens van actieve programma's"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:121
#, no-c-format
msgid "sbin"
msgstr "sbin"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:122
#, no-c-format
msgid "Essential system binaries"
msgstr "Essentiële systeemprogramma's in binaire vorm"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:124
#, no-c-format
msgid "<filename>sys</filename>"
msgstr "<filename>sys</filename>"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:127
#, no-c-format
msgid "<filename>tmp</filename>"
msgstr "<filename>tmp</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:128
#, no-c-format
msgid "Temporary files"
msgstr "Tijdelijke bestanden"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:130
#, no-c-format
msgid "<filename>usr</filename>"
msgstr "<filename>usr</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:131
#, no-c-format
msgid "Secondary hierarchy"
msgstr "Secundaire hiërarchie"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:133
#, no-c-format
msgid "<filename>var</filename>"
msgstr "<filename>var</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:134
#, no-c-format
msgid "Variable data"
msgstr "Variabele data"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:136
#, no-c-format
msgid "<filename>srv</filename>"
msgstr "<filename>srv</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:137
#, no-c-format
msgid "Data for services provided by the system"
msgstr "Data voor door het systeem verleende diensten"

#. Tag: filename
#: partitioning.xml:139
#, no-c-format
msgid "<filename>opt</filename>"
msgstr "<filename>opt</filename>"

#. Tag: entry
#: partitioning.xml:140
#, no-c-format
msgid "Add-on application software packages"
msgstr "Pakketten met supplementaire toepassingssoftware"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:145
#, no-c-format
msgid ""
"The following is a list of important considerations regarding directories "
"and partitions. Note that disk usage varies widely given system "
"configuration and specific usage patterns. The recommendations here are "
"general guidelines and provide a starting point for partitioning."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst met belangrijke overwegingen in verband met mappen en "
"partities. Merk op dat het schijfgebruik erg verschillend kan zijn "
"naargelang de systeemconfiguratie en de specifieke taken die de computer "
"moet vervullen. De hierna gegeven aanbevelingen zijn algemene richtlijnen "
"die een aanknopingspunt bieden voor de schijfindeling."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:155
#, no-c-format
msgid ""
"The root partition <filename>/</filename> must always physically contain "
"<filename>/etc</filename>, <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</"
"filename>, <filename>/lib</filename> and <filename>/dev</filename>, "
"otherwise you won't be able to boot. Typically &root-system-size-min;&ndash;"
"&root-system-size-max;MB is needed for the root partition."
msgstr ""
"De root-partitie <filename>/</filename> moet fysiek steeds de mappen "
"<filename>/etc</filename>, <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</"
"filename>, <filename>/lib</filename> en <filename>/dev</filename> bevatten, "
"anders zal de computer niet kunnen opstarten. Voor de root-partitie is "
"gewoonlijk &root-system-size-min;&ndash;&root-system-size-max;MB vereist."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:164
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/usr</filename>: contains all user programs (<filename>/usr/bin</"
"filename>), libraries (<filename>/usr/lib</filename>), documentation "
"(<filename>/usr/share/doc</filename>), etc. This is the part of the file "
"system that generally takes up most space. You should provide at least 500MB "
"of disk space. This amount should be increased depending on the number and "
"type of packages you plan to install. A generous workstation or server "
"installation should allow 4&ndash;6GB."
msgstr ""
"<filename>/usr</filename>: bevat alle gebruikersprogramma's (<filename>/usr/"
"bin</filename>), bibliotheken (<filename>/usr/lib</filename>), documentatie "
"(<filename>/usr/share/doc</filename>), enz. Dit onderdeel van het "
"bestandssysteem neemt meestal de meeste ruimte in. U moet er minstens 500MB "
"schijfruimte voor voorzien. Afhankelijk van het aantal en het type pakketten "
"dat u denkt te zullen installeren, moet u dit getal verhogen. Een rijkelijk "
"gestoffeerd werkstation of een server hebben hiervoor ongeveer 4&ndash;6GB "
"nodig."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:177
#, no-c-format
msgid ""
"It is now recommended to have <filename>/usr</filename> on the root "
"partition <filename>/</filename>, otherwise it could cause some trouble at "
"boot time. This means that you should provide at least 600&ndash;750MB of "
"disk space for the root partition including <filename>/usr</filename>, or "
"5&ndash;6GB for a workstation or a server installation."
msgstr ""
"Het wordt tegenwoordig aanbevolen dat <filename>/usr</filename> op de root-"
"partitie <filename>/</filename> staat, anders is het mogelijk dat er zich "
"bij het opstarten problemen manifesteren. Dit betekent dat u voor de root-"
"partitie met inbegrip van <filename>/usr</filename> minstens 600&ndash;750MB "
"schijfruimte moet voorzien of wanneer het een werkstation of een server "
"betreft, 5&ndash;6GB."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:187
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/var</filename>: variable data like news articles, e-mails, web "
"sites, databases, the packaging system cache, etc. will be placed under this "
"directory. The size of this directory depends greatly on the usage of your "
"system, but for most people will be dictated by the package management "
"tool's overhead. If you are going to do a full installation of just about "
"everything &debian; has to offer, all in one session, setting aside 2 or 3 "
"GB of space for <filename>/var</filename> should be sufficient. If you are "
"going to install in pieces (that is to say, install services and utilities, "
"followed by text stuff, then X, ...), you can get away with 300&ndash;500 "
"MB. If hard drive space is at a premium and you don't plan on doing major "
"system updates, you can get by with as little as 30 or 40 MB."
msgstr ""
"<filename>/var</filename>: variabele data, zoals nieuwsartikels, e-mails, "
"websites, databanken, de cache van het pakketbeheersysteem, enz., worden "
"onder deze map geplaatst. De grootte van deze map is sterk afhankelijk van "
"het gebruik dat van het systeem gemaakt wordt, maar bij de meeste mensen "
"wordt ze vooral bepaald door wat het gereedschap voor pakketbeheer nodig "
"heeft. Indien u in één enkele sessie een volledige installatie van zowat "
"alles wat &debian; te bieden heeft, gaat uitvoeren, zou 2 tot 3 GB "
"schijfruimte voorzien voor <filename>/var</filename> moeten volstaan. Indien "
"u zinnens bent de installatie in verschillende fases uit te voeren (dat wil "
"zeggen, eerst diensten en hulpprogramma's installeren, nadien "
"tekstgereedschappen, dan X, ...), kunt reeds genoeg hebben aan 300&ndash;500 "
"MB. Indien harde schijfruimte een primaire bekommernis is, en u niet zinnens "
"bent om grote systeemupdates te doen, kunt u zelfs volstaan met een uiterst "
"beperkte 30 tot 40 MB."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:203
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/tmp</filename>: temporary data created by programs will most "
"likely go in this directory. 40&ndash;100MB should usually be enough. Some "
"applications &mdash; including archive manipulators, CD/DVD authoring tools, "
"and multimedia software &mdash; may use <filename>/tmp</filename> to "
"temporarily store image files. If you plan to use such applications, you "
"should adjust the space available in <filename>/tmp</filename> accordingly."
msgstr ""
"<filename>/tmp</filename>: tijdelijke data die door programma's gecreëerd "
"worden, komen meestal in deze map terecht. 40&ndash;100MB zou normaal moeten "
"volstaan. Sommige toepassingen &mdash; zoals gereedschap waarmee u archieven "
"of CD's/DVD's kunt bewerken, en multimediasoftware &mdash; maken mogelijk "
"gebruik van <filename>/tmp</filename> om tijdelijk image-bestanden op te "
"slaan. Indien u plant om dergelijke toepassingen te gebruiken, moet u de "
"ruime die u voorziet voor <filename>/tmp</filename> daaraan aanpassen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:214
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/home</filename>: every user will put his personal data into a "
"subdirectory of this directory. Its size depends on how many users will be "
"using the system and what files are to be stored in their directories. "
"Depending on your planned usage you should reserve about 100MB for each "
"user, but adapt this value to your needs. Reserve a lot more space if you "
"plan to save a lot of multimedia files (pictures, MP3, movies) in your home "
"directory."
msgstr ""
"<filename>/home</filename>: iedere gebruiker zal zijn persoonlijke "
"documenten in een onderliggende map van deze map plaatsen. De grootte is dus "
"afhankelijk van het aantal gebruikers op het systeem en van welk soort "
"bestanden er in hun persoonlijke map terecht zullen komen. Afhankelijk van "
"waarvoor u het systeem denkt te zullen gebruiken, moet u ongeveer 100MB per "
"gebruiker voorzien. Maar pas deze waarde wel aan uw behoeften aan. Voorzie "
"veel meer ruimte als u zinnens bent om veel multimediabestanden (foto's, MP3-"
"muziekbestanden, films) op te slaan in uw persoonlijke map."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:235
#, no-c-format
msgid "Recommended Partitioning Scheme"
msgstr "Aanbevolen schijfindelingsschema"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:236
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "For new users, personal &debian; boxes, home systems, and other single-"
#| "user setups, a single <filename>/</filename> partition (plus swap) is "
#| "probably the easiest, simplest way to go. However, if your partition is "
#| "larger than around 6GB, choose ext3 as your partition type. Ext2 "
#| "partitions need periodic file system integrity checking, and this can "
#| "cause delays during booting when the partition is large."
msgid ""
"For new users, personal &debian; boxes, home systems, and other single-user "
"setups, a single <filename>/</filename> partition (plus swap) is probably "
"the easiest, simplest way to go. The recommended partition type is ext4."
msgstr ""
"Voor een nieuwe gebruiker, een persoonlijke &debian; computer, een "
"thuiscomputer en andere situaties waarin de computer hoofdzakelijk slechts "
"voor één persoon bestemd is, is een opstelling met één enkele <filename>/</"
"filename>-partitie (plus swap) wellicht de makkelijkste en eenvoudigste "
"oplossing. Het aanbevolen partitietype is ext4."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:243
#, no-c-format
msgid ""
"For multi-user systems or systems with lots of disk space, it's best to put "
"<filename>/var</filename>, <filename>/tmp</filename>, and <filename>/home</"
"filename> each on their own partitions separate from the <filename>/</"
"filename> partition."
msgstr ""
"Voor systemen met meerdere gebruikers en systemen met veel schijfruimte is "
"het beter om <filename>/var</filename>, <filename>/tmp</filename> en "
"<filename>/home</filename> telkens op een eigen partitie te plaatsen, los "
"van de <filename>/</filename>-partitie."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:251
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "You might need a separate <filename>/usr/local</filename> partition if "
#| "you plan to install many programs that are not part of the &debian; "
#| "distribution. If your machine will be a mail server, you might need to "
#| "make <filename>/var/mail</filename> a separate partition. Often, putting "
#| "<filename>/tmp</filename> on its own partition, for instance "
#| "20&ndash;50MB, is a good idea. If you are setting up a server with lots "
#| "of user accounts, it's generally good to have a separate, large "
#| "<filename>/home</filename> partition. In general, the partitioning "
#| "situation varies from computer to computer depending on its uses."
msgid ""
"You might need a separate <filename>/usr/local</filename> partition if you "
"plan to install many programs that are not part of the &debian; "
"distribution. If your machine will be a mail server, you might need to make "
"<filename>/var/mail</filename> a separate partition. If you are setting up a "
"server with lots of user accounts, it's generally good to have a separate, "
"large <filename>/home</filename> partition. In general, the partitioning "
"situation varies from computer to computer depending on its uses."
msgstr ""
"Misschien heeft u een aparte <filename>/usr/local</filename>-partitie nodig "
"als u veel programma's denkt te installeren die geen deel uitmaken van de "
"&debian;-distributie. Als uw computer dienst zal doen als een e-mailserver, "
"moet u misschien een aparte partitie voorzien voor <filename>/var/mail</"
"filename>. Indien u een server met veel gebruikersaccounts installeert, is "
"het over het algemeen aangewezen om een ruime aparte partitie te hebben voor "
"<filename>/home</filename>. Over het algemeen verschilt de toegepaste "
"schijfindeling per computer naargelang het gebruik dat er van gemaakt wordt."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:262
#, no-c-format
msgid ""
"For very complex systems, you should see the <ulink url=\"&url-multidisk-"
"howto;\"> Multi Disk HOWTO</ulink>. This contains in-depth information, "
"mostly of interest to ISPs and people setting up servers."
msgstr ""
"Voor erg complexe systemen raadpleegt u best de <ulink url=\"&url-multidisk-"
"howto;\"> Multi Disk HOWTO</ulink>. Die bevat diepgaande informatie die "
"vooral nuttig is voor aanbieders van internetdiensten (ISP's) en voor mensen "
"die servers beheren."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:269
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "With respect to the issue of swap partition size, there are many views. "
#| "One rule of thumb which works well is to use as much swap as you have "
#| "system memory. It also shouldn't be smaller than 16MB, in most cases. Of "
#| "course, there are exceptions to these rules. If you are trying to solve "
#| "10000 simultaneous equations on a machine with 256MB of memory, you may "
#| "need a gigabyte (or more) of swap."
msgid ""
"With respect to the issue of swap partition size, there are many views. One "
"rule of thumb which works well is to use as much swap as you have system "
"memory. It also shouldn't be smaller than 512MB, in most cases. Of course, "
"there are exceptions to these rules."
msgstr ""
"Er bestaan verschillende opvattingen over de grootte van de "
"wisselgeheugenpartitie (swap). Een goede vuistregel is om evenveel swap te "
"gebruiken als het werkgeheugen waarover uw computer beschikt. In de meeste "
"gevallen zou die partitie ook niet kleiner dan 512MB mogen zijn. Natuurlijk "
"zijn er uitzonderingen op deze algemene regel."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:276
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "As an example, an older home machine might have 32MB of RAM and a 1.7GB "
#| "IDE drive on <filename>/dev/sda</filename>. There might be a 500MB "
#| "partition for another operating system on <filename>/dev/sda1</filename>, "
#| "a 32MB swap partition on <filename>/dev/sda3</filename> and about 1.2GB "
#| "on <filename>/dev/sda2</filename> as the Linux partition."
msgid ""
"As an example, an older home machine might have 512MB of RAM and a 20GB SATA "
"drive on <filename>/dev/sda</filename>. There might be a 8GB partition for "
"another operating system on <filename>/dev/sda1</filename>, a 512MB swap "
"partition on <filename>/dev/sda3</filename> and about 11.4GB on <filename>/"
"dev/sda2</filename> as the Linux partition."
msgstr ""
"Een mogelijk voorbeeld is een oudere thuiscomputer met 512MB RAM-geheugen en "
"een SATA harde schijf van 20GB op <filename>/dev/sda</filename>. Deze zou "
"een partitie kunnen hebben van 8GB op <filename>/dev/sda1</filename> met "
"daarop een ander besturingssysteem, een swap-partitie van 512MB op "
"<filename>/dev/sda3</filename> en een Linux-partitie van ongeveer 11.4GB op "
"<filename>/dev/sda2</filename>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:285
#, no-c-format
msgid ""
"For an idea of the space taken by tasks you might be interested in adding "
"after your system installation is complete, check <xref linkend=\"tasksel-"
"size-list\"/>."
msgstr ""
"Als u een idee wilt krijgen van de ruimte die ingenomen wordt door bepaalde "
"taken die u na de installatie van het systeem zou willen installeren, kunt u "
"<xref linkend=\"tasksel-size-list\"/> raadplegen."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:301
#, no-c-format
msgid "Device Names in Linux"
msgstr "De benaming van apparaten in Linux"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:302
#, no-c-format
msgid ""
"Linux disks and partition names may be different from other operating "
"systems. You need to know the names that Linux uses when you create and "
"mount partitions. Here's the basic naming scheme:"
msgstr ""
"Onder Linux is de benaming van schijven en partities mogelijk anders dan bij "
"andere besturingssystemen. Als u partities maakt en aankoppelt moet u de "
"namen die door Linux gebruikt worden, kennen. Hierna volgt basisinformatie "
"over het naamgevingsschema:"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:310
#, no-c-format
msgid "The first hard disk detected is named <filename>/dev/sda</filename>."
msgstr ""
"De harde schijf die eerst aangetroffen wordt, heet <filename>/dev/sda</"
"filename>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:315
#, no-c-format
msgid ""
"The second hard disk detected is named <filename>/dev/sdb</filename>, and so "
"on."
msgstr ""
"De harde schijf die als tweede aangetroffen wordt, heet <filename>/dev/sdb</"
"filename>, enzovoort."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:321
#, no-c-format
msgid ""
"The first SCSI CD-ROM is named <filename>/dev/scd0</filename>, also known as "
"<filename>/dev/sr0</filename>."
msgstr ""
"Het eerste SCSI CD-station heet <filename>/dev/scd0</filename> en is ook "
"gekend als <filename>/dev/sr0</filename>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:330
#, no-c-format
msgid "The first DASD device is named <filename>/dev/dasda</filename>."
msgstr "Het eerste DASD-apparaat heet <filename>/dev/dasda</filename>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:336
#, no-c-format
msgid ""
"The second DASD device is named <filename>/dev/dasdb</filename>, and so on."
msgstr ""
"Het tweede DASD-apparaat heet <filename>/dev/dasdb</filename>, enzovoort."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:344
#, no-c-format
msgid ""
"The partitions on each disk are represented by appending a decimal number to "
"the disk name: <filename>sda1</filename> and <filename>sda2</filename> "
"represent the first and second partitions of the first SCSI disk drive in "
"your system."
msgstr ""
"De partities op iedere schijf worden voorgesteld door aan de naam van de "
"schijf een decimaal getal toe te voegen: <filename>sda1</filename> en "
"<filename>sda2</filename> stellen de eerste en de tweede partitie voor op de "
"eerse SCSI-schijf op uw systeem."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:351
#, no-c-format
msgid ""
"Here is a real-life example. Let's assume you have a system with 2 SCSI "
"disks, one at SCSI address 2 and the other at SCSI address 4. The first disk "
"(at address 2) is then named <filename>sda</filename>, and the second "
"<filename>sdb</filename>. If the <filename>sda</filename> drive has 3 "
"partitions on it, these will be named <filename>sda1</filename>, "
"<filename>sda2</filename>, and <filename>sda3</filename>. The same applies "
"to the <filename>sdb</filename> disk and its partitions."
msgstr ""
"Hierna volgt een voorbeeld uit de praktijk. Laten we aannemen dat u een "
"systeem heeft met 2 SCSI-schijven, de ene op het SCSI-adres 2 en de andere "
"op het SCSI-adres 4. De eerste schijf (op adres 2) krijgt dan de naam "
"<filename>sda</filename> en de tweede <filename>sdb</filename>. Als er zich "
"op de schijf <filename>sda</filename> 3 partities bevinden, zullen die "
"<filename>sda1</filename>, <filename>sda2</filename> en <filename>sda3</"
"filename> heten. Hetzelfde geldt voor schijf <filename>sdb</filename> en "
"haar partities."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:362
#, no-c-format
msgid ""
"Note that if you have two SCSI host bus adapters (i.e., controllers), the "
"order of the drives can get confusing. The best solution in this case is to "
"watch the boot messages, assuming you know the drive models and/or "
"capacities."
msgstr ""
"Merk op dat als uw computer twee computerbusadapters voor SCSI heeft (d.w.z. "
"twee SCSI-controllers), er verwarring kan ontstaan over de volgorde van de "
"schijven. In dat geval is de beste oplossing om de opstartberichten in het "
"oog te houden en deze informatie te koppelen aan wat u weet over het type en "
"de grootte van de schijven."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:369
#, no-c-format
msgid ""
"Linux represents the primary partitions as the drive name, plus the numbers "
"1 through 4. For example, the first primary partition on the first drive is "
"<filename>/dev/sda1</filename>. The logical partitions are numbered starting "
"at 5, so the first logical partition on that same drive is <filename>/dev/"
"sda5</filename>. Remember that the extended partition, that is, the primary "
"partition holding the logical partitions, is not usable by itself."
msgstr ""
"Linux stelt de primaire partities voor door de naam van de schijf te nemen "
"met daarbij het cijfer 1 tot 4. De eerste primaire partitie op de eerste "
"schijf is dus <filename>/dev/sda1</filename>. De logische partities worden "
"genummerd te beginnen vanaf 5 en dus is de eerste logische partitie op "
"diezelfde schijf <filename>/dev/sda5</filename>. Denk eraan dat de "
"uitgebreide partitie, dit wil zeggen de primaire partitie die de logische "
"partities bevat, op zich niet bruikbaar is."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:379
#, no-c-format
msgid ""
"Sun disk partitions allow for 8 separate partitions (or slices). The third "
"partition is usually (and is preferred to have) the <quote>Whole Disk</"
"quote> partition. This partition references all of the sectors of the disk, "
"and is used by the boot loader (either SILO, or Sun's)."
msgstr ""
"De schijfindeling van Sun laat 8 verschillende partities (of schijfjes, "
"slices) toe. De derde partitie is gewoonlijk (en bij voorkeur) de "
"<quote>Whole Disk</quote>-partitie (de volledige-schijfpartitie). Deze "
"partitie verwijst naar elke sector van de schijf en wordt door de "
"opstartlader gebruikt (ofwel SILO, ofwel die van Sun)."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:386
#, no-c-format
msgid ""
"The partitions on each disk are represented by appending a decimal number to "
"the disk name: <filename>dasda1</filename> and <filename>dasda2</filename> "
"represent the first and second partitions of the first DASD device in your "
"system."
msgstr ""
"De partities op iedere schijf worden voorgesteld door een decimaal getal toe "
"te voegen aan de naam van de schijf: <filename>dasda1</filename> en "
"<filename>dasda2</filename> stellen de eerste en de tweede partitie voor op "
"het eerste DASD-apparaat op uw systeem."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:401
#, no-c-format
msgid "&debian; Partitioning Programs"
msgstr "&debian; schijfindelingsprogramma's"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:402
#, no-c-format
msgid ""
"Several varieties of partitioning programs have been adapted by &debian; "
"developers to work on various types of hard disks and computer "
"architectures. Following is a list of the program(s) applicable for your "
"architecture."
msgstr ""
"De ontwikkelaars van &debian; hebben verschillende aantallen "
"schijfindelingsprogramma's aangepast om uiteenlopende types harde schijven "
"en computerarchitecturen te kunnen bedienen. Hierna volgt een lijst met de "
"programma's die voor uw architectuur van toepassing zijn."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:415
#, no-c-format
msgid ""
"Recommended partitioning tool in &debian;. This Swiss army knife can also "
"resize partitions, create filesystems <phrase arch=\"any-x86\"> "
"(<quote>format</quote> in Windows speak)</phrase> and assign them to the "
"mountpoints."
msgstr ""
"Het aanbevolen schijfindelingsgereedschap in &debian;. Dit Zwitsers zakmes "
"is ook in staat de partitiegrootte te wijzigen, bestandssystemen aan te "
"maken <phrase arch=\"any-x86\"> (<quote>formatteren</quote> in Windows-"
"taalgebruik)</phrase> en ze toe te wijzen aan aankoppelpunten."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:427
#, no-c-format
msgid "The original Linux disk partitioner, good for gurus."
msgstr "Het originele Linux schijfindelingsprogramma; goed voor goeroes."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:431
#, no-c-format
msgid ""
"Be careful if you have existing FreeBSD partitions on your machine. The "
"installation kernels include support for these partitions, but the way that "
"<command>fdisk</command> represents them (or not) can make the device names "
"differ. See the <ulink url=\"&url-linux-freebsd;\">Linux+FreeBSD HOWTO</"
"ulink>."
msgstr ""
"Wees voorzichtig als uw machine bestaande FreeBSD-partities heeft. De "
"kernels van het installatiesysteem ondersteunen deze partities, maar de "
"wijze waarop <command>fdisk</command> ze voorstelt (of dat niet doet) kan "
"maken dat de benaming van de schijven verschilt. Zie de <ulink url=\"&url-"
"linux-freebsd;\">Linux+FreeBSD HOWTO</ulink>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:444
#, no-c-format
msgid "A simple-to-use, full-screen disk partitioner for the rest of us."
msgstr ""
"Een gemakkelijk te gebruiken schijfindelingsprogramma in een volledig scherm "
"voor de rest onder ons."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:448
#, no-c-format
msgid ""
"Note that <command>cfdisk</command> doesn't understand FreeBSD partitions at "
"all, and, again, device names may differ as a result."
msgstr ""
"Merk op dat <command>cfdisk</command> helemaal geen notie heeft van FreeBSD-"
"partities, en nogmaals, als gevolg daarvan kan de benaming van de schijven "
"verschillend zijn."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:458
#, no-c-format
msgid "Atari-aware version of <command>fdisk</command>."
msgstr "Een voor Atari geschikte versie van <command>fdisk</command>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:467
#, no-c-format
msgid "Amiga-aware version of <command>fdisk</command>."
msgstr "Een voor Amiga geschikte versie van <command>fdisk</command>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:476
#, no-c-format
msgid "Mac-aware version of <command>fdisk</command>."
msgstr "Een voor Mac geschikte versie van <command>fdisk</command>."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:485
#, no-c-format
msgid ""
"PowerMac-aware version of <command>fdisk</command>, also used by BVM and "
"Motorola VMEbus systems."
msgstr ""
"Een voor PowerMac geschikte versie van <command>fdisk</command>, die ook "
"gebruikt wordt voor VMEbus-systemen van BVM en Motorola."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:495
#, no-c-format
msgid ""
"&arch-title; version of <command>fdisk</command>; Please read the fdasd "
"manual page or chapter 13 in <ulink url=\"http://oss.software.ibm.com/";
"developerworks/opensource/linux390/docu/l390dd08.pdf\"> Device Drivers and "
"Installation Commands</ulink> for details."
msgstr ""
"Versie van <command>fdisk</command> voor &arch-title;. Gelieve de man-pagina "
"van fdasd of hoofdstuk 13 in <ulink url=\"http://oss.software.ibm.com/";
"developerworks/opensource/linux390/docu/l390dd08.pdf\"> Device Drivers and "
"Installation Commands</ulink> (apparaatstuurprogramma's en "
"installatiecommando's) te lezen voor meer informatie."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:506
#, no-c-format
msgid ""
"One of these programs will be run by default when you select "
"<guimenuitem>Partition disks</guimenuitem> (or similar). It may be possible "
"to use a different partitioning tool from the command line on VT2, but this "
"is not recommended."
msgstr ""
"Een van deze programma's zal standaard uitgevoerd worden als u "
"<guimenuitem>Schijven indelen</guimenuitem> (of iets dergelijks) selecteert. "
"Het is mogelijk om een ander schijfindelingsprogramma te gebruiken aan de "
"commandoregel op VT2, maar dit wordt niet aangeraden."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:513
#, no-c-format
msgid "Remember to mark your boot partition as <quote>Bootable</quote>."
msgstr ""
"Denk eraan om uw opstartpartitie te markeren als <quote>Bootable</quote> "
"(opstartbaar)."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:516
#, no-c-format
msgid ""
"One key point when partitioning for Mac type disks is that the swap "
"partition is identified by its name; it must be named <quote>swap</quote>. "
"All Mac linux partitions are the same partition type, Apple_UNIX_SRV2. "
"Please read the fine manual. We also suggest reading the <ulink url=\"&url-"
"mac-fdisk-tutorial;\">mac-fdisk Tutorial</ulink>, which includes steps you "
"should take if you are sharing your disk with MacOS."
msgstr ""
"Een belangrijk gegeven bij het indelen van schijven van het type Mac is, dat "
"de partitie voor het wisselgeheugen aan de hand van haar naam "
"geïdentificeerd wordt. Ze moet dus <quote>swap</quote> genoemd worden. Alle "
"linux-partities op Mac zijn van hetzelfde partitietype, Apple_UNIX_SRV2. "
"Raadpleeg de handleiding. We raden eveneens aan om de <ulink url=\"&url-mac-"
"fdisk-tutorial;\">mac-fdisk Tutorial</ulink> te lezen. Daarin worden ook de "
"stappen beschreven die u moet zetten als u de schijf samen met MacOS wilt "
"gebruiken."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:532 partitioning.xml:556 partitioning.xml:652
#: partitioning.xml:766 partitioning.xml:843
#, no-c-format
msgid "Partitioning for &arch-title;"
msgstr "Schijven indelen voor &arch-title;"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:533
#, no-c-format
msgid ""
"PALO, the HPPA boot loader, requires a partition of type <quote>F0</quote> "
"somewhere in the first 2GB. This is where the boot loader and an optional "
"kernel and RAMdisk will be stored, so make it big enough for that &mdash; at "
"least 4Mb (I like 8&ndash;16MB). An additional requirement of the firmware "
"is that the Linux kernel must reside within the first 2GB of the disk. This "
"is typically achieved by making the root ext2 partition fit entirely within "
"the first 2GB of the disk. Alternatively you can create a small ext2 "
"partition near the start of the disk and mount that on <filename>/boot</"
"filename>, since that is the directory where the Linux kernel(s) will be "
"stored. <filename>/boot</filename> needs to be big enough to hold whatever "
"kernels (and backups) you might wish to load; 25&ndash;50MB is generally "
"sufficient."
msgstr ""
"PALO, de opstartlader voor HPPA heeft ergens in de eerste 2GB een partitie "
"nodig van het type <quote>F0</quote>. Daar worden de opstartlader en een "
"facultatieve kernel en RAM-schijf opgeslagen. Zorg er dus voor dat ze "
"voldoende groot is &mdash; minstens 4Mb (ik verkies 8&ndash;16MB). Een "
"bijkomende vereiste van de firmware is dat de Linux-kernel zich op de eerste "
"2GB van de schijf moet bevinden. Dit wordt normaal gerealiseerd door ervoor "
"te zorgen dat de root-partitie, die van het type ext2 is, volledig binnen de "
"eerste 2GB van de schijf past. Een andere mogelijkheid is een kleine ext2-"
"partitie te maken bij het begin van de schijf en die aan te koppelen aan "
"<filename>/boot</filename>, vermits dit de map is waarin de Linux-kernel(s) "
"opgeslagen worden. <filename>/boot</filename> moet voldoende groot zijn om "
"alle mogelijke kernels (en reserve-exemplaren) te bevatten die u wilt "
"gebruiken; 25&ndash;50MB volstaat meestal."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:557
#, no-c-format
msgid ""
"If you have an existing other operating system such as DOS or Windows and "
"you want to preserve that operating system while installing &debian;, you "
"may need to resize its partition to free up space for the &debian; "
"installation. The installer supports resizing of both FAT and NTFS "
"filesystems; when you get to the installer's partitioning step, select the "
"option <guimenuitem>Manual</guimenuitem> and then simply select an existing "
"partition and change its size."
msgstr ""
"Indien u een ander besturingssysteem, zoals DOS of Windows, op de computer "
"heeft staan en dat parallel met de installatie van &debian; wilt behouden, "
"zult u de partitie waarop dit besturingssysteem staat, moeten verkleinen om "
"plaats vrij te maken voor de installatie van &debian;. Het "
"installatiesysteem ondersteunt het aanpassen van de grootte van zowel FAT- "
"als NTFS-bestandssystemen. Als u tijdens het installatieproces toe komt aan "
"de fase van schijfindeling, moet u de optie <guimenuitem>Handmatig</"
"guimenuitem> selecteren en dan gewoon een bestaande partitie selecteren en "
"de grootte ervan wijzigen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:567
#, no-c-format
msgid ""
"The PC BIOS generally adds additional constraints for disk partitioning. "
"There is a limit to how many <quote>primary</quote> and <quote>logical</"
"quote> partitions a drive can contain. Additionally, with pre 1994&ndash;98 "
"BIOSes, there are limits to where on the drive the BIOS can boot from. More "
"information can be found in the <ulink url=\"&url-partition-howto;\">Linux "
"Partition HOWTO</ulink>, but this section will include a brief overview to "
"help you plan most situations."
msgstr ""
"Het PC BIOS legt gewoonlijk extra beperkingen op aan de schijfindeling. Er "
"bestaat een limiet voor het aantal <quote>primaire</quote> en "
"<quote>logische</quote> partities die een schijf kan bevatten. Voor BIOS-en "
"die dateren van voor 1994&ndash;98 geldt een bijkomende beperking inzake de "
"plaats op de schijf waarvandaan het BIOS kan opstarten. Meer informatie "
"vindt u in de <ulink url=\"&url-partition-howto;\">Linux Partition HOWTO</"
"ulink>, maar in dit onderdeel geven we een kort overzicht waarmee u de meest "
"voorkomende situaties kunt aanpakken."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:577
#, no-c-format
msgid ""
"<quote>Primary</quote> partitions are the original partitioning scheme for "
"PC disks. However, there can only be four of them. To get past this "
"limitation, <quote>extended</quote> and <quote>logical</quote> partitions "
"were invented. By setting one of your primary partitions as an extended "
"partition, you can subdivide all the space allocated to that partition into "
"logical partitions. You can create up to 60 logical partitions per extended "
"partition; however, you can only have one extended partition per drive."
msgstr ""
"De <quote>primaire</quote> partities zijn het originele "
"schijfindelingssysteem voor PC-schijven. Er kunnen er echter slechts vier "
"van bestaan. Om aan deze beperking te ontkomen, werden <quote>extended</"
"quote> (uitgebreide) en <quote>logical</quote> (logische) partities bedacht. "
"Door van een van uw primaire partities een uitgebreide partitie te maken, "
"kunt u alle ruimte die aan die partitie toegekend werd opdelen in logische "
"partities. Per uitgebreide partitie kunt u 60 logische partities aanmaken. "
"Op een schijf kunt u echter slecht één uitgebreide partitie hebben."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:588
#, no-c-format
msgid ""
"Linux limits the partitions per drive to 255 partitions for SCSI disks (3 "
"usable primary partitions, 252 logical partitions), and 63 partitions on an "
"IDE drive (3 usable primary partitions, 60 logical partitions). However the "
"normal &debian-gnu; system provides only 20 devices for partitions, so you "
"may not install on partitions higher than 20 unless you first manually "
"create devices for those partitions."
msgstr ""
"Linux beperkt het aantal partities per schijf tot een totaal van 255 voor "
"SCSI-schijven (3 bruikbare primaire partities en 252 logische partities) en "
"tot 63 voor IDE-schijven (3 bruikbare primaire partities en 60 logische "
"partities). Maar het normale &debian-gnu;-systeem voorziet slechts in 20 "
"devices (apparaten) voor partities. U kunt dus niet installeren op een "
"hogere partitie dan de 20e, tenzij u eerst zelf apparaten creëert voor die "
"partities."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:598
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a large IDE disk, and are using neither LBA addressing, nor "
"overlay drivers (sometimes provided by hard disk manufacturers), then the "
"boot partition (the partition containing your kernel image) must be placed "
"within the first 1024 cylinders of your hard drive (usually around 524 "
"megabytes, without BIOS translation)."
msgstr ""
"Indien u een grote IDE-schijf heeft en geen gebruik maakt van de LBA-"
"adresseringstechniek of van een overlay-stuurprogramma (soms meegeleverd "
"door de fabrikant van de harde schijf), moet de opstartpartitie (de boot-"
"partitie - de partitie waarop het kernel-image staat) op de eerste 1024 "
"cylinders van de harde schijf (zonder BIOS-translation meestal ongeveer 524 "
"megabytes) staan."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:606
#, no-c-format
msgid ""
"This restriction doesn't apply if you have a BIOS newer than around "
"1995&ndash;98 (depending on the manufacturer) that supports the "
"<quote>Enhanced Disk Drive Support Specification</quote>. Both Lilo, the "
"Linux loader, and &debian;'s alternative <command>mbr</command> must use the "
"BIOS to read the kernel from the disk into RAM. If the BIOS int 0x13 large "
"disk access extensions are found to be present, they will be utilized. "
"Otherwise, the legacy disk access interface is used as a fall-back, and it "
"cannot be used to address any location on the disk higher than the 1023rd "
"cylinder. Once &arch-kernel; is booted, no matter what BIOS your computer "
"has, these restrictions no longer apply, since &arch-kernel; does not use "
"the BIOS for disk access."
msgstr ""
"Deze beperking geldt niet voor een BIOS van na ongeveer 1995&ndash;98 "
"(afhankelijk van de fabrikant) die ondersteuning bevat voor de "
"<quote>Enhanced Disk Drive Support Specification</quote>. Zowel Lilo, de "
"Linux-opstartlader, als <command>mbr</command>, het alternatief van "
"&debian;, moeten het BIOS gebruiken om de kernel van de schijf in het RAM in "
"te lezen. Indien de int 0x13 BIOS-uitbreidingen voor toegang tot grote harde "
"schijven aangetroffen worden, worden ze gebruikt. Anders wordt teruggevallen "
"op de oudere interface voor het benaderen van harde schijven, maar die kan "
"niet gebruikt worden voor het benaderen van een plaats op de schijf voorbij "
"de 1023e cylinder. Deze beperkingen gelden niet meer nadat de &arch-kernel; "
"opgestart is, ongeacht het BIOS van uw computer. De &arch-kernel; maakt "
"immers geen gebruik van het BIOS om de harde schijf te benaderen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:620
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a large disk, you might have to use cylinder translation "
"techniques, which you can set from your BIOS setup program, such as LBA "
"(Logical Block Addressing) or CHS translation mode (<quote>Large</quote>). "
"More information about issues with large disks can be found in the <ulink "
"url=\"&url-large-disk-howto;\">Large Disk HOWTO</ulink>. If you are using a "
"cylinder translation scheme, and the BIOS does not support the large disk "
"access extensions, then your boot partition has to fit within the "
"<emphasis>translated</emphasis> representation of the 1024th cylinder."
msgstr ""
"Indien u een harde schijf heeft, zult u mogelijk zogenaamde cylinder "
"translation technieken (cylinderomzettingstechnieken) moeten gebruiken. U "
"kunt die instellen met het setup-programma van uw BIOS. Het gaat dan om "
"technieken als LBA (Logical Block Addressing) of de CHS translation modus "
"(<quote>Large</quote>). Meer informatie over aandachtspunten bij grote harde "
"schijven kunt u vinden in de <ulink url=\"&url-large-disk-howto;\">Large "
"Disk HOWTO</ulink>. Indien u een model voor cylinder translation toepast, "
"maar uw BIOS de uitbreidingen voor het benaderen van grote harde schijven "
"niet ondersteunt, moet uw boot-partitie (opstartpartitie) zich binnen de "
"<emphasis>omgezette</emphasis> representatie van de 1024e cylinder bevinden."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:632
#, no-c-format
msgid ""
"The recommended way of accomplishing this is to create a small "
"(25&ndash;50MB should suffice) partition at the beginning of the disk to be "
"used as the boot partition, and then create whatever other partitions you "
"wish to have, in the remaining area. This boot partition <emphasis>must</"
"emphasis> be mounted on <filename>/boot</filename>, since that is the "
"directory where the &arch-kernel; kernel(s) will be stored. This "
"configuration will work on any system, regardless of whether LBA or large "
"disk CHS translation is used, and regardless of whether your BIOS supports "
"the large disk access extensions."
msgstr ""
"De aanbevolen manier om dit te realiseren is om een kleine (25&ndash;50MB "
"zou moeten volstaan) partitie aan het begin van de harde schijf aan te maken "
"die dan als boot-partitie gebruikt wordt. Daarna kunt u op het resterende "
"deel alle overige gewenste partities aanmaken. Deze opstartpartitie "
"<emphasis>moet</emphasis> aangekoppeld worden op <filename>/boot</filename>, "
"aangezien dat de map is waarin de &arch-kernel; kernel(s) opgeslagen worden. "
"Een dergelijke configuratie werkt op elk systeem, ongeacht of LBA of CHS "
"translation voor grote harde schijven gebruikt wordt of niet en ongeacht het "
"feit of uw BIOS de uitbreidingen voor het benaderen van grote harde schijven "
"ondersteunt of niet."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:653
#, no-c-format
msgid ""
"The <command>partman</command> disk partitioner is the default partitioning "
"tool for the installer. It manages the set of partitions and their mount "
"points to ensure that the disks and filesystems are properly configured for "
"a successful installation. It actually uses <command>parted</command> to do "
"the on-disk partitioning."
msgstr ""
"Het <command>partman</command> schijfindelingsprogramma is het standaard "
"schijfindelingsgereedschap van het installatiesysteem. Het regelt het "
"instellen van de partities en hun aankoppelpunten en zorgt voor een passende "
"configuratie van de schijven en de bestandssystemen, zodat de installatie "
"succesvol kan verlopen. Zelf maakt het gebruik van <command>parted</command> "
"om op de schijf de indeling uit te voeren."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:665
#, no-c-format
msgid "EFI Recognized Formats"
msgstr "Door EFI herkende indelingen"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:666
#, no-c-format
msgid ""
"The IA-64 EFI firmware supports two partition table (or disk label) formats, "
"GPT and MS-DOS. MS-DOS, the format typically used on i386 PCs, is no longer "
"recommended for IA-64 systems. Although the installer also provides "
"<command>cfdisk</command>, you should only use <ulink url=\"parted.txt\"> "
"<command>parted</command></ulink> because only it can manage both GPT and MS-"
"DOS tables correctly."
msgstr ""
"De IA-64 EFI firmware ondersteunt twee vormen van partitietabel (of "
"schijflabel), GPT en MS-DOS. MS-DOS, het model dat gewoonlijk op i386 PC's "
"gebruikt wordt, wordt voor IA-64 systemen niet langer aanbevolen. Hoewel het "
"installatiesysteem ook <command>cfdisk</command> ter beschikking stelt, zou "
"u enkel <ulink url=\"parted.txt\"> <command>parted</command></ulink> mogen "
"gebruiken omdat enkel dat programma op een correcte manier kan omgaan met "
"zowel GPT- als MS-DOS-tabellen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:678
#, no-c-format
msgid ""
"The automatic partitioning recipes for <command>partman</command> allocate "
"an EFI partition as the first partition on the disk. You can also set up the "
"partition under the <guimenuitem>Guided partitioning</guimenuitem> from the "
"main menu in a manner similar to setting up a <emphasis>swap</emphasis> "
"partition."
msgstr ""
"De schema's voor automatische schijfindeling die door <command>partman</"
"command> gebruikt worden, voorzien in een EFI-partitie als eerste partitie "
"op de schijf. U kunt die partitie ook instellen onder <guimenuitem>Begeleide "
"schijfindeling</guimenuitem> uit het hoofdmenu op eenzelfde manier als "
"waarop u een <emphasis>swap</emphasis>-partitie (partitie voor "
"wisselgeheugen) instelt."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:686
#, no-c-format
msgid ""
"The <command>partman</command> partitioner will handle most disk layouts. "
"For those rare cases where it is necessary to manually set up a disk, you "
"can use the shell as described above and run the <command>parted</command> "
"utility directly using its command line interface. Assuming that you want to "
"erase your whole disk and create a GPT table and some partitions, then "
"something similar to the following command sequence could be used: "
"<informalexample><screen>\n"
"   mklabel gpt\n"
"   mkpartfs primary fat 0 50\n"
"   mkpartfs primary linux-swap 51 1000\n"
"   mkpartfs primary ext2 1001 3000\n"
"   set 1 boot on\n"
"   print\n"
"   quit\n"
"</screen></informalexample> This creates a new partition table, and three "
"partitions to be used as an EFI boot partition, swap space, and a root file "
"system. Finally it sets the boot flag on the EFI partition. Partitions are "
"specified in Megabytes, with start and end offsets from the beginning of the "
"disk. So, for example, above we created a 1999MB ext2 file system starting "
"at offset 1001MB from the start of the disk. Note that formatting swap space "
"with <command>parted</command> can take a few minutes to complete, as it "
"scans the partition for bad blocks."
msgstr ""
"Het schijfindelingsprogramma <command>partman</command> kan met de meeste "
"schijfinrichtingen overweg. Voor die zeldzame gevallen waarin het nodig is "
"om een schijf handmatig in te stellen, kunt u een shell gebruiken, zoals "
"hiervoor beschreven werd, en het hulpprogramma <command>parted</command> "
"rechtstreeks gebruiken via zijn interface voor de commandoregel. Als we "
"ervan uitgaan dat u de volledige schijf wenst te wissen en een GPT-tabel en "
"enkele partities wenst aan te maken, dan kunt u iets gebruiken zoals de "
"volgende reeks commando's <informalexample><screen>\n"
"   mklabel gpt\n"
"   mkpartfs primary fat 0 50\n"
"   mkpartfs primary linux-swap 51 1000\n"
"   mkpartfs primary ext2 1001 3000\n"
"   set 1 boot on\n"
"   print\n"
"   quit\n"
"</screen></informalexample> Dit creëert een nieuwe partitietabel en drie "
"partities die respectievelijk gebruikt worden als EFI boot-partitie, "
"wisselgeheugen (swap) en root-bestandssysteem. Tenslotte zet het op de EFI-"
"partitie de vlag die aangeeft dat van deze partitie opgestart kan worden (de "
"boot flag). De partities worden in Megabytes gedefinieerd met een begin- en "
"eindplaats te tellen vanaf het begin van de schijf. Hierboven bijvoorbeeld "
"creëerden we een ext2-bestandssysteem met een grootte van 1999MB te beginnen "
"op plaats 1001MB, geteld vanaf het begin van de schijf. Merk op dat het "
"formatteren van wisselgeheugen (swap space) met <command>parted</command> "
"enkele minuten in beslag kan nemen, aangezien het programma de partitie "
"onderzoekt op slechte blokken."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:711
#, no-c-format
msgid "Boot Loader Partition Requirements"
msgstr "Schijfindelingsvereisten van de opstartlader"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:712
#, no-c-format
msgid ""
"ELILO, the IA-64 boot loader, requires a partition containing a FAT file "
"system with the <userinput>boot</userinput> flag set. The partition must be "
"big enough to hold the boot loader and any kernels or RAMdisks you may wish "
"to boot. A minimum size would be about 20MB, but if you expect to run with "
"multiple kernels, then 128MB might be a better size."
msgstr ""
"ELILO, de IA-64 opstartlader, heeft een partitie nodig met daarop een FAT-"
"bestandssysteem en met een ingestelde <userinput>boot</userinput>-vlag "
"(waarmee aangegeven wordt dat vanaf die partitie opgestart kan worden). De "
"partitie moet voldoende groot zijn om de opstartlader te bevatten en alle "
"kernels en RAM-schijven die u wilt gebruiken om de machine op te starten. "
"Een minimale grootte is ongeveer 20MB, maar als u meerdere kernels wilt "
"kunnen gebruiken is een grootte van 128MB wellicht beter."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:721
#, no-c-format
msgid ""
"The EFI Boot Manager and the EFI Shell fully support the GPT table so the "
"boot partition does not necessarily have to be the first partition or even "
"on the same disk. This is convenient if you should forget to allocate the "
"partition and only find out after you have formatted the other partitions on "
"your disk(s). The <command>partman</command> partitioner checks for an EFI "
"partition at the same time it checks for a properly set up <emphasis>root</"
"emphasis> partition. This gives you an opportunity to correct the disk "
"layout before the package install begins. The easiest way to correct this "
"omission is to shrink the last partition of the disk to make enough free "
"space for adding an EFI partition."
msgstr ""
"De EFI Boot Manager en de EFI Shell bieden volledige ondersteuning voor de "
"GPT-tabel. Daardoor moet de boot-partitie niet noodzakelijk de eerste "
"partitie op de schijf zijn en zelfs niet noodzakelijk op dezelfde schijf "
"staan. Dit is handig als u zou vergeten om die partitie te voorzien en pas "
"na het formatteren van de overige partities op uw schijven tot die "
"constatatie komt. Het schijfindelingsprogramma <command>partman</command> "
"controleert of er een EFI-partitie aanwezig is op het moment dat het nagaat "
"of er een correct ingestelde <emphasis>root</emphasis>-partitie is. Dit "
"geeft u de kans om de inrichting van de schijf te corrigeren vooraleer met "
"het installeren van pakketten begonnen wordt. De makkelijkste manier om deze "
"vergetelheid recht te zetten is om de laatste partitie op de schijf in te "
"krimpen, zodat voldoende ruimte vrij komt om de EFI-partitie toe te voegen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:736
#, no-c-format
msgid ""
"It is strongly recommended that you allocate the EFI boot partition on the "
"same disk as the <emphasis>root</emphasis> filesystem."
msgstr ""
"Het wordt stek aanbevolen om de EFI boot-partitie op dezelfde schijf te "
"plaatsen als het <emphasis>root</emphasis>-bestandssysteem."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:744
#, no-c-format
msgid "EFI Diagnostic Partitions"
msgstr "Diagnostische EFI-partities"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:745
#, no-c-format
msgid ""
"The EFI firmware is significantly more sophisticated than the usual BIOS "
"seen on most x86 PCs. Some system vendors take advantage of the ability of "
"the EFI to access files and run programs from a hard disk filesystem to "
"store diagnostics and EFI based system management utilities on the hard "
"disk. This is a separate FAT format filesystem on the system disk. Consult "
"the system documentation and accessories that come with the system for "
"details. The easiest time to set up a diagnostics partition is at the same "
"time you set up the EFI boot partition."
msgstr ""
"De EFI firmware is beduidend meer geavanceerd dan het gebruikelijke BIOS dat "
"men op de meeste x86 PC's aantreft. Sommige fabrikanten van computersystemen "
"benutten de mogelijkheid van het EFI om bestanden te benaderen en "
"programma's uit te voeren die op een bestandssysteem van een harde schijf "
"staan, om diagnostische en EFI-gerelateerde systeembeheerprogramma's op te "
"slaan op de harde schijf. Het gaat om een apart FAT-bestandssysteem op de "
"systeemschijf. Raadpleeg voor bijkomende informatie de met het systeem "
"meegeleverde documentatie en accessoires. Het makkelijkste ogenblik voor het "
"opzetten van een diagnostische partitie is op het moment waarop u de EFI "
"boot-partitie opzet."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:767
#, no-c-format
msgid ""
"SGI machines require an SGI disk label in order to make the system bootable "
"from hard disk. It can be created in the fdisk expert menu. The thereby "
"created volume header (partition number 9) should be at least 3MB large. If "
"the volume header created is too small, you can simply delete partition "
"number 9 and re-add it with a different size. Note that the volume header "
"must start at sector 0."
msgstr ""
"SGI machines vereisen een SGI schijflabel opdat het systeem vanaf de harde "
"schijf opgestart zou kunnen worden. Het kan aangemaakt worden in het menu "
"voor gevorderden van fdisk. Het daarbij op het volume gecreëerde voorstuk "
"(een zogenaamde volume header - partitienummer 9) moet minstens 3MB groot "
"zijn. Indien het op het volume gecreëerde voorstuk te klein uitvalt, kunt u "
"gewoon partitie nummer 9 wissen en ze opnieuw aanmaken met een andere "
"grootte. Merk op dat de header van het volume (het voorstuk) moet beginnen "
"bij sector 0."

#. Tag: title
#: partitioning.xml:784
#, no-c-format
msgid "Partitioning Newer PowerMacs"
msgstr "De schijfindeling op recentere PowerMacs"

#. Tag: para
#: partitioning.xml:785
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing onto a NewWorld PowerMac you must create a special "
"bootstrap partition to hold the boot loader. The size of this partition must "
"have at least 819200 bytes and its partition type must be "
"<emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis>. If the bootstrap partition is not "
"created with the <emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis> type your machine "
"cannot be made bootable from the hard disk. This partition can easily be "
"created by creating a new partition in <command>partman</command> and "
"telling it to use it as a <quote>NewWorld boot partition</quote>, or in "
"<command>mac-fdisk</command> using the <userinput>b</userinput> command."
msgstr ""
"Indien u een installatie uitvoert op een NewWorld PowerMac, moet u een "
"speciale bootstrap-partitie maken waarop de opstartlader moet komen. Deze "
"partitie moet minstens een grootte van 819200 bytes hebben en de partitie "
"moet van het type <emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis> zijn. Indien u de "
"bootstrap-partitie niet van het type <emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis> "
"maakt, kunt u de machine niet laten opstarten van de harde schijf. U kunt "
"deze partitie eenvoudig aanmaken door met <command>partman</command> een "
"nieuwe partitie te creëren en het programma te zeggen dat die partitie "
"gebruikt moet worden als een <quote>NewWorld boot partition</quote>. Of u "
"kunt dit doen door in <command>mac-fdisk</command> het commando "
"<userinput>b</userinput> te gebruiken."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:798
#, no-c-format
msgid ""
"The special partition type Apple_Bootstrap is required to prevent MacOS from "
"mounting and damaging the bootstrap partition, as there are special "
"modifications made to it in order for OpenFirmware to boot it automatically."
msgstr ""
"Het bijzondere partitietype Apple_Bootstrap is noodzakelijk om te "
"verhinderen dat MacOS de bootstrap-partitie aankoppelt en beschadigt. Aan "
"die partitie worden namelijk bijzondere aanpassingen gemaakt om ervoor te "
"zorgen dat OpenFirmware ze kan gebruiken om automatisch op te starten."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:805
#, no-c-format
msgid ""
"Note that the bootstrap partition is only meant to hold 3 very small files: "
"the <command>yaboot</command> binary, its configuration <filename>yaboot."
"conf</filename>, and a first stage OpenFirmware loader <command>ofboot.b</"
"command>. It need not and must not be mounted on your file system nor have "
"kernels or anything else copied to it. The <command>ybin</command> and "
"<command>mkofboot</command> utilities are used to manipulate this partition."
msgstr ""
"Merk op dat de bootstrap-partitie enkel bedoeld is om er 3 kleine bestanden "
"op te plaatsen: het binaire bestand <command>yaboot</command>, de "
"configuratie ervan, <filename>yaboot.conf</filename>, en <command>ofboot.b</"
"command>, een lader van het eerste stadium van OpenFirmware. Ze moet en mag "
"niet aangekoppeld worden op het bestandssysteem en u mag er geen kernels of "
"andere zaken naartoe kopiëren. De hulpprogramma's <command>ybin</command> en "
"<command>mkofboot</command> kunnen gebruikt worden om deze partitie te "
"bewerken."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:815
#, no-c-format
msgid ""
"In order for OpenFirmware to automatically boot &debian-gnu; the bootstrap "
"partition should appear before other boot partitions on the disk, especially "
"MacOS boot partitions. The bootstrap partition should be the first one you "
"create. However, if you add a bootstrap partition later, you can use "
"<command>mac-fdisk</command>'s <userinput>r</userinput> command to reorder "
"the partition map so the bootstrap partition comes right after the map "
"(which is always partition 1). It's the logical map order, not the physical "
"address order, that counts."
msgstr ""
"Opdat OpenFirmware &debian-gnu; automatisch zou opstarten, moet de bootstrap-"
"partitie voor alle andere opstartpartities komen op de schijf, in het "
"bijzonder de MacOS opstartpartities. De bootstrap-partitie moet de eerste "
"partitie zijn die u aanmaakt. Indien u echter pas later een bootstrap-"
"partitie toevoegt, kunt u het commando <userinput>r</userinput> van "
"<command>mac-fdisk</command> gebruiken om het partitiegrondplan te "
"herordenen, zodat de bootstrap-partitie onmiddellijk na het grondplan (dat "
"altijd partitie 1 is) komt. Het is de volgorde uit het logische grondplan "
"die van belang is en niet de volgorde van de fysieke adressen."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:827
#, no-c-format
msgid ""
"Apple disks normally have several small driver partitions. If you intend to "
"dual boot your machine with MacOSX, you should retain these partitions and a "
"small HFS partition (800k is the minimum size). That is because MacOSX, on "
"every boot, offers to initialize any disks which do not have active MacOS "
"partitions and driver partitions."
msgstr ""
"Apple-schijven bevatten normaal verschillende kleine "
"stuurprogrammapartities. Indien u van plan bent om op uw computer ook MacOSX "
"te blijven gebruiken (een zogenaamde dual-boot opstelling), moet u die "
"partities en een kleine HFS-partitie (de grootte ervan moet minimaal 800k "
"zijn) behouden. Dit is omdat MacOSX telkens bij het opstarten aanbiedt om "
"alle schijven te initialiseren die geen actieve MacOS partities en "
"stuurprogrammaparities bevatten."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:844
#, no-c-format
msgid ""
"Make sure you create a <quote>Sun disk label</quote> on your boot disk. This "
"is the only kind of partition scheme that the OpenBoot PROM understands, and "
"so it's the only scheme from which you can boot. The <keycap>s</keycap> key "
"is used in <command>fdisk</command> to create Sun disk labels."
msgstr ""
"Zorg ervoor om op uw opstartschijf een <quote>Sun schijflabel</quote> te "
"creëren. Dit is het enige soort partitiemodel waarmee het OpenBoot PROM "
"overweg kan en dus is dit het enige model waarmee u kunt opstarten. In "
"<command>fdisk</command> kunt u de <keycap>s</keycap>-toets gebruiken om Sun "
"schijflabels te creëren."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:852
#, no-c-format
msgid ""
"Furthermore, on &arch-title; disks, make sure your first partition on your "
"boot disk starts at cylinder 0. While this is required, it also means that "
"the first partition will contain the partition table and the boot block, "
"which are the first two sectors of the disk. You must <emphasis>not</"
"emphasis> put swap on the first partition of the boot drive, since swap "
"partitions do not preserve the first few sectors of the partition. You can "
"put Ext2 or UFS partitions there; these will leave the partition table and "
"the boot block alone."
msgstr ""
"Zorg er bovendien voor dat op &arch-title;-schijven de eerste partitie van "
"uw opstartschijf begint bij cylinder 0. Aangezien dit een vereiste is, "
"betekent dit eveneens dat de eerste partitie ook de partitietabel en het "
"boot block, welke op de eerste twee sectoren van de schijf staan, bevat. U "
"mag het wisselgeheugen (swap) <emphasis>niet</emphasis> op de eerste "
"partitie van de opstartschijf plaatsen, aangezien swap-partities de "
"allereerste sectoren van de partitie niet in ere houden. U kunt daar Ext2- "
"of UFS-partities plaatsen. Deze laten de partitietabel en het boot block "
"ongemoeid."

#. Tag: para
#: partitioning.xml:863
#, no-c-format
msgid ""
"It is also advised that the third partition should be of type <quote>Whole "
"disk</quote> (type 5), and contain the entire disk (from the first cylinder "
"to the last). This is simply a convention of Sun disk labels, and helps the "
"<command>SILO</command> boot loader keep its bearings."
msgstr ""
"Er wordt ook aanbevolen om van de derde partitie een partitie van het type "
"<quote>Whole disk</quote> (volledige schijf - type 5) te maken die de "
"volledige schijf omvat (van de eerste cylinder tot de laatste). Dit is "
"gewoon een conventie van Sun schijflabels en het helpt de opstartlader "
"<command>SILO</command> zijn weg te vinden."

#~ msgid "The first floppy drive is named <filename>/dev/fd0</filename>."
#~ msgstr "Het eerste diskettestation heet <filename>/dev/fd0</filename>."

#~ msgid "The second floppy drive is named <filename>/dev/fd1</filename>."
#~ msgstr "Het tweede diskettestation heet <filename>/dev/fd1</filename>."

#~ msgid ""
#~ "On some 32-bit architectures (m68k and PowerPC), the maximum size of a "
#~ "swap partition is 2GB. That should be enough for nearly any installation. "
#~ "However, if your swap requirements are this high, you should probably try "
#~ "to spread the swap across different disks (also called <quote>spindles</"
#~ "quote>) and, if possible, different SCSI or IDE channels. The kernel will "
#~ "balance swap usage between multiple swap partitions, giving better "
#~ "performance."
#~ msgstr ""
#~ "Op sommige 32-bits architecturen (m68k en PowerPC) is de maximale grootte "
#~ "van een swap-partitie 2GB. Voor bijna elke installatie zal dit volstaan. "
#~ "Indien u echter zoveel wisselgeheugen nodig heeft, doet u er wellicht "
#~ "goed aan om het wisselgeheugen te spreiden over verschillende schijven "
#~ "(ook wel <quote>spindles</quote> of spoelen genoemd) en zo mogelijk ook "
#~ "over verschillende SCSI- of IDE-kanalen. De kernel zal het "
#~ "wisselgeheugengebruik evenredig verdelen over de verschillende swap-"
#~ "partities, wat tot betere prestaties leidt."

Reply to: